منابع مقاله درباره اعتماد سیاسی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

د هستند.

4)تحصیلات پاسخدهندگان جدول شماره 4 -4 : توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان
درصد تجمیع شده
درصد
فراوانی
تحصیلات
5/30
5/30
27
زیر دیپلم
29/80
24/50
130
دیپلم
55/20
25/40
135
فوق دیپلم
90/20
35
186
لیسانس
100
9/8
52
فوق لیسانس و دکتري
100 درصد
100 درصد
530
جمع کل
با توجه به جدول شماره 4 -4 اکثر پاسخدهندگان داراي مدرك تحصیلی کارشناسی بودند.و افراد داراي مدرك تحصیلی زیردیپلم کمترین تعداد پاسخدهندگان بودند.

5)درآمد پاسخدهندگان
جدول شماره 4 -5 : توزیع فراوانی و درصد درآمد پاسخدهندگان
درصد تجمیع شده
درصد
فراوانی
درآمد
12/20
12/20
65
زیر 500 هزار تومان
67/80
55/60
295
500 تا 1 میلیون تومان
80/40
12/60
67
1 تا 5/1میلیون تومان
98/50
18/10
96
5/1 تا 2 میلیون تومان
%100
1/5
8
بالاي 2 میلیون تومان
100 درصد
100 درصد
531
جمع کل
با توج به جدول شماره4 – 5 درآمد اکثر پاسخدهندگان (با 60/55 درصد) بین 500 تا 1 میلیون است.

6) نقش عدالت اقتصادي بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
جدول شماره4 -6نقش عدالت اقتصادي بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
درصد تجمیع شده
درصد واقعی
درصد
فراوانی
گزینهها
29/40
29/40
28/40
151
خیلی زیاد
54/80
25/30
24/50
130
زیاد
81/50
26/70
25/80
137
متوسط
96/90
15/40
14/90
79
کم
100
3/10
3
16
خیلی کم


3/40
7
بدون پاسخ
100
100
100 درصد
530
کل
جدول شماره 4-6 اکثر پاسخدهندگان ( با 80/54 گزینه زیاد و خیلی زیاد ) معتقد بودند که عدالت اقتصادي در مشارکت رايدهی تاثیرگذار است.

7)نقش علاقه به سیاست بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
جدول شماره 4 -7 : نقش علاقه به سیاست بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
درصدتجمیع شده
درصد واقعی
درصد
فراوانی
گزینه ها
29/80
29/80
29/60
157
خیلی زیاد
73/20
43/50
43/10
229
زیاد
90/90
17/60
17/50
93
متوسط
98/10
7/20
7/20
38
کم
100
1/90
1/90
10
خیلی کم


0/80
3
بدون پاسخ
100
100
100
530
کل
با توجه به جدول شمار 4 -9 اکثر پاسخدهندگان با (20/73 گزینه زیاد و خیلی زیاد ) معتقد بودند که علاقه به سیاست و پیگیري مسائل سیاسی در مشارکت رايدهی تاثیرگذار است.

8)نقش اعتماد سیاسی بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
. جدول شماره4-8 : نقش اعتماد سیاسی بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
با توجه به جدول شماره 4- 8 اکثر پاسخدهندگان با (40/62 گزینه خیلی زیاد و زیاد) معتقد بودند که اعتماد سیاسی بر مشارکت رايدهی تاثیرگذار است.
درصدتجمیع شده
درصد واقعی
درصد
فراوانی
گزینه ها
90/31
31/90
31/80
169
خیلی زیاد
62/40
30/40
30/30
161
زیاد
90/50
28/20
28/10
149
متوسط
95/70
5/10
5/10
26
کم
100
4/30
4/30
23
خیلی کم


0/40
2
بدون پاسخ
100
100
100
530
کل

9)نقش عضویت در احزاب بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
جدول شماره4 -9 : نقش عضویت در احزاب بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
درصد تجمیع شده
درصد
فراوانی
گزینهها
24/10
24/10
127
خیلی زیاد
63/50
39/40
209
زیاد
85/30
21/80
116
متوسط
90/80
5/50
29
کم
100
9/20
49
خیلی کمبدون پاسخ
100
100 درصد
531
کل
با توجه به جدول شماره 4- 11 اکثر پاسخدهندگان (50/63 گزینه زیاد وخیلی زیاد) معتقد بودند که عضویت در احزاب بر مشارکت رايدهی تاثیرگذار است.

10) نقش شوراي نگهبان بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
جدول شماره 4-10: نقش شوراي نگهبان بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
درصد تجمیع شده
درصد واقعی
درصد
فراوانی
گزینهها
19/90
19/90
19/60
103
خیلی زیاد
36/80
16/90
16/60
88
زیاد
70/90
34/10
33/50
178
متوسط
91/60
20/70
20/ 30
108
کم
100
8/40
8/ 30
44
خیلی کم


1/ 70
9
بدون پاسخ
100
100
100 درصد
530
کل
با توجه به جدول شماره 4- 10 اکثر پاسخدهندگان (80 /50 گزینه متوسط و کم ) معتقد بودند که شوراي نگهبان بر مشارکت رايدهی تاثیرگذار نیست.

11) نقش دین داري وانجام تکالیف شرعی بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
جدول شماره4 -11 : نقش دین داري وانجام تکالیف شرعی بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
درصد تجمیع شده
درصد واقعی
درصد
فراوانی
گزینهها
57/70
57/70
57/30
303
خیلی زیاد
90/50
32/80
32/60
173
زیاد
97/70
7/20
7/2
38
متوسط
99/80
2/10
2/10
11
کم
100
0/20
0/20
1
خیلی کم


0/80
4
بدون پاسخ
100
100
100 درصد
530
کل
با توجه به جدول شماره 4- 11 اکثر پاسخدهندگان (50/90 گزینه خیلی زیاد و زیاد) معتقد بودند که دین داري و انجام تکالیف شرعی بر مشارکت رايدهی تاثیر زیادي دارد.

12)نقش حمایت از فرد مورد علاقه بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
جدول شماره4 -12: نقش حمایت از فرد مورد علاقه بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري
درصد تجمیع شده
درصد
فراوانی

گزینهها
20/70
20/70

109
خیلی زیاد
52/4
31/60

168
زیاد
84/60
32/20

171
متوسط
99/20
14/70

78
کم
100
0/80

4
خیلی کم


بدون پاسخ
100
100 درصد

530
کل
با توجه به جدول شماره 4 – 12 اکثر پاسخدهندگان (80/63 گزینه متوسط و زیاد) معتقد بودند که حمایت از فرد مورد علاقه بر مشارکت رايدهی تقریباً تاثیرگذار است.

13) نقش تعیین سرنوشت کشور بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره استان تهران، شاه طهماسب، توزیع جمعیت، میانگین دما Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، فقه امامیه، عقود معین، حقوق ایران