منابع مقاله درباره ترافیک کانتینری، مدل سازی

دانلود پایان نامه ارشد

1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….34
4-2 برنامهريزي آينده………………………………………………………………………………………34
4-2-1 پيش بيني………………………………………………………………………………………..35
4-2-2 ضعفهاي پيش بيني……………………………………………………………………………36
4-3 برنامه ريزي و تحليل تحت شرايط عدم اطمينان………………………………………………..36
4-4 سناريو چيست؟………………………………………………………………………………..37
4-4-1 تعاريف و ويژگي هاي سناريو…………………………………………………………………37
4-4-2 عناصر سناريو……………………………………………………………………………………38
4-4-3 انسجام دروني سناريو………………………………………………………………………..39
4-4-4 بعد زماني سناريو……………………………………………………………………………..40
4-4-5 روشهاي سناريوسازي………………………………………………………………………..40
4-4-6 كاربرد سناريو: فرمول بندي استراتژي……………………………………………………..41
4-5 ويژگيهاي عمومي موضوع مورد مطالعه…………………………………………………………42
4-6 صورت كلي سناريوي ترافيك كانتينري بندر شهيد رجايي در افق 1404 ……………..43
4-7 عوامل موثر بر سناريوي ترافيك كانتينري بندر شهيد رجايي……………………………….43
فصل پنجم : مدل سازی، تحليل و ارزيابي سناريوها…………………………………………………………………….44
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….44
5-2 برآورد تجارت كانتينري جهان و ايران در سال 2025 ……………………………………..44
5-2-1 پروژه MPPM……………………………………………………………………………..45
5-2-2 پروژه RSPD……………………………………………………………………………….46
5-2-3 تعريف مدل عمومي تعيين كانتينري بندر شهيد رجايي در افق 1404……………48
5-9: مقايسه رشد GDP ايران و جهان در سال های 2010-1992………………………56
5-3 تم جغرافيايي……………………………………………………………………………………..58
5-4 تم فني ………………………………………………………………………………………………………………………….60
5-4-1 تحليل ظرفيت…………………………………………………………………………….62
5-4-1-1 محاسبه ظرفيت مورد نياز بر مبناي تقاضاي بالقوه……………………………………..64
5-5 تم اقتصادي…………………………………………………………………………………………………………………….69
5-5-1 تخمين هزينه هاي زيرساختي يك ترمينال كانتينري جديد……………………..71
5-6 خلاصه و نتيجه گيري…………………………………………………………………………74
فصل ششم: بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………….75
6-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………75
6-2 ضعف هاي اصلي سناريو بر مبناي هر تم…………………………………………………76
6-3 يافته هاي تحقيق……………………………………………………………………………..77
6-4 نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………….78
6- 5 محدوديتها…………………………………………………………………………………………..79
6-6 پيشنهادات……………………………………………………………………………………79
منابع و مراجع……………………………………………………………………………………..80
مراجع فارسي……………………………………………………………………………………..80
منابع انگليسي……………………………………………………………………………………82
پیوست یک : برآورد تجهیزات مورد نیاز در سال 1404………………………………….86
پیوست دو : تخمین هزينه تامین تجهیزات عملیات کانتینری……………………………………92

فهرست اشکال

شکل3-1: مدل مفهومي عملكرد بنادر و كشتيراني ها در اقتصاد جهاني…………………………………………..15
شکل 3-2: نقش بنادر هاب و اسپاك در زنجيره توزيع جهاني……………………………………………………..20
شکل3-3: مسيرهاي تجارت شرق-غرب……………………………………………………………………………..21
شکل3-4: مسيرهاي حمل و نقل تركيبي شرق-غرب…………………………………………………………………………………………..22
شکل3-5: نيروهاي مؤثر و تغيير مناسبات ميان خطوط كشتيراني………………………………………………………………………26
شکل3-6: جايگاه خطوط كشتيراني از نگرش سنتي تا رويكرديكپارچه در زنجيره عرضه……………………………………27
شکل3-7: عوامل تمركز در كشتيراني لاينر…………………………………………………………………………29
شکل 4-1: الگوي انسجام دروني سناريو……………………………………………………………………………..40
شکل 42: نقش سناريو در درك استراتژي…………………………………………………………………………………………………………..42
شکل 5-2: پيش بيني نرخ اقتصاد جهاني تا 2011 بوسيله پروژه MPPM……………………………………………………….46
شکل 5-3: پيش بيني رشد GDP مناطق حوزه اسكاپ……………………………………………………………………………………..47
شکل 5-4: پيش بيني حجم تجارت كانتينري جهان از سال 2015- 1980……………………………………………………..47
شکل 5-5: مدل تعيين حجم ترافيك كانتينري ايران و جهان……………………………………………………………………………49
شکل 5-6: سيكل هاي تجاري اقتصاد……………………………………………………………………………..50
نمودار5-7: مقايسه نرخ رشد اقتصادي و تجارت كانتينري………………………………………………………..53
نمودار 5-8: تطبيق نرخ رشد اقتصادي و كانتينري طي سال های 2009-1991……………………………………………..53
شکل 5-9: مقايسه رشد GDP ايران و جهان در سال های 2010-1992……………………………………………………..56
شکل5-10: تطبيق نرخ رشد كانتينري ايران و جهان در سال های1992-2010……………………………..56
شکل 5-11: سهم بندر شهید رجایی از تجارت كانتينري جهان طي سال هاي 1992-2010……………………….57
شکل 5-12: عمليات تخليه و بارگيري كشتي در بنادر كانتينري بوسيله تجهيزات تخصصي………………………….62
شكل 5-13 : تعداد كشنده مورد نياز براي عمليات 40 فوتي……………………………………………………69

فهرست جداول

جدول4-1: تفاوت تحليل به وسيله روش سناريو با روش هاي سنتي آماري…………………………………………………………..38
جدول 5-1: حالت هاي رشد اقتصادي مبتني بر سيکلهاي اقتصادي…………………………………………………………………….51
جدول5-2: سناريوهاي رشد كانتينري ميتني بر سيکلهاي اقتصادي……………………………………………………………………..51
جدول5-3: مقايسه ميانگين رشد اقتصادي و كانتينري جهان……………………………………………………………………………….52
جدول5-4: حجم تجارت كانتينري جهان در سالهاي 1991-2010…………………………………………………………………….53
جدول5-5: ترافيك كانتينري جهان در 2025 …………………………………………………………………………………………………….54
جدول5-6: مقايسه آيتم هاي اقتصادي و كانتينري ايران و جهان در سال های 2010-1992…………………………54
جدول 5-7: برآورد حجم ترافيك كانتينري بندر شهید رجایی در سال 1404…………………………………………………58
جدول5-8: تعداد و نوع تسهيلات بندر شهيد رجائي ……………………………………………………………………………………….62
جدول 5-9: برآورد تعداد تجهیزات و تسهيلات ترمينال كانتينري شهيد رجائي در سال 1404……………………..67
جدول 5-10: پيش بيني شاخص هاي مهم اقتصادي بر مبناي سند استراتژي توسعه صنعتي……………………….70
جدول 5-11: تخمین هزينه های احداث تجهیزات وتسهیلات بندر شهيد رجايي در سال 1404 ………………..73
جدول 6-1: برآورد تعداد و هزينه تجهيزات و تسهيلات كانتينري بندر شهيد رجايي در سال 1404……………77
جدول پ 1-1 برآورد حجم ترافیک کانتینری جهان بر اساس مدل سناریو……………………………………………………86
جدول پ 1-2 برآورد حجم ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی بر اساس مدل سناریو……………………………….87
جدول پ 1-3 پیش بینی اسکله های کانتینری مورد نیاز بندر شهید رجایی بر اساس مدل سناریو…………..88
جدول پ 1-4 پیش بینی تعداد گنتری کرین های مورد نیاز بندر شهید رجایی بر اساس مدل سناریو……..89
جدول پ 1-5 برآورد تعداد ترانستینر مورد نیاز بندر شهید رجایی بر اساس مدل سناریو………………………….90

فصل اول : كليات

1-1مقدمه
حمل و نقل همواره از مهمترين بخشهاي مرتبط باهرگونه فعاليتهاي توليدي و خدماتي به شمار رفته و يکي از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي هر کشور محسوب مي گردد. از بين بخشهاي متفاوت حمل و نقل (زميني، هوايي و دريايي)، بخش حمل و نقل دريايي بنا به دلايل اقتصادي از جمله، هزينه پايينترحمل و نقل در مقايسه با ساير بخشها و همچنين، حجم بسيار بالا و ظرفيت فوقالعاده، مهمترين بخش محسوب مي گردد. با توجه به سهم بسيار بالاي بخش حمل و نقل دريايي در صرفه جويي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره بهبود عملکرد، ترافیک کانتینری، سازمان تجارت جهاني Next Entries منابع مقاله درباره ارزیابی اقتصادی، جستجوی اینترنتی، سازمان تجارت جهاني