منابع مقاله درباره ارتباط منسجم، احساس حقارت

دانلود پایان نامه ارشد

ساله بر تعداد كل جمعيت در همان بازه زماني تقسيم و بدين ترتيب شيوع جرائم مربوط به موادمخدر محاسبه مي‌‌شود.

3-5-2-1-3- شيوع اقدام به خودكشي
اقدام به خودكشي عملي است آگاهانه و عمدي كه اشخاص معمولاً به منظورهايي از وضعيتي دشوار و غيرقابل تحمل به آن اقدام مي‌كنند فرمول محاسباتي به اين صورت مي‌باشد يعني تعداد موارد اقدام به خودكشي ثبت شده در بازه زماني يك ساله بر تعداد كل جمعيت در همان بازه زماني تقسيم و بدين ترتيب شيوع اقدام به خودكشي محاسبه مي‌شود و همينطور مي‌توان تعداد رويدادهاي موردنظر را در مقياس 000/10 يا 000/100 نفر نيز گزارش نمود.
همه افراد مي‌توانند در شرايط ويژه در معرض خطر خودكشي قرار بگيرند اما برخي از گروه‌ها مثل كودكان، نوجوانان، سالمندان و زنان در اقدام به خودكشي موفق درصد بالايي را به خود اختصاص داده‌اند در اين خصوص تعداد موارد خودكشي ثبت شده در بازه زماني يكساله بر تعداد كل جمعيت در همان بازه تقسيم و بدين ترتيبشيوع خودكشي موفق محاسبه مي‌شود.

3-5-2-1-4- شيوع كودك آزاري
سلامت كودكان و نوجوانان يكي از اولويت اصلي در همه‌ي كشورهاست. زيرا نام آنان امروز است و فردا براي پاسخگويي به نيازهاي آنان خيلي دير است. در عين حال نام ديگر آنان «فردا» است چون آينده هر كشور متكي به آنان است. از آسيبهايي كه از كودك آزاري بروز مي‌نمايد مي‌تواند به پرخاشگري، اختلال در حافظه و اختلالات گفتاري، اختلال در رشد ذهني و احساس حقارت اشاره نمود. بنابراين داشتن آمار دقيق و صحيح مي‌تواند در پيشگيري از بروز انواع كودك آزاري (جسمي، جنسي، غفلت و بي‌توجهي عاطفي) و تدوين برنامه‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مديريتي پايه و اساس قرار گيرد براي محاسبه شيوع كودك آزاري وزارت رفاه تعداد موارد كودك آزاري ثبت شده در بازه زماني يك ساله بر تعداد كل جمعيت در همان بازه زماني را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد.

3-5-3- عنوان شاخص خط فقر شديد
خط فقر شديد يعني كساني كه ميزان هزينه انجام شده آنها براي تأمين سبد غذائي تأمين كننده حداقل كالري مورد نياز روزانه كافي نباشد.

3-5-3-1- فرمول محاسباتي و فرآيند شاخص
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان متولي اين امر سالانه با جمع‌آوري اطلاعات صحيح و دقيق از سازمانهاي تابعه خود و همينطور از مركز آمار ايران، بانك مركزي ايران و گزارش‌هاي موردي در جهت محاسبه اين شاخص بر اساس داده‌هاي موجود و فرمولهاي ارائه شده نسبت به ارائه گزارش اقدام مي‌كند فرمول محاسباتي به اين صورت است كه تعداد كل افراد جامعه بر تعداد افراد زير خط فقر شديد تقسيم مي‌شود.
3-5-4- عنوان شاخص بيمه اجتماعي
مؤلفه اين شاخص پوشش همگاني بيمه اجتماعي و پايداري صندوقهاي بيمه‌اي و وضعيت معشيت مردم مي‌باشد. گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي، استقرار نظام هماهنگ و متناسب بيمه و تمركز در سرمايه‌گذار و بهره‌برداري از ذخاير بيمه‌اي از اهداف ايجاد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي گردد اين سازمان در حال حاضر تحت نظر كنترل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي‌باشد.

3-5-4-1- فرمول محاسباتي و تعريف مفهومي آن
ضريب نفوذ بيمه اجتماعي: تعداد افراد بيمه شده اصلي به كل افرادي كه مي‌بايست بيمه شوند نسبت منابع به مصارف صندوقهاي بيمه‌اي: اين متغير نشان‌دهنده وضعيت صندوقهاي بيمه‌اي از لحاظ منابع و مصارف مي‌باشد و در صورتي كه نسبت آنها به مصارفشان كمتر از يك باشد صندوقها در وضعيت بحراني قرار خواهد گرفت.
نسبت ميانگين دريافتي مستمري بگيران به ميانگين سطح معشيت جامعه وضعيت ميزان دريافتي مستمري بگيران نسبت به جامعه را نشان مي‌دهد.
به مصارفشان كمتر از يك باشد صندوقها در وضعيت بحراني قرار خواهد گرفت.
نسبت ميانگين دريافتي مستمري بگيران به ميانگين سطح معشيت جامعه وضعيت ميزان دريافتي مستمري بگيران نسبت به جامعه را نشان مي‌دهد.

3-5-4-2- فرآيند محاسبه شاخص
از طريق بانك اطلاعات ايرانيان و اطلاعات ارائه شده توسط صندوق‌هاي بيمه‌اي احصاء مي‌گردد. منبع جمع‌آوري اطلاعات و گزارشات و همين‌طور سنجش اين شاخص وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي‌باشد كه از طريق دريافت اطلاعات از سازمانها تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري صندوق‌هاي بيمه‌اي و مركز آمار، سالانه اقدام به ارائه گزارش مي‌كند.

3-5-5- عنوان شاخص: بيمه درمان
مؤلفه‌هاي اين شاخص پوشش همگاني بيمه درماني و ميزان مشاركت مردم در بخش سلامت در سطح كشور و هزينه‌هاي كمرشكن درماني مي‌باشد.

3-5-5-1- فرمول محاسباتي و تعريف مفهومي آن
– ضريب نفوذ بيمه‌هاي درماني: تعداد افراد بيمه شده اصلي و تبعي به كل افراد جامعه.
– ميزان پرداخت از جيب مردم: اين فرمول ميزان مشاركت مردم در تأمين هزينه بخش سلامت را نشان مي‌دهد.
– هزينه كمرشكن درماني: اين فرمول جمعيتي كه هزينه‌هاي درماني آنها به بيش از 40 درصد هزينه‌هاي خانوار بيشتر مي‌شود را نشان مي‌دهد.

3-5-5-2- فرآيند محاسبه شاخص
از طريق اطلاعات ارائه شده و محاسبه فرمولها مربوطه و همچنين بانك اطلاعات ايرانيان احصاء مي‌گردد. وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سالانه با اخذ گزارش از سازمان خدمات درماني كشور اقدام به سنجش اين شاخص مي‌كند.

3-6- مسائل و موضوعات استراتژيك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با رويكرد پيشگيري از بزهكاري
3-6-1- در حوزه عمومي
الف: تلاش در تشكيل سامانه جامع اطلاعاتي در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي
وجود آمار و اطلاعات دقيق، صحيح و بهنگام پايه و اساس تمام تصميم‌گيري‌هاي مديريتي در هرسطح از نظام يا سازمان مي‌باشد. در اين زمينه حوزه رفاه و تأمين اجتماعي دچار عدم انسجام و پراكندگي در آمار و اطلاعات به ويژه در سه بخش بيمه‌اي، حمايتي و امدادي مي‌باشد، لذا اطلاعات پايه موردنياز در زمينه فقر، تعداد افراد زير خط فقر، رفاه و تأمين اجتماعي، جرايم و… به منظور برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري صحيح وجود ندارد. مشكل ديگر وجود هم‌پوشاني‌هاي متعدد در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي و نبود ارتباط منسجم و منطقي بين سه حوزه بيمه‌اي، حمايتي و امدادي مي‌باشد. به نظر مي‌رسد تشكيل سامانه جامع اطلاعاتي در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي بتواند امكان پاسخگويي و برنامه‌ريزي صحيح را با توجه به نيازها و امكانات براي گروه‌هاي هدف فراهم آورد.

ب: تلاش در جهت ايجاد و احياي سرمايه اجتماعي
با توجه به اهميت و كاربرد فراوان سرمايه اجتماعي و مؤلفه‌هاي آن در كيفيت انجام هرگونه فعاليت اجتماعي به ويژه در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي و زيانهاي ناشي از فقدان اين سرمايه كه در عواملي چون كارايي و بهره‌وري پايين، تمركزگرايي و نبود بستر مناسب براي واگذاري امور به مردم متبلور مي‌شود، تلاش جهت ايجاد و يا احياي سرمايه اجتماعي در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي از كليدي‌ترين نيازهاي اين حوزه در جهت اجراي برنامه‌هاي مدنظر است. (سرمايه اجتماعي منبعي است جهت تسهيل و كاهش هزينه كنش جمعي كه شامل مؤلفه‌هايي چون اعتماد، انسجام و مشاركت اجتماعي است.)
ج: مهار تورم
وجود تورم اقتصادي و افزايش فزاينده قيمتها طي چندين دهه و به ويژه در سالهاي اخير موجب كاهش قدرت خريد مردم به ويژه در گروه‌ها و اقشار حقوق بگير و آسيب‌پذير شده است. اين موضوع موجبات افزايش فاصله دهك‌هاي درآمدي، ناكارآمدي نظام پرداختهاي بيمه‌اي و افزايش افراد زير خط فقر را فراهم و به تبع موجب افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، اعتياد و… شده است. لذا موضوع تورم و مهار آن مي‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌اي در كارايي نظام بيمه‌اي و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي داشته باشد.
د: توجه به وضعيت عملكرد در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي
هرسازماني جهت ارتقاء وضعيت عملكرد و بهره‌وري خود نيازمند توجه به ارتقاي بهره‌وري منابع انساني، بهبود ساختار و روش‌هاي انجام كار، ارتقاء كيفيت مديريت و استفاده از فناوري‌ها و تكنولوژي‌هاي نوين مي‌باشد، حوزه رفاه و تأمين اجتماعي از اين امر مستثني نبوده و توجه به موارد فوق مي‌تواند كمك شاياني به ارتقاء كارايي و اثربخشي برنامه‌هاي حوزه رفاه و تأمين اجتماعي نمايد.

3-6-2- در حوزه حمايتي و توانبخشي
الف: كنترل آسيب‌هاي اجتماعي
فقدان آمار و اطلاعات دقيق و به روز، برنامه‌ها و سياست‌هاي هماهنگ در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي، زمينه‌هاي مستعد براي افزايش شيوع و بروز آسيب‌هاي اجتماعي به دليل جوان بودن جمعيت و وجود پديده‌هاي اجتماعي مهمي همچون مهاجرت فزاينده، شهرنشيني، گسترش مناطق حاشيه نشين و آمار روز افزون آسيب‌هاي اجتماعي مثا اعتياد، جرم، خشونت و… از جمله مسائل مهمي هستند كه نيازمند رسيدگي به آن در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي مي‌باشد. لذا به نظر مي‌رسد توجه ويژه به مبحث آسيب‌هاي اجتماعي و برنامه‌ريزي صحيح در جهت كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي يكي از وظايف اصلي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي باشد.
ب: توزيع ثروت و يارانه‌ها
پديده فقر و توزيع نابرابر درآمد كه خود ناشي از عوامبل متعددي است بيشتر گريبان‌گير جمعيتي است كه به نوعي متقاضي و يا مشمول دريافت خدمات حمايتي مي‌باشند. توزيع نابرابردرآمدها در كشور نشانگر فاصله عميق سهم درآمدي دهك بالا در مقابل سهم اندك دهك پايين مي‌باشد. نكته جالب توجه آن است كه دهك‌هاي پايين درآمدي در سطح كشور غالباً زنان و كودكان و افراد ناتوان مي‌باشند و آمارها نشان مي‌دهد نسبت هزينه دهك درآمدي دهم به اول 18 برابر و ميزان بهره‌مندي سه دهك درآمدي بالا از يارانه‌هاي پرداختي دولت به ميزان حدود 65 تا 75 درصد مي‌باشد كه نشانگر توزيع كاملاً ناعادلانه درآمدها در بين دهك‌هاي درآمدي مي‌باشد، لذا با توجه به موارد فوق به نظر مي‌رسد هدفمند نمودن يارانه‌ها، اصلاح نظام مالياتي و توانمندسازي فقرا مي بايست در اولويت اهداف و راهبردها و برنامه‌هاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار گيرد.
ج: حمايت از افراد زير خط فقر و مديريت صحيح حمايت از آنها
بر طبق آخرين آمار در ايران نزديك به شش ميليون نفر تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند كه از اين تعداد (1645940) خانوار برابر با (4150500) نفر تحت پوشش كميته امداد و 456565) خانوار برابر با (1826620) نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند، اين آمار تنها افراد تحت پوشش اين دو نهاد رسمي را نمايش مي‌دهد و قطعاً تعداد افراد نيازمند به خدمات حمايتي فراتر از اين عدد است. وجود افراد پشت نوبت و در حال بررسي براي دريافت خدمات از اين نهادهاي حمايتي خود مؤيد اين امر است. طبق آمار سال 85 فقط در كميته امداد امام خميني (60568) خانوار برابر (204424) نفر در نوبت حمايت و (85147) خانوار برابر با (340580) نفر در حال تحقيق براي احراز شرايط جهت قرار گرفتن در نوبت خدمات حمايتي قرار دارند. تعداد خانوارهاي پشت نوبت بهزيستي نيز در سال 85 تقريباً برابر با (68000) خانوار معادل (267000) نفر است. بنابر آمار موجود و تنها در سال 85 تعداد (38632) خانوار به افراد تحت پوشش اين دو نهاد حمايتي اضافه شده است كه اگر متوسط بعد هر خانوار را 4 نفر در نظر بگيريم (154528) نفر را شامل مي‌شود. بديهي است كه بسياري از افراد نيازمند هم هنوز شناسايي نشده يا از مراكز مردمي تأمين مي‌شوند . آنچه كه در اين ميان نگران كننده است، گسترش روز افزون افراد نيازمند به خدمات حمايتي است كه در آن ما شاهد افزايش روزانه تقاضاي افراد نيازمند جهت قرار گرفتن در پوشش چتر سازمان‌هاي حمايتي هستيم.
وجود رويكردهاي سنتي در اداره امور سازمان‌هاي حمايتي، عدم تناسب بسته‌هاي خدماتي ارائه شده به افراد تحت پوشش با نيازهاي و ضعف رويكرد توانمندسازي از جمله موارد برجسته‌اي است كه به گسترش جمعيت زير پوشش سازمان‌هاي حمايتي منجر مي‌شود به همين منظور تلاش براي از بين بردن اين نقاط ضعف و تبديل آن به نقاط قوت از جمله مسايل اساسي در حوزه رفاه و تدمين اجتماعي است.
د: شناسايي دقيق خانوارهاي لازم الحمايه
ميزان كمك‌هاي ارائه شده به خانوارهاي نيازمند، سطح پاييني از نيازهاي معيشتي آنها را فراهم مي‌آورد و ميزان آن در حدي نيست كه بتواند

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره بازنشستگان، درآمد سرانه Next Entries منابع مقاله درباره قتل عمد، زنان شاغل، ساختار و نحو، سوء مصرف مواد