منابع مقاله درباره توزیع فراوانی، زیست محیطی، توزیع فراوانی پاسخگویان، فراوانی تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

ضریب آلفای کرونباخ متغیر وابسته (رفتار زیست محیطی) 845/0 است و برای متغیرهای مستقل، متغیر آگاهی زیست محیطی با 692/0 کمترین مقدار و بعد اعتماد اجتماعی از مفهوم سرمایه اجتماعی با 932/0 بیشترین مقدار ضریب آلفای کرونباخ را دارا میباشند. دواس بر این باور است که طبق قاعده تجربی آلفا دست کم باید 7/0 باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی به شمار آورد (دواس، 1376). بر این اساس، با توجه به ضریب آلفای، مقدار پایایی قابل قبول است.
جمعبندی:
برای انجام این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. حجم نمونه شامل 440 نفر از افراد بالای 18 سال ساکن در مناطق شهری شهرهای سنندج، مریوان و دیواندره است که به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای بهطور تصادفی انتخاب شدهاند.
در بخش تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای زمینهای، سرمایه اجتماعی، رفتار زیست محیطی، آگاهی زیست محیطی و نگرش زیست محیطی مطرح شدهاند. همچنین، فرآیند شاخصسازی متغیرها توضیح داده شده است. برای شاخصسازی متغیرهای سرمایه اجتماعی از تحقیق خوشفر (1387)، رفتار زیست محیطی از کتاب “مردم و محیط زیست” تالیف صالحی (2010) و نگرش زیست محیطی از تحقیق دانلپ (2000) و آگاهی زیست محیطی از تحقیق خوشفر و همکاران (1389) الگو گرفته شده است که پس از بررسی و تطبیق شاخصها با شرایط جامعه مورد مطالعه شاخصهای بهصورت نهایی از جداول شماره 2-4 الی 16-4 اورده شده است.
نهایتاً، اعتبار پرسشنامه از طریق نظر متخصصان و صاحب نظران در حوزه موضوع مورد مطالعه و نیز از سوالات مشابه سوالات تحقیقات معتبر محلی، ملی و بینالمللی کسب شده است. همچنین، برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن برای همه متغیرها قابل قبول بوده است.

فصل پنجم
یافتههای پژوهش

فصل پنجم یافتههای پژوهش
مقدمه
در اين فصل در دو بخش به بررسي داده‌هاي حاصله از گردآوري پرسشنامه‌ها خواهيم پرداخت.
در بخش اول، توصيف داده‌ها كه بر اساس آن جداول توصيفي و توزيع فراواني پاسخگويان را با تكيه بر متغيرهاي تحقيق، مورد مطالعه قرار مي‌دهيم. اين بخش شامل توصيف متغيرهاي زمينه‌اي نظير شهر، جنسيت، سن، وضعيت تاهل، وضعیت اشتغال و طبقه ذهنی و متغيرهاي اصلي تحقيق مانند متغیرهای موقعیتی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، رفتار زیست محیطی، سرمایه اجتماعی و ابعاد آن، آگاهی زیست محیطی و نگرش زیست محیطی است كه از طريق جداول فراواني، درصد، درصد معتبر، درصد تجمعي، ميانگين و انحراف استاندارد ارائه مي‌گردد.
در بخش دوم، با ارائه جداول تبييني و استفاده از آزمون‌هاي آماري نظير آزمون T ، آزمون F ، آزمون پيرسون، آزمون رگرسيون دو متغیره و چند متغیره و تحلیل مسیر به بررسي اكتشافي متغيرها و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق خواهيم پرداخت.

بخش اول
توصیف دادهها

بخش اول: توصیف دادهها
مقدمه:
در این بخش با استفاده از آمارهای توصیفی به توصیف متغیرهای مورد بررسی پرداخته میشود. آمار توصیفی، مجموعهای از روشهایی است که برای سازماندهی، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار، توصیف و تفسیر دادههای جمعآوری شده از نمونه آماری، به کار گرفته میشود (حبیبپور و صفری، 1388: 161). در این بخش، از جداول تک بعدی (جداول توزیع فراوانی) برای توصیف دادهها استفاده شده است. این جداول تک بعدی شامل: فراوانی، درصد معتبر و درصد فراوانی تجمعی میباشند. همچنین، از میان شاخصهای گرایش به مرکز، از میانگین به عنوان اصلیترین شاخص گرایش به مرکز، از میان شاخص پراکندگی از انحراف استاندارد، به عنوان شاخص مهم در گرایش به پراکندگی حول میانگین و از نمودار، برای نمایش گرافیکی متغیرهای اصلی تحقیق استفاده شده است.
5.1.1 متغیرهای زمینهای
متغیرهای زمینهای این تحقیق شامل: شهر، جنسیت، سن، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال و طبقه ذهنی است. در زیر، توصیف دادههای بدست آمده همراه با جداول تشریح میشود.
1- توزیع پاسخگویان بر حسب شهر
جدول زیر، توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب شهر محل سکونت نشان میدهد.
(جدول شماره 1-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شهر
شهر
فراوانی
درصد معتبر
سنندج
250
8/56
مریوان
135
7/30
دیواندره
55
5/12
جمع
440
100
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، نزدیک به 57 درصد از پاسخگویان در شهر سنندج ساکن هستند که بیشترین مقدار جمعیت مورد مطالعه را به خود اختصاص دادهاند. مریوان نیز در حدود یک سوم جمعیت مورد مطالعه را شامل شده است. نهایتاً، دیواندره با کمترین مقدار یعنی 5/12 درصد کمترین افراد مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است.
2-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت
جدول زیر، توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب جنسیت نشان میدهد.
(جدول شماره 2-5): توزیع فراوانی بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد معتبر
مرد
270
4/61
زن
170
6/38
جمع کل
440
100
همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود، از 440 نفر مورد مطالعه، 270 نفر یعنی 4/61 درصد مرد هستند. همچنین، 170 نفر از آنها یعنی 6/38 درصد زن هستند.
3- توزیع پاسخگویان بر حسب سن
در این تحقیق برای سازمان دهی و خلاصه کردن دادهها و ارائه آمارههای توصیفی، سن پاسخگویان به 5 گروه با بازه 7 سال تقسیم شده است. جدول زیر، توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب سن نشان میدهد.
(جدول شماره 3-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
گروههای سنی
فراوانی
درصد معتبر
درصد فراوانی تجمعی
24 – 18
133
6/30
6/30
31 – 25
163
5/37
1/68
32 – 38
84
3/19
4/87
45 – 32
36
3/8
7/95
46 به بالا
19
3/4
100
جمع کل
435
100

میانگین
43/29
* اظهار نشده(Missing): 5 نفر
جدول بالا نشان میدهد که بیشترین افراد (5/37 درصد) در گروه سنی 31-25 ساله واقع شدهاند و کمترین افراد (3/4 درصد) در گروه سنی 46 به بالا قرار دارند. براساس درصد فراوانی تجمعی، 68 درصد از پاسخگویان در بازه سنی 31-18 سال قرار دارند. همچنین میانگین سنی پاسخگویان 43/29 سال است. همچنین، 5 مورد اظهار نشده برای این متغیر وجود دارد.
4- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
لازم به ذکر است که در سوال مربوط به وضعیت تاهل، علاوه بر ازدواج نکرده و متاهل، بدون همسربه دلیل فوت و بدون همسر به دلیل طلاق نیز عنوان شده بود که به دلیل عدم وجود پاسخگویان بدون همسر این دو مقوله در بخش توصیف حذف شدهاند. جدول زیر، توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب وضعیت تاهل نشان میدهد.
(جدول شماره 4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد معتبر
ازدواج نکرده
190
9/43
متاهل
243
1/56
جمع کل
433
100
* اظهار نشده(Missing): 7 نفر
یافتههای فوق بیانگر این است که 9/43 و 1/56 درصد از پاسخگویان به ترتیب ازدواج نکرده و متاهل میباشند. با توجه به میانگین سنی (43/29) و وضعیت ازدواج نکردهها (9/43 درصد) به نظر میرسد که سن ازدواج در جامعه مورد مطالعه بالا میباشد. همچنین، 7 مورد اظهار نشده برای این متغیر وجود دارد.
5- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال
جدول زیر، توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب وضعیت اشتغال نشان میدهد.
(جدول شماره 5-5): توزیع فراوانی پاسخگویانر بر حسب وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال
فراوانی
درصد معتبر
شاغل
274
3/62
بیکار
62
1/14
دانش آموز
15
4/3
دانشجو
85
3/19
بازنشسته
4
9/0
جمع کل
432
100
یافتههای فوق بیانگر آن است که 3/62 درصد از افراد مورد مطالعه شاغل، 3/19 درصد از آنها دانشجو، 4/3 درصد از آنها دانشآموز دوره پیش دانشگاهی، 9/0 درصد از آنها بازنشسته و 1/14 درصد از آنها بیکار در جستجوی کار هستند. از این میان، شاغلان بیشترین درصد از پاسخگویان و بازنشستهها کمترین درصد را به خود اختصاص دادهاند. همچنین، 3/62 درصد از افراد مورد مطالعه شاغل هستند و 7/37 درصد غیر شاغل هستند.
لازم به ذکر است، وجود 7/37 درصد غیرشاغل، به دین معنی است که اولاً فاقد شغل و منزلت شغلی هستند. ثانیاً، درآمدی ندارند. علاوه بر این، دادههای متغیر منزلت شغلی دارای 7/2 اظهار نشده و درآمد دارای 9/8 درصد اظهار نشده میباشند. بنابراین، متغیر منزلت شغلی و درآمد به علت وجود درصد بالای غیر شاغل و داشتن درصدی اظهار نشده از بخش توصیف و تحلیل دادهها حذف شدهاند، به تبع آن متغیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی که از ترکیب سه متغیر درآمد، منزلت شغلی و تحصیلات بدست میآمد. به علت حذف شدن دو متغیر درآمد و منزلت شغلی از مدل تحقیق حذف شده و به جای آن از متغیر تحصیلات استفاده شده است.
6- وضعیت طبقه ذهنی پاسخگویان
برای سنجش طبقه ذهنی افراد، از آنها خواسته شده که خود را در مقایسه با سایر افراد جامعه متعلق به کدام یک از طبقههای اجتماعی میدانند. جدول زیر، توزیع فراوانی اظهارات پاسخگویان را بر حسب وضعیت طبقه ذهنی پاسخگو نسبت به سایر افراد جامعه نشان میدهد.
(جدول شماره 6-5): وضعیت طبقه ذهنی پاسخگویان
طبقه اجتماعی ذهنی
فراوانی
درصد معتبر
درصد فراوانی تجمعی
طبقه پایین
27
1/6
1/6
طبقه متوسط رو به پایین
78
8/17
9/23
طبقه متوسط
251
57
9/80
طبقه متوسط رو به بالا
76
3/17
2/98
طبقه بالا
8
8/1
100
جمع کل
440
100

میانگین
91/2
انحراف استاندارد
81/0
همانطور که در جدول بالا ملاحظه میشود، بیشتر افراد مورد مطالعه (57 درصد) خود را متعلق به طبقه متوسط اجتماعی و کمترین میزان در حدود 2 درصد از افراد مورد مطالعه خود را متعلق به طبقه بالای اجتماعی میدانند.

7- وضعیت تحصیلات پاسخگویان
برای سنجش تحصیلات از پاسخگو خواسته شده بود که تعداد سالهای تحصیل خود را عنوان کند. بدین شکل تحصیلات یک متغیر فاصلهای بود. اما، برای سازماندهی، خلاصه کردن و همسازی، متغیر تحصیلات به یک متغیر اسمی تبدیل شده است که در 6 گروه، بیسواد، زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و بالاتر از لیسانس طبقهبندی شده است. جدول زیر، توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تحصیلات آنها نشان میدهد.
(جدول شماره 7-5): وضعیت تحصیلات پاسخگویان
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد معتبر
درصد فراوانی سطح تحصیلات به تفکیک جنسیت

مرد
زن
بیسواد
3
7/0
4/0
2/1
زیر دیپلم
47
7/10
7/10
6/10
دیپلم
151
3/34
6/39
9/25
فوق دیپلم
82
6/18
8/17
20
لیسانس
131
8/29
1/24
8/38
بالاتر از لیسانس
26
9/5
4/7
5/3
جمع کل
440
100
100
100
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود، توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان بدین صورت است که بیسواد 7/0 درصد، زیر دیپلم 7/10 درصد، دیپلم 3/34 درصد، فوق دیپلم 6/18 درصد، لیسانس 8/29 درصد و بالاتر از لیسانس 9/5 درصد میباشد. از این میان، بیشتر افراد مورد مطالعه دارای تحصیلات دیپلم میباشند و کمترین آنها بیسواد میباشند. درصد فراوانی سطح تحصیلات به تفکیک جنسیت نشان میدهد که در سطوح بیسواد، فوق دیپلم و لیسانس که زنها دارای درصد فراوانی بیشتری هستند، در بقیه سطوح، مردها دارای درصد فراوانی بیشتری نسبت به زنان هستند.
5.1.2 متغیر موقعیتی- ساختاری
از جمله متغیرهای زمینهای در این پژوهش، متغیر ساختاری-موقعیتی است. این متغیرها شرایط، امکانات و وسایلی را شامل میشوند که در شکلدهی به رفتارهای مسئولانه نسبت به محیط زیست افراد اهمیت زیادی دارند. جدول شماره8-5، توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب متغیر موقعیتی- ساختاری نشان میدهد.

(جدول شماره 8-5): وضعیت متغیرهای موقعیتی- ساختاری
متغیرهای موقعیتی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
اصلاً
46
5/10
5/10
خیلی کم
224
9/50
4/61
کم
143
5/32
9/93
زیاد
24
5/5
3/99
خیلی زیاد
3
7/0
100
جمع کل
440
100

یافتههای فوق نشان میدهد که 5/10 درصد از افراد مورد مطالعه بر این باورند که شرایط و امکانات مناسب زیست محیطی در استان اصلاً وجود ندارد. همچنین، 9/50 درصد و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره زیست محیطی، محیط زیست، نگرش زیست محیطی، سرمایه اجتماعی Next Entries منابع مقاله درباره زیست محیطی، مصرف بهینه، رفتارهای زیست محیطی، فراوانی تجمعی