منابع مقاله درباره جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

به بررسي ارتباط بين تغييرات موجودي كالا و بازده بلندمدت سهام پرداختند. نمونه آماري آنها شامل شركتهاي بزرگ توليدي در آمريكا در طول سالهاي 1991 تا 2010 مي باشد. اين محققين، دو معيار براي اندازه گيري تغييرات موجودي كالا موردنظر قرار دادند. اول، شدت نوسانات موجودي كالا به صورت فصلي در هر سال و دوم، سطح رشد غيرعادي موجودي كالا به صورت فصلي در هر سال. در اين تحقيق، جهت اندازه گيري متغير وابسته (بازده بلندمدت سهام) از رابطه زير استفاده شده است.
〖StockReturn〗_(i,t)=((〖MV〗_(i,t)-〖MV〗_(i,t-1) )+〖DIV〗_(i,t))/〖MV〗_(i,t-1)
MV: ارزش بازار سهام شركت
DIV: سود تقسيمي و ساير مزاياي تعلق گرفته به سهام در طول سال
همچنين، برای محاسبه متغیر رشد غیرعادی موجودی کالا به شکل فصلی از رابطه زير استفاده شده است.

تغییرات فصلی موجودی کالا و تغییرات فصلی بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد(استینکر و هوبرگ،2014).
در اين تحقيق، بازدهي سهام در قالب پرتفوهاي مبتني بر اندازه و ريسك، طبقه بندي شده و جهت بررسي روابط بين متغيرها از رگرسيون خطي چندمتغيره استفاده شده است. نتايج نشان داد كه تغييرات فصلي موجودي كالا و رشد غيرعادي آن با تغييرات بازده بلندمدت سهام، ارتباط معنادار داشته است. مطابق با يافته ها، هر دو معيار نمي توانند به طور كامل ريسك كلي شركت را تبيين نمايند. اين در حالي است كه تغييرات بالاي موجودي كالا و رشد غيرعادي پايين، موجب بهبود بازده سهام شده است و عملكرد سهام با افزايش رشد غيرعادي، كاهش مي يابد. از اين رو، مي توان استدلال نمود كه تغيير در سطح موجودي كالا، ريسكها و فرصتهاي بالقوه پيش روي شركت را به طور قابل قبولي منعكس مي نمايد.

فصل سوم: روش تحقيق

3-1) مقدمه
موضوع تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. يك محقق پس از انتخاب موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد . انتخاب روش تحقيق به اهداف و ماهيت و موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن بستگي دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را آغاز كند تا او را هر چه دقيقتر، آسانتر و سريعتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي كه براي پرسش تحقيق در نظر گرفته شده ياري نمايد. در فصل حاضر روش تحقيق مرتبط با موضوع مذكور ارائه شده است. براي اين كار ابتدا فرضيات تحقيق تدوين شده و روش تحقيق بيان شده
است. سپس متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها تشريح شده است و آنگاه نحوه جمع آوري داده ها و اطلاعات و روش آزمون فرضيات و روش بررسي سوال پژوهش تشريح مي گردد. همچنين در خصوص روشهاي آماري مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده ها در پايان فصل بحث شده است.

3-2) روش كلي تحقيق

3-2-1) برمبنای هدف
روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسي مي شود.

3-2-2) برمبنای استنتاج
روش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد.
3-2-3) برمبنای طرح تحقیق
تحقيق حاضر به بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي باشد. بنابراين ميتوان آن را از نوع پس رويدادي طبقه بندي نمود. در اينگونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع مي پردازد و در آزمون فرضیات آن داده های تاریخی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار می گیرد.

3-3) تعریف جامعه آماری
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضيات تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي شده و حسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده مي شود. جامعه آماری این پژوهش 12 گروه صنعتی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح ذیل می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، موجودی کالا، بعنوان یکی از عوامل مهم موردنظر می باشد؛ در انتخاب صنایع برای نمونه آماری سعی شده است که ترکیبی از صنایعی که مدیریت موجودی کالا در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ انتخاب شود تا تاثیرات تاثیرات این راهبردها به صورت روشن تری، تبیین شود.
1) محصولات فلزی
2) گروه شرکت های فلزات اساسی.
گروه شرکت های خودرو وساخت قطعات
گروه شرکت های مواد و محصولات دارویی
گروه شرکت های دستگاه های برقی
کانه های فلزی
ماشین آلات و تجهیزات
کاشی و سرامیک
گروه شرکت های محصولات غذایی
گروه شرکت های محصولات شیمیایی
لاستیک وپلاستیک
کانی غیر فلزی
گروه شرکت های سیمان ، آهک ، گچ

جامعه آماری تحقیق، باید دارای ویژگی های زیر باشد.
جزو شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه ها و بانکها نباشند.
در طول سالهاي مالي 1388 تا 1392 در بورس حضور داشته اند.
بیش از 4 ماه در هر سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشند.
پايان سال مالي آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دوره فوق الذكر تغييري در سال مالي نداده اند.
در همه سالهاي مورد بررسي در پايان سال مالي اطلاعات و داده هاي موردنياز آنها در دسترس باشد.
در همه سالهاي مورد بررسي در پايان سال مالي اطلاعات و داده هاي فصلی آنها در دسترس باشد.
در هیچیک از سالهای تحقیق، حقوق صاحبان سهام شرکت منفی نباشد.

حجم جامعه آماری، پس از اعمال محدودیتهای ذکر شده فوق، 143 شرکت می باشد.
3-4) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن
حجم جامعه آماری، پس از اعمال محدودیتهای ذکر شده در بند قبل، 143 شرکت می باشد. نمونه پایلوت، برابر با 15 شرکت در نظر گرفته شد. در نهایت، حجم نمونه آماری تعیین شده از طریق معادلات ذیل، به صورت زیر محاسبه شد.

فرمول واریانس

S^2=[(∑▒〖(x_i-¯x)〗^2 )/(n-1)]

X: متغیر وابسته تحقیق که برای 15 شرکت(نمونه پایلوت) محاسبه شده و مبنای واریانس فوق تلقی می شود.
محاسبه واریانس، براساس 15 شرکت با استفاده از متغیر وابسته TAXA2، در سال 1392 انجام گرفت و واریانس برابر با 2323/0 بدست آمد.

فرمول تعیین حجم نمونه
n≥(Nt^2 (α/2,df)s^2)/(t^2 (α/2,df) s^2+ND^2 )

t(α/2,df) : برابر با 96/1 می باشد که از جدول t استخراج شده است.
N: حجم جامعه آماری که 143 شرکت است.
D: میزان خطا که در سطح اطمینان 95 درصد برابر با 05/0 است.
پس از انجام محاسبات به روش فوق، حجم نمونه آماری برابر با 84 شرکت، تعیین شده است.
بدین ترتیب، روش نمونه گیری در تحقیق حاضر، تصادفی ساده می باشد به این دلیل که همه افراد جامعه آماری شانس کاملا یکسانی برای انتخاب داشته باشند و بتوان نتایج حاصل از آزمون فرضیات را به کل جامعه آماری تعمیم داد. همچنین، دوره تحقیق 5 ساله و شامل سالهای 1388 تا 1392 است.
3-5) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن
روش نمونه گیری در تحقیق حاضر، تصادفی ساده می باشد. در این روش، از میان جامعه آماری، تعداد موردنظر برای نمونه آماری بدون در نظر گرفتن شرایط خاصی، انتخاب شده اند. دلیل استفاده از این روش، دستیابی به نتایجی است که قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را داشته باشد.

3-6) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها
3-6-1) روش كتابخانه اى
کاربرد: ازاین روش درگردآوری داده های پیرامون مبانی نظری وسوابق وپیشینه تحقیق استفاده خواهد شد که شامل مطالعه پایان نامه ها ،كتاب ها، مقالات و تحقيقات ونشریات وموارد مشابه خواهد بود که با آن ها محقق مى تواند موضوع تحقيق خود را بيشتر بشناسد و ابعاد آن را ببيند و هدف يا هدف هاى تحقيق خود را بيشتر بشناسد.

3-6-2) روش مراجعه به اسناد و مدارک
کاربرد:ازاین روش درگردآوری داده های مربوط به عملکردهای گذشته نهادهای مرتبط برای تحلیل فرضیات این تحقیق استفاده خواهد شد که از جمله اسناد ومدارک می توان گزارش های مدیریتی موجود درشرکتها و یادداشتهای همراه صورتهای مالی رانام برد.

3-7) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن
3-7-1) فیش
کاربرد فیش: درروش کتابخانه ای مورداستفاده واقع خواهد شد. همچنين جهت جمع آوري اطلاعات موردنياز براي آزمون فرضيات، داده هاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طريق نرم افزار ره آرود نوین و سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج مي شود.

3-7-2) بانک های اطلاعاتی بورس
کاربرد بانکهای اطلاعاتی: جهت گردآوری و تجمیع داده های مالی شرکتهای نمونه آماری از بانکهای اطلاعاتی منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اطلاعات موجود در نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است.
3-7-3) کاوش اینترنتی
دراین روش هم داده هایی از طریق مطالعه و جستجو درسایتهای اینترنتی،مقالات و تحقیقات اینترنتی پیرامون مبانی نظری وپیشینه تحقیق گردآوری می شود.

3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق
منظور از پایایی این است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی چندین بار و به گروه واحدی از افراد داده شود؛ نتایج، نزدیک به هم باشند. ابزار تحقیق، زمانی دارای پایایی است که چنانچه محقق دیگری نیز از آن استفاده نماید؛ مقادیر بدست آمده برای داده ها، به نتایج اولیه نزدیک باشد.
با توجه به اینکه، داده های تحقیق حاضر، مبتنی بر داده های تاریخی و واقعی شرکتهای نمونه آماری می باشد؛ امکان عدم مطابقت آنها در زمان های مختلف و یا محققین مختلف، بعید می باشد. از این نظر، پایایی ابزارها، اثبات شده است.
3-9) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در اين تحقيق، جهت تجزيه و تحليل داده هاي خام و تبديل آنها به اطلاعات موردنياز براي آزمون فرضيات، از تحليل هاي توصيفي و آمار استنباطي استفاده مي شود.
3-9-1) روشهای آماری و کاربرد آنها
روشهای توصیفی
تحليل توصيفي شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق مي باشد كه مهمترين آنها ميانگين و انحراف معيار است. این روشها، جهت برآورد توزیع کلی متغیرهای تحقیق کاربرد دارند و از طریق آنها، محقق می تواند به یک دید کلی در خصوص متغیرهای محاسبه شده دست یابد.
روشهای تحقق پیش فرضها(تعمیم یافته ها)
تعمیم یافته های تحقیق در صورتی امکان پذیر است که مدل رگرسیونی برآورد شده معتبر باشد. اعتبار الگوهاي رگرسيوني به برقراري پيش فرضهاي اعتبار رگرسيون است. اين پيش فرض ها بشرح ذيل هستند.
نرمال بودن متغيرهای وابسته
عدم وجود همخطي بین متغیرهای مستقل الگوی رگرسیونی
عدم خود همبستگي باقیمانده ها
همساني واريانس

در اين تحقيق با آزمونهای آماری مناسب برقراري پيش فرض های فوق بررسي مي شود.

نرمال بودن داده های تحقیق(آزمون جارگو-برا)
جهت بررسي اين نکته که آيا متغيرهايي كه مورد بررسي و محاسبه قرار مي گيرند، از قابليت اتكاء مناسبي برخوردارند، آزمون نرمال بودن انحرافات صورت می گیرد که با استفاده از آزمون كلموگروف – اسيمرنوف به بررسي نرمال بودن داده هاي آزمون پرداخته می شود. با توجه به اينكه در جامعه هاي با توزيع نرمال، روشهاي پارامتريك و در جامعه هاي با توزيع غير نرمال، روشهاي ناپارامتريك به كار گرفته مي شود، لذا در ابتدا نرمال يا غير نرمال بودن داده ها مشخص مي شود و سپس فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند. به منظوربررسي نرمال بودن از آزمون جارگو-برا استفاده مي شود.
آزمون جارگو-برا آزموني براي پيدا كردن نوع توزيع هاي آزمون است. آماره آزمون فوق از مقايسه قدرمطلق بيشترين تفاوتها بين مقادير مشاهده شده واقعي از مقادير مورد انتظار بدست مي آيد. نيكويي برازش اين آزمون نشان مي دهد كه آيا داده هاي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره مدیریت موجودی، بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع مقاله درباره رگرسیون، بازده دارایی، ریسک سیستماتیک، ارزش بازار