منابع مقاله درباره انحراف معیار، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

مابقی از این حد بالاترند. میانگین پاسخگویان در حد متوسط روبه بالا یعنی 52/3 از 5 است و انحراف معیار پاسخگویان 51/0 است.

بخش دوم
تحلیل دادهها

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره زیست محیطی، سرمایه اجتماعی، فراوانی تجمعی، اعتماد اجتماعی Next Entries دانلود تحقیق در مورد استراتژی ها، توسعه برند، استراتژی های بازاریابی، یکپارچه سازی