منابع مقاله درباره اوقات فراغت، فرهنگ و زبان، شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

.
نکته مهمي که در اين مقال مي توان اشاره اي کوتاه بدان داشت مطرح گرديدن نقطه اي شاخص و يگانه در بافت هم تنيده شهري است که به بافت عمومي شهر، مراکز مختلف خدماتي، معابر لکه هاي و فضاهاي سبز و حتي سمت و سوي حرکت روزمره مردم و جريان آب جهتي خاص مي داده و عملاً به مثابه صورت مشخصه يک شهر و در مواردي نقش مي بسته است، بارزترين نمونه چنين موردي ميدان نقش جهان است که به عنوان يک نقطه عطف در بطن شهر اصفهان و در مقياسي بزرگتر در سطح ايران و باز هم در معياري بسيار عظيم تر در جهان فضايي شناخته شده و داراي هويت بي همتاست؛ تا بدانجا که به عنوان ميراث فرهنگي و جهاني ثبت گرديده است.
آنچه که امروز و در شرايط کنوني کشورمان مي تواند به عنوان ميراث فرهنگي و تاريخي از مراکز کهن خدمات به برنامه ريزي و شهرسازان کنوني به ارث مي رسد همانا ارزشهاي معمارانه و ويژگي ها و نحوه عملکرد اين کانون هاي با ارزش در جذب مردم طي چندين قرن متمادي و خصوصيات کالبدي به يادماندني آنهاست.
اصولاً سيتي هال در تمام شهرهاي بزرگ جهان صنعتي با مختصر تفاوت هايي ماهيت بنايي سمبليک و واحد را در سطح شهر داشته. عمدتاً عملکردي تشريفاتي دارد که در قالب سالن ها و فضاهاي شاخص و بزرگ براي برگزاري مجامع و کنفرانس هاي مهم و مراسم ويژه تجلي مي يابد و در يک کلام عملکردهاي خدماتي آن در مقايسه با عملکرد تشريفاتي فوق در مقام دوم اهميت قرار مي گيرند.
در حقيقت با احداث سيتي هال، هدف ايجاد مرکزي است با گردآوري مجموعه اي از ادارات، ارگانها و سازمانهاي ارائه دهنده خدمات به شهروندان در مناطق مختلف جزيره قشم تجمع غيرمنطقي ارگانها و ادارات و نتيجتاً مراجعه بسيار فشرده و حجيم مراجعين به مرکز اصلي اداري جزيره قشم را کاهش داده، گامي مؤثر در جهت بهبود کيفيت زندگي شهروندان افزايش راندمان کليه دواير و ارگانها در خدمت به مردم و کاهش چشمگير سفرهاي روزانه شهري در عرصه شهر برداشته شود.
با عنايت به مفاد فوق به فضاهاي خدماتي موسوم به مرکز شهری2 که برگردان آن را مرکز شهروند با خانه شهروند مي توان دانست. علي الاصول فضاهايي مقبول تر و نزديک تر به هدف والاي خدمت رساني به شهرنشينان محسوب مي گردند.
اين مراکز همانگونه که از مفهوم نامشان برمي آيد فضائي منطقه اي، براي ارائه خدمات دولتي به ساکنين يک شهر بزرگ مي باشند و بر اساس الگوهاي جا افتاده خدمات رساني شهري در فواصلي مشخص استقرار مي يابند. طبيعتاً فاکتورهايي چون تراکم جمعيتي منطقه، تراکم ساختماني، کيفيت دسترسي ها، ويژگي هاي تاريخي و مشخصاً بافت اجتماعي، فرهنگي، ساکنين و. . . در مکان يابي اين مراکز نقش حياتي ايفا مي نمايند. در حقيقت مرکز شهروندي همواره بخشي از شهر يا مرکز شهر مختص ساختمان هايي براي ادارات خاصه ارگانهاي شهري، سالن عمومي شهر، ادارات دولتي، دادگاهها، و گاه مراکز گذران اوقات فراغت و ساختمانهايي با اهداف فرهنگي است و در طول تاريخ نيز همواره کوشش به عمل آمده است تا با تأکيد بر جنبه هاي زيبايي شناختي و معماري از مرکز شهروندي به عنوان عنصر هدايت بخش در کالبد شهر استفاده شود و با ترکيب کار و اوقات فراغت، زندگي شبانه روزي به چنين مرکزي بخشيده با ظرافتي خاص پويايي آن را در ساعات طولاني حفظ کرد.
2-1-7 ضرورت ايجاد مرکز همايش هاي مردمي در جزيره قشم
آن بخش از ارائه خدمات اداري که به کيفيت دسترسي شهري و به چرخه ارائه خدمات مربوط مي گردد، در نظام شهرسازي داراي قاعده اي نيست و اين بي قاعدگي در شهري با ابعاد قشم چه از نظر جمعيت و چه از نظر وسعت، چه با نگاه به کميت مشکلات ايجاد شده و چه با توجه به کيفيت همان مشکلات، ما را با معضلات بسياري روبرو مي کند که بازتاب خود را از نظر اقتصادي و فرهنگي در ابعاد بسيار وسيع بر جا مي گذارد.
ما به چه راه حلي انديشيده ايم؟ در غرب در قالب مجتمع هايي به نام سیتی هال و يا مرکز شهری به اين بي قاعدگي، نظمي مطلوب بخشيده شده و ما بر آن شده ايم که از اين نظم به صورتي در نظام شهري خود تحت عنوان مرکز همايش هاي مردمي بهره ور شويم.
سيتي هال که عمدتاً دو نوع فعاليت مختلف را در بر مي گيرد شامل:
الف) مجموعه اي از خدمات اداري شهري براي جوابگويي به نيازهاي مردم شهر
ب) مکان هايي براي گردهم آيي و تبادل آرا مي گردد. در مواردي نيز در کنار سيتي هال برخي
فعاليت هاي فرهنگي يا تجاري (مثل نمايشگاه، کتابخانه، فضايي براي فعاليت هاي مذهبي، تفريحي و. . . ) مطرح مي شود و تمام اينها در قالب يک معماري اصيل با عملکردهاي منطقي و نمادي.
ج) خدمات اداري شهري مي تواند در کنار تشکيلات شوراي شهر مطرح باشد و يا نباشد. همجواري اين دو بستگي به شرايط دارد. اينکه در مجتمع خدمات اداري چه دوايري گرد آيد و اصولاً اين مجتمع ها در چه فواصلي قرار گيرند نيز بستگي به موقعيت ويژه هر شهر دارد.
د) در مورد اينکه مکان هاي گردهم آيي چه فعاليت هايي را در برگيرد بايد گفت که اساس شکل گيري آنها به نظام اداره شهر که ناشي از انتخاب شوراي شهر به وسيله مردم هر شهر است، مربوط مي شود و اصولاً پيشنهاد اين که چنين مکان هاي گرد هم آيي براي شهر چه معنايي دارد و براي چگونه عاليت هايي مي خواهيم از آن استفاده کنيم نياز به يک بررسي اجتماعي همراه با در نظر داشتن پتانسيل هاي جامعه دارد.
و اما گسترده تر از سيتي هال درغرب به مجموعه هايي به نام مرکز شهر برمي خوريم که فعاليت ها و خدمات متعدد شهري را در بر مي گيرند. تصميم گيري در مورد تک تک موارد گفته شده نياز به نگاه به مسئله در يک ديد کلان شهري دارد که در بخش پيشنهادات به آن پرداخته و کمي بيشتر وارد جزئيات آن مي شويم. اما خوب است قبلاً براي سيتي هال و زيرمجموعه هاي آن و همين طور براي مرکز شهری به نامي هماهنگ با محتواي اين مجموعه ها و مناسب فرهنگ و زبان جامعه خويش دست يابيم.
معناي کلمه به کلمه سیتی هال که تالار شهر است همواره باعث اشتباه اذهان نسبت به مفهوم آن خواهد شد و ممکن است فضايي براي تجمع افراد جهت فعاليت هاي فرهنگي مانند (تالار وحدت) تلقي شود. حال آن که مفهوم سيتي هال به نظام اداره شهر و خدمات مربوط به آن باز مي گردد. (در مجموع عنوان در نظر گرفته شده، مرکز همايش هاي مردمي است که شامل دو بخش عملکردي، مردم و دولت مي باشد. )
2-1-8 تجزيه و تحليل کلي پراکنـدگي ادارات، سازمانهاي دولتي و عمومي در جزيره قشم
با نگاهي به تعداد ساختمانهاي سازمانهاي دولتي و نحوه استقرار و ميزان پراکندگي آنها در جزيره قشم مي بينيم که استقرار ساختمانهاي مذکور بر اساس ارتباط سازماني صحيح صورت نگرفته و تشکيلات دولتي بدون نگرش به ارتباط و پيوستگي سازمان در سطح شهرستان قشم پراکنده شده است که موجب ناهماهنگي و گسيختگي در مناسبات و اهداف مشترک سازماني گشته و نارضايتي خدمت گيرندگان را نيز به دنبال داشته است. پراکندگي و دور بودن فيزيکي ساختمانهاي يک سازمان از يکديگر سبب کندي گردش کار اداري و اجرايي گرديده و باعث اتلاف وقت و هزينه به ميزان چشمگير مي گردد.
2-1-9 طرح ايجاد مجتمـع هاي اداري خدماتي
سيستم پراکنده خدمات شهري که بخشايش آن از روند منطقي پيروي نمي کند مي بايست جاي خود را به سيستم پويايي دهد که بتواند در هر لحظه با شرايط موجود خود را سازگار ساخته و بهترين عملکرد ممکنه را ارائه دهد.
طرح ايجاد مجتمع هاي اداري ـ خدماتي بيانگر آن است که در هر منطقه مجتمع ايجاد گرديده و کليه امور عمومي مردم هر منطقه در همان منطقه انجام گيرد.
طرح پيشنهادي فوق از 2 ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است:
• از ديدگاه ارتباط مردم با ارگانهاي مسئول ارائه خدمات.
• از ديدگاه ارتباط و هماهنگي دستگاه هاي مسئول و امور خدمات با يکديگر.
اين مجتمع ها مي توانند در مناطق شهرداري ايجاد شوند و با شعاع هاي عملکردي و طيف وسيع کاربردي خويش خدماتي را چون امور مربوط به کسب مجوزهاي لازم براي احداث وسيع تر بناهاي شهري، امور شناسنامه اي و ثبت احوال، امور مشترکين متقاضيان تلفن، آب، برق، گاز، امور شناسنامه اي و ثبت احوال، امور مربوط به راهنمايي، رانندگي، گذرنامه امور محضري، خدمات اطلاعاتي مخصوص مسائل درماني و بهداشتي و اورژانس، امور بيمه، کاريابي، مالياتي و بانکي و پستي را ارائه دهند.
2-1-10 محاسن ايجاد مجتمـع اداري ـ خدماتي
• صرفه جويي در وقت و کاهش زمان انجام امور و بهبود کيفيت ارائه خدمات دولتي
• جلوگيري از سفرهاي بين منطقه اي
• بهبود کلي ترافيک شهر
• هماهنگي بين سازمانهاي اداري ـ خدماتي
• صرفه جويي در مصرف مواد سوختني
• تأثير زيست محيطي و کاهش ميزان آلودگي هوا
• کاهش تعداد تصادفات
• صرفه جويي در مصرف قطعات يدکي و کاهش استهلاک اتومبيل
• ايجاد تسهيلات ارتباطي و هماهنگي بين سازمانهاي مختلف خدماتي
• پاسخگويي سريع به مراجعين و انجام خدمات مرتبط به هم
• تقليل در هزينه جاري و نهايتاً ارائه خدمات مورد نياز جامعه با کمترين هزينه
• استفاده کليه دستگاه هاي مستقر در مجتمع ادراي از خدمات پشتيباني و اداري واحد
• جلوگيري از افزايش غيرمنطقي نيروي انساني دستگاه هاي دولتي
• رهايي دستگاهها از امور اجرايي و امکان برنامه ريزي دقيق تر و مطلوب تر
• امکان استفاده مشترک از تأسيسات زيربنايي و صرفه جويي کلي در اين راستا
الف) کليه سيستم هاي تأسيساتي
ب) کليه سيستم هاي خدماتي رفاهي از قبيل:
1. پارکينگ
2. راه ورودي
3. محوطه سازي
4. انبارها
ج) کليه سيستم هاي ارتباطي و شبکه از قبيل:
1. تلفن
2. فاکس
3. شبکه کامپيوتري
2-1-11 کاربـري هاي مستقـر
براي آن که تجسمي روشن تر از فعاليت هاي مستقر در مرکز شهری و سیتی هال داشته باشيم به چند نمونه خاص توجه نموده و موارد تشابه و تمايز آنها را مقايسه مي کنيم:
در ساختمان مجتمع سيتي هال (طراحي شده توسط آلوار آلتو) آرشتکت فنلاندي براي يکي از شهرهاي آن کشور فضاي زير قرار دارد:
• ادارات مختلف شهري
• ساختمان شوراي شهر
• سالن اجتماعات چندمنظوره
• تئاتر
• کتابخانه
• در مرکز نوشهر (کمبرنالد) در انگلستان شاهد فضاهاي زير هستيم:
• دواير دولتي
• فضايي براي فعاليتهاي مختلف تجاري
• فضاهاي ورزشي و پارک
• فضاي عبوري ويژه عابر پياده پارکينگ
• فضاي ورزشي و پارک
• محوطه ويژه گسترش
• در مرکز نوشهر (هارلو) در انگلستان قرارگيري،
• ادارات دولتي و خصوصي
• بانک
• فروشگاه هاي بزرگ و سوپر مارکت
• کتابخانه و مرکز فعاليتهاي بعد از مدرسه
• کليسا
• سينما
• ايستگاه اتوبوس
در سيتي هال فوئينکس آريزونا که توسط مايکل گريوز طراحي شده است، انجمن شهر، دادگاهها، ساختمان آب و فاضلاب و ساختمان خدمات شهر قرار دارد. و اين همه موارد محوطه سازي مفصل شامل حياط هاي پي در پي و سرپوشيده ها، آب نما و استخرها به عنوان فضايي براي استفاده هاي گوناگون.
به طور کلي در مجتمع اداري اين مراکز شهري ادارات مختلفي مانند شهرداري و متعلقات، اداره بهداشت، مخابرات، اداره پليس، ادارات جنايي، دادگاهها، آتش نشاني، پست، گذرنامه،. . . قرار دارند. کاربري هاي مستقر در سيتي هال را مي توان به دو دسته کاربري هاي اداري و سالنهاي گردهم آيي تفکيک نمود و کاربري هاي مستقر در مرکز خدمات شهري علاوه بر دو کاربري عمده ذکر شده شامل فضايي براي فعاليت هاي فرهنگي، فعاليتهاي ورزشي، فعاليتهاي تجاري و اصولاً کليه خدمات ضروري شهري مي گردد که در موقعيتهاي مختلف، ترکيبات متفاوت از اين تقسيم بندي ها گرد هم مي آيند.
بايد توجه داشت که ساختمان شوراي شهر معمولاً جزيي از مجتمع اداري است. اما اين نيز قاعده اي کلي نبوده و در همه جا شرايط ويژه، حکم نهايي را صادر مي نمايد. بنابراين نمي توان به کاربري هاي ثابتي براي سيتي هال و يا در ابعاد وسيع تر براي دست يافت؛ مگر با توجه به شرايط ويژه هر شهر که آن نيز با توجه به طبيعت متحول هر شهر ابداً چهارچوب ثابتي ندارد. [phoenix.gov]
2-2 معماری و انرژی کارایی
2-2-1 ملاحظات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قهوه خانه ها، روشنفکران، سلسله مراتب Next Entries دانلود پایان نامه درباره دوران مدرن، جامعه مدرن