منابع مقاله با موضوع هوش هیجانی، استرس شغلی، روانشناسی، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

و قابلیت تعمیم نتایج محدود است.
2- در تحقیق حاضر مولفه های هوش هیجانی، شادکامی و استرس شغلی به طور جزء به جزء در نظر گرفته نشده است.

5-3- پیشنهادات
5-3-1- پیشنهادات کاربردی
1- با توجه به رابطه مثبت شادکامی با تاب آوری و هوش هیجانی پیشنهاد می شود کارگاه های ضمن خدمتی راجع به فراگیری اصول شادکامی و مهارت های زندگی برای کارکنان برگزار گردد.
2- جهت جلوگیری از استرس شغلی کارکنان که رابطه معکوس با تاب آوری و شادکامی دارد پیشنهاد می گرددمسائلی که رضایت شغلی را برای کارمندان ایجاد می کند در نظر گرفته شود مثلاً حقوق و دستمزد کافی- امنیت شغلی – پاداش و …
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی
1- پیشنهاد می گردد که این پژوهش بر روی نمونه هایی با حجم بیشتر انجام شود.
2- این پژوهش که متغییر های این پژوهش در قالب یک مدل مورد بررسی قرار بگیرد.

فهرست منابع
فهرست منابع فارسی:
ابوالقاسمي، شهنام(1387). بررسي رابطه ي بين تيپ شخصيتي و هوش هیجانی رضايت شغلي و فرسودگي شغلي در بين اعضاي هيأت علمي گرو ه هاي مختلف آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن. طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن.
اسدي، جوانشير(1382). بررسي رابطه بين هوش هيجاني، فرسودگي شغلي و سلامت روان كاركنان شركت ايران خودرو. پايان نامه ي كارشناسي ارشد دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي.
انصاري، محمداسماعيل(1384)، بهره وري نيروي انساني، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي .
پورزارعي، رضا(1386). بررسي رابطه هوش هيجاني، سلامت روان و شادكامي در بين دانش آموزان متوسطه شهرستان فراشبند. پايان نامه ي كارشناسي ارشد (منتشر نشده) دانشگاه آزاد اسلامي ارسنجان.
جوده، آمال(2007). الذكاء الانفعالي و علاقته بالسعاده و الثقه بالنفس لدي طلبق جامعه الأقص مجله جامعه النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانيه)، المجلد 21 (3)
جوکار، بهرام(1386).نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی. مجله روانشناسی معاصر، شماره دوم، دوره دوم، صص 45-33
چلبيانلو، غلامرضا ؛ طالبی، بهنام ،مقايسه استرس شغلي و شادكامي ذهني در بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي و دولتي، مجله علوم تربیتی، سال سوم، شماره 9، بهار 1389.
دادستان ، پريرخ (1384).روانشناسي مرضي تحولي، تهران: سمت .
زارعان، مصطفی، اسداله پور، امین، بخشی پور، عباس( 1387 ). رابطه هوش هیجانی و سبک هاي حل مسأله با سلامت عمومی . مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 2، 172-166.
شاکري نیا، ایرج؛ محمد پور، مهري، رابطه استرس شغلی و تاب آوري با فرسودگی شغلی در پرستاران زن ، بهبود- سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان 1389 – فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
شريعتي، مريم، رمضاني، فريدون( 1388 ).بررسي رابطه هوش هيجاني و شادكامي در دانشجويان دانشگاه پيام نور. در اثر مهرداد مظاهري(گردآورنده)، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي شادكامي. زاهدان: دانشگاه سيستان وبلوچستان- دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.
طارميان، فرهاد ( 1383 )، بررسي عوامل پيش بين رواني – اجتماعي مصرف مواد در نوجوانان با تكيه بر نظريه گروه دوستان ، پايان نامه دكتري، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
علي پور، احمد؛ و نوربالا، احمد ( 1378 ). بررسي مقدماتي پايايي و روايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاههاي تهران. فصلنامه انديشه و رفتار، سال پنجم، شماره1 و 2، 55
علی زاده دربندي، حسن(1385). تعیین کارایی آموزش مهارتهاي هوش هیجانی بر تقویت هوش هیجانی دانش آموزان دختر(با هوشبهر هیجانی پایین) مقطع متوسطه. پایان نامه کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
فراهانی ، محمد نقی (1383). روانشناسی عمومی دوره کاردانی تربیت معلم ، تهران:چاپ پیک ایران .
كياني دهكردي، منصوره، (1383)، بررسي عوامل عيني و مداخله پذيرتاب آوري دربرابر وابستگي به مواد درپسران مردان وابسته وغير وابسته به مواد ، پايان نامه دكتري تخصصي روانپزشكي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي.
محمدي، مسعود (1384)، بررسي عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد درمعرض خطر سوءمصرف مواد ، پايان نامه دكتري، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
آلان كار(1385). روا نشناسي مثبت، مترجمان: پاشا شريفي و همكاران، تهران: سخن.
سليگمن، مارتين؛ كودك مثبت گرا (چگونه فرزندان خود را در برابر افسردگي بيمه نماييم). مترجم: ناهيد. ايران نژاد، تهران، نشر دايره، ۱۳۷۹.
فهرست منابع لاتین:

Argyle, M. & Crossland, J. (1987). Dimensions of positive emotions. British Journal of Social Psychology, 26, 127-137.
Bakker, A.B., Demerouti, E., De Boer, E. & Schaufeli, W.B.( 2003). Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency’, Journal of Vocational Behavior62:341-356
Bar-on, R. (1997). Bar-on Emotional Quotient
Brand, T. (2007). An exploration of the relationship between burnout, occupational stress and emotional intelligence. Unpublished master,s thesis, Stellenbosch University
child development, 55, 97-111.
Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
Cottrell, S. (2001). Occupational stress and job satisfaction in mental health nursing: focused interventions through evidence-based assessment. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 8 , 157-64.
Cowen, E. L., & Work, W. C. (1999). Resilient children, psychological wellness, and primary prevention. American journal of community psychology,16, 591-607.
Coyle, D., Edwards, D., Hannigan, B., Fothergill, A., & Burnard, P. (2005). A systematic review of stress among mental health social workers. International Social Work, 48, 201-211.
Englberg.E& Sjoberg.L(٢٠٠٤).Emotional intelligence, affected intensity and social adjustment. Personality and Individual Diffrences, ٣٧, ٥٣٣-٥٤٢
Frese, M. & Zapf, D.(1999). On the importance of the objective environment in stress and attribution theory: Counterpoint to Perrewe and Zellers, Journal of Organizational Behaviour, 20, 761–766.
Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, O. H., Martinussen, M. (2003). A new rating scale for adult resilience: what are the central protective resources behind healthy adjustment? International Journal of Methods in Psychiatric Research, 12 (2), 65-76.
Furnham, A., Christoforou, I. (2007). Personality traits, emotional intelligence, and multiple happiness. North American Journal of Psychology. www.speakingmatters.org (December 28, 2010).
Furnham, A., Petrides, K. V. (2003). Triat emotional intelligence and happiness. Social Behavior and Perdonality: an international journal, 31 (8): 815-823.
Garmezy, N. & Masten, A. S., & Tellegen, A. (1984). The study of sress and competence in children: building blocks for developmental psychopatology,
Garmezy, N. (1991). Resiliency and vulnerability to advers developmental outcomes associated with poverty, American behavioral scientist, 34 (4),
Garmezy, N., & Masten, A. (1991).The protective role of competence indicators in children at risk. In E. M. Cummings, A. L. Green, & K. H. Karraki(Eds.), Life span developmental psychology: perspectives on stress and coping (pp. 151-174). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
Gillespie .N.A. Walsh, M. J., Winefield, A. H., Stough, C. K., & Dua, J. K. (2001). Occupational stress within Australian universities: Staff perceptions of the determinants, consequences and moderators of work stress. Work and Stress, 15, 53–72.
Goleman, Daniel (1995). Emotional Intelligence what it can matter more than IQ. New Yourk : Bantam Book.
Goleman, Daniel (1998). Working with emotional intelligence. New Yourk Bantan.
Gueriltault-Chalvin, V., Kalichman, S. C., Demi, A. &Peterson, J. L. (2000). Work- Related Stress and Occupational Burnout in AIDs Caregivers: Test of a Coping Model with Nurses Providing AIDs Care. AIDs Care, 12 (2), 149-161.
Hills, P., & Argyle, M. (2001). Emotional stability as a major dimension of happiness. Personality and Individual Differences, 31, 1357-1364
Inventory (EQ-I): Technical manual Toronto, Canada: Multi-Health Systems.
Jackson, L.T.B. & Rothmann, S. (2006). Occupational stress, organisational commitment, and ill health of educators in the North West Province, South African Journal of Education, 26, 75–95.
Kumpfer, L. Karol, Trunnell, P.Eric And Whiteside, O.Henry. (1990). heBiopsychosocial model: application to the addiction field, educational Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Co. 1984.
Liau.A.K., Liau.M.T.L.,Liau.A.W.L& Teoh .G.B.S.(٢٠٠٣). The case for emotional literacy: the influence of emotional intelligence on problem behaviors in Malaysian. Secondqry school students. Journal of Moral education, ٣٢
Long, B.C. (1995), “Stress in work place”, ERIC Identifier: ED 414521.
march/april, 416-430).
Marsh, P.T (1996). Resilience: A historical review of the construct. Journal of the California Alliance for the mentally illness; 7(3): 4-6.
Mayar, J. D. & Salovay, P. (1998), The intelligence of emotional intelligence. 17. 433-442.
Mc Allister, McKinnon, J (2009). The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines; A critical review of the literature. Nurses Education Today; 29: 371- 379
Mc Graw, Phillipc. (2001). Self matfers, Greathing your Life from the Inside Out. UK: Simon & Schuster
Mohamadi M.J [resilient factors a many individual high risk for substance abuse (Dissertation)] (2005) University of social welfare and Rehabilitation
Parker.D.A., Majeski, S.A& Summerfeidt.L.J.(٢٠٠٤). Emotional Intelligence and academic success: Examining the transition from high school to university. Journal of Personality and Individual Differences, ٥٢,١٢٣-١٣٢.
publishing fundation,1089-2680.
Resnick, M. D. )2000(. Resilience and protective factors in the lives of adolescents, journal of adolescent health, vol. 27, 1-2.
Richardson, E. Glenn. (2002). The Metatheory of resilience and resiliency, journal of clinical psychology, Vol. 58 (3), 307-321.
Rutter, M. (1987).Psychosocial resilience and protective maechanisms, American of orthopsychiatry, 57 (3), 316-331.
Salovay, P. , Carso, D. , & Mayer, J. D. (2002). Emotional intelligence. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of intelligence (2nd ed.). New Yourk : Cambridge University Press
Salovey.P.,Bedell.B.T.,Detwiller.J.B& Mayer.G.D(٢٠٠٠).Coping

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نظام بین الملل، موازنه قدرت، امنیت بین المللی، منافع ملی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های واقع گرایی، سیاست خارجی، نوواقع گرایی، امنیت ملی