منابع مقاله درباره انقلاب اسلامی، منابع اجتماعی، شهروندان تهران، مشارکت سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

3-7- 1- 1 جذب سرمایه…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………63
3-7- 2 موقعیت ارتباطی……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………64
3-7- 3 مرکزیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64 فصل چهارم :یافته هاي تحقیق ………………………………………………………………………………………………..66
4-1 توصیف دادهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
4-2 تحلیل دادههاي میدانی…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….99
فصل پنجم :ارزیابی فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………..104
مقدمه………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….105 5-1 ارزیابی فرضیهها………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………..106
5-1- 1 ارزیابی فرضیه اوّّل……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..106
5-1- 2 ارزیابی فرضیه دوّّم……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..107
5-2 نتیجهگیري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108
5-3ر پیشنهادها………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………111
فهرست جداول
2-1 تعداد راي دهندگان با میزان مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري…………… ………………………………………………………………………………………..22
2-2 میزان مشارکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامی از ابتدا پیروزي انقلاب……….. …………………………………………………………………………………..27
2-3 یازده دوره انتخابات در جمهوري اسلامی ایران………………………………………….. …………………………………………………………………………………….35
2-4 – تعداد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوري………………………………………………… ……………………………………………………………………………………36
3-1 آب و هواي تهران………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..60
3-2 جغرافیاي انسانی………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………60
3-3 جغرافیاي طبیعی……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… 60
3-4 آب وهوا……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….60
ح
فهرست نقشهها
3-1 نگاره مهواره تهران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-2- نقشه شهر تهران………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………54
3-3 نقشه مناطق تهران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
فهرست نمودار
2-1- مشارکت محدود و همگانی…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2- نمودار یازده دوره انتخابات………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………..34
2-3- آرایش واجدان شرایط راي دادن……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………..40
2-4- عوامل موثر بر مشارکت………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….41

ر
چکیده:
مشارکت در انتخابات و رأيدادن از مولفههاي اساسی رفتار سیاسی شهروندان محسوب میشود.رفتار راي-دهی پدیدهاي است که به تعداد زیادي مولفه با وزن و تاثیر متفاوت وابسته است پژوهشحاضر ،
در صدداست به این سئوال پاسخ دهد که مولفههاي تاثیرگذار بر مشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوري کدامند؟در این راستا،فرضیههاي زیر مطرح شدند.
– انتظار میرود میان برخی از مولفه هاي منابع اجتماعی، با مشارکت شهروندان در انتخابات رابطه معنا داردرجهت مثبت وجودداشته باشد.
– انتظار می رود میان منابع انگیزشی و آموزههاي دینی با مشارکت شهروندان درانتخابات همبستگی معنادار در جهت مثبت وجود داشته باشد.
تاثیر برخی از مهمترین مولفههاي منابع اجتماعی،آموزههاي دینی و عوامل انگیزشی بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاستجمهوري مورد سنجش قرار گرفت.
جهت ارزیابی فرضیههااز روش پیمایشی در تابستان 93 در شهر تهران استفاده گردید.ازآنجا که جامعه آماري تحقیق 6521547 نفر بود براساس روش خوشهاي و فرمول کوکران پرشسنامه بین حجم نمونه متشکل از 530 نفر واجد شرایط رأي دادن توزیع گردید و بین آنها 530 یرسشنامه صحیح جمعآوري گردید.نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد. انگیزههاي چون حمایت از نظام،تقویت همگرائی و انسجام ملّّی،منافع ملّّی و پیروي از مقام رهبري رابطه معناداري با مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات دارند و پاسخدهندگان انگیزههاي مذکور را مهمترین دلایل شرکت در انتخابات عنوان کردهاند.
مولفههاي چون دینداري، انجام تکالیف شرعی و عدالت اقتصادي از بین آموزههاي دینی و از میان منابع اجتماعی علاقهمندي به سیاست ، اعتماد سیاسی و رسانهها رابطه معناداري با مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات وجود دارد امّّا تأثیر مولفههاي درآمد، تحصیلات مثبت ارزیابی نمیشود.
واژههاي کلیدي:انتخابات،رفتار انتخاباتی، مشارکت سیاسی،ریاستجمهوري و راي دادن.

مقدمه
انتخابات از ابزارهايتحقق مردم سالاري و ازمولفههاي مشارکتسیاسی است،کهیکی از معیارهاي سنجش مردمسالاري بهشمارمیرود.ازجمله دلایل مطاله وتحقیق،بررسی مولفههاي تاثیرگذار برحضور شهروندان در پاي صندوقهاي راي وراههايافزایش این حضور است.برگزاري انتخابات آزاد ومبتنی برقانون از مهمترین مشخصههاي -آزادي و مردمسالاري درکشور وجوامعیکه درآنها نهادهاي برخاسته ازمردم ارکان اصلی تصمیمگیري وکارگزاران آنهادرغیاب مردم اجازه ندارندسرنوشتکشورشانرا رقم بزنند.بنابراین یکی ازمولفههاي مشروعیت نظامهاي سیاسی درسراسر جهان میزان مشارکت سیاسیمردم درآن است،بدون شک انتخاباتمنظومهاي است متشکل ازاجزاي مختلفکه اراده وخواست یک ملتدرآن تجلی پیدا میکند.در نظام جمهورياسلامیایران براساسنظر امامخمینی(ره) میزان راي ملت است.از طریق انتخابات است که مردم میتوانند بهصورت مستقیم نظرات خودرادرباره تصمیمات مهم ابراز نمایند علاوه بر این معمولا حضور مردم در پاي صندوقهاي راي یکی ازشاخصهاي توسعه سیاسی درهرکشور استکه نمایانگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمین میباشد.
رايدهی ومشارکت در انتخابات به عنوان مهمترینعرصه حضورمردم درتصمیمگیري برايتعیین سر نوشت خویش درجوامع مردم سالار شناخته میشود.تا شهروندان افکار وعقاید خود را در اداره امور عمومی واجتماعی اعمال نمایند.اساسیترین عملکرد مشارکت رايدهی فرصت دادن براي جانشینی وانتقال مناصب ومسئولیتها درجامعه است.
با پیروزي انقلاب اسلامی واستقرار نظام جمهوري اسلامی در ایران مشارکتسیاسی در شکل شرکت در انتخابات بسیار مهم وحساس تلقی شد وحضور گسترده مردم در انتخابات به نقطه قوت نظام درعرصه ملی وبین المللی بدل شد.لذا سیاست مخالفان بهکاهش مشارکت وسیاست نظام بهتشویق احادملت بهمشارکت حداکثري در انتخابات بوده است.در مجموع یازده دوره انتخابات ریاستجمهوري در ایران برگزار شده.از ویژگی مهم این انتخاباتمشارکت بالاي پنجاه درصدي رايدهندگان است.
مشارکت بالاي هفتادونه درصدي درانتخابات ریاستجمهوري سال هفتادوشش ومشارکت بالاي هشتادوچهاردرصدي دهمین دوره اتنخابات ریاستجمهوري وکاهش مشارکتدر انتخابات ششم علاوه بر تغییردرگرایشهاي سیاسی واجتماعی رايدهندگان مطالعه وبررسی تعیین مولفههاي تاثیرگذار برمیزان مشارکت راي -دهندگان در انتخابات نظام جمهوري اسلامی را به یک موضوع حساسدر جامعهایران بدلکرده است.علیرغم این درجمهوري اسلامی ایران انتخابات عمداً بامشارکت وسیع مردمی برگزار می شود.اولین انتخابات جمهوري اسلامی تنهاچهلوپنج روز پس ازپیروزي انقلاب اسلامی برگزار گردیدکهکوهتاترین زمان برگزاري انتخابات در یک

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره مشارکت مردم، قانون اساسی، عوامل فرهنگی، عوامل محیطی Next Entries منابع مقاله درباره مشارکت مردم، فرهنگ سیاسی، افزایش مشارکت، تحلیل اطلاعات