منابع مقاله درباره بازنشستگان، درآمد سرانه

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشهاي كاربردي و بهبود نظم آماري و اطلاع‌رساني.
• جلب مشاركت مردمي، بازپروري، اصلاح و ارشاد ناسازگاران و منحرفان اجتماعي.

3-3-2- سازمان بيمه خدمات درماني
شرح وظايف
• ايجاد صندوقهاي بيمه‌اي كاركنان دولت، خويش فرما، روستاييان و ساير اقشار
• دريافت حق سرانه درمان از مشمولان قانون، شامل سهم دولت سرمايه‌گذار و بيمه‌شونده
• پرداخت هزينه‌هاي درماني بيمه‌شدگان تحت پوشش به اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد با سازمان.
• نظارت بر حسن اجراي مفاد قراردادهاي ارائه خدمات درماني و نظارت بر كيفيت و چگونگي ارائه خدمات به بيمه‌شدگان تحت پوشش به طور مستقيم.
• بررسي، مطالعه و تحقيق در زمينه امور بيمه خدمات درماني.
• بررسي و برآورد ميزان حق سرانه درمان و تغييرات آن.
طبق ماده 10 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور، سطح خدمات پزشكي سازمان بيمه خدمات درماني، شامل خدمات پزشكي اورژانس، عمومي و تخصصي (سرپايي و بستري) است.
اين سازمان از طبق انعقاد قرارداد با بيش از 44 هزار پزشك عمومي، پزشك متخصص و فوق متخصص، دندانپزشك، داروخانه، آزمايشگاه، پرتو پزشكي، توانبخشي، بيمارستان و مركز جراحي محدود، پلي كلينيك و درمانگاه به افراد به افراد تحت پوشش خود خدمات پزشكي ارائه مي‌نمايد.

3-3-3- صندوق بازنشستگي كشوري
شرح وظايف
• اداره امور بازنشستگي و از كارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمين مشترك صندوق بازنشستگي كشوري و كاركنان شركتهاي دولتي و شهرداري‌هاي كشور.
• اجراي قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظيفه تهيه آئين‌نامه‌هاي اجرائي سازمان.
• تهيه و اجراي طرحهاي بهره‌برداري از وجوه صندوق بازنشستگي كشوري و كوشش در جهت خودكفائي آن.
• اجراي مصوبات شوراي سازمان بازنشستگي كشوري
• تهيه و تنظيم بودجه جاري سازمان بازنشتگي كشوري و بودجه عملياتي و برنامه عملكرد صندوق بازنشستگي كشوري
• انجام كليه اقدامات لازم به مظنور حفظ حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و متناسب ساختن دريافتي آنان با افزايش هزينه‌هاي زندگي
• حفظ حقوق صندوق بازنشستگي كشوري و انجام كليه امور حقوقي و دعاوي مربوط به صندوق
• ارائه گزارش عملكرد و تزازنامه سالانه هر يك از صندوقها و تراز تلفيقي سازمان بازنشستگي كشوري به شوراي صندوق.
• سازمان بازنشستگي كشوري حقوق بازنشستگي و از كارافتادگي را به بازنشستگان تحت پوشش و از كارافتادگان و نيز وراث مستخدمان متوفي پرداخت مي‌نمايد. به علاوه اجراي بيمه تكميل درمان با كمك دولت، اجراي بيمه عمر و حوادث بازنشستگان با كمك دولت پرداخت وام به بازنشستگان و از كارافتادگان و بازماندگان آنها و همچنين پرداخت كمك‌هاي بلاعوض با بازنشستگان از كارافتادگان و بازماندگان آنها از حمايت‌هاي جنبي سازمان بازنشستگي كشوري محسوب مي‌شود.
در حال حاضر گروه‌هاي تحت پوشش مقررات سازمان بازنشستگي كشور عبارتند از:
• كاركنان دولت مشمول قانون استخدام كشوري.
• اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور
• قضاوت دادگستري
• كاركنان شهرداري‌هاي سراسر كشور به استثناي شهرداري تهران
• تعدادي از كاركنان شركت‌هاي دولتي طبق مصوبات مربوط
• شاغلان پيماني كه صندوق بازنشستگي كشور را به عنوان صندوق بازنشستگي خويش انتخاب نموده‌اند.

3-3-4- صندوق تامين اجتماعي
شرح وظايف
وظايف سازمان تامين اجتماعي به موجب اساسنامه اين سازمان عبارتند از:
• جمع‌آوري و تمركز كليه وجوه موضوع حق بيمه مشمولان قانون تامين اجتماعي، ساير وجوه، درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از وجوه، ذخاير و اموال سازمان.
• انجام تعهدات موضوع قانون تامين اجتماعي
• سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از وجوه و ذخاير سازمان.

3-3-5- صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير
شرح وظايف
• جمع‌آوري و تمركز كليه وجوه موضوع صندوق بيمه روستائي عشاير
• سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از وجوه جاري و دخيره شده
• انجام تعهدات موضوع آيين‌نامه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير.
الف- نحوه اجراي وظايف در كارگزاريهاي صندوق
• آماده‌سازي فضاي كار
• تبليغات و بيان واقعي مزاياي بيمه
• راهنمائي متقاضيان به شرايط، تكاليف و مدارك لازم براي عضويت
• دريافت و كنترل مدارك (كپي شناسنامه كليه افراد اصلي و تبعي – عكس)
• در اختيار متقاضي گذاشتن قرارداد، فرم نام‌نويسي، فيش بانكي و در صورت لزوم فرم تائيد افراد تحت تكفل
• دريافت فرم تكميل شده در پشت و رو به تائيد شده توسط شوراي اسلامي به همراه فيش واريز شده بانكي
• تشكيل پرونده بيمه شده
• ثبت اطلاعات بيمه شده در دفتر مخصوص به ترتيب شماره بيمه
• گزارش هفتگي تعداد بيمه‌شدگان، مبلغ حق بيمه‌هاي واريز شده و انجام مشابه همين موارد در خصوص تمديدي‌ها
• گزارش ماهانه به صندوق (طي فرمهاي مخصوص) همراه با مدارك مربوطه (كپي دوطرفه فرم نام‌نويسي- عكس – فيش بانكي و صورتحساب بانكي)
ب- نوع خدماتي كه اين صندوق ارائه مي‌كند جزو خدمات بيمه‌اي بوده و شامل موارد زير است:
• درماني (بيماريها، حوادث و سوانح)
در حال حاضر اجراي درمان بر عهده سازمان بيمه خدمات درماني كشور مي باشد.
• پيري (بازنشستگي)
هر زن و مرد روستائي و عشايري كه حداقل 65 ساله سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد مي‌تواند از مزاياي مستمري پيري استفاده نمايد و حقوق حداقل معادل دو سوم درآمد انتخاب شده‌اي كه در همان سال حق بيمه از آن كسر گرديده است دريافت نمايد.
ج- انواع مستمري بازنشستگي بصورت زير مي‌باشد.
• مستمري بازنشستگي پايه: اين نوع مستمري به روستائياني قابل پرداخت است كه به سن 65 سالگي رسيده و سابقه پرداخت حداقل 20 سال حق بيمه را داشته باشند.
• مستمري بازنشستگي روستائيان مرفه: اين نوع مستمري با افرادي قابل پرداخت است كه سابقه پرداخت حق بيمه به مدت 30 سال يا بيش از آن را داشته باشند و از سن 65 سالگي به بالا تملك اراضي فراوان يا درآمد فوق‌العاده‌اي داشته باشند.
• مستمري بازنشستگي ويژه: اين نوع مستمري به روستائياني قابل پرداخت مي‌باشد كه در اولين سال آغاز نظام جامع تامين اجتماعي روستايي بيشتر از 45 سال و كمتر از 65 سال سن داشته باشند و بتوانند طي يك دوره 5 ساله يا بيشتر بيمه شوند.
• فوت
مشمول مستمري بازماندگان، با هر ميزان سابقه بيمه، افراد تحت تكفل بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار فوت نمايد خواهند بود و بازماندگان تحت تكفل بيمه شده متوفي در اثر بيماري يا حادثه غير ناشي از كار كه حداقل يك سال از شروع بيمه او گذشته و به شرط آنكه حق بيمه 90 روز متصل به زمان وقوع وفات خود را پرداخت كرده باشد بر طبق مقررات صندوق مشمول دريافت مستمري مي‌باشند.
• از كارافتادگي
1- از كارافتادگي ناشي از كار: چنانچه هر روستائي در اثر حوادث ناشي از كار توسط كميسيونهاي پزشكي صندوق از كار افتاده شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه مي‌تواند تا پايان عمر و پس از آنكه بازماندگان وي از مزاياي مستمري ماهانه استفاده نمايند.
• از كارافتادگي غير ناشي از كار: هر روستائي كه پس از بيمه شدن در اثر حادثه غير ناشي از كار، از كار افتاده شود و به تشخيص كميسيونهاي پزشكي صدوق از كارافتادگي او كلي و به پس از بيمه شدنش مربوط باشد با داشتن حداقل يكسال از شروع بيمه او گذشته و به شرط آنكه حق بيمه 90 روز قبل از وقوع حادثه را پرداخت كرده باشد از مزاياي از كارافتادگي استفاده مي‌نمايد. با توجه به نبود شرط صقف سني در عضويت در صندوق افراد مسن هنگام ورود از كارافتاده قبل از نام‌نويسي محسوب مي‌گردند.

3-4- چشم‌انداز و مأموريت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با رويكرد به پيشگيري از بزهكاري
وزارت رفاه تأمين اجتماعي در افق چشم‌انداز سال 1404 سازماني است دانش‌مدار، قانونمند، متكي بر سرماه‌هاي انساني، بهره‌مند از توامندي‌هاي دستگاه‌هاي تابعه كه در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، كرامت انساني و بهبود سلامت، سطح رفاه و تأمين اجتماعي آحاد جامعه ايراني را با تعامل مؤثر با ساير بخش‌ها به سطح اول كشورهاي منطقه ارتقاء داده است.

3-5- شاخصهاي تحقق چشم‌انداز وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
3-5-1- عنوان شاخص رفاه اجتماعي
رسيدن به رفاه اجتماعي هدف كليه سازمانها و نهادهاي حمايتي است. برخي از سازمانهاي تابعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با تشخيص اقشار آسيب‌پذير اجتماعي مثل كودكان، جوانان، زنان، كهنسالان و… در لواي خدمات حمايتي كه عمدتاً (بهداشتي- اقتصادي آموزشي) مي‌باشد سعي در تأمين نيازهاي اين قشر از جامعه را دارند تا در وراي فعاليت‌هاي خويش بتوانند رفاه اجتماعي را براي اين دسته از افراد فراهم نمايد.

3-5-1-1- روش محاسبه ميزان رفاه اجتماعي در سطح جامعه
الف: فرمول محاسباتي و تعريف مفهوم آن
معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در دوره زماني يكساله با اين فرمول w=n (1-G) اقدام به سنجش شاخص رفاه اجتماعي مي كند منظور از ضريب (G) شاخص نابرابري درآمد است كه از منحني لورنز به دست مي‌‌آيد و هرسال توسط بانك مركزي و معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري براي كل كشور محاسبه و اعلام مي شود و مساوي صفر و در صورتي كه توزيع درآمد كاملاً نابرابر باشد اين ضريب مساوي يك است. هرچه اين ضريب كوچكتر باشد بيانگر آن است كه درآمد عادلانه‌تر توزيع شده است.
منظور از درآمد سرانه N حاصل تقسيم ناخالص داخلي به جمعيت كشور است.
ب: فرآيند محاسبه شاخص
1- احصاء توليد ناخالص ملي از طريق حسابهاي ملي
2- تعيين تعداد جمعيت كشور از طريق سالنامه آماري
3- محسابه ضريب از طريق استفاده از آمارهاي هزينه و درآمد خانواده‌ها

3-5-2- عنوان شاخص آسيب‌هاي اجتماعي
منظور از آسيب اجتماعي اين است كه هرگاه در يك نظام اجتماعي رفتاري به طور مشخص با هنجارهاي اجتماعي تعارض پيدا كند آسيب اجتماعي ناميده مي‌شود. (گلشني، فومني)

3-5-2-1- فرمول محاسباتي و فرآيند محاسبه شاخص
وزارت رفاه و تآمين اجتماعي در دوره زماني يك ساله به محاسبه ميزان شيوع آسيب‌هاي اجتماعي مي‌پردازد به اين صورت كه رويدادهاي هريك از آسيب‌هاي اجتماعي را در هر هزار نفر مورد بررسي قرار مي‌دهد.

3-5-2-1-1- شيوع طلاق
طلاق نه تنها خود يك آسيب رواني- اجتماعي محسوب مي‌شود، بلكه پي‌آمدهاي حاصل از آن به افزايش آسيب‌هاي رواني- اجتماعي همچون اعتياد، روسپيگري، بي‌سرپرستي فرزندان، خودكشي، افزايش زنان، كودكان خياباني و… منجر مي‌گردد با اين حال وجود آمار و اطلاع دقيق، صحيح و بهنگام پايه و اساس تمام تصميم‌گيري‌هاي مديريتي در هر سطح از نظام يا سازمان مي باشد در اين راستا وزارت رفاه تعداد رويدادهاي طلاق ثبت شده در بازه زماني يك ساله را بر تعداد كل زوجين در همان بازه زماني تقسيم و بدين ترتيب شيوع طلاق محاسبه مي‌شود.

3-5-2-1-2- شيوع اعتياد
اعتياد يعني وابستگي به مواد قابل سو مصرف به نحوي كه اين وابستگي خلل عملكرد طبيعي فرد باشد كه زيانهاي قابل توجهي به جامعه جهاني به لحاظ از دست رفتن بهره‌وري، انتقال بيماري‌هاي عفوني، مشكلات خانوادگي و اجتماعي، افزايش جرم و تخصيص مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني تحميل مي‌كند هم ايمني فرد را به خطر مي‌اندازد و هم كيفيت زندگي وي را كاهش مي‌دهد. امروز با چشماني كشور مي‌پذيريم كه در كشور ما نيز مثل هرمكان ديگر دنيا اين مشكل اجتماعي وجود دارد هنر آن است كه هم‌پايي زمان‌ساز و كاريي پويا براي شناسايي ماهيت تغيرپذير و عوامل تأثيرگذار بر روند آن را رد پيش گيريم و تمامي سعي در پيشگيري از اين بلاي خانمان‌سوز خلاصه گردد.
تعداد مورد ابتلا به اعتياد درهرسال از طريق مطالعه در جامعه موردنظر تعيين خواهد شد و سپس با تقسيم اين تعداد بر كل افراد جامعه شيوع اعتياد محاسبه مي‌شود با توجه به اينكه مي‌توان از تعيين محدوده سني، جنسي و… براي اعتياد صرف‌نظر كرد N مساوي كل افراد جامعه است و همينطور براي سنجش ميزان جرائم مربوط به اعتياد موادمخدر از اين فرمول استفاده مي‌شود.
يعني تعداد جرائم مربوط به موادمخدر ثبت شده در بازه زماني يك

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ساختار متن Next Entries منابع مقاله درباره ارتباط منسجم، احساس حقارت