منابع مقاله با موضوع هوش هیجانی، استرس شغلی، تاب آوری، پرسشنامه استرس

دانلود پایان نامه ارشد

فرسودگی شغلی است
رابطه استرس شغلی و تاب آوري با فرسودگی شغلی در پرستاران زن
شاکری نیا و محمد پور ( 1389)
10
آموزش مهارت تاب آوري به صورت معناداري در کاهش استرس شغلي نقش دارد
تاثير آموزش مهارت تاب آوري بر كاهش ميزان استرس شغلي معلمان مدارس استثنايي شهرستان کرج در سال1389
خدایاری(1389)
11
اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاداسلامي در مقايسه با دانشگاه هاي دولتي از ميزان استرس شغلي بيشتر به ويژه در ابعاد مقررات حاكم، آشفتگي نقش، ارتباط با دانشجو و مسائل رفاهي و مالي برخوردارند
مقايسه استرس شغلي و شادكامي ذهني در بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي و دولتي
چلبيانلو و طالبی (1389)
12
رابطه ي منفي بين هوش هيجاني با فرسودگي شغلي وجود دارد.
هوش هيجاني و فرسودگي شغلي مديران
كوت و گلدن ( 2008)
13
بين هوش هيجاني و شادكامي رابطه معنی دار وجود دارد.
بررسی رابطه بین هوش هيجاني و شادكامي
گالاگر و ولا – بروديك( 2008 )
14
هوش هيجاني به طور مثبتي با شادكامي در ارتباط است
هوش هيجاني و رابطه ي آن با شادكامي و عزت نفس، در ميان دانشجويان دانشگاه الاقصي
جوده (2007)
15
كاركناني كه از هوش هيجاني بالاتري برخوردارند از شادابي، نشاط و سرزندگي بيشتري برخوردارند، نسبت به زندگي خوش بين تر بوده و در برابر استرس و فرسودگي شغلي مقاوم ترند.
بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و انواع متغيرهاي شغلي
وتكين (2000)
16
هوش هيجاني به طور مثبت پيشگو كننده ي شادكامي است
ويژگي هاي شخصيتي، هوش هيجاني و شادكامي هاي چندگانه
فورنهام و كريستفور (2007)
17
عزت نفس و هوش هيجاني بالاتر، به طور معنا داري با شادكامي بالاتر، ارتباط دارد.
بررسي هوش هيجاني، عزت نفس، دريافت محبت از سوي والدين در دوران كودكي با شادكامي در دوران بزرگسالي
سيليک و شوت (2006)
18
قابليت هاي هيجاني با هر سه زير عامل فرسودگي شغلي رابطه دارد و كاركنان هوشمند از نظر هيجاني به نحو مقبول تري از عوارض فرسودگي شغلي در امان مي مانند.
بررسی رابطه قابليت هاي هيجاني با عوامل فرسودگي شغلي
زاف (2002)
19
كه هوش هيجاني با شادكامي رابطه اي مستقيم و هم سو دارند
بررسي رابطه ي ويژگي هوش هيجاني و شادكامي
فارنهام و پتريدس (2003)
20
هوش هیجانی می تواند با درونی و بیرونی کردن مشکلات، ارتباط داشته باشد
بررسی تأثیر هوش هیجانی بر مشکلات رفتاري دانش آموز دبیرستانی در مالزي
لی آیو و همکاران ( 2003 )
21
موفقیت در دانشگاه با ابعاد هوش هیجانی(قابلیتهاي درون فردي، سازگاري و مدیریت استرس)که در سال اول ورود به دانشگاه ارزیابی شده بود، رابطه قوي داشت
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و موفقیت
پارکر، مجسکی و سامر فیدت (2004)
22
افکار خودکشی در بین آنهایی که در اداره، تنظیم و ادراك هیجانات دیگران ضعیف بودند، بیشتر بود
هوش هیجانی، رابطه بین استرس و سلامت روانی
سیاروچی و همکاران (2002)
23
بین نمره کلی هوش هیجانی و مقیاسهاي استفاده از الکل و تنباکو، رابطه منفی وجود دارد و هوش هیجانی به عنوان یک عامل محافظت کننده عمل می کند
رابطه هوش هیجانی و استفاده از الکل و تنباکو
ترینیداد و جانسون (2002)
24
در موقعیت هاي اجتماعی، پایین بودن هوش هیجانی به عنوان یک عامل خطرزا عمل می کند
رابطه هوش هیجانی و سازگاري اجتماعی
انگلبرگ و سجوبرگ (2004)
25
بین هوش هیجانی و قدرت مقابله با موقعیتهاي مخاطره آمیز رابطه مثبت وجود دارد
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و قدرت مقابله با موقعیتهاي مخاطره آمیز

( سالوي، بدل، دیتویلر و مایر، 2000 )
26
بين خوش بيني و راهبردهاي مقابله رابطه وجود دارد
ارتباط بين استرس، سبكهاي مقابله و خوش بيني در دانشجويان دوره ي ليسانس
ميچل كريپل و دونا هندرسون يكنگ (2010)
27
تاب آوری پیش بینی کننده فشار روحی و فرسودگي شغلي است.
رابطه تاب آوری با فشار روانی و فرسودگی شغلی در پرستار بخش مراقبت های ويژه
تافت (1989)
28
معمولاً استرس هاي شغلي در بين افراد شاغل در محيط هاي دانشگاهي و بهداشتي، بالاتر از ساير محيط هاست
بررسی میزان استرس شغلي در بين افراد شاغل در محيط هاي دانشگاهي و بهداشتي
كوترل ( 2001)
29
افزايش سطح استرس هاي شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها
بررسی میزان استرس شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها
گيللسپي ، والش، وينفيلد، استاف و دئوا (2001)
30
بين اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، ميزان استرس شغلي به دليل حجم زياد كار و ويژگي هاي شغل ، بالا است
بررسی میزان استرس شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها
جكسون و روت من (2006)
31

در این فصل ابتدا طرح پژوهش، جامعه آماری و روش انتخاب نمونه مورد بررسی قرارمي گيرد و سپس روش اجرای پژوهش، ابزار پژوهش و روش‌های آماری تحلیل داده‌ها مورد بررسی قرارخواهند گرفت

3-1- طرح پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش و ماهيت توصيفي ، پيمايشي از نوع همبستگی می باشد.
3-2- طبقه بندی متغیر ها
– متغیر پیش‌بین : متغیرهای پیش‌بین در پژوهش حاضر عبارتند از: هوش هیجانی و استرس شغلی.
– متغیر ملاک : متغیر های ملاک عبارتند از: تاب آوری و شادکامی.
– متغیرهای کنترل : جنسیت، تاهل، تحصیلات، سابقه کاری.
3-3- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشدکه در سال 1392 مشغول به خدمت هستند تعداد آنها برابر با 1150 نفر می باشند.
3-4- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه‌گیری
از تعداد مذکور بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه برابر 288 نفر انتخاب خواهد شد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری برگزیده خواهند شد.

پيش فرضها: ضريب اطمينان = 95% p=q=0.5 d=0.05 N=1150 Z=1.96

3-5- روش اجرا
در این پژوهش براي تهيه و تدوين فصل ادبيات و مباحث نظري تحقيق با استفاده از مطالعات كتابخانه اي با بهره گيري از مطالعه منابع فارسي، كتب ترجمه شده و متون لاتین ، مجلات، مقالات مرتبط با موضوع تحقيق، از روش فيش برداري جمع آوري شده و همچنين در بخش میدانی از ابزار های سنجش هوش هیجانی بارآن ، پرسشنامه استرس شغلی HES، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده خواهد شد. پس از مشخص شدن نمونه آماری پرسشنامه ها در بین آنها توزیع و نتایج حاصله بوسیله نرم افزار SPSS 18 با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
3-6- ابزار سنجش
3-6-1-پرسشنامه هوش هیجانی بار آن
اولین مقیاس هوش هیجانی بار- آن در سال 1980 ساخته شد. مقیاس هوش هیجانی دارای پنج مقیاس یا جنبه (مهارت های درون فردی، مقابله با فشار، سازگاری و خلق کار) و پانزده خرده مقیاس است. پاسخ های آزمون نیز در روی یک مقیاس 5 درجه ای در ردیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم و کاملا مخالفم) تنظیم شده است .
این پرسشنامه دارای 90 سوال است که نخستین پرسشنامه فرا فرهنگی ارزیابی هوش هیجانی است. این آزمون در سه مرحله در ایران اجرا شده و پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه، حذف یا تغییر بعضی سوالات و تنظیم مجدد سوالات هر مقیاس، پرسشنامه از 117 سوال به 90 سوال تقلیل یافت. و در مورد کیفیت روان سنجی آن نیز اقدامات لازم به عمل آمد که در سومین مرحله اجرا، تحلیل اطلاعات در حیطه های زیر انجام گرفت. (راحله سموعی و همکاران موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا، 1384).
میزان آلفای کرونباخ برای کل آزمون 93% گزارش گردید این میزان (آلفای محاسبه شده در مرحله سوم) با آلفای محاسبه شده در مرحله دوم آزمون یکسان بدست آمده (راحله سموعی و همکاران روان تجهیز، 1384)
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ در پرسشنامه هوش هیجانی بار آن برابر 87/0 به دست آمد.
3-6-2- پرسشنامه استرس شغلی HES
پرسشنامه استرس شغلی مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان HES (1979) که به پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی نیز معروف است دارای 35 سوال با پاسخ های (هرگز، به ندرت، بعضی اوقات، اغلب، همواره) بر اساس طیف لیکرت می باشد که در ایران توسط بداقی در سال 1387 هنجاریابی شده است و اعتبار آن با آلفای کرونباخ برابر 0/84 میباشد. در استرس شغلی بیمارستانی بالاترین نمره 100 میباشد.
میزان آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای پرسشنامه استرس شغلی برابر 91/0 محاسبه شد.
3-6-3- پرسشنامه تاب آوری کانر و دیوید سون287(CD-RISC)
این مقیاس دارای 25 گویه پنج گزینه ای (هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و همیشه) است توسط کانر و دیویدسون (2003) جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید، تهیه شده است. برای هر گویه، طیف درجه بندی پنج گزینه ای (کاملاً نادرست تا همیشه درست) در نظر گرفته شده است که که یک (کاملاً نادرست) تا پنج(کاملاً درست) نمره گذاری می شود و محمدی (1384) آن را برای استفاده در ایران انطباق داده است. در پژوهش حاضر، بررسی پایایی در دانشجویان به کمک ضریب آلفای کرونباخ برابر با 87/0 به دست آمد. همچنین نتایج آزمون تحلیل عامل بر روی این مقیاس نیز بیانگر وجود یک عامل عمومی در مقیاس بود. مقدار ضریب KMO برای این تحلیل برابر با 89/0 و مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر 83 /1893 بود. مقدار ارزش ویژه برای این عامل عمومی برابر با 64/6 بود. این عامل 6/26 ٪ از واریانس کل مقیاس را تعیین می کند (محمدی، 1384).
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ در این پرسشنامه 78/0 محاسبه گردید.
3-6-4- پرسشنامه شادکامی آکسفورد
پرسشنامه شادكامي آكسفورد (آرگايل، هيلز، مارتين، و كراسلند، 1987) است كه توسط هيلز و آرگايل (2002) ساخته شده است .
در سال 2002 آرگايل و هيلز نسخه اي جايگزين و بهبود يافته از اين مقياس را زير عنوان پرسشنامه شادكامي آكسفورد طرح ريزي و ارائه كردند كه متشكل از 29 آيتم (20 آيتم از مقياس قبلي و 9 آيتم تجديد نظر شده) است كه در يك مقياس ليكرتي 6 درجه اي پاسخ داده مي شود.
هيلز و آر گايل ( 2002 ) ضريب پايايي پرسشنامه را 91 درصد و همبستگي دروني گويه ها را بين 04/0 تا 65/0 گزارش كرده اند .
پس از تهيه نسخه اصلي ، پرسشنامه شادكامي آكسفورد ترجمه و ويرايش شد. لازم به ذكر است كه 20 مورد از 29 گويه پرسشنامه دقيقاً همان گويه هاي مورد استفاده در نسخه قبلي ( 1989 ) بود كه توسط علي پور و نوربالا در 1378 مطالعه اي مقدماتي براي هنجاريابي آن در بين دانشجويان صورت گرفته بود .
در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه شادکامی اکسفورد برابر 91/0 به دست آمد.
3-7- روشهای آماری تحلیل داده‌ها
برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روشهای آماری شامل جدول‌های توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

در این فصل به تحلیل کمی داده‌ها از زاویه توصیفی و استنباطی پرداخته مي‌شود. ابتدا مشخصه‌های آماری آزمودنی‌ها بر حسب هوش هیجانی، استرس شغلی، تاب آوری و شادکامی مورد بررسی قرار مي‌گيرد. سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته می شود.

4-1- تحلیل داده‌های کمی از زاویه توصیفی
نمونه آماری پژوهش حاضر 288 نفر بوده که پرسشنامه ها توسط محقق در بین آنان توزیع و پس از پاسخگویی جمع آوری شدند.
جدول 4-1) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت ، وضعیت تاهل و نوع استخدام در بین پاسخگویان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد فراوانی
نوع استخدام
فراوانی
درصد فراوانی
زن
135
46.9
مجرد
92
31.9
رسمی
136
47.2
مرد
141
49.0
متاهل
189
65.6
غیر رسمی
136
47.2
جمع کل
276
95.8
جمع کل
281
97.6
جمع کل
272
94.4
بدون پاسخ
12
4.2
بدون پاسخ
7
2.4
بدون پاسخ
16
5.6
جمع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های توافق ژنو، سیاست خارجی، دیپلماسی هسته ای، مذاکرات هسته ای Next Entries منابع مقاله با موضوع استرس شغلی، هوش هیجانی، رگرسیون، تاب آوری