منابع مقاله درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

ارزشمند تمایل بیشتری به ادامه ارزش‌هایی دارند که بر حسابرسان غلبه می کند تا سطوح بالاتری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری را گزارش دهند. در حال حاضر، بسیاری از کارها بر مبنای کیفیت حسابرسی است و مطالعات اخیر عوامل مربوط به حقوق صاحبان سهام بسیار ارزشمند را مورد بررسی قرار داده اند.
1-2 بیان مساله
گسترش روز افزون واحدهاي اقتصادي، توسعه فناوري ارتباطات و وجود تضاد منافع، نيازهاي نظارتي را به وجود مي‌آورد. مسئله جهاني شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، كنترل را حتي از دست دولت‌ها خارج كرده است. اين شرايط موجب شده حرفه حسابرسي به تدريج تلاش كند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغييرات فناوري در راستاي نيازهاي جامعه حركت كند. در اين محيط، استفاده‌كنندگان براي تصميم‌گيري به اطلاعات مختلفي از جمله اطلاعات مالي درباره بنگاه‌هاي اقتصادي نياز دارند. صورت‌هاي مالي به عنوان مهم‌ترين مجموعه اطلاعات مالي محسوب مي شود. اما مسئله مهم ترديد در مورد قابليت اتكاي اطلاعات مزبور است كه از تضاد منافع سرچشمه مي‌گيرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل ديگري از قبيل عدم دسترسي مستقيم استفاده‌كنندگان به اطلاعات موجب تقاضا براي خدمات حسابرسي مستقل شده است. درواقع نقش حسابرسي ارزيابي كيفيت اطلاعات براي استفاده‌كنندگان است، سجادی و ناصح(1382).
پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد تقاضا براي حسابرسي پيش از آن كه الزام قانوني مطرح باشد، وجود داشته است. بنا به استدلال براي ورود به پژوهش درباره نظريه تقاضا براي كيفيت حسابرسي از آن جا ناشي مي‌شود كه بين مديران شركت و سرمايه‌گذاران تقارن اطلاعاتي وجود ندارد. از آنجا كه بحث قيمت‌گذاري سهام شركت مطرح است، حسابرسي يكي از راه‌هاي مشخص كردن اعتبار اطلاعات صورت‌هاي‌مالي است. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسي ضرورت ارايه خدمات خود با كيفيت هر چه بهتر به بازار را بيشتر دريافتند و براي رقابت بر پايه‌هاي به غير از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسي به دنبال متفاوت كردن خدماتشان هستند.
دي‌آنجلو2(1981) يكي از اولين پژوهش‌گراني بود كه به بررسي كيفيت حسابرسي و رابطه آن با اندازه حسابرس پرداخت. دي‌آنجلوكيفيت حسابرسي را مشتمل بر دو احتمال تعريف كرد . اول اين كه حسابرس تحريف‌هاي با اهميت و نقص سيستم حسابداري صاحب‌كار را كشف كند. دوم اين كه آن‌ها را گزارش کند. حاميان تغيير حسابرس باور دارند در صورت تغيير اجباري، حسابرسان در موقعيتي قرار مي‌گيرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته‌هاي مديران مقاومت كرده و قضاوت بيطرفانه‌تري را اعمال نمايند. حضور طولاني مدت حسابرس در كنار يك صاحب‌كار، موجب ايجاد تمايلاتي براي حفظ و رعايت نقطه نظرات مديريت صاحب‌كار مي شود، وضعيتي كه استقلال بيطرفي او را مخدوش مي كند، رجبی (1385).
در مقابل، مخالفان تغيير اجباري حسابرس عقيده ديگري دارند. به اعتقاد آنها عوامل ديگري وجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استقلال مي كنند. به عنوان مثال تلاشي كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار مي‌گيرند و يا ترس از احتمال طرح دعاوي حقوقي عليه آنها مكانيزم‌هايي هستند كه مانع ازرفتارهاي نامناسب حسابرسان مي شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتري از فعاليت‌هاي صاحب‌كار بدست آورده و تجربه بيشتري كسب مي‌كنند و به اين ترتيب توانايي‌هایشان در مورد مناسب بودن يا نبودن رويه‌هاي حسابداري و گزارشگري افزايش مي يابد. بنابراين رابطه طولاني مدت حسابرس و صاحب‌كار به اعتقاد آنها تغيير حسابرس مي تواند كيفيت حسابرسي را بهبود بخشد باعث خواهد شد اعتماد سرمايه‌گذاران به اتكاپذيري صورت‌هاي مالي كاهش يافته و از اين رو اعتبار حسابرسي كاهش يابد. با توجه به مطالب گفته شده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-3 ضرورت انجام تحقیق
در دنیا و همچنین در کشور ما ایران کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی در ارتباط با کیفیت حسابرسی صورت گرفته است، ولی به دلیل اهمیت موضوع همچنان جای تفکر و تامل بسیار دارد. علاوه بر این به دنبال رسوایی‌هاي مالی شرکت‌ها و بحران‌های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودي به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390 برخی کارشناسان ادعاي شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، قانون‌گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند. قانون ساربنز آکسلی3 (2002) در ایالات متحده وضع شد تا به بی‌نظمی‌هاي گزارشگري مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت شرکتی انگلستان رخ داد. از طرف دیگر، سیاست‌گذاران بار دیگر بر روي اهمیت حسابرسی مؤثر و کارا به عنوان یکی از مؤلفه‌هاي کلیدي بازارهاي سرمایه کارا تاکید نمودند و تلاش‌هایی را براي شناسایی محرك‌هاي کلیدي کیفیت حسابرسی انجام دادند براي نمونه درسال (2007) کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در ایالات متحده به منظور مشورت‌دهی به اداره خزانه داري این کشور در خصوص حرفه حسابرسی تأسیس شد. شوراي گزارشگري مالی انگلستان در سال 2008 گزارشی را با عنوان “چارچوب کیفیت حسابرسی” منتشر کرد. خزانه‌داری استرالیا گزارش “کیفیت حسابرسی در استرالیا- یک مرور راهبردی” را در سال 2010 منتشر نمود. این تحولات حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد، کیلگور4 و همکاران ( 2011).
وجود مسایل ومشکلات مطرح شده در بالا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این باره را دو چندان میسازد.
1-4 سوالات تحقیق
این تحقیق در پی پاسخ گویی به سوالات اساسی زیر است:
1. آیا بین اقلام تعهدی اختیاری و اندازه شرکت حسابرسی در شرکت‌هایی که بیش از حد ارزش‌گذاری شده‌اند رابطه معناداری وجود دارد؟
2. آیا بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرسی در شرکت‌هایی که بیش از حد ارزش‌گذاری شده‌اند رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5 فرضیه تحقیق
بر مبنای تحلیل مبانی نظری و تحقیق‌های انجام شده در این تحقیق فرضیه‌هایی به شرح زیر وجود دارد:
1. در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.
2. در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.
1-6 اهداف تحقیق
اهداف کلی اين تحقيق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و به طور خاص در این تحقیق اهداف زیر دنبال می شود:
1. بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و اندازه شرکت حسابرسی در شرکت‌های با قیمت سهام بالا
2. بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرسی در شرکت‌های با قیمت سهام بالا
1-7 الگوی تحقیق
〖DAC〗_it=α_0+β_1 〖TACC〗_(it )+β_2 〖LnASSET〗_(it )+β_3 〖LEV〗_it+β_4 〖OCF〗_it+β_5 〖ROA〗_it+β_6 〖BIGN〗_it+β_7 〖HV〗_it+ε_it
〖DAC〗_it=α_0+β_1 〖TACC〗_(it )+β_2 〖LnASSET〗_(it )+β_3 〖LEV〗_it+β_4 〖OCF〗_it+β_5 〖ROA〗_it+β_6 〖TEN〗_it+β_7 〖HV〗_it+ε_it
size= اندازه شرکت
LEV= نسبت بدهی کل به دارایی کل
OCF= جریان نقد عملیاتی
ROA= نرخ بازده دارایی. نسبت سود خالص به دارایی کل.
HV= اگر نسبت P/E شرکت بالاتر از میانه قرار گیرد عدد1ودر غیر اینصورت صفر میباشد.
BIGN = اگر حسابرس سازمان حسابرسی باشد عدد 1 در غیر اینصورت صفر.
TEN = اگر دوره تصدی حسابرس بیشتر یا مساوی 3 باشد عدد 1 در غیر اینصورت صفر.
1-8 متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغییرهایی با عنوان‌های زیر وجود دارد:
1-8-1 متغیر وابسته
یکی از مدل‌های اندازگیری کیفیت سود مدل تعدیل شده جونز می‌باشد. مدل تعدیل شده جونز از طریق اقلام تعهدی بدست می‌آید برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا باید مجموع اقلام تعهدی اختیاری شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود. پس از محاسبه مجموع اقلام تعهدی، باید اقلام تعهدی غیر اختیاری محاسبه شود و در نهایت اقلام تعهدی اختیاری با کسر کردن اقلام تعهدی غیر اختیاری از مجموع اقلام تعهدی به دست می‌آید.
〖|DACC〗_it |=|〖TACC〗_it-〖NDACC〗_it |
: مجموع اقلام تعهدی شرکتi در پایان سال t تقسیم شده بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سال t-1.
: اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکتi در پایان سال t که بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1 تقسیم شده است.
برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا باید مجموع اقلام تعهدی اختیاری شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود. پس از محاسبه مجموع اقلام تعهدی، باید اقلام تعهدی غیر اختیاری محاسبه شود و در نهایت اقلام تعهدی اختیاری با کسر کردن اقلام تعهدی غیر اختیاری از مجموع اقلام تعهدی به دست می آید. مجموع اقلام تعهدی به شکل زیر محاسبه می گردد:
〖TACC〗_it= 〖∆CA〗_it-β_1 〖∆CL〗_it+∆〖CASH〗_it+∆〖STDEBT〗_it+〖DEPTN〗_it
: مجموع اقلام تعهدی شرکتi در زمان t.
: تغییر در دارایی‌های جاری در دوره t.
〖∆CL〗_it : تغییر در حساب‌های دریافتنی طی دوره t.
: تغییر در وجوه نقد طی دوره t.
: تغییر در حصه جاری بدهی‌های بلندمدت و سایر بدهی‌های کوتاه مدت طبقه‌بندی شده در بدهی‌های جاری طی دوره t.
: هزینه استهلاک دارائی‌های ثابت و دارایی‌های نا مشهود در دوره t.

اقلام تعهدی اختیاری معادل تفاوت بین مجموع اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری می باشد. به منظور برآورد اقلام تعهدی غیر اختیاری ابتدا مدل تعدیل شده جونز به شکل زیر تخمین زده می شود:
〖TACC〗_it= 〖α_0 (1/A〗_(it-1))-α_1 〖∆REV〗_(it-1)+α_2 ∆〖REC〗_it+∆〖PPE〗_it+〖DEPTN〗_it+ε_it
: مجموع اقلام تعهدی شرکت i در پایان سال t تقسیم شده بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1.
: مجموع دارایی های شرکت در پایان سال t-1.
: تغییر در درآمد شرکت i طی سال t تقسیم شده بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1.

: تغییر در خالص دریافتنی‌های شرکتi در پایان سال t تقسیم شده بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1.
: اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکتi در پایان سالt تقسیم شده بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1.
معادله فوق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای هر صنعت تخمین زده می شود. سپس پارامترهای به دست آمده از این رگرسیون‌ها برای تخمین اقلام تعهدی غیر اختیاری به شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
〖NDACC〗_it= 〖α_0 (1/A〗_(it-1))-α_1 〖∆REV〗_(it-1)+α_2 ∆〖REC〗_it+α_3 ∆〖PPE〗_it+ε_it
:اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت i در پایان سال t که بر مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سالt-1 تقسیم شده است.
در نهایت، اقلام تعهدی اختیاری به شکل زیر محاسبه می گردد:
〖|DACC〗_it |=|〖TACC〗_it-〖NDACC〗_it |
1-8-2 متغیرهای مستقل
BIGN = اگر حسابرس سازمان حسابرسی باشد عدد 1 در غیر اینصورت صفر.
TEN = اگر دوره تصدی حسابرس بیشتر یا مساوی 3 باشد عدد 1 در غیر اینصورت صفر.
1-8-3 متغییرهای کنترل
size= اندازه شرکت
LEV= نسبت بدهی کل به دارایی کل
OCF= جریان نقد عملیاتی
ROA= نرخ بازده دارایی. نسبت سود خالص به دارایی کل.
HV= اگر نسبت P/E شرکت بالاتر از میانه قرار گیرد عدد1ودر غیر اینصورت صفر میباشد.
1-9 قلمرو تحقیق
در این تحقیق قلمرو تحقیق شامل عناوین زیر می‌باشد.
1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق
طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-9-2 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی در این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-9-3 قلمرو زمانی تحقیق
مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1392 می‌باشد.
1-10 جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری Next Entries منابع مقاله درباره کیفیت حسابرسی، اطلاعات مالی، منابع مالی، قابلیت مقایسه