منابع مقاله با موضوع هوش هیجانی، سلامت روان، پیاده روی، کارکنان دانشگاه

دانلود پایان نامه ارشد

برای اندازه گیری خوشبینی تدوین کردند. خوشبینی به طور گسترده ای با شادی همبستگی دارد.تحقیق هیلز و آرگایل (2001)همبستگی 75/0 را بین خوش بینی و شادی نشان داد.
لای و وانگ(1998)در تحقیقی در هنگ کنک دریافتند که افراد بیکار نمرات بالاتری در پرسشنامه عمومی داشتند اما اگر آنان از خوشبختی بالایی برخوردار بودند نمراتشان در پرسشنامه عمومی بالا نبود(نقل از اویشی و داینر 2005).
از دیدگاه بای لیس251 (نقل از گاردین 2003) خوشبینی بهترین ابزاری است که می تواندشما را بر علیه ناراحتی ها حمایت نماید. از نظر وی مهم ترین عامل افسردگی تفکر در مورداتفاقات منفی گذشته است و یا پیش بینی حوادث بدی که در آینده رخ خواهد داد.
به نظر سلیگمن252(2202 ) افراد شاد در هنگام فکر کردن به گذشته بر روی خاطرات خوب به جای خاطرات بد تمرکز می کنند این افراد معمولا” سپاسگزار و بخشنده هستند و معتقد نیستند گذشته الزاما” رویدادهای آینده را رقم می زند. همچنین افراد شاد به هم فکر کردن در مورد آینده به طور قابل انعطاف و واقع بینانه ای نسبت به آینده خوش بین هستند و سعی می کنند از زمان حاضر خود نیز حداکثر لذت راببرند وبرای ارتباطات پر معنا ارزشمند و لذت بخش تلاش می کنند (نقل از سلیگمن 2002 به نقل از شارپ 2007).
از دیدگاه فلورا253(2009) لازم نیست احساس های منفی را کاملا” از خود دور کنید ویا کاملا” آن ها را از بین ببرید آنچه مهم است این است که اجازه ندهید فعالیت های مولد شما را بگیرند. لیکمبومیرسکی و همکارانش (2005 )طی مطالعه به بررسی این موضوع پرداختند که آیا افکار مثبت و داشتن فعالیت هایی از این نوع می تواند بر میزان شادی افراد بیفزاید؟ به همین منظور از آزمایش شوندگان خواستند برای 6 هفته روزانه 15 دقیقه در مورد وقایع مثبت زندگی صحبت کنند و درمورد آن تفکر نمایند. از آنان خواستند در طی این مدت فعالیت های مثبتی مانند گوش کردن به موسیقی و ورزش کردن را نیز انجام دهند. از همگی آنان خواستند پایان هر روزاحساس های خود را یادداشت نمایند. نتایج نشان از افزایش شادمانی در آنان بود.
5 – زندگی کردن در زمان حال از دیگرعوامل مؤثر در ایجاد شادکامی است. یکی از توصیه های کتچاین (2006) برای دستیابی به شادکامی این است که در زمان حال زندگی کنید زیرا زمان حال تنها لحظه ای است که شما در اختیار دارید و سعی کنید توجه خود را بر روی چیزی که همین جا و در هر لحظه در زمان حال است دست نگه دارید بر علیه اوضاع وشرایط نجنگید. تمام چیزهایی را که برای شما اتفاق می افتد بپذیرید و بعد از پذیرفتن آن به آن ها اجازه دهید بروند. پژوهش های به عمل آمده توسط دیگر پژوهشگران نیز براین باور استوار است که اگر افراد بتوانند در زمان حال زندگی کنند از میزان شادی بیشتری برخوردار خواهند بود (فوردایس254 ، 1999 ؛ سلیگمن255 2003 ؛ کتچاین 2001). برای رسیدن به شادکامی باید آن را انتخاب کرد به آن آگاه بود و حضور ذهن داشت. آگاهی یک حالت آرمیده از لحظه حال است که توسط کنجکاوی آزادانه درباره احساس هایتان وقضاوت در مورد آن ها مشخص می شود و یک ابراز قدرتمند برای شادکامی است که می تواند با تمرین مکررحاصل شود (فلورا256 2009 ). از نظر کتچاین (2006) شادمانی یک انتخاب هوشیارانه است. تنها یک انسان هوشیار می تواند شاد بودن را انتخاب کند.شما نمی توانید انتخابی انجام دهید که از آن آگاه نیستند.
6- ورزش منظم وداشتن تمرینات جسمانی نیز در ایجاد شادکامی مؤثر است. تحقیقات متعددی این مورد راتأیید می کند. هیلز وآرگایل257(1988 نقل از اویشی و داینر 2005 ) دریافتند افرادی که عضو باشگاه های ورزش بودند در مقایسه با افرادی که عضو این باشگاه ها نبودند نمرات بالاتری در پرسشنامه شادی آکسفورد کسب کردند. در این مطالعه عضویت در کلیساها و گروه های کُر چنین تأثیری نداشت.
تایر (1989) دریافت که 10 دقیقه پیاده روی سریع منجر به کاهش خستگی انرژی بیشتر و کاهش تنش در 2 ساعت بعدی می شود. مطالعات دیگر پی بردند که بعد از یک ساعت پیاده روی و تمرینات جسمانی افراد احساس کاهش در خستگی تنش و افسردگی می کنند وحتی در بعضی موارد احساس قدرت بیشتری خواهند داشت (مارولاکیس258 و زرواس259 1993 ؛ به نقل از اویشی و داینر 2005).
7- دوست داشتن و عشق ورزیدن به خود از دیگر عوامل مؤثر در ایجادشادمانی است که البته این به معنای بی علاقگی به دیگران و یا مترادف با خودشیفتگی نیست. اگر نظر مثبتی در مورد خود داشته باشید آمادگی بیشتری برای رویارویی با مشکلات زندگی پیدا می کنید. سعی نکنید خودتان را تغییر دهید فقط بیشتر از حال خودتان آگاه شوید. هرچه اکنون بیشتر از حال خودتان آگاه باشید بیشتر از اینکه درآینده چه خواهید بود اطلاع پیدا می کنید. خودتان را با هر آنچه هستید بپذیرید دراین صورت می توانید شاد بودن را انتخاب و شادکامی را تجربه نمایید (کتچاین 2006). وینهوون260 (1984) معتقد است دیدگاه های افراد شاد وافراد غمگین در مورد لذت بردن از زندگی متفاوت است. او طی پژوهشی دریافت آمریکایی های شاد تمایل بیشتری به خوش اخلاقی و کسب شادی دارند واین به خاطر آن است که آنان دردوست داشتن و ستایش خود به طور معنا داری نسبت به آمریکایی های غمگین متفاوتند و معتقد بود عدم توجه به خود وبی اعتنایی به نشانه های شادی بر انگیز درونی موجب آسیب رسانی طولانی مدت به افراد می شود.
8- داشتن تفریحات و سرگرمی های جالب بر میزان شادابی می افزاید. لوین سان 261و گراف 262(1973 نقل از آرگایل 2001) در روش درمانی خود به نام «درمان با فعالیت های شادی بخش» کشف کردند که فعالیت های شادی بخش حالت عاطفی افراد را تا پایان روز تحت تأثیر قرار می دهند.
ریج 263و زاترا 264 (1981 نقل از آرگایل 2001) از دانش آموزان خواستند که به مدت یک ماه در 2 یا 12 فعالیت فوق برنامه شرکت کنند. هر دو گروه گزارش کردند در مقایسه با گروه کنترل کیفیت زندگی آنان وتجربه های لذت بخششان افزایش یافته است. آرگایل و لو265 (1990)دریافتند بزرگسالان انگلیسی که فعالیت های تفریحی جدی داشتند از افرادی که این فعالیت ها را نداشتند شادتر بودند.
9- شوخی می تواند یک استراتژی درست برای کاهش یا از بین بردن استرس باشد و یک حس کلی از امیدواری را در افراد افزایش دهد(راسن 266 2005). راسن و همکاران (2005) در پی مطالعه بر روی 200 آزمودنی 18 تا 24 ساله دریافتند که شوخی می تواند بر روی میزان امیدواری افراد تأثیر مثبت بگذارد. قسمتی از این پژوهش در روزنامه بین المللی تحقیق به چاپ رسید. راسن و همکاران (2005) دانشجویانی را برای نمایش یک ویدئوی کمدی 15 دقیقه ای انتخاب کردند و فیلم را برای آنان نمایش دادند و برای عده ای دیگر از دانشجویان فیلم نشان داده نشد. نتایج نشان داد افرادی که ویدئو را دیده بودند بعد از تماشا ی فیلم به طرز معناداری از نظر آماری امیدواریشان نسبت به اخذ نمرات خوب نسبت به کسانی که ویدئو را ندیده بودند افزایش یافت. به اعتقاد آنان شوخی ممکن است به طور رقابتی از طریق افکار مثبت افکار منفی را دور کند و امید را در مردم پرورش دهد و چنین فرایندی می تواند به این منجر شود که هر فرد احساس بهتری از خود ارزشمندی را تجربه نماید. در این مطالعه شوخی صرفاً به عنوان تمایلی برای نشان دادن خنده و لبخند و عکس العمل های مشابه نبود بلکه چهار عامل یعنی شوخی کردن شوخی به عنوان یک راهبرد مقابله ای و سنجش نگرش نسبت به افراد شوخ طبع و ارزیابی نگرش افراد در مورد شوخی مورد اندازه گیری و تحلیل قرار قرار گرفت.
10- از دیگر راهکارهایی که می تواند شادی رابرای انسان به ارمغان بیاورد تعادل برقرار کردن بین خواسته ها و امکانات است. گاهی اوقات آرزوها و خواسته ها ما را وارد می کنند که برای به دست آوردنشان تلاش کنیم و زحمت بکشیم و همین امر می تواند منبع بزرگی از خوشحالی ما باشد اما گاهی خواسته ها وآرزوهای ما دست نیافتنی هستند این خواسته ها را می بایست تعدیل کرد زیرا می توانند شادی های ما را به مخاطره بیندازند (فلوار267 2009).

2-5- پیشینه تحقیقات انجام شده
2-5-1- تحقیقات داخلی
2-5-1-1- رابطه هوش هیجانی و شادکامی
– رجبي و شيرعلي پور (1388)، در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی ذهنی بر التزام شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور فارس بيان مي دارند كه: با 95 درصد اطمينان بين هوش هيجاني و شادكامي ذهني كاركنان رابطه ي معنادار وجود دارد به اين معنا كه هر چه افراد داراي هوش هيجاني بالايي باشند از شادكامي بالاتري برخوردار هستند.
– شريعتي و رمضاني( 1388 )، در بررسي رابطه هوش هيجاني و شادكامي در دانشجويان دانشگاه پيام نور بيرجند، به اين نتايج دست يافتندكه: هر چه افراد از هوش هيجاني بالاتري برخوردار باشند به همان نسبت بيشتر شاد هستند و هر چه از هوش هيجاني پايين تري برخوردار باشند به همان نسبت از شادي كمتري برخوردار هستند. يافته ها، به طور كلي نشان مي دهد كه با افزايش هوش هيجاني شادكامي افراد نيز افزايش مي يابد، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه بين مؤلفه هاي هوش هيجان و شادكامي رابطه وجود دارد اما در اين ميان مؤلفه ي خودآگاهي هيجاني پيش بيني كننده ي بهتري مي باشد.
– كاظمي، نيك منش و ميناخاني ( 1388 )، در پژوهشي با عنوان مؤلفه هاي هوش هيجاني به عنوان پيش بيني كننده هاي شادكامي در بين دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان، به بررسي پرداختند. نتايج نشان مي دهد كه بين مؤلفه هاي هوش هيجاني(به جز برونگرايي) و شادكامي رابط هي مثبت و معني داري وجود دارد.
– نتايج پژوهش پورزارعي( 1382 )، در بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني، سلامت روان و شادكامي در دانش آموزان متوسطه شهرستان فراشبند نشان مي دهد كه بين هوش هيجاني و شادكامي رابطه مثبت وجود دارد.
– زارع و انوري( 1386 )، در بررسي شيوع فرسودگي شغلي و رابط هي آن با هر يك از مؤلفه هاي هوش هيجاني در كاركنان منطقه 4 سازمان آب تهران، دريافتند كه بين هوش هيجاني و هر يك از مؤلفه هاي آن(به جز مهارت هاي اجتماعي) با تحليل عاطفي كاركنان (يكي از مؤلفه هاي فرسودگي شغلي) همبستگي معكوس و معناداري وجود داشت.
– اسدي( 1382 )، در پژوهشي تحت عنوان رابطه ي بين هوش هيجاني، فرسودگي شغلي و سلامت رواني كاركنان شركت ايران خودرو نشان داد كه عامل هوش هيجاني نقش تعيين كننده اي درتبيين تغييرات و پراكندگي متغير فرسودگي ايفا مي كند و به طور كلي در حدود 61 درصد از تغييرات آن را تبيين مي كند.
2-5-1-2- رابطه هوش هیجانی و تاب آوری
جوادی و پرو (1387) تحقیقی با عنوان رابطه هوش هیجانی و تاب آوري در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام دادند. یافته های این پژوهش نشان داد که نمره کلی هوش هیجانی و خرده مقیاسهاي هوش هیجانی( ادراك و ابراز هیجانات، تنظیم هیجانات، بهره جویی از هیجان و اداره کردن هیجان) با تاب آوري رابطه مثبت و معنی دار نشان دادند. نتیجه گیری کلی این پژوهش بیانگر این است که هر چه هوش هیجانی بالاتر باشد احتمال تاب آوري دانشجویان در برابر شرایط پرخطر، بیشتر است.
استرسهاي محیطی در جوانانی که هوش هیجانی پایینی دارند، آنها را در مقابل اختلالات روانی، آسیب پذیر می کند و سازگاري آنها را با محیط به چالش می کشد. اختلالاتی که در این جوانان بیشتر مشاهده می شود عبارتند از: اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی، اختلالات جسمانی شکل، اختلالات خوردن و اختلالات سوءمصرف مواد(سیاروچی، فرگاس و می یر268، 2002) علاوه بر این جوانانی که هوش هیجانی پایینی دارند در عملکردهاي تحصیلی و اجتماعی نیزبه مشکلاتی مثل شکست تحصیلی، اخراج یا ترك تحصیل، بروز رفتارهاي پرخاشگرانه و مشکلات قانونی دچار می شوند (پاژنوا 1999 ،کاستلو، 1389 ، افراد، 1987 ، نقل از علی زاده دربندي، 1385)
جوکار( 1386) پژوهشی با عنوان « نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی » بر روي 577 دانش آموز دبیرستانی ( 284 دختر و 293 پسر) در شیراز انجام داد. نتایج

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع عاطفه مثبت، مثبت اندیشی، مهارت های اجتماعی، روابط اجتماعی Next Entries منابع مقاله با موضوع هوش هیجانی، فرسودگی شغلی، استرس شغلی، تاب آوری