منابع مقاله درباره ترافیک کانتینری، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

1404 پرداخته خواهد شد که اين محاسبات شامل تعيين ظرفيت تسهيلات بر مبناي مشخصات ابزارهاي كنوني و روندهاي تكنولوژي بوده وآنگاه برآوردهاي مالي آنها را محاسبه خواهد گردید.

1-8 ساختارتحقيق
با توجه به هدف های پیش رو این تحقیق در چهار گام انجام میگردد:
– در گام اول، با استفاده از تحقیقات و پروژه های انجام شده توسط اسکاپ حجم ترافیک کانتینری جهان در سال 2025 بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه خواهند گردید.
– در گام دوم، با توجه به بررسی و مطالعه سهم عملکرد ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی از حجم کانتینری جهان در سال های گذشته ، حجم ترافیک کانتینری آن بندر از حجم کانتینری جهان در سال 1404 بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه و تعیین خواهند گردید.
– در گام سوم، بر اساس حجم ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال 1404 تعداد تجهیزات و ظرفیت تسهیلات کانتینری مورد نظر این تحقیق بر اساس سناریو های تعریف شده محاسبه و با تعداد تجهیزات و ظرفیت تسهیلات موجود جهت ارزیابی در نحوه پاسخگویی آن بندر در سال 1404 مشخص خواهند گردید.

1-9 نوآوري تحقيق
مطالعات انجام شده عمدتا” در صدد بودهاند تا بر مبناي دادههاي گذشته به پيش بيني حجم ترافيك کانتينري بپردازند، اما در اين تحقيق در صدد آن هستيم تا بر مبناي اطلاعات گذشته، حال و با استفاده از روش سناريويي آيندههاي ممکن ترافيك کانتينري را تصويرسازي نماييم که استفاده از اين روش به نسبت ساير روشهاي كارگرفته شده در تحقيقات پيشين بسيارمتفاوت است .

1-10 استفاده كنندگان نتايج تحقيق
مهمترين استفاده کنندگان از روش ها و مدل ارائه شده در اين تحقیق عبارتند از مديران ترمينالهاي کانتينري، سازمان بنادر و دريانوردي ايران، وزارت راه و شهرسازی ايران، دانشجويان ، محققين و يا کاربراني که به نحوي با امور مربوط به مديريت منابع، لجستيک، مديريت مالي حمل و نقل دريايي، بهرهوري درون ترمينالي و زنجيرههاي تامين و توزيع کالا در ارتباط ميباشند.

فصل دوم : پيشينه تحقيق

2-1 مقدمه

در اين فصل به بررسي پيشينه تحقيق پرداخته خواهد شد. هدف اصلي از تدوين اين فصل آشنا نمودن خواننده با تحقيقات انجام شده در حوزه هاي عملياتي، لجستيک و مديريتي ترمينالهاي کانتينري است.
موضوع مورد نظر در كشورهاي اروپايي به خصوص آنها كه از مزيت نسبي حمل و نقل برخوردار بودهاند، كاملا” شناخته شده است، هر چند كه تحقيقات گستردهاي در مورد ترمينال كانتينري با استفاده از روشهاي شبيهسازي و… صورت گرفته است، اما اين پ‍‍ژوهش با رويكردي متفاوت (تحليل سناريو) گامي تازه در نگرش به ترافيك كانتينري بندر شهید رجایی در سال 1404 بر خواهد داشت.

2-2 بررسي پيشينه تحقيق
در اين پژوهش در ابتدا به صورت خلاصه به برخي از تحقيقات صورت گرفته در حوزه فعاليتهاي عملياتي مربوط به ترمينالهاي كانتينري با استفاده از روش شبيهسازي پرداخته و سپس برخي از تحقيقات انجام شده در سيستمهاي حمل و نقل به روش سناريو بيان خواهند شد .

2-2-1 مطالعات انجام شده در زمينه عمليات ترمينال كانتينري با استفاده از روشهاي مختلف
روشهاي مختلفي براي بررسي کارآيي ترمينالهاي کانتينري وجود دارد . Kozan (2000)، از يک مدل شبکهاي براي تحليل عمليات ترمينالهاي کانتينري و حمل و نقل کانتينري استفاده کرد. Vis et al. (2003) به صورت جامع، مسايل متنوع تصميمگيري در ترمينالهاي کانتينري را بررسي کردند Steenken (2004) نيز عمليات و فرآيندهاي لجستيکي مهم در ترمينالهاي کانتينري را بررسي و طبقه بندي نمودند. Günther and Kim (2006) عمليات ترمينال هاي کانتينري را به صورت کلي بررسي و طبقه بندي کردند. Cullinane et al. (2006 )روشهاي متداول بررسي کارآيي بنادر را با هم مقايسه کرده و از دادههاي بنادر کانتينري بزرگ دنيا براي مطالعه، بررسي و تحليل مسائل مربوطه استفاده کردند.
Gambardella (2001) مسئله استفاده بهينه از منابع و تجهيزات ترمينالهاي کانتينري را بررسي کردند. آنها با استفاده از مدلسازي، حرکت جرثقيلهاي ساحلي و محوطهاي را نيز زمانبندي نمودند.
بهينهسازي عمليات در ترمينالهاي کانتينري همواره از چالشهاي پيشروي مديران بنادر و ترمينال ها بوده است. Mutry (2005) با استفاده از روش تصميمگيري کامپيوتري، بهينه سازي عمليات ترمينال کانتينري هنگ کنگ را بررسي کردند. هدف اين محققين کاهش زمان انتظار کشتيها، زمان توقف کاميونها و نيز کاهش ترافيک در مسيرهاي داخل ترمينال بود.
شبيه سازي با استفاده از زبانهاي برنامهنويسي ميتوانند به عنوان ابزار کمکي تصميم گيري در مورد عمليات ترمينالهاي کانتينري استفاده شوند. Bielli 2006)) از زبان برنامهنويسي جاوا براي طراحي مدلي براي شبيهسازي عمليات ترمينالهاي کانتينري استفاده کردند. Khoshnevis et al.. (2000 )با استفاده از روشهاي شبيهسازي، نقش استفاده از اين سيستم را در افزايش کارآيي ترمينالهاي کانتينري بررسي نمودهاند.
براي بررسي روشهاي اقتصادي تخصيص اسکله مي توان به تحقيق Moorthy (2006)اشاره کرد که در آن زمان توقف کشتيها با هزينههاي عمليات بندري مقايسه شده است.
برنامهريزي همزمان عمليات اسکلهاي و زمانبندي حرکت جرثقيلها، يکي از مسائل لجستيکي مهم در حوزه ترمينالهاي کانتينري است. Hartmann (2004)روشهاي مدلسازي را براي اين کار اتخاذ کرد.
2006)Kozan ) اين مسئله را با استفاده از روش الگوريتم ژنتيک حل کردند. Zeng et al.. (2009) نيز با استفاده از مکانيسم تصميمگيري هوشمند و روش شبيهسازي، عمليات تخليه و بارگيري کانتينرها در محوطه کانتينري را به صورت بهينه زمانبندي نمودند.
مدل و طرحريزي محوطه کانتينري يکي ديگر از فاکتورهاي موثر در کارآيي عمليات کانتينري است. Preston et al.. ) 2001 ) اهدف کاهش زمان انتظار کشتيها، با استفاده از الگوريتم ژنتيک، راهکارهاي بهينه انبار کردن کانتينرها در محوطه ترمينال را بررسي نمودند. Dekker et al.. (2006)، سياست هاي مختلف نگهداري و انبار کردن کانتينرها را در يک ترمينال اتوماتيک بررسي کردند Kim . 2008)) يك مدل را براي طرح محوطه کانتينري پيشنهاد کردند که در آن تعداد بهينه و محلهاي تردد کاميونهاي محوطه محاسبه شده بود.
سياست انبار کردن کانتينرها در نزديکي بنادر محوطههاي لجستيکي ميتواند نقش به سزايي در افزايش يا کاهش ترافيک در مبادي منتهي به بندر داشته باشد. اين موضوع در دانشگاه ويرجينيا در رساله Xu 1999) ) با عنوان شبکه هاي نگهداري کانتينرها بررسي شده است.
(2009) Nishimuraدر تحقيق خود ساختار و طرح محوطه کانتينري را بهينه نمودند. هدف آن ها بررسي عمليات کانتينري در ترمينال در بهينه ترين حالت بود که با استفاده از روش لاگرانژ مسئله مورد بررسي قرار گرفت.
کاهش زمان عمليات کانتينري در محوطه داخل ترمينال به عنوان يکي از روشهاي صرفهجويي در هزينههاي بندر شناخته ميشود. Kim (2003) ضمن بررسي اين مسئله روشي را نيز براي بهينه ساختن مسير حرکت تجهيزات در محوطه کانتينري با در نظر گرفتن تعداد حرکتهاي مورد نياز براي جابجايي کانتينرها پيشنهاد کردند.
برنامهريزي و استفاده بهينه از منابع موجود در بندر يكي از موضوعات مورد بحث در اكثر مطالعات مربوط به بندر و درياست. عالي شوندي(1371) صف انتظار نوبت كشتيها در بنادر جنوب را مورد مطالعه قرار داد كه هدف از آن آناليز حساسيت جرثقيلها و بررسي تاثيرات آنها در كشتي ها بود و نهايتا مدلي را جهت تعيين هزينه ها براي ارائه به مديران بنادر ارائه كرد .
مرشد(1374) افزايش ظرفيت ترمينال كالاهاي متفرقه در بنادر ايران را از طريق مدل شبيه سازي انجام داد كه هدف آن تعيين ظرفيت ترمينالهاي کالاهاي عمومي با امكانات موجود در بندر بود.
کلهر(1383) در مطالعه اي تحت عنوان طراحي مدل شبيهسازي ترمينال کانتينري در بنادر ايران به بررسي بنادر به عنوان حلقه اي رابط فيمابين حمل و نقلهاي دريائي و زميني پرداخته و تجهيزات و عوامل کليدي درگير در ترمينال کانتينري شهيد رجائي را با تکيه بر فاکتورهايي نظير نوع کشتي، تعداد اسکله و تجهيزات تخليه و بارگيري مدل سازي نموده است.
مهندسين مشاور اديبي هريس(1353) طرح جامع بنادر بازرگاني کشور با افق 1366 که ترکيبي از کارشناسان ايراني و خارجي بوده، را انجام دادند که در اين مطالعه، پس از شناسائي وضع موجود کليه امکانات، تجهيزات، تأسيسات و زير ساختهاي بنادر کشور همراه با نگرش جامع به ساير حالات حمل و نقل و يا پيشبيني تجارت خارجي کشور، اقدام به پيشبيني تقاضاي حمل و نقل نمودند.
سازمان بنادر و كشتيراني(1373) مطالعاتي را با همکاريهاي مشترک کشور ژاپن با نام جايکا (JICA) انجام داد که افقي 15 ساله(2010) را براي مطالعات خود در نظر گرفتند (2010)، اين طرح بر خلاف طرح جامع قبلي، تنها با رويکرد حمل و نقل دريائي و آن هم متمرکز بر دو بندر امام خميني (ره) در جنوب و بندر انزلي در شمال انجام پذيرفت.
مهندسين مشاور طرح نوانديشان و گروه مشاورین بندر هامبورگ (1383) نيز طرح جامع بنادر کشور را با افق 1394 بررسي و مطالعه نمودهاند که اين مطالعه در قالب نوزده جلد به زبان فارسي منتشر شده است.
بررسي ادبيات تحقيق در حوزه ترمينالهاي کانتينري مبين اين امر است که اتوماسيون تجهيزات، روشهاي افزايش کارايي ترمينالهاي کانتينري،کاهش زمان انتظار کشتيها و زمانبندي حرکت جرثقيلهاي اسکله اي از موضوعات مورد علاقه محققين ميباشد که عمدتاً مسائل مربوط به محوطههاي کنار اسکله را بررسي ميکنند.

2-2-2 كاربرد سناريو در ساير بخشها
مطالعات صورت گرفته به كمك روش سناريويي در ساير بخشها عمدتا” توسط شركت هاي نفتي و براي تصويرسازي محيط آينده انرژي كه غالبا “تا حد زيادي از عناصر عدم اطمينان سياسي رنج ميبرده اند انجام شده است. برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه عبارتند از:
Stokkle et al.. (1990)، در مطالعهاي در مورد آينده وضعيت صنعت نفت و گاز نروژ چهار سناريوي مربوطه را توسعه دادند و محيط خارجي و پويايي آن را در ارزيابي و گزينش استراتژيهاي مطلوب مورد آزمون قرار دادند.
Esterhuyse (1992)، پيامدهاي دوران انتقال آفريقاي جنوبي و مسائل، اولويتها و آينده سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين كشور را براي يك افق ده ساله ترسيم نموده است.
Lensing (1995)، يك مدل شبيهسازي را براي محدوديتهاي نرخ ارز با استفاده از چهار سناريو كه يك سناريو بعنوان سناريوي اصلي و سه سناريوي که به عنوان سناريوهاي جايگزين را طراحي كرد و در آن عملكرد اقتصادي و وضعيت توسعه اقتصادي را مورد آزمون قرار داد. دو سناريو با متغيرهاي اصلي اقتصادي و گردش سرمايه طراحي شد و دو سناريوي ديگر با متغير اصلي تكنولوژي و رشد عامل بهرهوري طراحي گرديد.
Norse (1979)، با شش سناريوي مختلف جنبههاي گوناگون اقتصادي- اجتماعي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه و ساير كشورهاي جهان سوم را مورد مطالعه قرار داد. اين مطالعه افق زماني 20 ساله داشت و وضعيت هاي اقتصادي و اجتماعي اين كشورها را براي دوره زماني مذكور به تصوير ميکشيد.
Dewhurst and West (1990)، با ايجاد دو سناريو اقتصاد كوئنزلند را در دوره 1986-1985 (يك نيم سال) مورد مطالعه قرار دادند و به كمك آن وضعيت اين نيم سال را شانزده برابر بزرگنمائي كردند و وضعيت هشت سال بعد را استخراج نمودند.
Galer and Kasper (1982)، براي شركت نفت شل در استراليا دو سناريو را توسعه دادند كه در آن اثرات تغييرات دراز مدت اقتصادي، اجتماعي، سياسي- استراتژيك و فني را بر توسعه استراليا در سال 2000 پيشبيني نمودند.
Kumar (2002)، براي وضعيتهاي آينده انرژي منطقه جنوب آسيا (هند، بوتان، پاكستان و بنگلادش) با روش سناريوئي پس از مطالعه وضع موجود، رشد جمعيت و تقاضاي رو به رشد صنايع در اين منطقه برآورد كرده كه هندوستان در سال 2002 حدود 40 ميليون تن زغال وارد كرده ولي تا سال 2011 به 220 ميليون تن خواهد رسيد و توليد داخلي اين كشور نيز كه در سال 2002 در حدود 298 ميليون تن بوده تا سال 2011 به 652

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره محل سکونت، احساس عدالت، ابزار پژوهش Next Entries منابع مقاله درباره سازمان تجارت جهاني، ارزش افزوده، تابع تقاضا