منابع مقاله با موضوع کلیله و دمنه، تاریخ ادبیات، تاریخ ادبی، زین العابدین

دانلود پایان نامه ارشد

هـ ) .
170- سید گیلانی : أثر التشیع في الأدب العربی ، ص 86 ( قاهره 1947 ) .
171- شمس قیس : المعجم فی معییر العجم ، ص 83 ( تهران 1314 شمسی ) .
172- شهاب الدین خفاجی : ریحانة الألبّا ، ص 412 ( قاهره )
173- شمس قیس : المعجم فی معاییر اشعار العجم ، ص 20 ( لیدن 1906 ) .
174- شفق : تاریخ ادبیات ایران ، ص 35 ( طهران 1321 ) .
175- شبلی نعمانی : شعراء العجم ، جـ 2 ، ص 72 ( تهران 1327 ) .
176- شوقی ضیف: الفن و مذاهبه فی الشعر العربی ، ص 115 ( قاهره 1943 ) .
177- شمس الدین سامی : خرده چین ، ص 18 ( استانبول 1302 ) .
178- طبری : تاریخ الأمم والملوك، 1/134 ، (قاهره 1939) .
179- طه حسین : حدیث الأربعاء ، جـ 1 ، ص 264 ( قاهره 1925 ) .
180- طه حسین : ذکری أبي العلاء ، ص 314 ( قاهره ) .
181- طه حسین : مع المتنبي ، جـ 2 ، ص 492 ، و 493 ( قاهره 1932 ) .
182- طه حسین : فی الشعر الجاهلی ، ص 148 ( قاهره 1948 ) .
183- عمر خیام : نوروز نامه ، ص 56 (تهران 1311).
184- عمر بن عبد الرزاق کرمانی : تاریخ آل برمک ، ص3 .
185- علی بن برهان الدین حلبی : السیرة الحلبیة ، جـ 3 ، ص 277 ( قاهره 1320 ).
186- عبد الرحمن بدوی : شخصیات قلقة فی الاسلام ، ص 16 ( قاهره 1946 ) .
187- عباس خلیلی : ایران بعد از اسلام ، ص 58 ( طهران 1335 ) .
188- علی فلال : مهیار الدیلمی و شعره ، ص 46 ( قاهره 1947 ) .
189- ثعالبی : فقه اللغة ، ص 2 ( قاهره 1317 ) .
190- عبد المحمد ایراین : پیدایش خط و خطاطان ، ص 45 ( قاهره 1345 ) .
191- عبد المحمد ایراین : پیدایش خط و خطاطان ، ص 45 ( قاهره 1345 ) .
192- عبد العظیم قریب : مقدمل کتاب کلیله و دمنه ، ترجمۀ نصر الله بن محمد منشی ، ص یر ( طهران 1328 شمسی ) .
193- عبد الوهاب عزام : کلیله و دمنه ، ص 14 ( قاهره 1941 ) .
194- عبد الرحمن بدوی : مؤلفات الغزالی ، ص 184 ( قاهره 1961 ) .
195- عبد العظیم گرگانی : گلستان ، ص فا ( تهران 1310 شمسی ) .
196- علی شیرنوایی : مجالس النفائس ، ص 261 ( تهران 1323 ) .
197- عبد النعیم حسانین : کلیله و دمنه بین العربیة والفارسیة ، نشریۀ ادواری دانشکدۀ ادبیات ، دانشگاه عین شمس ، جلد پنجم ، ص 18 ( قاهره 1959).
198- عبد الرءوف یوسف : طبق غبن و الخزف الفاطمي ، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات ، دانشگاه قاهره جـ 1 ، ص 18 ( مایو 1958 ) .
199- عبکری : دیوان ابی الطیب متنبی ، جـ 4 ، ص 251 ( قاهره 1936 ) .
200- عبد الرحمان البرقوقی : دیوان البحتری ، ص 8 ( قاهره 1911 ) .
201- عبد الکریم دجیلی : البند في الأدب العربی ، ص ذ ( بغداد 1959 ) .
202- عبد العزیز اهوانی : ابن سناء الملک ، ص 182 ( قاهره 1962 ) .
203- عوفی : لباب الألباب ، جـ 2 ، ص 64 ( لیدن ( 1909 ) .
204- علی دشتی : نقشی از حافظ ، ص 113 ( تهران 1339 ) .
205- علی اصغر حکمت : جامی ، ص 13 ( تهران 1320 ) .
206- عماد الدین اصبهانی : خریدة القصر ، ص 16 ( عراق 1955 ) .
207- عباس اقبال : أبکار الأفکار في الرسائل و الأشعار ، یادگار ، شمارۀ اول و دوم ، سال چهارم شهریور و مهر ، ص 84 ( تهران 1326 ) .
208- غزالی : التبر المسبوك في نصائح الملوك ، ص 4 ، و 5 ( قاهره ) .
209- فروغی – یغمایی : منتخب شاهنامه ، ص9 (ایران 1321) .
210- فردوسی : شاهنامه ، ص 112 ، جلد دوم ( بمبئی )
211- فرید رفاعی : عصر المأمون ، جـ 1 ، ص 79 ( قاهره 1928 ) .
212- فک : العربیة ( ت ) د . النجار ، ص ( قاهره 1951 ) .
213- فرید الدین عطار : منطق الطیر ، ص 70 – 90 ( اصفهان 1334 شمسی )
214- فالنامۀ کامل دیوان حافظ ، به کوشش محمد تقی کاغذچی ، چاپ هفتم 1386 چاپ نیک افشار.
215- فرید الدین عطار: تذکرة الأولیاء ، جـ 1 ، ص 1 ( تهران 1321 هجری ) .
216- قفطی: اخبار الحکماء ، ص 191 ( بغداد ) .
217- قابوس بن وشمگیر: کمال البلاغة ، ص 110 ( قاهره 1934 ) .
218- قشقشندی: نهایة الأدب فی معرفة انساب العرب ، ص 309 ، و 38(قاهره 1959 ) .
219- قشقلشندی: صبح الأعشی ، جـ 14 ، ص 231 ، و 232 ( قاهره 1890 ) .
220- قاسم غنی : تاریخ عصر حافظ ، ص 314 ( طهران 1361 هجری ) .
221- کاظم جواد ساعدی:حیاة الامام علی بن الحسین زین العابدین، ص37( نجف 1955 ) .
222- کمال الدین سامح : العمارة في صدر الإسلام ، ص 66 ( قاهره 1964 ) .
223- لویس شیخو : شعراء النصرانیة ، جـ 1 ، ص 173 ( بیروت 1926 ) .
224- لوییس شیخو : أنیس الجلساء فی شرح دیوان الخنساء ، ص 21 (بیروت 1896 ) .
225- مسعودی: التنبیه والإشراف، ص79 (قاهره 1938).
226- معجم البلدان،مادۀ الحض،ونیزبه تفصیل در اغانی ج2: ص140 – 143دار الکتب.
227- مسعودی : مروج الذهب ، ج 1 ، ص 150 (قاهره 1346 ) .
228- مقریزی : امتاع الأسماع ، ص 4 ( قاهره 1941 ) .
229- مقریزی : الخطط ، جـ 1 ، ص 98 ( قاهره 1315 ) .
230- مقریزی : اغاثة الأمة بکشف الغمة ، ص 52 ( حمص 1956 ) .
231- معصوم علی شاه : طرائق الحقائق ، ص 454 ( تهران ) .
232- محمد قزوینی : بیست مقاله ، ص 88 ، جلد اول ( طهران 1332 ) .
233- مبرد : تهذیب الکامل ، جـ 1 ص 221 ( قاهره 1923 ) .
234- محمد حجاب : مظاهر الشعوبیة فی الأدب العربی ( قاهره ) .
235- محی الدین عطار:کتاب بلوغ الأدب فی مآثر العرب ، ص 74و 75 ( لبنان 1319 ) .
236- معلم ناجی : أسامي ، ص 273 ( استانبول 1308 ) .
237- محمد محمدی : الدراسات الأدبیة ،ص 111سال پنجم ، شمارۀ2 (بیروت 1963 ) .
238- محمد غفرانی خراسانی : عبد الله بن مقفع ، ص 203 ( قاهره 1965 ) .
239- مصطفی جواد : أزیاء العرب الشعبیة ، التراث الشعبی ، ص 8 ، شمارۀ 8 ، سال اول ( بغداد 1964 ) .
240- محمد کمال حلمی: ابوالطیب المتنبی ، ص ح ، و ط ( قاهره 1921 ) .
241- معزی: دیوان امیر معزی ، ص 726 ( تهران 1318 ) .
242- محمد صبری : ادب و تاریخ و اجتماع ، ص 55 ( قاهره 1950 ) .
243- موسی نثری : نثر و شرح مثنوی ، دفتر اول ، ص 7 ، و 8 ( تهران 1327 ) .
244- مارتین: کتاب پیمان تازۀ عیسی مسیح ( ت ) ، ص 7 و 8 ( لندن 1876 ) .
245- مصطفی حلمی : ابن الفارض والحب الالهي ، ص 128 ( قاهره 1945 ) .
246- معین : مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی ، ص 506 ( تهران 1326 ) .
247- مارون عبود : بدیع الزمان الهمدانی ، ص 37 ( قاهره 1954 ) .
248- نشوان حمیری: ملوک حمیر وأقیال الیمن، ص151 (القاهرة 1378).
249- نعمان قاضی: شعر الفتوح الاسلامیة، ص49 (قاهره 1960).
250- نجم آبادی : محمد زکریای رازی ، ص 37 ( تهران 1318 ) .
251- ناصری : نامۀ دانشوران ، جـ 7 ، ص 13 ( تهران 1296 هـ ) .
252- نسفی : مدارک التنزیل و حقائق التأویل ، جـ 1 ، ص 419 ( قاهره 1936 ) .
253- نوبخت : شاهنامۀ نوبخت ، ص 50 ، جلد اول ( تهران ) .
254- نرشخی : تاریخ بخارا ، ص 75 ( تهران ) .
255- ناصر خسرو : سفرنامه ، ص 51 ، و 52 ( برلین 1340 شمسی ) .
256- واقدی : فتوح الاسلام لبلاد العجم وخراسان ، ص 3 ( قاهره 1891 ) .
257- وحیدی دستجردی : ارمغان ، ص 12 ، شمارۀ اول سال دوازدهم ( اوریل 1931 ) .
258- همانی : غزلیات شمس تبریزی ، ص 37 ، و 38 ( تهران 1335 شمسی ) .
259- همدانی: تاریخ ایران، ص95 (طهران 1317)
260- همایی : تاریخ ادبیات ، ص 338 ( تهران 1340 )
261- یحیی قریب : دیوان عنصری ، ( طهران 1363 ) .
262- یحیی بن حمزه علوی : الطراز ، جـ 1 ، ص 266 ، و 267 ( قاهره 1914 ) .
263- یوسف بن احمد مولوی : شرح مثنوی ، جـ 1 ، ص 26 ( قاهره ) .
264- یاقوت : معجم الأدباء ، ج 19 ، ص 29 ، و 30 ، و 34 ( قاهره 1938 ) .

• فهرست منابع و مأخذ انگلیسی کتاب
1. – Abadi : L’I;umination dans le mysticism de l’ Iran p , 33 ( Paris ) .
2. – Aliev – Osmanov : Abdurakhman Djami . Str 15 ( Moskva 1955 ) .
3. – Arberry : The Ruba’iyat of JALAL Al-din Rumi . P , 6 ( London 1949 ) .
4. – Arnold : The Preaching of Islam P , 208 ( London 1932 ) .
5. – Ameer Ali : A Short , History of the Saracens . P 87 ( London 1949 ) .
6. -Briggs : Architecture , The Legacy of Islam . p , 175 ( Oxford 1931 ) .
7. -Binyon : Laminiatura pesiana . Iran pp , 27 , 28 , 2 ( Roma MCMLX ) .
8. – Bertels : Farhad i Shirin . SS , 17 , 18 ( Teshikent 1943 ) .
9. – Bausani : Storia della letteratura del Pakistan . pp , 65 , 66 ( Milano 1958 ) .
10. – Braginski : Antologia Tadjiskoy poesii. Str . 15 , 16 ( Moskva 1957 ) .
11. – Barbier de Meynard : Le Boustan . p , 26 ( Paris 1880 ) .
12. – Braginski : Khafiz . Str 27 ( Moskva 1956 ) .
13. – Bertls : Otcherk Istori Persidskoy Literaturi . Str 98 ( Leningrad 1928 ) .
14. – Bertels : Kalila i Dimma . S , 9 ( Moskva 1957 ) .
15. – Blochet : Etudes de Grammaire Pehlevi pp , 6 – 7 ( Paris ) .
16. – Bailey : Western Iranin Dialecls P , 52 ( Herlford ) .
17. – Browne : Aliterary History of Persia .PP ,145 ,146 (Cambridge 1928 ) .
18. – Brocklmann : Geschichte der arabischen Litteratur S 71 V , 1 ( Weimer 1898 ) .
19. – Benjamin : Persia and the Persians . pp , 272 , 283 ( London 1883 ) .
20. – Coyajee : Studies in Shahnameh . P , 13 ( Bombay ) .
21. – Caetani : Cause della decadenza del I’impero Sassanido Pp , 27 , 28 ( Roma 1907 ) .
22. – Creswell:A short account of early muslim architecture p15(London 1958).
23. – Christensen : L’ Empire des sassanides p’ 104 ( Kovenhaven 1907 ) .
24. – Carra de Vaux : Gazali . PP , 136 , 137 ( Paris 1902 ) .

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع زبان فارسی، زبان عربی، خسرو پرویز، ادب فارسی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های یافته های پژوهش، حق مالکیت، سند رسمی، وحدت رویه