منابع مقاله درباره استان گیلان، رطوبت نسبی، بام سبز

دانلود پایان نامه ارشد

زراعت و باغداری از مهمترین مراکز تولید محصولات زراعی چون برنج ٬ چای ٬ بامبو و درختان میوه و صنعتی می باشد.

2- نواحی مرتفع :
بخش جنوبی و جنوب شرقی شهرستان مرتفع و کوهستانی است . ارتفاع این قسمت از 100 متر تا حدود 850 متر می باشد. شیب اراضی این بخش زیاد است . برخی نقاط آن بیش از 50 درصد شیب دارند٬ و نقاط کم شیب آن بین 10 تا 15 درصد می باشد. قسمتی از اراضی پوشیده از جنگل است و بخش های پایین دست معمولا به کشت چای اختصاص یافته است . این قسمت جمعیت کمی را در خود جای داده است ولی در لطافت آب و هوای شهرستان به ویژه لاهیجان و تامین منابع آب رودخانه لاهیجان رود از اهمیت زیادی برخوردار است. (رجبی ٬ 1389 ٬ صص 52-51 )

3-3-3 . آب و هوا
– حرارت:
بررسی آمار و اطلاعات وضع دمای شهر لاهیجان در سال 1386 نشان می دهد که متوسط دمای هوای این سال بین 7/3 درجه تا 8/26 درجه در نوسان است.بیشترین درجه حرارت متوسط در سال 1386 مربوط به ماه های مرداد و شهریور بوده است و سردترین ماه های سال دی و بهمن می باشند. در سال 1382 بیشترین درجه حرارت متوسط مربوط به ماه خرداد و سردترین ماه های سال ماه های آذر و دی بوده است.
وضع جوی شهر لاهیجان بر حسب ماه در سال های 1382 و 1386 طبق جداول3-1 و 3 – 2 هستند:

جدول 3-1 : وضع جوی شهر لاهیجان در سال 1382
ماه
دمای هوا (درجه سانتیگراد)

معدل حداکثر
معدل حداقل
حداکثر مطلق
حداقل مطلق
متوسط
فروردین
13.8
6.4
32
0
16
اردیبهشت
21.4
9.6
29.4
1.8
15.6
خرداد
25.3
16.1
30.4
20.8
25.6
تیر
28.4
19.4
33
16.2
24.6
مرداد
29.7
20
34
14.2
24.1
شهریور
27.1
19.3
33.2
16
24.6
مهر
24.9
16
28.6
13
20.8
آبان
20
11.8
31.6
6
18.8
آذر
15.3
6.6
29
0
14.5
دی
14
5.2
22.4
1
11.7
بهمن
16.8
6
28.6
1
14.8
اسفند
13.7
5.7
33.8
1
17.4
مآخذ: سایت سازمان هواشناسی استان گیلان

جدول3-2 : وضع جوی شهر لاهیجان در سال 1386
ماه
دمای هوا (درجه سانتیگراد)

معدل حداکثر
معدل حداقل
حداکثر مطلق
حداقل مطلق
متوسط
فروردین
15.3
7.6
29.4
2.2
15.8
اردیبهشت
21.1
11.7
30
8
19
خرداد
29.3
18
33
11
22
تیر
27.6
19.5
32.2
15.2
23.7
مرداد
31.3
21.7
34.8
18.8
26.8
شهریور
30.5
20
34.4
16
25.2
مهر
25.1
14.7
36.4
11.4
23.9
آبان
20.9
11.6
31.2
7
19.1
آذر
14.1
5.8
21.4
-0.8
10.3
دی
6.1
0.2
12.6
-5.2
3.7
بهمن
8.9
1.3
22.6
-3
9.8
اسفند
18.9
4.9
27.6
0.4
14
مآخذ:سایت سازمان هواشناسی استان گیلان

– بارندگی:
شهر لاهیجان در منطقه پر باران واقع شده است. میانگین بارندگی در ماه های مختلف نشان می دهد که در سال 1382 ماه آذر با 297.3 و ماه تیر با کمترین بارندگی یعنی 10.1 می باشد. ودر سال 1386 ماه آذر دارای بیشترین بارندگی با 264.4 میلیمتر و ماه خرداد کمترین بارندگی یعنی 1.8 میلیمتر می باشد.
– تعداد روزهای یخبندان :
روزهای یخبندان در شهر لاهیجان در سال 1382 در ماه های فروردین و آذراست که در ماه فروردین 1 روز و در ماه آذر 4 روز است.و در سال 1386 در ماه های آذر ٬ دی ٬بهمن رخ داده است که در ماه آذر 1 روز ٬ دی 15 روز و بهمن 9 روز گزارش شده است.
– رطوبت نسبی :
شاخص رطوبت نسبی یکی از شاخص های مهم اقلیمی برای هر منطقه است ٬ که در دو ساعت 6:30 و 12:30 در هر ماه در سال 1382 و 1386 اندازه گیری شده است.

– باد :
بادهای فعال در شهر رشت و جلکه مرکزی گیلان که شهر لاهیجان نیز در آن واقع شده را می توان به سه دسته تقسیم نمود. این سه دسته بیش از بادهای دیگر می وزند. باد غربی ٬ باد شمال غربی ٬و باد شمال شرقی باد غربی و شمال غربی به عنوان باد غالب اول بیشتر در ماه های فصل سرد سال یعنی پاییز و زمستان می وزند ولی باد شمال شرقی به عنوان همین بادها در فصل بهار و تابستان غلبه می یابد به علاوه بر بادهای فوق باد محلی گرمیش ( باد گرم ) که نوعی فون به حساب می آید در طول سال به ویژه در فصل پاییز و زمستان چند بار(5 بار) می وزد و به سرعت به دمای هوا می افزاید.این افزایش گاه تا 20 درجه در طول یک شبانه روز است.
جهت این باد از جنوب و از کوه های البرز است . باد محل کوه به دریا و دریا به جلگه که اولی از جنوب به شمال و دومی از شمال به جنوب می وزد تقریبا روزانه است. این بادها در اثر تغییر دمای هوای شبانه روز به روی آب های دریای خزر جلگه گیلان به وجود می آید و در روز از دریا به طرف خشکی و در شب از خشکی به طرف دریا است. این باد نقش مهمی در کوران هوا در ساختمان های این ناحیه بازی می کند.

– تعداد ساعات آفتابی:
در شهر لاهیجان بر اساس اطلاعات هواشناسی در سال 1386 ٬ بیشترین ساعات آفتابی مربوط به ماه مرداد٬ با 213.1 ساعت است و فروردین ماه کمترین ساعات آفتابی را داشته است با 92.2 ساعت .بیشترین ساعات آفتابی در سال 1382 مربوط به ماه اردیبهشت و کمترین تعداد ساعات آفتابی نیز مربوط به ماه فروردین بوده است.
جداول 3-3 و 3-4 وضعیت جوی شهر لاهیجان را بر حسب ماه های سال برای دو سال 1382 و 1386 نشان می دهد:

جدول 3-3 : وضع جوی شهر لاهیجان بر حسب ماه سال 1382
ماه
بارندگی ماهانه (میلیمتر)
حداکثر بارندگی در یک روز(میلیمتر)
رطوبت نسبی
(درصد)
تعداد روزهای یخبندان
ساعت آفتابی (ساعت)
حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه )

ساعت 6:30
ساعت 12:30

فروردین
132.5
42.7
89
76
1
42.1
15
اردیبهشت
93.3
37
94
62
0
222.8
8
خرداد
146.6
62.2
93
67
0
198.4
8
تیر
10.1
3.4
90
62
0
209.1
6
مرداد
43.1
16.7
91
61
0
205.2
6
شهریور
261.5
63.7
95
72
0
135.1
8
مهر
68.2
48
95
68
0
126
8
آبان
260
78.2
95
70
0
105.5
12
آذر
297.3
98
89
61
4
98.7
18
دی
91.2
42.4
94
61
0
113.4
8
بهمن
51.1
16.2
85
56
0
134.5
20
اسفند
166
26.4
94
71
0
70.2
18
مآخذ: سایت سازمان هواشناسی استان گیلان

جدول3-4: وضع جوی شهر لاهیجان بر حسب ماه سال 1386
ماه
بارندگی ماهانه (میلیمتر)
حداکثر بارندگی در یک روز(میلیمتر)
رطوبت نسبی
(درصد)
تعداد روزهای یخبندان
ساعت آفتابی (ساعت)
حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه )

ساعت 6:30
ساعت 12:30

فروردین
197.5
46
94
71
0
92.2
18
اردیبهشت
63
16.8
93
68
0
166
12
خرداد
1.8
1.5
87
56
0
254.3
8
تیر
159.3
74.8
91
69
0
158
6
مرداد
7.2
4.4
91
62
0
213.1
6
شهریور
141.9
60
94
62
0
201.3
6
مهر
91.2
68.6
95
64
0
177
7
آبان
105.9
55
96
71
0
148.5
10
آذر
264.4
62.2
96
76
1
122.7
8
دی
105.2
26.2
95
76
15
93.8
8
بهمن
84.7
22.2
95
71
9
119
8
اسفند
12.6
5.8
92
53
0
171.8
8
مآخذ:سایت سازمان هواشناسی استان گیلان

3-3-4 . منابع آب و نحوه تامین آب شهر :
آبهای زیرزمینی در استان گیلان در عمق بسیار کمی قابل دسترسی است و به همین دلیل از نظر کیفیت در بسیاری موارد مطلوبیت لازم برای شرب ندارد.در حال حاضر در شهر لاهیجان 14 حلقه چاه عمیق موجود است که همگی در مجاورت و اطراف جاده آسفالته آستانه اشرفیه- لاهیجان واقع شده اند.تمام چاه ها فعال می باشند و در مواقع نیاز و کمبود آب ٬ از آنها استفاده می شود ٬ چون به طور کلی آب لاهیجان از تصفیه خانه سنگر تامین می شود (طبق بیانات اداره آب لاهیجان ) و پس از ورود به تصفیه خانه لاهیجان و در صورت نیاز انجام عمل کلرزنی مورد استفاده قرار می گیرد. تصفیه خانه لاهیجان در عمل تنها کار پمپاژ را انجام می دهد. قابل ذکر است سطح محدوده شمالی شهر پایین تر از سطح دریای آزاد است. بنابراین سطح آبهای زیرزمینی در این قسمت از شهر بالا بوده و از جمله عوامل محدود کننده توسعه شهر به شمار می آید.
در شهر لاهیجان 3 منبع ذخیره آب وجود دارد که در مسیرهای مختلف آبرسانی می کند و به شرح زیر می باشد:
1- اولین منبع در بازکیاگوراب با گنجایش 4000 متر مکعب می باشد که از این دو خط لوله در دو مسیر متفاوت به منبع دوم که در کاشف مستقر است متصل می شود که در طول مسیری که از خیابان امام خمینی می گذرد 7033 متر می باشد و طول مسیر دوم که از خیابان کاشف غربی و در ادامه از کاشف شرقی می گذرد 5700 متر است و در این مسیرها عملیات آبرسانی را انجام می دهد.
2- منبع دوم در کاشف قرار دارد که حجمش 1000 متر مکعب است که به منبع سوم که به طرف کوه بیجار (بام سبز) است متصل می شود.
3- منبع سوم در بام سبز قرار دارد با گنجایش 600 متر مکعب برای پمپاژ آب در قسمت های مرتفع شهر یعنی خیابان کارگر. (طرح جامع ٬ 1388 ٬ صص33-32)

– رود و مسیل :
رودخانه مهم شهرستان لاهیجان ٬ در غرب حوضه سفیدرود واقع شده است ورودخانه لاهیجان نام دارد. این رودخانه در محدوده شهرستان لاهیجان و لنگرود واقع است.شاخه اصلی رودخانه در جهت غربی- شرقی جریان دارد. با این حال در نزدیکی دریا با قوسی به جهت جنوبی و در امتداد خط ساحلی جریان می یابد تا سرانجام به رودخانه شلمانرود وصل شده و در محل چمخاله به دریا می ریزد.این رودخانه به لحاظ عبور از محدوده شهری لاهیجان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حوضه آبریز سفیدرود در محدوده تلاقی رشته کوههای البرز و زاگرس مرکزی قرار دارد٬ این حوضه بین مختصات 49 درجه و 30 دقیقه تا 51 درجه و 10 دقیقه طول شرقی و 34 درجه و 55 دقیقه تا 37 درجه و 55 دقیقه عرض شمالی واقع شده و مساحت حوضه آن 3896 کیلومتر مربع است. حدود 46.5 درصد حوضه را مناطق کوهستانی و 35.5 درصد آنرا مناطق کوهپایه ای و دشتی تشکیل می دهد.
این حوضه از شمال به دریای مازندران ٬ از شرق به حوضه شرق گیلان و از غرب به حوضه تالاب انزلی محدود است. از شهرهای مهم آن می توان از رشت ٬ آستانه ٬ لنگرود و لاهیجان نام برد و بخش هایی از جاده اصلی تهران به رشت در این حوضه واقع شده است.رودخانه مهم آن پیربازار٬ دیسام ٬ شمرود ٬ گوهررود ٬ سیاه رود تاریک و لاهیجان است. رودخانه لاهیجان از به هم پیوستن رودخانه های سیستان ٬ ده سر ٬ زمیران و زاکله بر به وجود آمده است. از نظر موقعت جغرافیایی حوضه آبریز رودخانه لاهیجان تا ورودی شهر و در حد فاصل عرض جغرافیایی 37 درجه و 5 دقیقه و 53 ثانیه تا 37 درجه و 12 دقیقه و 51 ثانیه و طول جغرافیایی 49 درجه و 57 دقیقه و 19 ثانیه تا 50 درجه و 5 دقیقه و 39 ثانیه گسترده شده است که از غرب و شمال به حوضه آبریز رودخانه شلمانرود و از جنوب و شرق به حوضه آبریز رودخانه های حشمت رود و شمرود محدود گردیده است.
حوضه رودخانه لاهیجان با توجه به عبور رودخانه سیستان از محدوده شهری ٬ به دو زیر حوضه اصلی لاهیجان و سیستان تقسیم گردیده است:
الف) زیر حوضه سیستان در قسمت شمال و شمال شرقی رودخانه لاهیجان واقع شده است. آبراهه اصلی این رودخانه سیستان است که از ارتفاعات 250 متری سرچشمه گرفته و در ارتفاعات تقریبی 15 متری درشرق لاهیجان به شاخه اصلی رودخانه لاهیجان می پیوندد.
ب) زیر حوضه لاهیجان که شامل سرشاخه اصلی ده سر ٬ زمیدان و راکله بر بوده و آبراهه اصلی آن از ارتفاعات 600 متری سرچشمه گرفته و در ارتفاعات تقریبی 15 متری در جنوب شهر زیر شاخه سیستان نیز به آن پیوسته است و رودخانه لاهیجان را تشکیل می دهند . (برگرفته از مطالعات آبهای سطحی و شرکت تحقیقات آب و آبخیزداری خرداد 1379 ٬ معاونت فنی و عمرانی استان گیلان ) (طرح جامع ٬ 1388 ٬ صص 33-32 )
میزان آبدهی رودهای این شهرستان در سال به 43 میلیون متر مکعب می رسد و همچنین تعدادی استخر و آب بندان در این شهرستان وجود دارد که میزان آبدهی آنها به 11.5 میلیون متر مکعب بالغ می شود. (عربانی ٬ 1387 ٬ ص 1682 )

– آبهای زیر

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره دریای خزر، استان گیلان، صنایع دستی Next Entries منابع مقاله درباره دانش آموز دختر، آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاه آزاد اسلامی