منابع مقاله با موضوع همبستگی پیرسون، جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقد آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

متغیر وابسته به بالاتر از 05/0 افزایش یافته. بنابراین فرضیهH0 مبنی بر نرمال بودن توزیع داده ها پذیرفته می شود و گویای آن است که بعد از نرمال سازی داده ها متغیر وابسته پژوهش دارای توزیع نرمال می باشد.
4-4 بررسي همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش
در اين بخش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون به بررسي ارتباط متغيرهاي تحقيق و همبستگي موجود بين آنها پرداخته مي‏شود. ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق در جدول 4-3 ارائه شده است. براساس نتایج حاصل از آماره پیرسون، حساسیت جریانات نقدی- سرمایه گذاری (CFR) دارای همبستگی مثبت و معنی‏داری با جریان وجوه نقد آزاد (FCF)، انحراف سود پيش بيني شده و واقعي (EO) و سرمايه گذاران نهادي (IS) به ترتيب همبستگی منفی و مثبت معنی‏داری با نسبت گردش دارایی ها (SA) دارد. مابقی ضرایب و سطح معناداری آن ها در جدول پایین قابل رویت است.
جدول 4-3) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع سطح معنی داری، اندازه شرکت، اثرات ثابت Next Entries دانلود تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی، تسهیم دانش، بیمه ایران