منابع مقاله درباره اعتماد سیاسی، مشارکت سیاسی، منابع اجتماعی، نظام سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

بیگانه باعث مشکلاتی براي کشور خواهند شد به صورت گسترده در آن شرکت خواهندکرد.تا جلوي تجاوز بیگانگان را بگیرند،(که تا حدي این مطلب صحت دارد) 2-12-7-2-4 احساس تاثیرگذاري سیاسی و اثر بخشی
تاثیرگذاريسیاسی یعنی این احساس که شخص خودرا قادر به تاثیرگذاري بر فرآیندهاي تصمیمگیري دولتی بداند.به عقیده رابرت دال مشارکت در سیاست و احساس تاثیرگذاري،همدیگر را تغذیهکرده و حلقهاي از تاثیرات ایجاد میکنند. اشخاص طبقه متوسط،تمایل بیشتري به مشارکت در سیاست و احساس تاثیرگذاري بیشتر درفعالیت سیاسی دارند.احتمالاً مشارکت سیاسیآنها،احساس تاثیرگذاري سیاسیآنها را افزایش داده و احساس تاثیرگذاري سیاسی نیز به نوبه خود باعث افزایش مشارکت سیاسی آنها شده باشد.در عوض، اشخاص طبقات پایین،تمایل کمتري به مشارکت در سیاست و احساس ضعیفتري درباره تاثیرگذاري خود در فعالیت سیاسی دارند.و ضعف آنها در مشارکت سیاسی به احساس ناتوانی سیاسی آنها کمک میکند و فقدان احساس تاثیرگذاري سیاسی،احتمال مشارکت نکردن آنان را افزایش می دهداین استدلال ما به طور غیر مستقیم توسط تحقیق دیگري با این یافته تایید میشود که کسانی که شخصاً با مبلغین انتخاباتی ارتباط داشته اند نسبت به اشخاصی که چنین تماس هاي شخصی با مبلغین نداشتهانداحتمال بیشتري داردکه احساس تاثیرگذاري سیاسی داشتهباشند.(میلبراث -وگوئل،1386،ص95)
برخی تحلیلگران دو مولفهبیرونیو درونیرا در احساس اثر بخشی سیاسی از هم تفکیک میکنند. احساس اثر بخشی بیرونی به معناي استنباط فرد از تاثیر انواع فعالیتها و اقدامات افراد جامعه بر تصمین گیريهاي مقامات یا فرآیند سیاسی با توجه به میزان پاسخگو بودن مقامات سیاسی در یک نظام سیاسی خاص است.اما احساس اثر بخشی درونی که با اعتماد به نفس سیاسی، احساس موثر بودن و کفایت سیاسی مترادف به کار میرود به تواناییهاي خود فرد اشاره دارد و اینکه خود را تا چه میزان داراي کفایت براي عمل سیاسی میداند (سیدامامی،1386 ،شماره 6)
2-12-2-5 اعتماد سیاسی
آرتورمیلر اعتماد سیاسی را اینگونه تعریف میکند: اعتماد سیاسی را میتوان به مثابه رویکرد موثر یا ارزیابی بنیادي از حکومت در نظرگرفت، ارائه اعتماد میتواند از اعتماد بالا،تا بیاعتمادي بالا یا بدبینی سیاسی در نوسان باشد.
اعتمادسیاسی معمولا در دورههاي خوب بالا میرود ودر دورههاي بدکاهش مییابد.
در واقع اعتماد سیاسی،ویژگی حیاتی حکومتهاي مردم سالار است،زیرا اعتماد سیاسی حلقه وصل افراد جامعه با نهادهایی است که میخواهند نماینده مردم در ساختار اجتماعی باشند.دریک تعریف،اعتماد سیاسی ارتباط نزدیک با کارآمدي حاکمان دارد و بیانگر درجهاي از انتظار شهروندان از توانایی و موفقیت حاکمان است که متناسب با انتظارات مردم باشد.(پناهی،1384: 39 ) پناهی وشایگان در یک پژوهش تجربی اعتماد سیاسی را به سه مولفه تقسیم میکنند:

1-اعتماد به نظام سیاسی.
2-اعتماد به نهادهاي سیاسی.
3- اعتماد بهکنشگران سیاسی.
2-12-2-6 تحصیلات
سطح تحصیلات تاثیر متقابلی با مشارکت سیاسی افراد در همه ابعاد دارد. افراد با تحصیلات بالا ممکن است به خاطر آگاهیهایی که دارند در انتخابات شرکت و یا از آن اجتنابکنند. علت آن نیز به قرار ذیل می باشد:
1 ) افراد تحصیل کرده آگاهی بیشتري درباره تاثیر حکومت بر افراد دارند.
2) افراد تحصیل کردهتر اطلاعات سیاسی بیشتري دارند.
3) افراد تحصیل کردهتر بیشتر خود را قادر میبینند که بتوانند روي حکومت تاثیر بگذارند.
4) اشخاص تحصیل کردهتر به محیط اجتماعی خود اعتماد دارند و اینکه سایر افراد قابل اعتماد و مفید هستند.
5) افراد تحصیل کردهتر تمایل بیشتري به عضویت و فعالیت در سازمانها را دارند.
اما یک استثنا مهم برايرابطه نزدیک بین تحصیلات و مشارکت،فقدان تاثیر پایداري روي رايدادن است .
تحصیلات همبستگی جزئی و گاهی هم منفی با راي دادن دارد.
2-12-2-7 درآمد
این فرصیه که منافع شخصی داراي نقشی محوري درباره چگونگی رفتار شهروندان در قبال دنیاي سیاسی است،تاریخی طولانی در تئوريسیاسی دارد.اما به عنوان یک اصل تجربیکلی، اغلب اگر نگوئیم همه – اندیشمندان سیاسی موافقندکه” منافع شخصی به شکل تعجب برانگیزي حائز اهمیت نیستند” آن هم زمانی که در خصوص پیشبینی افکار عمومی مطرح میشود.این اصل عمومی به خصوص در زمینه رايگیري اقتصادي ثابت شده است.
در عوض،انتخابات و رايگیري به شدت به شرایط سیاسی ملی مرتبط هستند. با این وجود،این نتیجهکه منافع فردي اقتصادي هرگز حائز اهمیت نیستند و اینکه همه مردم در همه زمانها بر روي نتایج اقتصادي دسته جمعی تاکید دارند نیز غلط به نظر میرسد.در واقع پژوهشگران شرایط ویژهاي را شناساییکردهاند که تحت آنها کیف پول در رايگیري، داراي نقش حایز اهمیتی است.و بطورکلی رفاه اقتصادي افراد در نحوه رايدادن آنها موثر است.(سیمبر،1389 :46)
کشورهاي با درآمد سرانه بالاتر نرخ مشارکت بالاتري دارند.
2-12-7-2-8شغل افراد
افراد با منزلت شغلی بالاتر گرایش بیشتري به مشارکت دارند.
2-12-2-9سن
پژوهشهاي زیادي در سراسر جهان نشان دادهاندکه:مشارکت مستمر با بالا رفتن سن افزایش یافته و در میان سالی به اوج خود میرسد. و سپس به تدریج با بالا رفتن سن به سمت پیري کاهش مییابد.
2-12-2-10تنوع جنسی
تقسیم کار سنتی که نقشهاي سیاسی را بیشتر به مردان تخصیص میداد تا زنان،هنوز از بین نرفته است.این یافتهکه مردان بیشر از زنان مایل به شرکت در سیاست هستند یکی از مستدلترین یافتهها است. به هر حال نوسازي اجتماعی اقتصادي،به آرامیاین تفاوتهاي جنسی را از بین میبرد.این ادعا توسط، تحقیقات بسیاري به اثبات رسیده است.به عنوان نمونه تحقیق لاریویدحاکی از آن است که زنان محافظهکارتر از مردان در سیاست عمل می -کنند. و تحقیق لیزا مونتویاکه بر روي زنان سه کشور مکزیک،کوبا،پرتوریکو انجام شده است.بیانگرآن است که زنان از زاویه اخلاق به مسایل سیاسی و اجتماعی نگاه میکنند و ترجیع میدهند پول کمتري صرف هزینههاي نظامی شود.نتایج این تحقیقات موید این نکته است که زنان در مقایسه با مردان سطح پائینتري از علایقسیاسی،احساس-کارآمدي سیاسی،تمایل به کسب اطلاعات سیاسی و یا ورود به مباحث سیاسی را دارند.تفاوتجنسیتی در حوزه فعالیتهاي سیاسی این موضوع را مورد توجه قرار میدهد که زنان اگرچه ممکن استدر سطح تودهها مشارکت قابل توجهی داشته باشند ،اما در سطح نخبگان حضور قابل ملاحظهاي ندارند.(رئیس جمهور،معاون و …) در کشور ما،علیرغم حضور گسترده زنان در انتخابات مجلسو ریاستجمهوري(حضور گسترده درسطح توده -ها).درصد بسیارکمی به عنوان نماینده وارد مجلس شدهاند،بطوريکه بالاترین میزان حضور زنان درشش دوره مجلس شوراي اسلامی 83/4 درصد کل نمایندگان بوده که متعلق به مجلس پنچم است.(اصغري،1378 : 58 )

3-1 موقعیت جغرافیایی
شهر تهران در 51 درجه و 6 دقیقه تا 51 درجه و 38 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 34 دقیقه تا 35 درجه و 51 دقیقه عرض شمالی قرار گرفتهاست و ارتفاع آن از سطح آبهاي آزاد بین 1800 متر در شمال تا 1200 متر در مرکز و 1050 متر در جنوب متغیرّ است.تهران در بین دو واديکوه وکویر ودر دامنههاي جنوبی رشته کوه البرز گسترده شدهاست.از جنوب به کوههاي ري وبیبیشهربانو و دشتهاي هموار شهریاروورامین و از شمال توسط کوهستان محصور شدهاست.(جعفري،بیتا: 10)
نقشه شماره 3 -1

نگارهماهوارهاي از تهران

3-1-1 موقعیت شهر تهران
این شهر در حدود 730 کیلومتر مربع مساحت دارد.شهرداري تهران از دیدگاه تأمین نیازمنديها و اداره بهتر سطح شهر را به 22 منطقه شهرداري و 112 ناحیه بخش کرده که شهر ري وتجریش را نیز شامل شده است. از سوي دیگر وزارت کشور هم براي انجام انتخاباتهاي مختلف و کارهاي مدیریتی دیگر، تفسیر خاص خود را از شهرستان تهران دارد که بر 22 منطقه شهرداري منطبق نیست و شمیران و ري را نیز شهرستانهایی جداگانه در نظر گرفته است. در تقسیمبندي وزارت کشور شهرستان تهران در مرکز استان تهران قرار دارد. از شمال به شهرستانهاي کرج و شمیرانات، از مشرق به شهرستان دماوند، از جنوب به شهرستانهایورامین و ري و اسلامشهر و از مغرب به شهرستانهاي شهریار و کرج محدود میشود. مرکز آن بخش مرکزي است.

نقشه شماره 3 -2 :
نقشه مناطق 22 گانه شهر تهران:

تفسیر شهرداري از مناطق شهري تهران (سرخ) و تفسیر وزارت کشور از شهرستانهاي استان تهران (آبی
3 -2 متغیرهاي تحقیق
1-2-1-متغیرهاي وابسته
1-مشارکت درانتخابات ریاستجمهوري(که به صورت مجموعدفعات درانتخابات ریاستجمهوريکه فرد واجدشرایط رأي دادن بوده اندازهگیري شده است).
2-مشارکت درانتخابات مجلس شوراياسلامی.
3–مشارکت درمجموع انتخابات گذشته(مجموع دفعات مشارکت فرد در انتخابات ریاست جمهوري و مجلس شوراي اسلامی).
3-2-2متغیرهاي مستقل
1-منابع اجتماعی:
منابع اجتماعی عبارت ازچیزي استکه بتواندتوسط افراد،گروهیا ملت درتعقیب اهدافشان مورداستفاده قرار گیرد.لذادرپژوهشحاضرمنابع اجتماعیکیفیت یاموقعیتی است که فرددرجامعه درطول زمانکسب کرده واو را براي انجامبرخی امور توانمند ساخته است.
2-عوامل انگیزشی:
شرکت درانتخابات علاوه برمنابعیکه فرددراختیارداردعواملانگیزشی یا انگیزههاي برايمشارکت درامور یا فعالیت سیاسی را باید به حسابآورد.لذاعوامل انگیزشی زیرانتخابگردید.(تقویت انسجام ملی،احساس تکلیف شرعی،حمایت از نظام،پیروي از مقام معظم رهبري،بهبودوضغیت اقتصادي ومعیشتی مردم،تقویت همگرائی و انسجام ملیّ ، تقویت جایگاه ایران ، مخالفت باجناح یا کاندیداي رقیب،مهر خوردن شناسنامه،عادت به راي دادن،فشار محیطکار ،خانواده و اقوام.
3-آموزههاي دینی:
عبارت است ازآیین وگفتههاي دینکه دررفتار فرد متجلی بشود.هرگفتهايکه دین بیان میکند وباعث خدمت به خلق ونزدیکی به خدا میشود.
3-3– مواد و روشها
روش تحقیق ازنظرهدف کاربردي،وازنظرروش توصیفی وتحلیلی و ازلحاظنحوهگردآوري برخی داده ها،از نوع پیمایشی است.تحقیق کاربردي به سمت کاربردعلمی دانشهدایت میشود.یافتههاي تحقیق حاضر مبتنی برپیمایشی است که دربهار وتابستان 1393 درسطح شهرتهران انجام شد.به لحاظ معیار زمان،مقطعی وبه لحاظ معیار ژرفایی،پنهانگر است.برايگردآوري اطلاعات مورد نیاز پرسشنامهاي طراحی شدکه بهکمک آن بتوان همه متغیرها را اندازهگیريکرد.
3-4 پیشینه تاریخی تهران
تهران که امروزه پایتخت کشور ایران است از پیشینه شهري چندان طولانی برخوردار نیست. این شهر مدتها یکی از روستاهاي کوچک ري بوده،در کتاب “تهران عصر ناصري”آمده است:تهران قبل از قرن شش ه.ق.یکی از روستاهاي کم اهمیت بودو شهرري که تقریباً درشش کیلومتري تهران قرار داشت،کانون عظیم تمدن و فرهنگ قدیم این خطه به شمار میرفت،تا اینکه با هجوم ویرانگر مغول،جنگهاي داخلی،کشمکشهاي مذهبی و تفرقه -اندازيهاي فرقه مذهبی و…،ري رو به ویرانی نهاد. به دلیل دیرینگی و آبادانی شهرري، روستاهاي اطراف آن کم و بیش در شرایط پیشرفتهاي روزگار گذرانده اند.از تهران به طور خاص، در سدههاي نخستین هجرت نام و نشانی در آثار و منابع نیامده است و در قرن چهارم و متون آن زمان نیز از تهران سخنی دیده نمیشود.آن زمان بر اساس نوشتهها، شهرت دو روستاي »دولاب« (محلهاي در خاور تهران کنونی) و»علی آباد« (اطراف ایستگاه راهآهن تهران) بیشتر از دهکده تهران بوده است. حتی در دوره سلجوقیان،روستاي طرشت (خیابان آزادي کنونی) اعتباري داشته و خواجه نظام الملک شافعی مذهب، براي شنیدن درس مدرس شیعی به آنجا میرفته است.باستان شناسی در روستاهاي قدیمی قیطریه و دروس، سلطنت آباد،ري،کوه بی بی شهربانو و دیگر مراکز تمدن کهن پهنه تهران امروزي، نشان دهنده آن است که این مراکز داستانی کمابیش مستقل از تهران دارند. بر اساس تحقیقات؛ این روستا از قرن ششم هجري به این

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره مشارکت سیاسی، افکار عمومی، تعهد مدنی، نقش اجتماعی Next Entries منابع مقاله درباره استان تهران، رشد جمعیت، توزیع فراوانی، مشاغل آزاد