منابع مقاله با موضوع of، p، London، Paris

دانلود پایان نامه ارشد

25. – Daudpota : The influence of arabic poetry on the development of persian poetry pp , 166 , 107 ( Bombay 1934 ) .
26. – De Boer ( T ) Jones : The History of Philosophy in Islam . P , 17 ( london 1933 ) .
27. – Darmesterer: Coup d’oeil sur I’histoire de la Perse P, 45 (Paris 1885) .
28. – Dmann : Die Kunst Lrans zur Zeit der Sasaniden S , 121 ( Berlin mcmxliii ) .
29. – Dozy : Essai sur I’histoire de I’Islam P, 175 ( Leyde 1876 ) .
30. – Farmer : A History of Arabic music . p , 70 ( London 1929 ) .
31. – Falsafi : Iran . 2 p , 40 ( Roma MCMLX ) .
32. – Fraenkel : Die aramaischen Fremdworter im Arabischen S , 10 ( Hildensheim 1962 ) .
33. – Furon , ( T ) Soylemezoglu : Iran , S 108 ( Istanbul ) .
34. – Goethe : Goethes Werke . S , 17 Dritter Band ( Leipzig ) .
35. – Gayet : L’ Art person . p , 143 ( Paris 1895 ) .
36. – Guseynov : Istoria Azerbaydjana ss , 162 , 163 ( Baku 1958 ) .
37. – Gibb : The poets and poetry of Turkey . p , 256 ( London 1901 ) .
38. – Grant : Oriental Phlosophy . p , 243 ( New York 1936 ) .
39. – Hom : Gesschichte der persischen Littertur . S , 112 (Leipzig 1901) .
40. – Horn : Grundriss der neupersischen Etymologis s , 161 ( Hedelberg 1893 ) .
41. – Haas : Iran P, 76 ( New York 1946 ) .
42. – Inostrantsev ( T ) Nariman : Iranian influence on moslem literature PP , 182 – 184 ( Bombay 1918 ) .
43. -IIIiffe : Persia and the ancient world . p , 34 The Legacy of Persia ( Oxfford 1935 ) .
44. – Inostrantsevy ( T ) Nariman : Iranian Influence on Moslem Literature P , 81 ( Bombay 1918 ) .
45. – Ikbal Ali Shah : Mohamed The Prophet P , 80 (London 1932 ) .
46. – Jber persische Tenzonen , Verhandlungen des IX internationalen stenkongresses Zu Berlin 1888 . s , S 48
47. – Keine Ferne macht dich schwierig .
48. – Kratchkovsky : Kitab Al – Badi . P , 13 ( London 1955 ) .
49. – Kratchkovsky : Isbrannye Sotchinenya , str , 194 tom : 1 ( Moskva 1955 ) .
50. – Kraichkovsky : Izbrannye Solchinenia Str 345 T , 2 ( Moskva 1956 ).
51. – Le iive de Gerchasp P , 2 ( Paris 1926 ) .
52. – Levy : The Social Structure of Islam P , 312 ( Cambridge 1957 ) .
53. – Loth : Uber Leben Und Werke das Abdallah ibn Ul Mutazz S , 39 ( Leipzig 1882 ) .
54. – Lentz : Iranistik SS , 76 – 81 ( Leiden 1958 ) .
55. – Lipkin : Shahname . Str 39 ( Moskva 1955 ) .
56. – Le Strange :Baghdad during the Abbasid Caliphate P. 6 ( Oxford MDCCCC ) .
57. – Moghadam : L’ Art person ( Gahier person . pp , 99 , 100 ) Le Caire
58. – Mirza : Nuh Sipehr by khusrow Dahlavi . p , 13 ( Calcutta 1948 ) .
59. – Masani : Le Zoroastrisme P , 48 ( Paris 1939 ) .
60. – Meer Veiidyyuddin : Divine Love p , 87 ( Haider Abad 1968 ) .
61. – Masse : Firdousi et L’ Epopee Nationale PP , 26 – 28 ( Paris 1935 ) .
62. – Murad Kamel : Persian Words in Ancient Arabic ( Bulletin of Faculty of Arts . P , 56 V , XIX Part 1 ( Cairo May 1957 ) .
63. – Massignon : L’Ame de : ‘iran P 87 ( Paris 1951 ) .
64. – Muir : The Chaliphate P , 423 ( Eddinburgh 1924 ) .
65. – Nicholson : The Mystics of Islam p , 103 ( London 1924 ) .
66. – Nicholson : Studies in Islamic Mysticism pp , 180 , 181 ( Combridge 1921 ) .
67. – Naldeke : Orientalische Skizzen . s / 24 ( Berlin 1892 ) .
68. – O’Leary: Arabia Muhammad P,156 (London 1926)
69. – Prigorian : lz lestori philosophi Sredney Azi I Iran . Str 114 ( Moskva 1960) .
70. – Pagliaro – Bausani : Storia dellaett Leratura Persian app , 79 – 80 ( Milano 1960 ) .
71. – Pernot : En Asia Musulmane p , 113 ( Paris 1927 ) .
72. – Piggot : Persia P , 35 ( London 1874 ) .
73. – Puguulevskaya: Arabi U Granitz Visanti I Irana SS 63 I 73 (Moskva 1946).
74. – Rothstein : Die Dynastite der Lahmiden in al-Hira SS 128,129 (Berlin 1899).
75. – Rikabi : La poesie profane sous les Ayyubides pp , 158 , 159 ( paris 1949 ) .
76. – Rosenthal : The Muslim Concept of freedom p , 26 ( London 1966 ) .
77. – Rypka : Iraniche Lieraturgeschichte . S , 300 ( Leipzig 1959 ) .
78. – Ritter : Das Meer der Seele 5 , 8 ( Leiden 1955 ) .
79. – Ross : Note on Persian : Persian Poetry : Persian Anthology 48 , 51 , 52 ( London 1927 ) .
80. – Rubintchik : Sovremenny Persidsky Yazik . Str II ( Moskva 1960 ) .
81. – Rypha : Iranische Literatugeschichte S , 73 ( Leipzig 1959 ) .
82. – Rothstein : Die Dynastite der Lahmiden in al-Hira SS 128,129 (Berlin 1899).
83. – Rezvani : Le theatre et La danse en Iran P , 106 ( Paris 1962 ) .
84. – Shea : Histoty of the early kings of Persia . pp , 102 – 104 ( London 19932 ) .
85. – Storey : Persian Literatur pp , 61 , 65 Section 2 ( London 1935 ) .
86. – Sedillot , Histoire des Arabes. P 27 (Paris 1854).
87. – Sykes : A History of Persia P , 552 V : I ( London 1930 ) .
88. – Sedillot , Histoire des Arabes. P 27 (Paris 1854).
89. – Von Karst : geschichte der armenischen Philologie S , 6 (Heidelberg 1930 ) .
90. – Wollaston : Sadi’s scroll of wisdom . pp , 10 , 11 ( London 1908 ) .
91. – Weir : Omar Khayyam the poet p , 11 ( Lahore 1954 ) .

و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین

BU-Ali-Sina University
Faculty of Literature and

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع زبان فارسی، زبان عربی، خسرو پرویز، ادب فارسی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های یافته های پژوهش، حق مالکیت، سند رسمی، وحدت رویه