منابع مقاله با موضوع هزینه نمایندگی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-2- متغیر های تحقیق در یک نگاه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-3-علامت اختصاری و نام متغیرهای انتخابی در تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..66
4-1-آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-2- نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش………………………………………………………………………………………………………..75
4-3- ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………76
4-4- آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته…………………………………………………………………………………………….77
4-5- نتایج برآورد مدل فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-6- نتایج برآورد مدل فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………..80
4-7- نتایج برآورد مدل فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-8- نتایج برآورد آزمون تفاوت برای فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………..83
4-9- خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………..

چكيده
يكي از فرضيه هاي اصلي تئوري نمايندگي اين است كه مديران شركت (كارگزاران) و سهامداران (كارگمار) تضاد منافع دارند و مديران لزوما به نفع سهامداران تصميم نمي گيرند.باتوجه به اين فرضيه مديران به دنبال اين هستند كه با استفاده از نفوذ نمايندگي منافع خودرا بيشينه كنند. هدف اين پ‍ژوهش بررسي تاثير سرمايه گذاران نهادي برحساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري با تاكيد بر هزينه نمايندگي است. جامه آماري 148 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1391-1387 مي باشد.روش پ‍وهش از نوع همبستگي مي باشد. نتيجه يافته هاي پ‍وهش بيانگر آنست كه سرمايه گذاران نهادي بر حساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري تاثير مثبت و معنادار دارد. همچنين حساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري در شركت هايي كه داراي هزينه نمايندگي هستند نسبت به شركت هايي كه داراي هزينه نمايندگي نيستند بيشتر مي باشد.
وا‍‍‍‍‍‍‍زه هاي كليدي:سرمايه گذاران نهادي،حساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري،تاكيد بر هزينه نمايندگي

فصل اول
کلیات پژوهش
سرفصل مطالب

بیان مسئله
ضرورت انجام تحقیق
پرسش تحقیق
اهداف تحقیق
تبیین فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف مفاهیم و متغیرها
ساختارکلی تحقیق

1-1- مقدمه
جریانات نقدی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی واحد اقتصادی می باشد که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و..، نقش محوری دارد. بر همين اساس با توجه به اهميت جريانات نقدي ممكن است اين مهم دستخوش يكسري نفوذهاي نمايندگي شود بنابراین این تحقیق با توجه به نقش ساختار کنترل بر حساسيت جریانات نقدی در ادامه این فصل ابتدا به بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، قلمرو تحقیق و…. می پردازد.
1-2- تشریح و بیان مساله
در شرکت های گسترده امروزی به دلیل تعداد مالکان و سهامداران نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست(کبیرزاده،1387). به همین دلیل مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند، در نتیجه ی جدایی مالکیت از مدیریت(کنترل)، یک مشکل سازمانی به نام «مشکل نمایندگی» به وجود آمد (حساس یگانه،1388). مشکل نمایندگی ناشی از انگیزه مدیران جهت رسیدن به منافع شخصی است(جنسن1،1986). در این راستا جنسن و مک لینگ2(1976) مبانی تئوری نمایندگی3 را مطرح نمودند.
یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت«کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند(جنسن1986).
از دیگر مفروضات تئوری نمایندگی، این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگمار پرهزینه است.
هزینه های نمایندگی4، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. از طرف دیگر، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند(جنسن1986). از نظر جنسن(1986) یکی از شاخص های اندازه گیری مسائل نمایندگی سطح جریان نقد آزاد می باشد، که ممکن است برخی از مدیران جریانات نقد آزاد را در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کنند تا در کوتاه مدت برخی از منافع شخصی خود را تامین کنند. هزینه های ناشی از جریان نقد آزاد، هزینه هایی هستند که در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری شده اند(مهرانی و باقری ،1388). بر همین اساس ساختارهای کنترلی برای هزینه ها و تضادهای سازمانی ناشی از این موضوع به اتخاذ سیاست های پرداختند.
در يك نگاه كلي ساختار کنترل شرکت، شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي مي شود كه سمت و سوي حركت و عملكرد شركت ها را تعيين مي كنند. عناصري كه در اين صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكيت ايشان، اعضاء هيئت مديره و نحوه ترکیب آن ها، مديريت شركت كه توسط مدير عامل يا مدير ارشد اجرايي هدايت مي شود و ساير ذينفع ها كه امكان اثرگذاري بر حركت شركت را دارند(برای مثال بوشی و همکاران،2008/ عبداله، 2009/ توتاخانه،1387). اساسي ترين ركن بحث ساختار کنترل شرکت ، اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت و هدایت فعالیت های عملیاتی به سمت سودآوری است. با وجود اين، وجود حالاتي خاص سبب مي گردد كه اعمال اين حاكميت مخصوصاً براي سهامداران اقلیت با موانعي روبرو شود و منافع ایشان را در شرکت های سرمایه پذیر تحت تاثیر قرار دهد(توتاخانه، 1387).
یکی از مفاهیمی که اخیرا بسیار مورد توجه تنظیم کنندگان مقررات ساختار کنترل شرکت و تدوین کنندگان رویه های گزارشگری مالی قرار گرفته است؛ حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری می باشد. زیرا بدلیل پیچیدگی در شناسایی و افشای آن یکی از چالش های گزارشگری مالی محسوب می شود که می توان بطور بالقوه در تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موثر باشد(چین و سو،2010).
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم فعالیت آنها است. جریانات نقدی، در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و …، نقش محوری دارد(ثقفی و هاشمی،1383).
به طور کلی در پژوهش های حسابداری ، حساسیت جریانات نقدی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری که اشاره به درصد تغییر در مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال تغییرات در جریانات نقدی است (کاشانی پور و نقی نژاد،1388).
2- حساسیت جریانات نقدی وجه نقد می باشد، که اشاره به درصد تغییر در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریانات نقدی است(دیچا و همکاران5،2012). که در این تحقیق منظور از حساسیت جریانات نقدی، مورد اول (حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری) می باشد.
شواهد تجربی اخیر نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری می تواند غیر یکنواخت باشد که این مورد می تواند ناشی از چند عامل باشد یکی از این عوامل، عدم وجود سرمایه گذاران نهادی در سازمان می باشد. که این موضوع می تواند حساسیت های جریان نقدینگی سرمایه گذاری را افزایش دهد. باگست و همکاران6 (2005) حساسیت های منفی را در نتیجه ی شرکت هایی که توقیف شده اند به ویژه داشتن درآمد عملیاتی منفی
می دانند. کلری و همکاران7(2007) به شواهد دست یافتند که شرکت هایی که دارای ساختار کنترلی قوی هستند و همچنین دارای سرمایه گذاران نهادی هستند، دارای حساسیت جریانات نقد سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکت های دارای عدم سرمایه گذاران نهادی هستند. اما احتمالا این مورد در شرکت های دارای هزینه نمایندگی متفاوت است.
هیتن8(2002) مدلی را ارائه نمود که در آن جریان وجه نقد آزاد بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین این تاثیر در شرکت هایی که هزینه تامین مالی بالایی دارند، بیشتر است. مسائل نمایندگی منجربه کاهش ارزش شرکت شده و در نهایت باعث پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران می شوند(دیشماک9،2009). تحقیقات نشان داده اند که میان مسائل نمایندگی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ، رابطه معناداری وجود دارد و مدیران از نفوذ نمایندگی خود استفاده نموده و موجب بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری می شوند و در نهایت منجر به عدم کارایی در سرمایه گذاری می شوند (هوانگ و همکاران،2010). بنابراین با توجه به اهمیت مسائل نمایندگی و سرمایه گذاران نهادی به عنوان شاخصی به عنوان یک ساختار کنترلی برای شرکت و همچنین حساسیت جریانات نقدی در تصمیمات
طرح های سرمایه گذاری شرکت این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

1-3- ضرورت انجام تحقیق
ضرورت انجام اين پژوهش به قرار زير است:
امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان ها ، نیاز به جریانات نقدی امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، برای اینکه واحدهای اقتصادی بتوانند همچنان در عرصه رقابت باقی بمانند ،نیاز به سرمایه گذاری هایی با NPV مثبت دارند. بنابراین عدم حساسیت جریانات نقدی می تواند به سازمان ها در جهت برنامه ریزی در مورد ورود جریانات نقد آتی کمک کند. همچنین مسائل نمایندگی و عدم وجود سرمایه گذاران نهادی منجر به کاهش ارزش شرکت شده و در نهایت باعث پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران می شوند. تحقیقات نشان داده اند که میان مسائل نمایندگی و عدم وجود سرمایه گذاران نهادی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه مسائل نمایندگی و عدم وجود سرمایه گذاران نهادی باعث افزایش حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری می شود. این پژوهش قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد یا خیر؟

1-4- اهداف تحقیق
در این تحقیق اهدافی با دیدگاههای متفاوت بیان شده.
1-4-1- اهداف علمی تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستيابي به اين هدف كلي، آن را به اهداف جزئي ذيل تفكيك و در طول انجام تحقيق، اين اهدا

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع تحلیل داده، موانع تحقیق، معنادار بودن Next Entries منابع مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، هزینه نمایندگی، هیئت مدیره