منابع مقاله درباره ارزیابی اقتصادی، جستجوی اینترنتی، سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

هزينه ها، اين بخش غالباً نقش فعالي در القاي اصلاحات و خواستههاي خود به ساير بخشها دارد. شبکه حمل و نقل به ويژه در بخش دريايي، به دليل گستردگي ارتباطات جهاني و مبادلات بينالمللي، همواره در معرض تغييرات محيطي قرار داشته و دارد. اين تغييرات را ميتوان بصورتهاي تکنولوژيکي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي در نظر گرفت که هر يک به نوعي مي تواند بر نحوه عملکرد ساير بخشها و همچنين بر شبکه حمل و نقل تأثير گذار باشد (غروي، 1381).
يکي از مهمترين تغييرات تکنولوژيکي، پيدايش کانتينر و گسترش کاربرد آن در سطح وسيع در شبکه حمل و نقل بين المللي است. کانتينر به دليل امتيازات خاص خود، به سرعت در شبکه حمل و نقل رسوخ پيدا کرده و کليه کشورهاي جهان را ملزم به اصلاح سيستم حمل و نقل خود نموده است.کانتينري کردن به معناي جابجايي محموله ها در کانتينرها، سيستمي است که در دريا و خشکي پيشرفت کرده است، کانتينري شدن حمل و نقل بين المللي از اواخر دهه 60 ميلادي با ورود کانتينر آغاز شده و در دهه 70 ميلادي توسعه يافته است (غروي، 1381).
با توجه به گرايش روز افزون ناوگان حمل و نقل دريايي جهان در جهت کانتينری نمودن محمولات، جهت پاسخگويي به نيازهاي واردات و صادرات هر کشور، بدون شک کانتينريزاسيون به عنوان اصلي ترين مشخصه توسعه اقتصادي کشورها محسوب شده و بخش قابل توجهي از اقتصاد هر کشور را تشکيل مي دهد. اهميت اين موضوع وقتي قابل ذکر است که امروزه بيش از 90 درصد کالاهاي تجاري توسط حمل و نقل دريايي جابه جا مي گردد و در اين روش نيز سهم حمل و نقل کانتينري در حال افزايش ميباشد، اگر چه تعيين ارزش مالي محمولات در حمل و نقل کانتينري، تقريباً غير ممکن است اما صندوق توسعه و تجارت سازمان ملل ارزش آن را تا حدود 5 درصد مجموع تجارت جهاني برآورد کرده است( صفارزاده و همكاران، 1385).
در ابتداي اين فصل توضيح مختصري در خصوص اهميت مسئله آينده نگاري ترافيك كانتينري بندر شهید رجایی ارائه شده و سپس اهداف تحقيق به طور خلاصه شرح داده مي شود و در ادامه روش هاي دست يابي به اين اهداف نيز مشخص خواهد شد .

2-1بيان مسئله
کشور ايران با حدود 3000 كيلومتر مرز دريايي، موقعيت ويژه اي در منطقه و نيز به لحاظ ارتباط با آبهاي جهان از اهميت فوقالعاده اي در بخش حمل و نقل دريايي برخوردار است و از سويي ديگر با قرار گرفتن در مسير تجارت جهاني موقعيت بسيار ممتازي دارد که مي تواند منشأ درآمدهاي اقتصادي فراواني باشد، همچنين ايران به دلايل مختلفي از جمله جغرافياي دريايي، داشتن موقعيت مناسب در بين کشورهاي اروپايي و آسياي ميانه، دسترسي به خليج فارس و درياي عمان در جنوب و دريايي خزر درشمال و قرار گرفتن در مسير کريدور شمال- جنوب و نيز شرق- غرب به عنوان چهار راه تجارت جهاني مطرح است (طرح جامع بنادر ايران، 1383).
از اين رو کشور ايران به منظور دستيابي به سهم بيشتر در اين صنعت (ازنظر تناژ و درآمد)، چارهاي جز تقويت ظرفيتهاي باالقوه و اجراي طرحهاي توسعهاي شبکه حمل و نقل، ايجاد زيرساختهاي مرتبط، سرمايه گذاري، مديريت و توسعه تجهيزات و منابع انساني در بنادر را نخواهد داشت و از آنجايي که بر اساس نتايج مطالعات طرح جامع بنادر کشور ظرفيت عملياتي بنادر کشور درسال 1394 به 160 ميليون تن خواهد رسيد که نيمي از آن (7 ميليون تي اي يو) به صورت کانتينري ميباشد، بنابراين شناخت فاکتورها و عوامل مؤثر بر ترافيک کانتينري در بنادر کشور و در نظر گرفتن طيف وسيعي از حالتهاي ممكن در عمليات كانتينري در سالهاي آتي به منظور استفاده از ظرفيت و پتانسيلهاي كشور در اين صنعت و برنامه ريزي جهت ايجاد زيرساختهاي لازم براي تحقق اهداف خويش بسيار حائز اهميت است. بي ترديد در اين چارچوب مطالعه و تحقيق در خصوص وضعيتهاي ممكن در آينده ممكن ترافيك كانتينري بنادر كشور به عنوان يك برنامه استراتژيك در بخش حمل و نقل دريايي و به ويژه حمل و نقل كانتينري مطرح بوده و ميتواند در بر گيرنده تمامي جوانب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و عمراني ملي با نگرش به سند چشم انداز توسعه بیست ساله كشور1موجب گردد تا كليه سرمايه گذاريها در توسعه اين بخش با هماهنگي بيشتر دستگاهها و در چارچوب اهداف مشخص و اولويتبندي شده به نتيجه مطلوبتري دست يابد و منجر به ساخت، توسعه و تجهيز بنادر در ابعاد لازم، استفاده از تجهيزات پيشرفته و نهايتاً استفاده از تكنولوژي مدرن اطلاعاتي و نهادينه سازي جهت پذيرش مناسب محمولات، افزايش ميزان ترانزيت، ترانشيپ، واردات و صادرات و به ويژه صادرات غير نفتي به منظور دست يابي به امري حياتي در افزايش رشد اقتصاد ملي و توسعه پايدار گردد. از آنجا كه در معادلات سياسي و اقتصادي و لجستيكي كشور در قرن بيست و يكم، نقش بنادر بسيار حساس و سرنوشت ساز است، بنابراين براي ايجاد و حفظ کريدورهاي جابجايي كالاي منطقه در كشورمي بايست بنادر خود را با ظرفيتي مناسب، تجهيزات مدرن و پيشرفته، ايمن و سريع مجهز نماييم و اين اهداف بدون برنامه ريزي و داشتن اطلاعات كافي از حالت هاي ممكن درامر جابه جايي محمولات محقق نخواهد شد(طرح جامع بنادر ايران، 1383).
بنابراين در اين تحقيق به دنبال آن هستيم تا حجم تقاضاهاي بالقوه ترافيک کانتينري بندر شهيد رجايي در حالتهاي مختلف را تعيين نماييم. در اين تحقیق هدف از آينده نگاري، پيش بيني بر مبناي مدل هاي اقتصادسنجي آينده و گذشته نيست، بلکه اين تحقيق تلاش مينمايد تا با ايجاد تغيير در فاکتورهاي موثر در صنعت حمل و نقل کانتينري، آينده هاي اين صنعت در سال 1404 را پيشبيني نمايد تا از اين طريق حالتهاي مختلف توسعه و يا ايجاد زيرساختهاي جديد به منظور افزايش حجم عملکرد بنادر کشور در دستور کار برنامهريزان بندري قرار گيرد. با توجه به اينکه پيش نياز چنين هدفي داشتن برنامه ريزي صحيح و جامع بوده و هيچ برنامهريزي نيز بدون مطالعه و پژوهش محقق نخواهد شد و نظر به اينکه سال 1404 سال پايان سند چشم انداز کشور مي باشد، بنابراین آينده- نگاري ترافيک کانتينري بندر شهید رجایی از سال 1390 لغايت 1404 با توجه به اصليترين متغيرهاي اثر گذار با رويکردي متفاوت ميتواند پيش نياز و مأخذي براي برنامهريزي در پانزده سال آتي حمل و نقل دريايي در آن بندر باشد .

1-3 اهميت،ضرورت و كاربرد نتايج
نظر به اينكه برنامه ريزي مبناي توسعه اقتصادي هر كشور محسوب شده و به منظور ايجاد هر برنامهاي نيز تصويري هرچند خام و مختصر مورد نياز است و از آنجا كه آينده نگاري موضوعي است كه به طور خاص با جهان در حال تغيير كنوني عجين شده و بنابراين محققين را وادار ميسازد كند تا به منظور مواجه منطقي با فرصتها و تهديدهاي احتمالي ، آيندهاي هرچند مبهم، اما منسجم را بر اساس روندها و رويدادهاي گذشته و موجود پيشبيني نمايند. در بخش حمل و نقل دريايي داشتن تصويري از وضعيت آتي به منظور ارائه برنامههاي جامع ضرورتي اجتناب- ناپذير است. حمل و نقل كانتينري روند رو به رشدي را در سال های اخير تجربه نموده و اين تحقيق تلاش مينمايد تا با نگاهي علمي اهميت و لزوم توجه به اين موضوع را در بندر شهید رجایی بيان نمايد.
يكي از مهمترين دلايل انتخاب موضوع اين تحقيق را ميتوان احتمال از بين رفتن موقعيت بندر شهید رجایی در زنجيره حمل و نقل بین المللی دريايي در سال هاي آتي بر شمرد. اين تحقيق با شناسايي متغيرهاي اثرگذار بر حمل و نقل كانتينري مي تواند حساسيت اين بخش بر هر يك از متغيرها را نشان دهد. در نتيجه بيشترين كاربرد اين تحقيق در جامعه برنامهريزي حمل و نقل كشور و خصوصا” در بخش حمل و نقل دريايي متصور ميباشد. هر نوع تغييري كه در متغيرها ايجاد شود مي تواند سرمنشا تغييرات بعدي در حجم ترافيك كانتينري و متعاقبا تعداد تجهيزات اصلي مورد نياز گردد. برخی دیگر از كاربردهاي اين تحقيق عبارتند از:
• استفاده از آن در تدوين برنامه جامع بندر شهيد رجايي در سال هاي آتي
• استفاده از آن به عنوان پيش نيازي در تهيه برنامه هاي استراتژيك درايجاد بازارهای جدید در بندر شهيد رجايي.
• استفاده از آن به منظور مقايسه برخي از شاخص هاي عملياتي بندر شهيد رجايي با بنادر مهم منطقه و جهان.
• فراهم آوردن پيش نيازي براي اصلاح ساختار نظام عمليات کانتینری موجود در بندر شهيد رجايي و برنامه ريزي در جهت افزايش كارايي در آن بندر.
• استفاده از آن به منظور ارزیابی اقتصادی سرمايه گذاري هاي در نظر گرفته شده آتي در بندر شهید رجایی و پيشگيري از هدر رفتن منابع مالی موجود و اولويت بندي در سرمايه گذاري ها.
• برنامه ريزي در جهت جلب خطوط اصلي كشتيراني پس از رفع موانع ظرفيتي و تجهيزاتي در بندر شهيد رجايي در جهت افزایش ظرفیت عملیاتی در آن بندر.

1-4 اهداف تحقيق
هدف اصلي اين پژوهش بررسي و تعيين حجم تقاضاي هاي بالقوه ترافيك كانتينري بندر شهيد رجايي در سال 1404 و ارزیابی آن با ميزان عرضه خدمات كانتينري قابل ارائه در آن بندر مي باشد.
اهداف فرعي اين تحقيق عبارتند از :
• تعيين تعداد تجهیزات عملیات کانتینری شامل گنتري كرين ها، ترانستينر ها وكشنده هاي مورد نياز جهت پاسخگويي به تقاضای ترافيک كانتينري در سال 1404 .
• تعيين ميزان اراضي پشتيباني مورد نياز جهت پاسخگويي به تقاضای ترافيک كانتينري بندر شهيد رجايي در سال 1404
• تعيين تعداد اسكله هاي کانتينري مورد نياز جهت پاسخگويي به تقاضای ترافيک كانتينري بندر شهيد رجايي در سال 1404
1-5 فرضيات تحقيق
اين مطالعه براي پاسخگوئي به فرضياتي طراحي شده كه در اينجا بعنوان فرضيات اصلي تحقيق شناسايي شده و هسته اصلي تحقيق نيز بمنظور پاسخگوئي به اين فرضيه ها طراحي طراحي شده اند. فرضيه اصلي اين تحقيق مستقيما به تعيين كمي حالتهاي مختلف تقاضاي ترافیک كانتينري بندر شهید رجایی در سال 1404 خواهد پرداخت. مهمترين فرضياتي که در اين تحقيق پرداخته خواهد شد عبارتند از:
فرضيه اصلي:
• خدمات كانتينري قابل ارائه موجود در بندر شهيد رجايی پاسخگوی حجم تقاضاي ترافيك كانتينري آن بندر در سال 1404 نمي باشد.
فرضيات فرعي:
• تعداد تجهیزات عملیات کانتینری شامل گنتري كرين ها، ترانستينرها و كشنده های مورد نياز بندر شهيد رجايي پاسخگوي تقاضاهاي بالقوه ترافيك كانتينري در سال 1404 نمي باشد .
• ميزان اراضي پشتيباني مورد نياز بندر شهيد رجايي پاسخگوي تقاضای ترافيك كانتينري در سال 1404 نمي باشد.
• تعداد اسكله هاي كانتينري مورد نياز بندر شهيد رجايي پاسخگوي تقاضای ترافيك كانتينري در سال 1404 نمي باشد.

1-6 قلمرو زماني و مكاني تحقيق
با توجه به هدف های بیان شده در این مطالعه، از ميان بنادر جنوبی كشور، بنادري كه به امر حمل و نقل كانتينري با ظرفيت بيش از يك ميليون تي اي يو اشتغال دارند، پرداخته خواهد شد. بنابراین اين تحقيق به مورد کاوي مهم ترين ترمينال کانتينري ايران يعني ترمينال کانتينري بندر شهيد رجايي از سال 1390 لغايت 1404 خواهد پرداخت.
1-7 روش تحقيق
این تحقیق از نوع کاربردی بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و نیز مطالعات میدانی انجام می شود. با توجه به اینکه هدف این تحقیق آینده نگاری می باشد، از روش سناریو برای تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات استفاده خواهد شد.

1-7-1 روش گردآوري داده ها
در اين تحقيق روندها و رويدادها از مطالعات کتابخانهای، بررسی اسناد، مدارک، کتابها، مقالات و جستجوی اینترنتی استخراج خواهند شد وآمار و داده های لازم نیز ازگزارش هاي منتشر شده از سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و سازمانهاي توسعه بين المللي نظير آنكتاد، اسكاپ و همچنین مركز آمار ايران، بانك مركزي، سازمان بنادر و دريانوردي ایران و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي استخراج خواهند گردید.

1-7-2 روش تحليل داده ها
در تحليل دادهها به وسيله متدولوژي سناريو، اطلاعات فني عملیات کانتینری در حالتهاي مختلف تقاضاي هاي كانتينري بندر شهيد رجايي محاسبه محاسبه خواهد گردید و در نهايت با رويكردي تطبيقي به بررسی وضعيتهاي مختلف عملیات کانتینری بندر شهید رجایی در سال

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ترافیک کانتینری، مدل سازی Next Entries پایان نامه ارشد درباره محل سکونت، احساس عدالت، ابزار پژوهش