منابع مقاله درباره توسعه بازار

دانلود پایان نامه ارشد

گذرد، ترانس پاسيفيك نام دارد.

شکل3-3: مسيرهاي تجارت شرق-غرب ( عطرچيان، 1382 )

3-3-1-2 مسيرهاي حمل و نقل تركيبي شرق-غرب (كريدور شمال جنوب)
رشد تجارت در دهه 70 و 80 و تداوم آن در دهه 90 موجب گرديد تا در مسيرهاي اصلي تجارت ميان برخي مناطق تعديلاتي صورت گرفته و كشورها با همكاري و تفاهم با يكديگر مسيرهاي جديدي را تعريف كنند (عطرچیان،1382).

شکل3-4: مسيرهاي حمل و نقل تركيبي شرق-غرب ( عطرچيان، 1382 )

به دنبال تحولات دوره سوم از كميسيون وزراي حمل و نقل آسيا و اروپا در سال 1993 در هلسينكي فنلاند مسيري ترانزيتي بين آسيا و اروپا به عنوان كريدور شمال-جنوب تعريف شد. اين كريدور توسط وزراي حمل و نقل آسيايي و اروپايي مطرح شده بود و به كريدور شماره نه ترانزيتي بين آسيا و اروپا معروف است. اين مسير چندان فعال نبود تا در آغاز هزاره سوم مورد توجه سه كشور هند، ايران و روسيه قرار گرفت.
سير عبور كالا در كريدور شمال-جنوب نيز به صورت تركيبي از مسيرهاي دريايي و زميني است. كالا جهت ترانزيت بين كشورهاي اروپائي و شمال اروپا، منطقه اسكانديناوي و روسيه از طريق بنادر هامبورگ، آمستردام، كپنهاگ، استكهلم و مينسك در اروپا به سن پترزبورگ و مسكو در روسيه متصل مي شود و از طريق بنادر روسي آستاراخان و تا حدي لاكان در شمال درياي خزر به بنادر جنوبي درياي خزر يعني انزلي و اميرآباد متصل مي شود و از آنجا به طرف بنادر جنوبي ايران در خليج فارس و سپس از مسيرهاي دريايي تا جنوب شرق و شرق دور پيش مي رود. فعال شدن اين كريدور در سال 2000 با توافق وزراي حمل و نقل ايران، روسيه و هند آغاز گرديد (عطرچيان، 1382).

3-3-2 حمل و نقل كانتينري
حمل و نقل همواره از مهمترين بخش هاي مرتبط با هرگونه فعاليت هاي توليدي و خدماتي به شمار رفته و يکي از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي هر کشور محسوب مي گردد. از بين بخش هاي متفاوت حمل و نقل يعني بخش هاي زميني، هوايي و دريايي، بخش حمل و نقل دريايي به دلايل اقتصادي از جمله، هزينه پايين تر حمل و نقل در مقايسه با ساير بخش ها و همچنين حجم بسيار بالا و ظرفيت فوق العاده ، مهمترين بخش محسوب مي گردد. با توجه به سهم بسيار بالاي بخش حمل و نقل دريايي در صرفه جويي هزينه ها، اين بخش غالباً نقش فعالي در القاي اصلاحات و خواسته هاي خود به ساير بخش ها دارد . شبکه حمل و نقل به ويژه در بخش دريايي، به دليل گسترگي ارتباطات جهاني و مبادلات بين المللي، همواره در معرض تغييرات محيطي قرار داشته و دارد . اين تغييرات را مي توان به صورت هاي تکنولوژيکي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي در نظر گرفت که هر يک به نوعي مي تواند بر نحوه عملکرد ساير بخش ها و همچنين بر شبکه حمل و نقل تأثير گذار باشد .
با توجه به گرايش روز افزون ناوگان حمل و نقل دريايي جهان در جهت کانتينريزه نمودن محمولات، جهت پاسخگويي به نيازهاي واردات و صادرات هر کشور، بدون شک کانتينريزاسيون به عنوان اصلي ترين مشخصه توسعه اقتصادي کشورها محسوب شده و بخش قابل توجهي از اقتصاد هر کشور را تشکيل مي دهد.

3-3-2-1 ويژگيهاي يک بندر کانتينري
کانتينريزاسيون منجر به تقاضاهاي تازه در رابطه با عمليات بندر شده است. بنادري که ميخواهند به عنوان بنادر کانتينري مطرح و معرفي شوند بايد شرايط ذيل را حائز شوند( حميدي،1387):
1. موجود بودن فضا براي نگهداري و جا به جايي کانتينر و دسترسي کاميون ها و راه آهن
2. دسترسي آسان به پسکرانه که به معني اتصالات کار آمد (کاميونها، آبراههاي درون خشکي، راهآهن) بدون مشکل تراکم است.
3. موجود بودن نوع مناسب تجهيزات تخليه و بارگيري و جابجايي کانتينر که با برنامه فشرده ترافيک سازگار باشد.
4. موجود بودن فناوري اطلاع رساني(EDI) که موجب تسريع جابجايي در دروازه ها، ايمني بيشتر ترمينال، وارد کردن صحيح تر و ارزانتر داده ها و بهبود مديريت عمليات کانتينري مي شود.
5. موجود بودن اسکله مناسب و کافي از لحاظ آبخور لازم براي پهلوگيري کشتي هاي بزرگ کانتينري با کمترين زمان انتظار نوبت ورود به اسکله.
6. امکان ارائه خدمات دريايي اعم از راهنمايي، يدک کشي هر گونه نياز ديگر که لازمه حضور يک کشتي در لنگرگاه و اسکله است.

3-3-3 تحولات حوزه كشتيراني
در صنعت كشتيراني و يا حمل و نقل دريایي مهمترين تحول تجاري شكل گيري نظام جديدي به نام اتحادهاي استراتژيك است. در اينجا اتحاد استراتژيك به عنوان رابطه همكاري ميان سازمانهایي كه به منظور دست يابي به اهداف توافق شده از توانمندي ها و ظرفيت هاي يكديگر استفاده مي كنند مطرح مي شود. در اينجا تحولات اثرگذار بر صنعت كشتيراني تحت لواي دو گروه تحولات درون-صنعتي و برون-صنعتي مطرح شده و پس از آن چگونگي شكل گيري اتحادها در كشتيراني لاينر بررسي شده است. از آنجا كه امروزه بخش اعظمي از تجارت جهاني به وسيله اين اتحادها در حال حمل است بررسي وضعيت آنها به منظور دست يابي به صاحبان كالا در فاصله درب-تا-درب يا در طي مسيرها انجام مي شود.

3-3-3-1 شكل گيري نظام همكاري جديد در قالب اتحادهاي استراتژيك8
تغييرات چند دهه اخير، جهاني شدن اقتصاد و افزايش تجارت بين الملل انتظارصاحبان كالاوصنايع را از مجموعه صنعت پشتيباني تجاري جهان افزوده است. تحولات رخ داده باعث تغييرات نهادي در صنعت كشتيراني شده است.
دركل مجموعه تحولاتي كه به شكل گيري اين روابط جديد منجر شده را مي توان تحت لواي دو گروه عمده تحولات درون-صنعتي و برون-صنعتي شناسایي كرد(Evangelista, 1999). تحولات درون-صنعتي به طور خاص بر صنعت حمل ونقل مترتب بوده و شامل قانون زدایي، كاهش قيمت خدمات، كم رنگ شدن جايگاه كنفرانس ها، افزايش سرمايه گذاري و ظهور كشتيراني هاي قدرتمند آسيایي است. از مجموعه عوامل بروني مي توان رشد تكنولوژي، تجارت بين الملل، جهاني شدن، جابجایي جغرافياي توليد جهاني و رويكرد زنجيره عرضه اشاره نمود. صنعت كشتيراني نيز از هر دو گروه عوامل به طور مستقيم يا غير مستقيم تاثير پذيرفته و در برابر تغييرات مربوطه واكنش نشان داده است. تشكيل اتحادهاي استراتژيك نيز خود نوعا پاسخ اين صنعت به فشارهاي رقابتي و تمايل به بهره برداري از مزاياي اقتصاد مقياس است و عمدتا اتحادها در كشتيراني لاينر شكل گرفته وهدف تضمين سود سرمايه گذاري ها را دنبال كرده است. اين اتحادها امروزه شكل هاي متفاوتي به خود گرفته و در زمينه هاي مختلف درحال گسترش مي باشند.

3-3-3-2 از ادغام تا اتحاد (ادبيات مرتبط)
ادغام 9پيامدي است كه در نتيجه آن دو بنگاه به يك بنگاه تبديل شده و از مديريت واحدي پيروي مي كند. ادغام به سه روش معمول رخ مي دهد: ادغام افقي 10كه در آن يك بنگاه با تامين كندگان نهاده هاي خود يكي مي شود، ادغام عمودي 11كه در آن دو بنگاه هم سنخ به منظور توسعه و تنوع محصولات خود با يكديگر ادغام مي شوند، نوع سوم، ادغام چندپايه 12است كه در آن دو بنگاه غير هم سنخ با يكديگر ادغام مي شوند و هدف از اين نوع ادغام توسعه سرمايه گذاري ها و تنوع عمليات تجاري است. نوع ديگر ادغام كه انجذاب 13نام دارد در آن يك بنگاه كليه دارایي ها و بدهي هاي ديگري را خريداري نموده و در واقع شركت خريداري شده را در خود جذب مي كند. تفاوت ميان ادغام و انجذاب بيشتر به جزئيات مالكيت، كنترل مديريت و تنظيمات مالي تا مزاياي رقابتي و استراتژيك مربوط است(Tompson,2003).
اتحاد استراتژيك توافقات همكاري ميان بنگاه هایی است كه فراتر از داد و ستدهاي عادي ميان آنها بوده وسطح آن از ادغام كمترو از قرارداد همكاري مشترك14( تشكيل ماهيت جديدي است كه معمولا از همكاري شركت هاي داخلي و خارجي براي اجراي پروژه هاي بزرگ و پر ريسك به وجود مي آيد) بيشتر است. از مهم ترين تفاوت هاي ادغام و اتحاد آن است كه در ادغام حداقل يكي ماهيت خود را از دست خواهد داد ولي در اتحاد هر دو با حفظ ماهيت، اهداف و استراتژيهاي مشتركي را به منظور كسب منابع و توانمندي هاي خاص دنبال مي كنند. در اتحاد ماهيت مديريت وكنترل هاي آن حفظ شده وتنها سازمان خود را به هماهنگي، همكاري و تلاش در كسب اهداف مشترك موظف مي داند، از طرفي نيز هر يك از اعضاء به منظور خروج از اتحاد به طور مستقل مي تواند عمل كند. بنابراين بنگاه هاي بزرگ چون به از دست دادن ماهيت و كنترل خود بر جريانات تمايلي ندارند، اغلب به ادغام با ديده شك مي نگرند، ولي آمار نشان داده است كه اتحاد مطلوب آنها است (Tompson,2003).

3-3-3-3 مزاياي اتحادهاي استراتژيك
آنچه كه دراتحاد استراتژيك حائز اهميت است نوع و شرايط قرارداد نبوده، بلكه ارزش يك اتحاد به ظرفيت شركاء در تقليل اصطكاك سازماني، همكاري مؤثر درازمدت، تلاش جمعي به منظور هموارسازي مسير آينده، دست يابي به تكنولوژي و موقعيت رقابتي، توسعه بازارهاي جديد، تغيير اولويت هاي شخصي و ايجاد شرايط مناسب رقابتي، يادگيري متقابل و سازگاري با روند تغييرات است(Tompson,2003).
مهم ترين مزاياي اكتسابي اتحادهاي استراتژيك، توليد كالاها و ارائه خدمات جديد، پوشش ضعف هاي تكنولوژيك و دست يابي به تكنولوژي هاي جديد، بهبود كارایي زنجيره عرضه ودست يابي به اقتصاد مقياس در توليد و بازاريابي جهاني است(Porter,1990).

3-3-3-4 مديريت زنجيره عرضه به عنوان اصلي ترين عامل يكپارچگي نظام حمل و نقل
شركت هاي درجه اول دريافته اند كه ديگر رقابت ميان بنگاه ها به رقابت ميان زنجيره هاي عرضه تبديل شده است. به عبارت ساده زنجيره عرضه فلسفه ادغامي است كه در آن جريان سيال كالاها در كل كانال از اولين تامين كننده مواد اوليه تا مصرف كننده نهایي تحت مديريت يكپارچه اي قرار گرفته است(درخشان، 1382). زنجيره عرضه بر سه ايده اساسي استوار است: اول خريد و توزيع مؤثر كه بر ايجاد روابط درازمدت ميان شركاي تجاري و ادغام عملياتي سازمان هاي مذكور تمركز دارد(Evangelista, 1999).
دوم آنكه ادغام فرآيندها اولين تاثير خود را در صنعت حمل و نقل از شركت هاي باربري15 حمل و نقل شروع مي كند، زیرا در اولين مرحله، اعمال مهندسي مجدد بر جريان فيزيكي مواد مستقيما متوجه لجستيك است، از طرفي نيز با توجه به تحولات اخير، كالا بر اساس ارتباط با لجستيك و حمل و نقل آن ارزيابي می شود و تضمين و كيفيت لجستيك با تضمين و كيفيت كالا گره خورده اند، بنابراین می توان اظهار کرد که امروزه حمل و نقل همانند یک كاتاليزور موجب تسريع جريان فيزيكي و اطلاعاتي در سطوح مختلف زنجيره عرضه عمل نموده و می تواند بر كارآمدي، انعطاف و پاسخگویي سيستم لجستيك اثر گذار باشد(Cooper,1997).
آخرين موضوع نيز آن است كه امروزه شركت هاي حمل و نقل در ساختاربندي مجدد سيستم عرضه مجبور شده اند، بخش عظيمي از خدمات و فعاليت هاي لجستیكي مورد نياز را از منابع خارجي برآورده نموده وبه طريقه صحيحي به گزينش بنگاه هاي خاصي به منظور عقد روابط درازمدت اقدام كنند. امروزه به درستي درك شده كه كاهش هزينه هاي حمل ونقل با كاهش قيمت خدمات حمل كننده به مقصود نمي رسد.
از جمع بندي بحث بالا نتيجه مي شود كه تغييرات به وجود آمده در زنجيره عرضه به شكل گيري روابط جديد ميان خانواده بزرگ حمل و نقل منجر شده است. بخشي از اين تغييرات در شكل گيري انواع همكاري ها انعكاس يافته و بخشي نيز به لزوم پيدايش نوع جديدي از خدمات شخص ثالث اشاره دارد .تاثير چنين نيروهايي درشكل گيري اتحادهاي كشتيراني در شكل 3-5 نشان داده شده است.

شکل3-5: نيروهاي مؤثر و تغيير مناسبات ميان خطوط كشتيراني(Evangelista, 1999)
3-3-3-5 اتحاد استراتژيك و صنعت كشتيراني
شكل گيري اتحادهاي استراتژيك به عنوان مشخصه اصلي حمل و نقل كانتينري شناخته مي شود. به طور سنتي همكاري ها و هماهنگي هاي موجود در خطوط كشتيراني كانتينري يك هدف عمده( نگه داشتن سطح سودآوري سرمايه گذاري ها) را دنبال مي كند. همكاري در خطوط كشتيراني با رشد كانتينريزاسيون و همشكلي در عرضه قوت گرفته و تاكيد آن نيز بر منطقي كردن ظرفيت و توسعه حوزه فعاليت جغرافيايي مي باشد. در دهه هاي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره تجارت آزاد، کنترل بازار، سازمان تجارت جهاني Next Entries منابع مقاله درباره سلسله مراتب، اندازه بازار، توسعه بازار