منابع مقاله درباره اجتماع محور، اجتماع محو، آموزش و پرورش، سرپرست زن

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعي به توانمندسازي و مقتدرسازي به جاي حمايت و پرداخت مستقيم
6- تقويت رويكرد مشاركت طلبانه و اجتماع محور در برنامه‌هاي مربوط به مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي
نقاط ضعف
1- تعدد، ناهماهنگي و ناكارآمدي دستگاه‌هاي دولتي متولي مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي در هردو سطح بخشي و فرابخشي كه موجب تعارض سياست‌ها و اقدامات آنها و نيز هم‌پوشاني‌ها و كم‌پوشاني‌ها مي‌شود.
2- ضعيف و غيركارشناسي بودن مديريت برخي دستگاه‌هاي متولي مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي
3- كمبود نيروي انساني متخصص و توانمند در سازمان‌هاي متولي مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي و ضعف نيروي انساني شاغل در اين دستگاه‌ها در انطباق دانش جهاني با فرهنگ بومي و ملي براي تدوين و اجراي برنامه‌هاي پيشگيري، كنترل و زيانكاهي مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي، بازتواني افراد دچار مشكل و ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي
4- كمبود سازمان‌هاي مردم نهاد و اجتماع محور فعال در زمينه پيشگيري، كنترل و زيانكاهي مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي، بازتواني افراد دچار مشكل و ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي
5- ضعف نظام پايش و مراقبت مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي اجتماعي با مراجع علمي
6- ضعف رابطه دستگاه‌هاي متولي مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي كشور
7- وجود برخوردهاي سليقه‌اي در تدوين و اجراي برنامه‌هاي پيشگيري، كنترل و زيانكاهي مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي، بازتواني افراد دچار مشكل و ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي
8- ضعف رويكرد علت‌نگر و پيشگيرانه در برخورد با مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي، اولويت نداشتن پيشگيري، بي‌توجهي به ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي و اكتفا به ارائه خدمات به افراد دچار مشكل
9- تغيير الگوي مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي و پيچيده‌‌تر شدن آنها نظير كاهش سن ارتكاب جرم و افزايش سهم زنان در ميان افراد دچار مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي
10- نبود پايگاه اطلاعاتي جامع در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي
فرصت‌ها
1- وجود نيروهاي متخصص در زمينه مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي
2- حساس شدن جامعه به مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي از طريق رسانه‌هاي گروهي، آمادگي نسبي افكار عمومي براي پذيرش ديدگاه‌هاي علمي در خصوص آنها و گسترش تدريجي فرهنگ پيشگيري
3- افزايش گاهي زنان از حقوق‌شان
4- حساس شدن جامعه به اصلاح قوانين و مقررات به خصوص در مورد كودكان، جوانان و زنان
5- افزايش تمايل مردم به تشكيل سازمان‌هاي مردم نهاد و سازمان‌هاي اجتماع محور
6- افزايش سطح آگاهي و سواد عمومي و افزايش امكان تحصيلات دانشگاهي كه موجب افزايش مصونيت جامعه در برابر آسيب‌هاي اجتماعي مي شود.
تهديدها
1- تعميق شكاف بين نسلي و ضعيف شدن نقش نهادهاي خانواده و آموزش و پرورش در جامعه‌پذير كردن كودكان و نوجوانان
2- ورود هنجارهايي متفاوت با هنجارهاي موجود بر اثر افزايش ارتباطات جهاني
3- روند كند رشد مشاركت سياسي و اجتماعي
4- افزايش شهركهاي حاشيه‌اي و مناطق اسكان غيررسمي (حاشيه‌نشيني)
5- افزايش مهاجرت، چه از كشورهاي همسايه به داخل كشور و چه از روستاها به شهرها

3-7-2-2- زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار
توصيف وضعيت موجود
1- بر اساس آمارهاي سال 1386، 147 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و 841639 هزار نفر تحت پوشش كميته امداد مي‌باشند. كه به دليل نبود يك نظام ثبت آمار و داده‌ها ممكن است همپوشانيهايي در زمينه حمايت از اين زنان وجود داشته باشد. همچنين بر اساس آمار سازمان تأمين اجتماعي در سال 1383، تعداد زنان مستمري بگير اعم از زنان بازمانده، بازنشسته و از كارافتاده، 345602 نفر و طبق آمار سازمان بازنشستگي كشوري در سال 1384 تعداد زنان مستمري بگير 196145 نفر و تعداد زنان وظيفه بگير 129619 نفر مي‌باشد. ممكن است تعدادي از زنان تحت پوشش اين سازمان‌ها، از حمايت نهادهاي ديگر منيز بهره‌مند بوده باشند و برخي نيز اصولاً تحت پوشش هيچ يك از نهادهاي حمايتي قرار نگرفته باشند. بر اساس آمار آخرين سرشماري، در مناطق شهري، 8/14 درصد زنان خانوارهاي زن سرپرست از نظر اقتصادي فعال و در مقابل 2/85 درصد آنان نيز غيرفعال بوده‌اند. 4/31 درصد زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار در جامعه شهري و 2/44 درصد در جامعه روستايي داراي درآمد هستند و تنها 3/33 درصد اين زنان بيمه بازنشستگي و يا مستمري‌بگير هستند و مابقي آنها درآمد ثابتي ندارند.
2- اكثر زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار كم‌سواد و فاقد مهارت كافي مي‌باشند و به لحاظ افزايش سن و برعهده گرفتن مسئوليت زندگي قادر به اشتغال رسمي و دستيابي به منبع پردرآمدي براي خود نيستند. طبق آمار نسبت باسوادي زنان بين زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار 8/33 درصد نزديك به دوسوم از آنها بي‌سواد هستند و در اين ميان تنها 2/3 درصد آنان از تحصيلات عالي برخوردارند.
3- بر اساس سرشماريهاي صورت گرفته از بين 12 ميليون خانوار در كشور 4/8 درصد آنان داراي سرپرست زن مي‌باشند. از ميان بيش از يك ميليون نفر از زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار در ايران 5/34 درصد به تنهايي سرپرستي خانوار را به عهده دارند.
4- 21 درصد از زنان خ

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره قتل عمد، زنان شاغل، ساختار و نحو، سوء مصرف مواد Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع جهانی شدن، جامعه مدنی، علوم سیاسی، حکمرانی خوب