منابع مقاله درباره توسعه اجتماعی، اجرای برنامه، اعتماد شهروندان، پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه ارشد

درنظر گرفته نمی شود.پلیس، کنترل اولیه بر پیشگیري از جرم،از طریق این اقدامات را ندارد اما باید توجه داشت که ، هنوز هم پلیس بازیگر اصلی در صحنه عدالت کیفري به شمارمی رود و باید حداقل با آگاهی از علل بوجود آورندة جرائم، سایر سازمان ها و نهادهاي اجتماعی را دربرنامه ریزي هاي لازم در پیشگیري از جرم یاري نماید.
در بسیاري از کشورها نیروهاي پلیس تجارب مهمی در مورد رویکردهاي گوناگون پیشگیري از جرم دارند و کاملاً طبیعی است که این تجارب پلیسی به منظور نیل به بهترین نتایج توسط تمام گروه هاي فعال در زمینۀ رویکردهاي مداخله اوان کودکی مورد استفاده قرار گیرند.
در این مسیر نیاز است که پلیس در تمامی برنامه ها درگیر شود حتی اگر دخالت وي فقط در حد هماهنگ ساختن برنامه هاي متنوع پیشگیري از جرم باشد.زیراپلیس در عمل نقش کلیدي در تسهیل تعامل بین سازمانهاي مختلف دولتی و غیر دولتی دارد.135 به جاي تصور پیشگیري از جرم به عنوان حوزه انحصاري نهادهاي انتظامی اتخاذ رویکرد مشارکتی می توانداستفاده از منابع مختلف را عملی سازد.
اتخاذ یک رویکرد هماهنگ توسط گروه هاي دولتی و اجتماعی در ارائۀ برنامه هاي مؤثر اهمیت دارد. نیروهاي پلیس بطور بالقوه شرکاي مهمی در هر برنامه پیشگیري از جرم هستند و می توانند به مراقبت از برنامه هاي مؤثر مداخلات اوان کودکی که هدف مشترك نهادهاي مختلف به خصوص در زمینۀ پیشگیري از جرم است کمک کنند.

مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری اجتماعی
پیش تر اشاره شد که در زمینۀ اقدامات پیشگیرانۀ اوان کودکی، پلیس کنترل اولیه بر پیشگیري را ندارد اما با وجود این، نیاز به بررسی رویکرد فرا نهادي از حیث برنامه ریزي توسط پلیس وجود دارد.خصوصاً که هرنهادي در اجراي بخش اصلی طرح هاي خود ملزم به حفظ هماهنگی با سایر نهادها است.

گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی
پیشگیري از طریق توسعه اجتماعی با برنامه هایی که احتمالاً منجر به ارتقاي رفاه جامعه می شود، شناخته شده است(مانند تقویت مشارکت شهروندان و شرایط بهتر زندگی به منظور برقراري پایدار جوامع امن).پیشگیري اجتماعی به دنبال بهبود توانایی مردم براي زندگی در محیط امن و مشارکت کامل در حیات اجتماعی است.درماده 55منشور سازمان ملل متحد، بالا بردن سطح زندگی از طریق فراهم ساختن کار براي همه و حصول شرایط رشد و توسعه در نظام اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.136
مشارکت پلیس در تدابیر انسجام شهري ارتباط مستقیم با موفقیت بعدي و اثر بخشی اقدامات پیشگیرانه دارد.امروز پلیس به عنوان یک عضو فعال در این برنامه ها وارد شده است؛ افزایش تماس بین شهروندان
و پلیس به منظور تعیین اولویت هاي اجتماعی و افزایش اعتماد شهروندان ، غیر متمرکز کردن ساختار پلیس ، جوابگو بودن پلیس و تأمین منابع مالی و نیز همکاري براي حل مسائل را تقویت می کند.137
در این خصوص می توان به برخی تلاش هاي موفق انجام شده در فرانسه،انگلستان ودانمارک اشاره کرد:

بند اول : مشارکت پلیس در شوراهاي پیشگیري از جرم(فرانسه)
شوراهاي محلی پیشگیري از جرم فرانسه که در سال 1983تشکیل شد، در اصل براي انسجام دو رویکرد مجازات بزهکاران و پیشگیري از جرم طراحی شده بود به مرور این شوراها رویکرد مجازات را رها کرده و صرفاً بر پیشگیري از طریق توسعه اجتماعی تمرکز کرده اند.این اقدام منجر به ایجاد یک چارچوب درون بخشی براي پیشگیري از جرم و تهیه طرح هایی براي ایفاي مسئولیت امنیت در داخل هر بخش با تمرکز بر همکاري نیروهاي امنیتی و توسعه مشارکت بین نیروهاي پلیس شهرداري و گروه ها و اشخاص خصوصی شده است.
شوراهاي محلی پیشگیري از جرم همزمان با نوسازي وظایف خود ارتباط ضروري بین شهرها و دولت رابرقرار و موجب گسترش روند مشارکت شده اند.این شوراها اقدامات همۀ گروه هاي علاقمند به ایجاد محله اي امن تر را هماهنگ می کنند.
سیاست پیشگیري از جرم فرانسه بر توسعه اجتماعی و ریشه کنی فقر و ناامنی از طریق اقدام مشترك و جامع از طریق مشارکت با نمایندگان جامعه، نیروهاي پلیس، شهرداري، منتخبان مردم و انجمن ها تاکید دارد.

بنددوم : محله ای با خانه های امن تر )لی سستر شایر 138 ا نگلستان)
ناحیه ای که با نام نورث فیلد139 در لی سستر شناخته شده است، از 3304خانوار تشکیل می شود.این ناحیه از مشکل بی نظمی و نرخ بالای جرم (از جمله سرقت )، رنج می برد (با نرخ 131 مورد به ازای هر
یک هزار خانوار در مقایسه با نرخ 27 مورد به ازای هر یک هزار خانوار در سطح کشور انگلیس در سال 1996).
با عنایت به اینکه کار پلیسی به تنهایی فقط می تواند به موفقیت اندکی نایل شود لذا، راهبرد آگاهانه ای برای توسعه همکاری در راستای کارآیی موثر اتخاذ شده است. مرکز عمومی وست هامبر ساید140، برای هماهنگی در شناسایی مسائل و راه حل های بالقوه با هدف کاهش 30درصد مجموع جرائم طی دو سال، در سال 1997ایجاد گردید. این مرکز بر چهار محور اصلی تمرکز داشت:
جرم و بی نظمی : شرایط اجاره نشینی در نورث فیلدز به وسیلۀ انجمن محلی مجدداً تدوین شد تا از رفتار مجرمانه و ضد اجتماعی جلوگیری کند.همچنین، نقض تعهدات عقد اجاره می توانست مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرد تا احکام لازم برای توقف این قبیل رفتارها یا تخلیۀ منزل از مرجع قضایی اخذ شود؛
مسائل بهداشتی : همچنین به والدینی که مشکلاتی با نوزادان، کودکان یا نوجوانان خود داشتند، کمک هایی ارائه شد.این اقدام به منظور کاهش شمار مشکلات جرم و بی نظمی صورت گرفت؛
نوجوانان : جایگزین هایی برای جرم و بی نظمی برای نوجوانان محل به شکل تیم فوتبال نورث فیلدز ارائه شد.این برنامه فرصت هایی برای بازی فوتبال در اختیار نوجوانان قرار داد و از سوی تیم های حرفه ای مورد حمایت قرار گرفت، از جمله این حمایت ها اجازه به نوجوانان برای بازی در زمین این تیم ها بود؛
پلیس مبتنی بر اطلاعات : این رویکرد برای برخو رد با جرائم مواد مخدر و سرقت اتخاذ شد و اقداماتی برای سخت تر کردن شرایط آزادی مشروط زندانیان بزهکار و همچنین اجرای دقیق این شرایط، به عمل
آمد.در اثر اجرای برنامه برای دورۀ زمانی 1995تا 1997در مقایسه با دورۀ 1997تا1998، گزارش جرائم در نورث فیلدز به صورت زیر کاهش یافت:
32درصدبرای کل جرائم (از 3847مورد به 2622مورد) ؛
74درصد برای سرقت از منازل (از 773 مورد به 407 مورد).
پلیس ، نهادهای اجتماعی، نهاد های مسئول اشتغال، کلیساها، مدارس، مراکز بهداشتی، ادارات مسکن و ساکنین محلی، یاران اصلی این برنامه بودند. تنها بودجۀ اضافی که برای این برنامه در اختیار پلیس قرار گرفت، سه هزار پوند(معادل 4478دلار آمریکا) در سال، برای کمک به اجرای برنامه های مختلف بود. یک مشکل دائمی، طفره رفتن اعضای برنامه مخصوصاً افسران پلیس از انجام وظایف روزمره خود بود. همچنین با برخی از اعضای برنامه اصطکاک هایی پیش آمد زیرا آنان برخی موارد از سوی ساکنین محلی به عنوان “فضول های حرفه ای “141 نگریسته می شدند.142

بند سوم : افسران پشتیبان جامعه143 (انگلستان)
این واحد از پلیس انگلستان به منظور ارائه حضوری مشهود از پلیس در جامعه تشکیل شده است. از نظر تاریخی سابقه تشکیل این واحد از پلیس در انگلستان به سال2002 بر می گردد. واقعیت این بود که نرخ
جرم در انگلستان از سال 1995به بعد کاهش داشته است به نحوی که نرخ جرم از 40 درصد در سال
1995به 26درصد درسال 2003کاهش یافت، لیکن نظرسنجی های انجام شده حاکی از احساس افزایش
جرم توسط شهروندان انگلیسی بود.افزایش احساس ناامنی با وجود کاهش نرخ جرم ، مقامات انگلیسی را به این فکر واداشت که برای پر کردن فاصله بین واقعیت های موجود و احساس امنیت عمومی
تدابیری را به کار گیرند. نظرسنجی های به عمل آمده حاکی از تمایل مردم برای افزایش ماموران گشت پیاده پلیس در محله ها بود.واقعیت این بود که بیشتر اوقات افسران گشت صرف گشت خودرویی و رسیدگی به وقایع می شد.در نتیجه، در اصلاح قانون پلیس انگلستان در سال 2002، ساختار جدیدی به نام افسران پشتیبان جامعه به خانواده پلیس پیوست.
ارزیابی های به عمل آمده حاکی از اقبال فراوان جامعه نسبت به افسران پشتیبان جامعه در انگلستان است به نحوی که سازمان پلیس در نظر دارد تعداد این افسران را تا سال 2008به 24000نفر برساند.144 انجمن رئیسان پلیس انگلستان ماموریت این واحد از پلیس را ، انجام امور پلیسی در محله ها، بدواً از طریق گشت کاملاً مشهود پلیسی به منظور اعادۀ اطمینان اجتماعی به پلیس، افزایش نظم در اماکن عمومی و سهولت دسترسی جامعه و سایر نهادهای مدنی به پلیس ، بیان کرده است.2 بدیهی است که میزان تاکید بر اجرای این نقش و اختیارات تفویضی به پلیس از ناحیه ای به ناحیه دیگر متفاوت است. وظایف این ماموران بسیار متنوع است و ضمن گشت زنی پیاده، حضور اثربخش در محله ها، حضور و مشاهده جرائم و اقدام در خصوص جرائم مشهود، کمک رسانی و امداد در حوادث، جمع آوری اطلاعات مربوط به جرم از سطح جامعه و تبادل اطلاعات با ساکنین محلی و کسبه و نظارت و حضور در خیابان ها و اماکن عمومی و موارد دیگری از این قبیل را شامل می شود.به عنوان مثال درارزیابی به عمل آمده در مورد وقایع مجرمانه که طی ساعات مختلف شبانه روز در دو منطقه از نورث امبریا 3 به عمل آمده معلوم شده است که از مجموع 356جرم ، 228 مورد در مرئی و منظر ماموران پلیس واقع شده یا آنان بلافاصله در محل وقوع جرم حاضرشده اند.
این ماموران بیشتر وقت خود را با جامعه صرف می کنند.آنان در شیفت خدمتی خود از کارائی و اثربخشی بالاتری نسبت به دیگر ماموران پلیس برخوردارند.مطالعات به عمل آمده نشان می دهد که این افسران بیشتر وقت خدمتی خود را صرف کودکان و نوجوانان و سالمندان می کنند.145

بندچهارم : پلیس و تشکیلات چند عاملی پیشگیری از جرم
در کشور دانمارك سیاست پیشگیري از جرم به عنوان جزء لاینفک سیاست عمومی و به خصوص اجتماعی، درنظر گرفته می شود.دانمارك داراي یک شوراي ملی پیشگیري از جرم146 است که متشکل از نمایندگان 50سازمان دولتی و غیر دولتی مختلف می باشد.پایه اصلی روش شوراي ملی پیشگیري از جرم عبارت است ازتلفیق طراحی زیست محیطی و توسعه اجتماعی.پیشگیري از جرم به عنوان یک تلاش جمعی و اشتراکی تلقی می گردد که مستلزم منابع قابل ملاحظه اي افزون بر منابع ارائه شده از سوي پلیس و قوه قضائیه می باشد.نقطه قوت رویکرد دانمارکی در پیشگیري اجتماعی از جرم، در میزان پیوستن نیروهاي پلیس به ارائه خدمات محلی براي اجتماع است.147

بند پنجم : تأسیس اداره »جوانان، مرکز توجه پلیس مردمی«
پلیس آمریکا براي ایجاد یک استراتژي اجتماعی جامع به منظور یکپارچه ساختن فعالیت مؤسسات و نهادهاي مختلف که در حوزه پیشگیري از بزهکاري جوانان مطرح می باشند، اداره جدید التاسیسی را تحت عنوان » جوانان- مرکز توجه پلیس مردمی« راه اندازي نموده است.
این اداره هدف خود را بر متمرکز نمودن توجه پلیس و مسئولان اجتماعی بر روي پیشگیري از بزهکاري
جوانان تعریف نموده است تا این گونه مؤسسات با همکاري پلیس مشکلات مربوط به جوانان را شناسایی و راه حل هاي مناسب را ارائه دهند.148

گفتار دوم : پلیس و پیشگیري از جرم از طریق تمرکز بر نهادهاي اجتماعی
در این رویکرد پلیس به جاي تمرکز بر افراد اقدامات خود را معطوف به نهادهاي اجتماعی می سازد.از آنجایی که محیط هاي آموزشی به خصوص مدارس نقش بسیار تعیین کننده اي در جامعه پذیري نوجوانان دارند، جهت گیري برنامه هاي پیشگیرانه به سوي مدارس به یکی از اولویت هاي اصلی پلیس بدل شده است.
درگیر شدن پلیس در امور مدارس پدیده جدیدي نیست و بیش از نیم قرن گذشته نیروهاي پلیس بسیاري از کشورها از طرق گوناگونی با مدارس ارتباط برقرار کرده اند.در بیشتر این مدت این نقش آفرینی محدود به جمع آوري دانش آموزان فراري، تأمین امنیت دوچرخه سواري یا عبور و مرور دانش

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره پیشگیری اجتماعی، حقوق بنیادین، وق بنیادین، پلیس جامعه محور Next Entries منابع مقاله درباره ، درامریکا، بکارگیري، خا