منابع مقاله درباره استان تهران، رشد جمعیت، توزیع فراوانی، مشاغل آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از خودروها،برخورداري از امتیازات اجتماعی، تنظیم شده است.
3-7-4 توزیع جنسیتی
براساس گزارش نفوس و مسکن و سرشماري سال90 در بر دارندهآخربن وضعیت ترکیب جنسیتی بود که علاوهبر اهمیت ارزیابی ملی،برآورد آماري،نگاه تفکیکی و استانی به این دادهها نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.این مسئله در کلانشهري چون تهران که بیشترین میزان جمعیت متمرکز کشور را در خود جاي داده است از ویژگی دو چندانی برخوردار است.شهر تهران 8میلیون و293 هزارو140 نفر را در جود جاي داده است،که نسبت جنسیتی تقریباًبرابري براي زنان و مردان را نشان میدهد.(مردان 4130915 نفر و زنان 4162225 نفر)(گزارش سرشماري ،1390 ).
3-7-5 مهاجرت
مهاجرت یکی از ویژگیهاي بارز جمعیتی تهران می باشد. در فاصله سالهاي 1385 -1375 در مجموع 041/744/4 نفر در بین استانهاي کشور جابه جا شدهاند که از این تعداد،406/438/1 نفر به استان تهران وارد و در آنجا ساکن شدند.
اما به دلایل متعدد،من جمله تفاوتهاي چشمگیر سطح درآمد و امکانات بهداشتی و تفریحی و سایر خدمات شهر تهران در مقایسه با دیگر مناطق کشور باعث هجوم مهاجران به این شهر شده است.تجمع و تمرکز بی رویه سرمایهگذاري در تهران و برخی از نقاط دیگر کشور،موجب گردید،که سایر شهرستانها به ویژه درتمام کشور،هنگام تخصیص بودجه و تقسیم امکانات تا حدي بیبهره بمانند.افزایش جمعیت شهري ایران با وسعت و سرعتی که نمونه آن ذکر شد،تغیرات عمدهاي در محیط اجتماعی شده،تردد،تعامل و تنشها را افزایش داده و به برخی شیوه -هاي خاص زندگی شهري و اثرات اجتماعی،ناشی از آن دامن زده است.در حالی که نرخ رشد جمعیت شهري جهان 4درصد است در ایران 6درصدمی باشد.بدیعی است که مشکلات و نابسامانی اجتماعی براي این شهر به وجود آورده است.
مسائل و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت
1-تغییرکاربري زمینهاي کشاورزي
2-فشار بر منابع آب
3-آلودگی هوا
4- آلودگی آب و خاك
5- مصرف زیاد انرژي
6-افزایش نیاز خدماتی
7-مشکلات حمل و نقل
با توجه به اینکه تغییرات رشد جمعیت اندك است ،کاهش قابل ملاحظه رشد جمعیت طی دو دوره سرشماري نشان میدهد که میزان مهاجرانوآرده به استان تهران در دوره 90-85 کاهش قابل ملاحظهاي نسبت به دوره 85 – 75 داشته است.بر مبناي این امر،با توجه به سهم بالاي جمعیت شهر تهران از کل جمعیت استان و رشد کمتر جمعیت شهر تهران نسبت به سایر نقاط استان،سهم عمده کاهش رشد جمعیت استان تهران مربوط به کاهشجمعیت شهر تهران است. با وجود کاهش مهاجرت،استان تهران کماکان مهاجر پذیر بوده است.
3-7-6 سطح سواد :
8/91 درصد از جمعیت 6ساله وبیشتر طبق سرشماري سال 90 در استان تهران باسواد هستند.واین آمار درشهر تهران به بالاي 93 درصد میرسد.تعداد یک میلیون و پنجاه هزاردانش آموز در سال تحصیلی 93 در مدارس تهران ثبت نام کردهاند.
3-6-7 اقوام و نژاد :
حقیقت این است که آداب برگرفته از دین و هنجارهاي اجتماعی کمتر تحت تاثیر زمان قرار دارد.آداب و رسوم تحت تاثیر خرده فرهنگها ممکن است که در محل تفاوتهایی داشته باشد.در تهران اقوام مختلف لر،کرد،ترك،گیلک،مازندرانی، آذري،و… در کنار همدیکر زندگی میکنندکه در عین متاثر شدن از فرهنگ تهرانی داراي خرده فرهنگ مخصوص به خود نیز میباشند. همه فرهنگها و اقوام مختلف در شهر تهران در کنار همدیگر زندگی میکنند.
3-7-8 زبان
زبان هر قومی آینه تمام نماي فرهنگ آداب و رسوم،اعتقادات،باورها و پیشینه تاریخی آنهااست.تهران در روزگاران کهن از توابع شهر ري بوده است.ري نیز در روزگاران قدیم از توابع سرزمین ماد به شمار مامده است،از این رو،زبان تهران و ري در آغاز شاخهاي از زبان مادي بوده که با پارسی قدیم قرابت داشته است.مرحوم عباس اقبال اشتیانی در مقاله تحقیقی خود ،با نام لهجه تهرانی،گویش مردم تهران باستان را چنین تعریف کرده است:”لهجه تهرانی که پیش از خراب شدن و از رونق افتادن شهر ري،به آن زبان رازي میگفتند،از لهجههاي زبان پهلوي یعنی شعبهاي از زبان پارسی است که در بخش شمال،شمال غربی،مغرب و جنوب ایران رواج داشته و لهجههاي مازندرانی،گیلکی،تاتی ،لري،کردي… از بازماندگان همان زبانند.
3-8 جاذبههاي محیطی
3-8-1 وضعیت اقتصادي استان تهران، با جمعیتی بالغ بر 12147543 نفر، بزرگترین استان ایران از نظر بازار مصرفی بوده و نیز با وجود تمامی امکانات بازاري و بازاریابی قلب تجاري ایران به شمار میآید. این استان 20 درصد جمعیت کشور را در خود جاي داده است و با 30 درصد صنایع، 36 درصد ازکارخانجات بزرگ، 40 درصد بازار مصرف کل کشور، 40 درصد صنایع غذایی، 40 درصد تعاونیهاي سراسر کشور، 44 درصد از تولید گل و گیاه و 31 درصد تولید گوشت قرمز، در مجموع با قدرت اقتصادي کل کشور قابلیتهاي ویژهاي در بخش اقتصادي و صنایع به خود اختصاصداده است.
3-7-1-1جذب سرمایه
قدرت اقتصادي و مالی نیز همچون قدرت سیاسی در تهران متمرکز شده است؛تمرکز شبکه بزرگ بانکیمادر،پول و ارز و عملیات مربوط به آها،بیمه،بازار،کمپانیها،دفترهاي شرکتها و کارخانجات کشورو تجاربزرگ ملی و بینالمللی در تهرانسبب شده اسنرهبري اقتصاد ملی در تهران متمرکز شود و تمرکزاقتصادي و پولی با تمرکز سیاسی -اداري و تمرکز جمعیتی و خدمات اجتماعی همنوا وهمراه گردد.(حافظنیا،1391 :292)
3-8-2 موقعیت ارتباطی
بزرگترین شهر و پایتخت ایران،تهران براساس سرشماري سال 90جمعیتی بالغ بر 8میلیون و 293 هزارو 140 نفر را در خود جاي داده است.ازنظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است.تهران محل تلاقی محورهاي اصلی ارتباطی کشور است. محورهاي شمالی-جنوبی،شمالغربی-جنوب شرقی،شمال شرقی-جنوبغربی و غربی-شرقی کشور عموماًدر تهران با هم تلاقی میکنند و از این حیث تعامل و کنش متقابل بین تهران به عنوان مرکزیت سیاسی-اداري با اقصا نقاط کشور،به ویژه شهرهاي اصلی به راحتی صورت میگیرد.استقرار شبکه ارتباطی ستارهاي در کشور به مرکزیت تهران،گویاي این ویژگی شهر تهران است(حافظنیا،1391 :284).از مناطق مهم و قابل توجه در زمینه گردشگري نیز بهشمار میآید.دشتهاي وسیع ودره هاي پر از گلهاي وحشی که درپاي کوه سربه فلک کشیده دماوند گسترده شده اند، در هر فصل چشم انداز خاصی به وجود آورده و طبیعت دوستان را جذب زیباییهاي خود میکند. سابقه طولانی پایتختی ایران اصلیترین دلیل وجود بناها و آثار تاریخی و معماري با اهمیت در این استان و به خصوص شهر تهران است. بیشترین موزه-ها و هتلهاي ایران در تهران واقع شده و دراین منطقه میتوان انواع جاذبههاي تاریخی و معماري، فرهنگی و اجتماعی را به تماشا نشست. تهران از نظر صنعتی و بازرگانی از رونق بسیار بالایی برخوردار بوده و به لحاظ اقتصادي پر رونقترین و به لحاظ سیاسی با اهمیت ترین منطقه ایران به شمار میرود.
3-8-3 مرکزیتویژگیهاي که سبب شد تهران در دورههاي بعدي نیز موقعیت سیاسی خود را حفظ کند و به صورت یک شهر ملی درآید،عبارتند از:1-برخورداري از امنیت نسبی در مقابل تهدیدات خارجی: به علت فاصله مناسب تهران از مرزهاي کشور و نیز وجود سپر دفاعی البرز در برابر تهدیدات همسایه شمالی،این شهر در حصار امن قرار گرفته است.2-موقعیت ارتباطی تهران:تهران محل تلاقی محورهی اصلی ارتباطی کشوراست .محورهاي شمالی -جنوبی،شمال غربی-جنوب شرقی،شمال شرقی-جنوبغربیوغربی-شرقی کشورعموما در تهران با هم تلاقی میکنندو از این حیث تعامل و کنش متقابل بین تهران به مرکزیت سیاسی-اداري با اقصا نقاط کشور،به ویژه شهرهاي اصلی به راحتی صورت میگیرد.3-موقعیت نظارتی تهران بر مناطق وکانونهاي سیاسی درجه دوي کشور:قابلیت کنترل کنندگی یک مکانجغرافیایی برفضاهاي کشور و نیز خصلت تسهیل کنندگی آن در فرآیند تعامل مشترك و خدمات رسانی به پهنه سرزمین درانتخاب آن مکان به مرکزیت سیاسی-اداري کشور اهمیت اساسی دارد واز آنجا که تهران نسبت به مناطق دیگر کشور وکانونهاي فرعی،واجد هردوخصیصه است،مرکزیتسیاسی -اداري آن،به خصوص در پی تحولات شگرف دو قرن اخیر در این شهر،بیش از پیش تثبیت شده است.
4-برخورداري از پتانسیلهاو بنیادهاي زیستی:قرار گرفتنتهران بر دامنههاي جنوبی البرز،امکانات زیستی جالبی به
این شهر داده است،که عبارتند از:1)آب گوارا و شیرین 2)آب وهواي خوب در دامنههاي جنوبی البرز 3)فضايجغرافیایی گسترده که در دو سمت جنوب وغرب آن نیز امتدادمییابد.4)وجود دشتهاي حاصلخیز جنوبی،نظیر کرج،ري،شهریارو ورامین.5-تحکیم و تثبیت موقعیت مرکزي تهران در شبکه شهري و سکونتگاهی کشور به عنوان نخست شهر و فرمانرواي بلامنازع این شبکه.6- ایفاي نقش ارتباط دهنده شبکه شهري و سکونتگاهی کشور با شبکههاي شهري دیکر کشورها :تهران در فضاي جغرافیایی و شبکه شهري و سکونتگاهی ایران نقش واسطه ومیانجی را بازي میکند.انحصار قدرت و تمرکز آن در پایتخت:قدرت اقتصادي و مالی نیز همچون قدرت سیاسی در تهران متمرکز شده است.(حافظنیا،1391 :290 و291 )

مقدمه
در این فصل به ارائه دادهها و آمارمیدانی مستخرج از پرسشنامه در جداول مرتبط ارائه شده پرداختهمیشود.بر این مبنا تحلیل آماري این پایاننامه بر اساس نتایج پاسخهاي نمونه آماري مورد نظر 530 نفر میباشد.شامل 33 شاخص یا سئوال که در یک مقیاس پنج گزینهایلیکرت در قالب پنج گزینه خیلیزیاد،زیاد، متوسط،کم و خیلیکم ارائه می-گردند حاصل شده است.و نتایج آن به صورت 33 جدول در ذیل ارائه میگردد.در جدول، نتایج آزمونآماري سه گروه نمونه یاد شده سئوالاتی با 5% p-valueمعنیدار هسنتد. و با 1/0p-value5/0معنی داریضعیف است و با p-valueبزرگتر از 1/0معنیدار نیستند.
4-1 توصیف دادهها:
از تعداد نمونههاي آماري 68/38 درصد پاسخگویان زن و 32/61درصد پاسخگویانمرد بودند.ومیانگین سنی آنها 40 سال بوده است. تحصیلات پاسخگویان برابر با :66/5درصد کمتر از دیپلم، 53/24درصد دیپلم ،47/25درصد فوق دیپلم،91/34 درصد لیسانسو43/9درصد فوقلیسانس و دکتري بودند.ومیزان درآمد پاسخگویان برابر است با:26/12درصد زیر پانصد هزار تومان،04/56 درصد 500 تا 1 میلیون تومان،07/12 درصد یک تا یکونیم میلیون تومان و 31/18درصد یک و نیم تا دومیلیون تومان و 32/1 بالاي دو میلیون تومان بوده است.که شغل پاسخگویان95/40 درصد کارمند دولت،58/43 درصدشغل آزاد و 47/15درصد موارد دیگر میباشد.(نگارنده )

1) جنسیت پاسخدهندگان
جدول شماره 4 -1 جدول توزیع فراوانی و درصد جنسیت
درصد تجمیع شده
درصد
فراوانی
جنسیت
40/50
40/50
214
زن
100
59/50
316
مرد
100
100
530
جمع
با توجه به جدول شماره( 4-1) پاسخدهندگان مرد 50/59 درصد و پاسخدهندگان زن 50/40 درصد است.

با توجه به جدول شماره(4-1) پاسخدهندگان مرد50/59 درصد پاسخدهندگان زن50/40 درصداست. 2) گروههاي سنی پاسخدهندگان
جدول شماره(4 -2) توزیع فراوانی و درصد گروه سنی
درصد تجمیع شده
درصد
فراوانی
گروه سنی
1/90
1/90
10
18 تا 20
24/50
22/60
120
20 تا 30
66/90
42/40
225
30 تا 40
86/10
19/20
102
40 تا 50
100
13/90
74
بالاي 50 سال
100
100
531
جمع کل
با توجه به جدول شماره 4 -2 اکثر پاسخدهندگان در گروه سنی 30 تا40 سال قرار دارند و کمترین آنها در گرو سنی 18 تا 20 سال است.

3)شغل پاسخدهندگان
جدول شماره 4 -3 : توزیع فراوانی و درصد شغل پاسخ دهندگان
درصد
فراوانی
شغل
40/90
217
دولتی
45/40
241
آزاد
13/70
72
موارد دیگر
100 درصد
530
جمع کل
براساس جدول شماره 4-3 اکثر پاسخدهندگان داراي مشاغل آزاد با 40/45 درصد و 90/40 درصد داراي مشاغل دولتی و 70/13درصد موارد دیگر بودند. براین اساس بیشترین پاسخ دهندگان داراي مشاغل آزاد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره استان تهران، شاه طهماسب، توزیع جمعیت، میانگین دما Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، فقه امامیه، عقود معین، حقوق ایران