منابع مقاله با موضوع هوش هیجانی، فرسودگی شغلی، استرس شغلی، تاب آوری

دانلود پایان نامه ارشد

این پژوهش نشان داد که هوش عمومی و هوش هیجانی با تاب آوري رابطه مستقیم دارند و هوش هیجانی پیش بینی کننده قوي تري براي تاب آوري است. همچنین تاب آوري نقش واسطه اي بین انواع هوش و رضایت از زندگی دارد و این نقش در مورد هوش هیجانی قوي تر است.
زارعان، اسدالله پور و بخشی پور( 1387 ) در پژوهشی برروي 69 دانشجوي سال اول دانشگاه تبریز، به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی با سلامت عمومی و دو سبک حل مسأله اعتماد وگرایش، رابطه مثبت و با دو سبک حل مسأله درماندگی و مهارگري، همبستگی منفی دارد.
2-5-1-3- رابطه استرس شغلی و تاب آوری
شاکری نیا و محمد پور ( 1389) تحقیقی با عنوان رابطه استرس شغلی و تاب آوري با فرسودگی شغلی در پرستاران زن انجام دادند یافته ای این تحقیق بیانگر این است که: بین استرسهاي شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران، رابطه مثبت معنادار وجود داشت. بین استرس هاي شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران با تاب آوري آنها رابطه منفی معنادار وجود دارد. متغیرهاي سن، تاب آوري، استرس و بخش محل کار پرستاران توانستند فرسودگی شغلی پرستاران را پیشبینی کنند. بین گروههاي شغلی پرستاران از لحاظ استرس و فرسودگی شغلی تفاوت معنادار وجود داشت. تفاوت بین پرستارانی که در بخشهاي قلب و کودکان فعالیت میکردند معنادار نبود ولی این تفاوت در پرستارانی که در بخشهاي اورژانس و زنان اشتغال دارند معنادار بود. نتیجه گیري کلی اینکه تاب آوري تعدیل کننده استرس و فرسودگی شغلی است. براي توانمندسازي پرستاران در برابر استرسها، پیشنهاد می شود تاب آوري در آموزشهاي پرستاري مدنظر قرار گیرد.
خدایاری(1389) تحقیقی با عنوان« تاثير آموزش مهارت تاب آوري بر كاهش ميزان استرس شغلي معلمان مدارس استثنايي شهرستان کرج در سال1389 » انجام داد که نتايج پژوهش حاکي از اين است که آموزش مهارت تاب آوري به صورت معناداري در کاهش استرس شغلي نقش دارد و اين درمان مي تواند در کاهش استرس قدرت تصميم گيري، وظائف .شغلي، فشار کاري و زماني و کمبود ارزش مؤثر باشد.

2-5-1-4- رابطه استرس شغلی و شادکامی
چلبيانلو و طالبی (1389). در تحقیقی با عنوان «مقايسه استرس شغلي و شادكامي ذهني در بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي و دولتي»انجام دادند. به منظور مقايسه ميزان استرس شغلي و شادكامي ذهني در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي و دولتي، تعداد 300 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد و دولتي استان فارس به صورت تصادفي در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه هاي استرس شغلي اعضاي هيات علمي و شادكامي ذهني پاناس را تكميل نمودند . نتايج با استفاده از روشهای آماریt و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .نتا يج پژوهش حاضر نشان دادكه اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاداسلامي در مقايسه با دانشگاه هاي دولتي از ميزان استرس شغلي بيشتر به ويژه در ابعاد مقررات حاكم، آشفتگي نقش، ارتباط با دانشجو و مسائل رفاهي و مالي برخوردارند . همچنين اعضاي هيات علمي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، استرس شغلي بيشتري را تجربه مي نمايند . در شاخص هاي شادكامي ذهني نيز اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد عاطفه منفي بيشتر و رضايت از زندگي كمتري را گزارش نمودند. لازم است برنامه هاي مدوني براي ارزيابي مداوم از وضعيت استرس شغلي و رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاداسلامي به عمل آيد.

2-5-2- تحقیقات خارجی
2-5-2-1- رابطه هوش هیجانی و شادکامی
– در پژوهشي كه با نام هوش هيجاني و فرسودگي شغلي مديران توسط كوت و گلدن ( 2008) انجام گرديد رابطه ي منفي بين هوش هيجاني با فرسودگي شغلي نشان داده شده است.
– جوده 269 (2007)، طي پژوهشي با عنوان هوش هيجاني و رابطه ي آن با شادكامي و عزت نفس، در ميان دانشجويان دانشگاه الاقصي، نشان داد كه هوش هيجاني به طور مثبتي با شادكامي در ارتباط است.
– در پژوهشي كه توسط وتكين 270 (2000)، در زمينه ي بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و انواع متغيرهاي شغلي صورت گرفت نتايج زير به دست آمد: كاركناني كه از هوش هيجاني بالاتري برخوردارند از شادابي، نشاط و سرزندگي بيشتري برخوردارند، نسبت به زندگي خوش بين تر بوده و در برابر استرس و فرسودگي شغلي مقاوم ترند.
– فورنهام 271 و كريستفور272 (2007) در پژوهشي با عنوان ويژگي هاي شخصيتي، هوش هيجاني و شادكامي هاي چندگانه، دريافت كه هوش هيجاني به طور مثبت پيشگو كننده ي شادكامي است. به طور كلي اين پژوهش نشان داد كه هوش هيجاني ، پيش بيني كننده ي شادكامي به طور كلي مي باشد.
– سيليك 273 و شوت 274 (2006) در بررسي هوش هيجاني، عزت نفس، دريافت محبت از سوي والدين در دوران كودكي با شادكامي در دوران بزرگسالي دريافتند كه عزت نفس و هوش هيجاني بالاتر، به طور معنا داري با شادكامي بالاتر، ارتباط دارد.
– زاف 275 (2002)، در مطالعه اي نشان داد كه قابليت هاي هيجاني با هر سه زير عامل فرسودگي شغلي رابطه دارد و كاركنان هوشمند از نظر هيجاني به نحو مقبول تري از عوارض فرسودگي شغلي در امانند.
– نتايج پژوهش هاي فارنهام 276 و پتريدس 277 (2003) در زمينه ي بررسي رابطه ي ويژگي هوش هيجاني و شادكامي، بيان ميدارد كه هوش هيجاني با شادكامي رابطه اي مستقيم و هم سو دارند. و هوش هيجاني بيش از 50 درصد از واريانس كل (نهايي) شادكامي را تبيين مي نمايد.
2-5-2-2- رابطه هوش هیجانی و تاب آوری
– لی آیو 278 و همکاران ( 2003 ) پژوهشی را برروي 203 دانش آموز دبیرستانی در مالزي به منظور بررسی تأثیر هوش هیجانی بر مشکلات رفتاري، انجام دادند. نتایج نشان داد که هوش هیجانی می تواند با درونی و بیرونی کردن مشکلات، ارتباط داشته باشد. در این مطالعه نشان داده شد که سطوح بالاي هوش هیجانی با سطوح پایین بروز مشکلات رفتاري از قبیل اضطراب تحصیلی، افسردگی، شکایات جسمی،استرس،پرخاشگري و بزهکاري، رابطه دارد
– پارکر، مجسکی و سامر فیدت 279 (2004) در پژوهشی برروي 372 دانشجوي سال اولی، ارتباط بین هوش هیجانی و موفقیت در دانشگاه را بررسی کردند. موفقیت در دانشگاه با ابعاد هوش هیجانی(قابلیتهاي درون فردي، سازگاري و مدیریت استرس)که در سال اول ورود به دانشگاه ارزیابی شده بود، رابطه قوي داشت. این متغیرها پیش بینی کننده قوي دو موضوع موفقیت تحصیلی در دانشگاه 82 درصد و ناموفق بودن در دانشگاه 91 درصد بودند.
– در یک مطالعه مقطعی با عنوان « هوش هیجانی، رابطه بین استرس و سلامت روانی را تعدیل می کند» سیاروچی و همکاران ، 2002 ) که بر روي 302 دانشجوي دانشگاه ولونگونگ استرالیا اجرا شد، نتایج نشان داد که افکار خودکشی در بین آنهایی که در اداره، تنظیم و ادراك هیجانات دیگران ضعیف بودند، بیشتر بود.
– ترینیداد و جانسون 280 (2002) در پژوهشی بر روي 250 دانش آموز دبیرستانی قومیت هاي مختلف، رابطه هوش هیجانی و استفاده از الکل و تنباکو را بررسی کردند. آنها دریافتند که بین نمره کلی هوش هیجانی و مقیاسهاي استفاده از الکل و تنباکو، رابطه منفی وجود دارد و هوش هیجانی به عنوان یک عامل محافظت کننده عمل می کند.
– تحقیق انگلبرگ و سجوبرگ (2004) پیرامون رابطه هوش هیجانی و سازگاري اجتماعی نشان داد که در موقعیت هاي اجتماعی، پایین بودن هوش هیجانی به عنوان یک عامل خطرزا عمل می کند.
– نظریه پردازان هوش هیجانی براین باورند که بین هوش هیجانی و قدرت مقابله با موقعیتهاي مخاطره آمیز رابطه مثبت وجود دارد( سالوي، بدل، دیتویلر و مایر، 2000 ) و بالا بودن هوش هیجانی را به عنوان یک عامل محافظت کننده مطرح نمودند.
2-5-2-3- رابطه استرس شغلی و تاب آوری
– در پژوهشي كه ميچل كريپل و دونا هندرسون يكنگ281(2010) با عنوان ارتباط بين استرس، سبكهاي مقابله و خوش بيني در دانشجويان دوره ي ليسانس انجام دادند، نتايج نشان داد كه بين خوش بيني و راهبردهاي مقابله رابطه وجود دارد و به علاوه خوش بينان از راهبردهاي مقابله ي مثبت تر استفاده مي كردند و كمتر احتمال داشت كه تربيت و آموزش را به عنوان یک منبع استرس در نظر بگيرند، درحال كيه دانشجوياني كه از سبكهاي مقابله ي منفي و غير متعهدانه استفاده مي كردند، بيشتر احتمال داشت كه تربيت و آموزش را به عنوان منبع استرس و فشار يا به عنوان یک گريز در نظر بگيرند.
– تافت282 (1989) در پژوهشي رابطه تاب آوری با فشار روانی و فرسودگی شغلی در 211 پرستار بخش مراقبت های ويژه مورد بررسي قرار داد. نتايج نشان داد تاب آوری پیش بینی کننده فشار روحی و فرسودگي شغلي است.

2-5-2-4- رابطه استرس شغلی و شادکامی
– تحقيقات مختلفي كه انجام گرفته اند نشان داده اند كه برخلاف تصور عموم ، معمولاً استرس هاي شغلي در بين افراد شاغل در محيط هاي دانشگاهي و بهداشتي، بالاتر از ساير محيط هاست (كوترل283، 2001) .
– گيللسپي284 ، والش، وينفيلد، استاف و دئوا (2001) و وينفيلد، گيلپسي، استاف، دئوا و هاپواراچي (2002) نشان دادند كه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، علي رغم تصور عموم مبني بر كم استرس بودن شغل شان و با توجه به شرايط خاص حاكم بر دانشگاه ها از قبيل استقلال عمل بيشتر و آزادي بيشتر براي اعضاي هيات علمي ، در سال هاي اخير به دليل تغييرات صورت گرفته در سياست هاي اعمال شده توسط مجموعه مديريت هاي كلان در سطح كشورها ي جهان و سوق دادن بيشتر آنها به سمت نهادهاي غير دولتي و خصوصي سازي آنها، باعث افزايش سطح استرس هاي شغلي دراين قشر گرديده است .
– جكسون 285 و روت من 286 (2006) نيز نشان دادند كه در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، ميزان استرس شغلي به دليل حجم زياد كار و ويژگي هاي شغل ، بالا است. بر همين اساس، اين افراد استرس شغلي و بيماري هاي جسمي و رواني بيشتري داشته و تعهد سازماني كمتري را تجربه می کنند.

جدول 2-4) خلاصه پیشینه های انجام شده
نتیجه
عنوان تحقیق
نام و سال نویسنده
ردیف
هر چه افراد داراي هوش هيجاني بالايي باشند از شادكامي بالاتري برخوردار هستند.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی
رجبي و شيرعلي پور( 1388 )
1
بين مؤلفه هاي هوش هيجان و شادكامي رابطه وجود دارد.
بررسي رابطه هوش هيجاني و شادكامي در دانشجويان دانشگاه پيام نور بيرجند
شريعتي و رمضاني( 1388 )
2
بين مؤلفه هاي هوش هيجاني(به جز برونگرايي) و شادكامي رابط هي مثبت و معني داري وجود دارد.

مؤلفه هاي هوش هيجاني به عنوان پيش بيني كننده هاي شادكامي در بين دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان
كاظمي، نيك منش و ميناخاني ( 1388 )
3
بين هوش هيجاني و شادكامي رابطه مثبت وجود دارد.
بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني، سلامت روان و شادكامي در دانش آموزان متوسطه شهرستان فراشبند
پورزارعي( 1382 )
4
بين هوش هيجاني و هر يك از مؤلفه هاي آن(به جز مهارت هاي اجتماعي) با تحليل عاطفي كاركنان (يكي از مؤلفه هاي فرسودگي شغلي) همبستگي معكوس و معناداري وجود داشت
بررسي شيوع فرسودگي شغلي و رابط هي آن با هر يك از مؤلفه هاي هوش هيجاني در كاركنان منطقه 4 سازمان آب تهران
زارع و انوري( 1386 )
5
عامل هوش هيجاني نقش تعيين كننده اي درتبيين تغييرات و پراكندگي متغير فرسودگي ايفا مي كند
رابطه ي بين هوش هيجاني، فرسودگي شغلي و سلامت رواني كاركنان شركت ايران خودرو
اسدي( 1382 )
6
هر چه هوش هیجانی بالاتر باشد احتمال تاب آوري دانشجویان در برابر شرایط پرخطر، بیشتر است
رابطه هوش هیجانی و تاب آوري در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
جوادی و پرو (1387)
7
هوش عمومی و هوش هیجانی با تاب آوري رابطه مستقیم دارند
نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی
جوکار( 1386 )
8
هوش هیجانی با سلامت عمومی و دو سبک حل مسأله اعتماد وگرایش، رابطه مثبت و با دو سبک حل مسأله درماندگی و مهارگري، همبستگی منفی دارد
هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجوي سال اول دانشگاه تبریز
زارعان، اسدالله پور و بخشی پور( 1387 )
9
تاب آوري تعدیل کننده استرس و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع هوش هیجانی، سلامت روان، پیاده روی، کارکنان دانشگاه Next Entries منابع مقاله با موضوع هوش هیجانی، استرس شغلی، تاب آوری، پرسشنامه استرس