منابع مقاله درباره بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مديريتي و مالکيت نهادي با کارايي مديريت موجودي کالا رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد، اما بين تمرکز مالکيت با کارايي مديريت موجودي کالا رابطه اي معناداري مشاهده نشد. همچنين رابطه متغيرهاي اندازه هيات مديره و کارايي مديريت موجودي کالا مستقيم و معنادار و رابطه بين دوگانگي نقش مديرعامل و درصد اعضاي غير موظف هيات مديره با کارايي مديريت موجودي کالا شرکت ها معکوس و معنادار مي باشد.

2-14)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص عوامل موثر بر بازده سهام
2-14-1) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
اگنوا(2008) در پژوهش خود به بررسي رابطه بين كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام پرداخت.
متغير وابسته بازدهي سهام شركت، و متغير مستقل، كيفيت اقلام تعهدي مي باشد. روش تحقيق از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتايج نشان داد كه بين كيفيت اقلام تعهدي با بازده آتي سهام ارتباط منفي و معناداري وجود دارد. طبق يافته هاي آنها ارتباط مثبت زيادي بين اندازه اقلام تعهدي با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اينكه بين اندازه جريان هاي نقدي با بازده سهام ارتباط منفي وجود دارد.
آلوك و همکاران26(2009) در تحقيقي به بررسي كيفيت سود و ضريب پاسخ سود، در شرايطي كه افزايش با ثبات در سود همراه با افزايش با ثبات در درآمد، پرداختند. متغير وابسته، ضريب پاسخ سود، و متغير مستقل، كيفيت سود مي باشد. روش تحقيق از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد.نتايج تحقيق نشان داد كه شركت هاي با رشد سود همراه با افزايش درآمد از كيفيت سود بالاتري نسبت به شركتهاي با رشد همراه با كاهش هزينه برخوردار مي باشند. همچنين شركتهاي با افزايش در آمد عملكرد عملياتي آتي بالاتري دارند.همچنين نتايج تحقيق نشان داد شركتهايي كه داراي رشد همراه با درآمد هستند، ضريب پاسخ سود بالاتري دارند.
يانگ يو(2013) به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا سرمايه گذاران نسبت به اقلام تعهدي بيش از واقع واكنش نشان مي دهند يا كمتر از واقع؟ آنها مجدداً اقلام تعهدي خلاف قاعده را آزمون كردند. آنها بر روي اين موضوع تمركز كردند كه اسلون(1996) چگونه با وجود سه ابزار متفاوت؛ يعني از قلم افتادگي جريان نقدي، استفاده از يك وضعيت ساليانه و اعتماد به كل شركتهاي نمونه در آزمون عكس العمل سرمايه گذاران با اقلام تعهدي، اقلام تعهدي خلاف قاعده را استنتاج كرده است. متغير وابسته بازدهي سهام شركت، و متغير مستقل، كيفيت اقلام تعهدي مي باشد. روش تحقيق از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. يافته هاي آنها در ابتدا، بعد از كنترل جريان نقدي و استفاده از اطلاعات فصلي نشاندهنده اين موضوع بود كه اقلام تعهدي به صورت مثبتي با بازده هاي آتي مرتبط است و پيشنهاد ميكند كه سرمايه گذاران به اقلام تعهدي، كمتر از واقع عكس العمل نشان مي دهند. اين رابطه مثبت، ضعيفتر از رابطه مثبت بين جريان نقدي و بازده هاي آتي است كه نشاندهندة عكس العمل كمتر از واقع سرمايه گذاران به جريان نقدي در يك وسعت بيشتري است. دوم، زماني كه جريان نقدي از قلم مي افتد، عكس العمل كمتر از واقع به جريان نقدي نسبت به اقلام تعهدي بيشتر مي شود كه با ارتباط منفي بين اقلام تعهدي و جريان نقدي تركيب و يك ارتباط منفي بين اقلام تعهدي و بازده آتي ايجاد ميشود كه به سمت اقلام تعهدي خلاف قاعده رهنمون مي شود. اين نتايج براي كليه شركتها و حتي شركتهايي كه اقلام تعهدي آنها با احتمال بيشتري، نقش مهمي در اندازه گيري عملكرد شركت بازي مي كنند، وجود دارد. نهايتاً و در همان مسير نتايج بالا، با كنترل مناسب جريان نقدي، تحليلگران مالي برخلاف آنچه در گذشته تصور مي كردند؛ مبني بر اينكه عكس العمل سرمايه گذاران نسبت به اقلام تعهدي بيش از واق ع است، متوجه شدند كه سرمايه گذاران عكس العمل كمتر از واقع به اقلام تعهدي نشان مي دهند.

2-14-2) تحقيقات انجام شده در داخل كشور
اعتمادی و تاریوردی(1385) در تحقیقی به بررسی تاثیر نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوتهای سرمایه گذاران حرفه ای پرداختند. متغير وابسته بازدهي سهام شركت، و متغير مستقل، اجزاي صورت جريان نقدي مي باشد. روش تحقيق از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتایج آزمون کروسکال-والیس نشان داد که نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه ای تاثیر دارد. افزون بر این، نتایج آزمون یو مان-ویتنی نشان داد که بین قضاوتهای سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و پنج بخشی و چهار بخشی از سوی دیگر تفاوت معناداری وجود ندارد. این در حالی است که بین قضاوتهای سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و چهار بخشی تفاوت معناداری وجود دارد.
فروغي و مظاهري(1388) در تحقیق به بررسی توانايي سود و جريانهاي نقدي عملياتي در توضيح ارزش ذاتي تحقق يافته سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. اين پژوهش در صدد پاسخگويي به اين پرسش است كه از ميان معيارهايي، همچون سود عملياتي و جريا نهاي نقدي عملياتي، كدام يك قدرت توضيح دهندگي بيشتري در رابطه با ارزش ذاتي تحقق يافته دارند تا به عنوان جانشين ارزش ذاتي تحقق يافته در فرآيند تصميمهاي سرمايه گذاري به كار گرفته شوند. دوره زماني اين پژوهش، سال 1377 الي 1386 است كه به منظور محاسبه ارزش ذاتي تحقق يافته سهام، اين دوره به سه دوره زماني سه ساله تقسيم گرديده است. تعداد 153 شركت در دوره زماني اول، 170 شركت در دوره زماني دوم و 140 شركت در دوره زماني سوم، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. متغير وابسته ارزش ذاتي و بازار سهام شركت، و متغيرهاي مستقل، سود و جريان نقدي شركت مي باشد. روش تحقيق از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتايج پژوهش نشان داد كه سود عملياتي نسبت به جريانهاي نقدي عملياتي، ارزش ذاتي تحقق يافته هر سهم شركت را بهتر توضيح مي دهد.
مهرانی و همکاران (1388)، وجود بازده غير عادي در عرضه هاي عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرايط وجود و نبود حباب قيمتي بررسي كردند و به تعيين عوامل موثر بر آن پرداختند. متغير وابسته بازدهي غيرعادي سهام شركت، و متغير مستقل، عرضه اوليه سهام مي باشد. روش تحقيق از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتايج بيانگر وجود بازده غيرعادي كوتاه مدت و بلند مدت در سهام عرضه هاي عمومي اوليه سهام در بازار سرمايه ايران در شرايط وجود عدم حباب قيمتي و نيز وجود بازده غيرعادي كوتاه مدت در اين عرضه ها در شرايط حباب قيمتي بود. علاوه بر آن نتايج، عدم وجود اختلاف معنيدار بين بازده غير عادي كوتاه مدت شركت هاي نمونه تحت هر دو شرايط را نشان داد. در حالي كه، در دوره زماني بلند مدت، اختلاف معني دار بود.
جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غير عادي سهام در زمان عرضه اوليه به عموم پرداختند. متغير وابسته بازدهي غيرعادي سهام شركت، مي باشد. روش تحقيق از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتايج نشان داد كه از بين متغيرهاي مستقل مورد استفاده، خطاي پيش بيني سود هرسهم، شرايط عمومي بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشيه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام، تنها متغيرهاي خطاي پيش بيني سودهرسهم به صورت مثبت، و شرايط عمومي بازار قبل از عرضه و نسبت حاشيه سود خالص به صورت معكوس با بازده غير عادي در مدت 12 ماه رابطه دارند. به علاوه، هيچ يك از متغيرهاي مستقل با بازده غير عادي در مدت 24 ماه رابطه نداشت.
حيدرپور و همكاران(1392) در تحقيقي استدلال نمودند كه ديدگاه سنتي بازده سهام اعتقاد دارد که تغييرات قيمت سهام به تغييرات سيستماتيک در ارزش هاي بنيادي شرکت مربوط است. ولي تحقيقات اخير نشان مي دهد گرايش احساسي سرمايه گذار نقش مهمي در تعيين قيمت ها و تبيين بازده هاي سري زماني، بخصوص براي سهام هايي که از ارزيابي ذهني بالاتري برخوردارند و محدوديت زيادي در آربيتراژ دارند بازي مي کند. در اين تحقيق، تاثير گرايش هاي احساسي سرمايه گذاران، بر بازده سهام پرتفوي هاي مرتب شده بر اساس اندازه، قيمت، نسبت ارزش دفتري به بازار و نسبت مالکيت نهادي در قلمرو زماني 1380 لغايت 1388 مورد بررسي قرار گرفت. بازده ماهانه هر پرتفوي بر اساس بازده ماهانه هر شرکت و با استفاده از رويکرد وزن برابر محاسبه شد و در آخر با اجراي روش رگرسيون چند متغيره به صورت سري زماني بر روي مدل، ضرايب مربوطه تخمين زده شد. بدين منظور مدل چهار عاملي پرتفوي بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتري به بازار و گرايشهاي احساسي سرمايه گذاران در تبيين بازده مورد استفاده قرار گرفت. نتايج اين تحقيق حاکي از وجود رابطه مثبت و معني دار گرايش هاي احساسي سرمايه گذاران با بازده سهام شرکتهاي داراي کمترين اندازه، نسبت ارزش دفتري به بازار و نسبت مالکيت نهادي مي باشد.
خواجوي و ممتازيان(1393) در تحقيقي استدلال نمودند كه بهبود کيفيت افشاء يکي از عوامل موثر براي دستيابي به بازار کاراي سرمايه است. انتظار مي رود بهبود کيفيت افشاء از طريق کاهش هزينه مبادله بازده سهام را تحت تاثير قرار دهد. در اين مقاله با کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به قيمت بازار، تاثير کيفيت افشا بر بازده سهام مطالعه شده است. براي سنجش متغير کيفيت افشا، از امتياز کيفيت افشاي هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران منتشر مي شود، استفاده شده است. نمونه آماري تحقيق را 114 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1382 الي 1389 تشکيل مي دهند. يافته ها بيانگر آن است که کيفيت افشا بر بازده جاري و آتي سهام شرکت ها تاثير مثبتي دارد.
خواجوي و همكاران(1393) در تحقيقي به بررسي محتواي اطلاعاتي سود هر سهم اعلان شده و سود پيش بيني شده هر سهم در تبيين بازده غيرعادي سهام پرداختند. در اين راستا از معيارهاي سود غيرمنتظره و بازنگري پيش بيني سود که به ترتيب نمايان گر سود هر سهم و پيش بيني سود هر سهم مي باشند، استفاده شده است. جامعه آماري، شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از اين ميان 50 شرکت به عنوان نمونه آماري و بر اساس نمونه گيري حذفي انتخاب شده و در مجموع در يک دوره چهارساله از 1387 الي 1390 تعداد 200 مشاهده سال شرکت موردبررسي قرار گرفته است. نتايج تحليل رگرسيوني و آزمون هاي همبستگي رابطه معنادار مستقيمي را بين متغيرهاي اعلان سود هر سهم و پيش بيني سود هر سهم با بازده غيرعادي سهام نشان مي دهد. همچنين نتايج، محتواي اطلاعاتي بيشتري را براي سود اعلان شده هر سهم در قياس با سود پيش بيني شده هر سهم تاييد مي کند.
بدري و همكاران(1393) در تحقيقي استدلال نمودند كه مطابق مدل هاي ارزشيابي بر مبناي سود، قيمت سهام تابعي از سودهاي آتي، رشد سودهاي آتي و بازده مورد انتطار مي باشد. اين تحقيق، به دنبال پاسخ به اين پرسش است که آيا تغييرات در رشد سود که به آن شتاب سود گفته مي شود در خصوص سودهاي آتي و بازده سهام اطلاعاتي را منتقل مي کند؟ در اين راستا آزمون فرضيه ها بر اساس داده هاي مربوط به 340 سال – شرکت براي مدل سودهاي آتي و 541 سال – شرکت براي مدل بازده در طي سال هاي 1381 الي 1387 انجام گرفت. آزمون ها بر اساس مدل هاي رگرسيوني که ارتباط بين شتاب سود با بازده (به تفکيک شتاب سود مثبت، منفي و حالت هاي شش گانه) و سودهاي آتي تخمين مي زند با استفاده از روش داده هاي ترکيبي انجام گرفت. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که بين شتاب سود مثبت با بازده سهام و همچنين شتاب سود مثبت با سودهاي آتي ارتباط وجود دارد. اما شواهدي در مورد ارتباط شتاب سود منفي با بازده و سود هاي آتي بدست نيامد. اين يافته ها مي تواند در اتخاذ استراتژي هاي سرمايه گذاري و پيش بيني سود بر مبناي شتاب سود مورد استفاده قرار گيرد.

2-15) تشريح مقاله مبنا
اسكتينر و هوبرگ(2014) در تحقيقي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره مدیریت موجودی، بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منابع مقاله درباره رگرسیون، بازده دارایی، ریسک سیستماتیک، ارزش بازار