منابع مقاله با موضوع هزینه نمایندگی، بورس اوراق بهادار، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

فرضیات تحقیق ارائه شده و سرانجام آزمون های آماری استفاده شده در تحقیق، جهت بررسی فرضیات مطرح شده، ارائه می گردد.
3-2- روش تحقیق
پژوهش های حسابداری عموما در گروه تحقیقات اثبات گرایی قرار می گیرد زیرا پژوهشگران حسابداری معمولا با این پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی وجود دارند و با انواع روش های آماری، مشاهده و… قابل اندازه گیری هستند، اقدام به انجام تحقیق خویش می نمایند.آنان آگاهانه یا نا آگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودنی از یکدیگر می باشند . البته این شیوه غالبا در پژوهش های حسابداری به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع شده اند(ناظمی اردکانی،1388).اما صرف نظر از آسیب شناسی تحقیقات مزبور، پژوهش حاضر در طبقه رویکرد های اثبات گرایی قرار می گیرد.
این تحقیق از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. همچنین از آنجا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) و با توجه به آن که قضاوت های ارزشی در این تحقیق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به علاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده خواهد شد در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می گردد.
3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق
در پژوهش، واژه جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری به آنها صورت می گیرد . ماهیت پژوهش تعیین کننده جامعه آماری است. بنابراین تعریف: «جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم» (دلاور، 1378). جامعه تحقيق حاضر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
3-3-1- روش نمونه گیری
در تحقيق حاضر براي تعيين نمونه آماري، از رابطه خاصي جهت برآورد حجم نمونه و نمونه گيري استفاده نشده است بلکه از روش حذفي استفاده گرديده است. به عبارت ديگر آن دسته از شرکت هاي جامعه آماري که شرايط زير را دارا بودند، به عنوان نمونه آماري انتخاب و مابقي حذف شده اند:
1. برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، سال مالي شركت ها منتهي به پايان اسفند ماه هرسال باشد.
2. طي قلمرو زماني پژوهش، هيچگونه توقف فعاليت نداشته و دوره مالي خود را تغيیر نداده باشند.
3. كليه ي اطلاعات مورد نياز شركت ها براي پژوهش در دسترس باشد.
4 . جزء بانک ها و موسسات مالی (شركت هاي سرمايه گذاري، واسطه گران مالی، شرکت های هلدينگ و لیزینگ ها) نباشند درنهایت تعداد شرکت های نمونه آماری 148 شرکت می باشد.

جدول3-1 خلاصه جامعه آماری تحقیق
رديف
شرح
تعداد
1
کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تا سال 1391برابر است با:
470
2
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی 1391-1387 از بورس برون رفت داشته اند:
27
3
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی 1391-1387 وارد بورس شده اند:
115
4
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی 1391-1387 سال مالی آنها به 29/12 ختم نمی شود:
51
5
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی 1391-1387 دوره مالی خود را تغییر داده اند:
22
6
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی 1391-1387 بیش از شش ماه وقفه معاملاتی داشته اند
48
7
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی 1391-1387 به سرمایه گذاری، هلدینگ و بانک ها اشتغال داشته اند
36
8
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی 1391-1387 سود پیش بینی شده آنها در دسترس نیست
23
9
جمع کسور
148

3-4- فرضیه های تحقیق
فرضیه با مطالعه دقیق پیشینه تحقیق، بررسی تجارب مقدماتی درباره جواب های ممکن و مشاهده پدیده های مربوط بدست می آید. با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه های زیر تدوین شده است، که این فرضیات از دو فرضیه اصلی به شرح زیر تشکیل می شود.
1- سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر دارد.
1-1- سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند تاثیر دارد.
1-2- سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند تاثیر دارد.

2- حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند متفاوت است نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند
3-5- بيان فرضيه هاي آماري
فرضيه 1
:H0 سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر ندارد.
:H1 سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر دارد.
فرضيه 2
:H0حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند متفاوت نيست نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند.
:H1 حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند متفاوت است نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند.
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق
یکی از مهمترین الزامات و ضروریات تحقیق دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان و صحیح می باشد. زیرا این اطلاعات هستند که مبنای تحقیق ها و قضاوت های آتی قرار می گیرند. به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها در کشور و در پی آن دسترسی به اطلاعاتی صحیح و دقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان منبع تأمین شواهد اطلاعات انتخاب شده اند(شهبندیان، 1387).
اين تحقيق براساس روش كتابخانه اي مي باشد . همچنین در اين پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیقات انجام شده قبلی درباره موضوع تحقیق از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و نشریات مقالات ، پایان نامه ها اعم از منابع داخلی و خارجی جمع آوری شده است.اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از صورت های مالی و گزارش های ارائه شده شرکت ها به بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزار تدبیر پرداز و لوح فشرده اطلاعات مالی شرکت ها استخراج شده است.

3-7- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیم بندی شده است:
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی می باشد.
3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1387 تا سال 1391 در نظر گرفته شده است.
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.
3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوري داده هايي که براي انجام تحقيق مورد نياز است، انتخاب ابزاري مناسب به منظور محاسبه و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به متغيرها، اهميت خاصي دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها و اطلاعات مورد نياز تحقيق و همچنين تجزيه و تحليل آن ها، از نرم افزار هاي Excel و Eviews (نسخه 7) استفاده شده است.
3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها
با توجه به اینکه در این تحقیق اثر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی را مورد بررسی قرار می دهیم. حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاري به عنوان متغیر وابسته و سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده. به علاوه هزینه نمایندگی در اين تحقيق به عنوان متغير تعديل گر مي باشد. همچنین در این تحقیق بر اساس تحقیقات انجام شده در ایران متغیرهای اندازه شرکت، نسبت گردش دارایی ها و انحراف سود پیش بینی و واقعی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است (نجاح و همکاران66،2012).
Investment-Cash Flow Sensitivity i,t = β 0+ β1 ISi,t + β2 SAi,t + β3 EOi,t + β4 SIZEi,t + ε it
Investment-Cash Flow Sensitivity i,t= حساسیت جریانات نقدی- سرمایه گذاری در سالt و در شرکتi
IS i,t= شاخص سرمایه گذاران نهادی در سالt و در شرکتi
SA i,t= نسبت گردش دارایی ها در سالt و در شرکتi
EOi,t= انحراف سود پیش بینی و واقعی در سالt و در شرکتi
SIZEi,t= اندازه شرکت در سالt و در شرکتi
ε= خطای اندازه گیری در مدل
3-2-متغیرهای تحقیق در یک نگاه کلی

3-9-1- متغیر وابسته
حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری:
متغیر وابسته در این پژوهش حساسیت جریانات نقدی می باشد که برای اندازه گیری آن از مدل ارسلان و همکاران67(2006) استفاده می شود، که به شرح زیر است. همچنین قابل ذکر است که عربصالحی و اشرفی (1390) نیز از این مدل در پژوهش خود استفاده کرده اند.
INV i,t = β 0+ β1 CFLOWi,t + β2 Qi,t + εit
INV i,t= بیانگر سرمایه گذاری شرکت i در سال t است، که از نسبت مخارج سرمایه ای (تغییرات دارایی ثابت سال جاری نسبت به سال گذشته) به خالص دارایی های ثابت اول دوره اندازه گیری می شود.
CFLOWi,t = بیانگر جریان نقدی شرکت i در سال t است، که از نسبت جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی بر خالص دارایی های ثابت اول دوره اندازه گیری می شود.
Qi,t= بیانگر فرصت های رشد شرکت i در سال t است، که از ارزش دفتری کل بدهی ها به علاوه ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش دفتری کل دارایی ها اندازه گیری می شود.
i بیانگر شرکت (بعد مکانی) و t بیانگر سال (بعد زمانی) است.
در این مدل ضریب CFLOWi,tشاخص حساسیت جریانات نقدی- سرمایه گذاری است.
3-9-2- متغیر مستقل
سرمايه گذاران نهادي:
طبق تعريف بند 27 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار سرمايه گذار نهادي عبارت است از:
1– بانك ها 2- هلدينگ ها ، شركتهاي سرمايه گذاري ، صندوق بازنشستگي، شركت تامين سرمايه و صندوق هاي سرمايه گذاري ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 3- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بيش از 5 درصد يا بيش از 5 ميليارد ريال از ارزش اسمي اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خريداري كند 4- سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي 5- شركت هاي دولتي6- اعضاي هيئت مديره و مديران ناشر يا اشخاصي كه كاركرد مشابه دارند. در اين تحقيق بانكها ، شركتها و هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بيش از 5 درصد سهام منتشره شده را در دست داشته باشد به عنوان سهامدار نهادي در نظر گرفته شده اند. بر همین اساس در این تحقیق جمع درصد مالکیت این اشخاص به عنوان سهامداران نهادی در نظر گرفته می شود.
3-9-3- متغیر تعديل گر
هزینه نمایندگی:
در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه نمایندگی از الگویی مطابق با تحقیق دوکاس و همکاران68(2000) و مک نایت و ویر69(2008) که نوروش و همکاران(1388) از آن استفاده کرده اند، ما نیز از آن استفاده می کنیم. در این مدل ابتدا شاخصQ توبین را برای تمام شرکت های نمونه محاسبه و آن را به دو گروه بالا و پایین میانه تقسیم می کنیم. سپس به شرکت هایی که شاخص Q توبین آنها بالای میانه باشد عدد صفر و به شرکت های گروه دوم عدد یک اختصاص می دهیم.
پس از آن با ضرب دو عامل قدر مطلق جریان وجه نقد آزاد و شاخصQ توبین(صفر و یک)، هزینه نمایندگی شرکت را بدست می آوریم.
در نتیجه بالا بودن این حاصل ضرب نشان دهنده هزینه نمایندگی بالا و پایین بودن آن نشان دهنده هزینه نمایندگی پایین است. در زیر نحوه محاسبه شاخص کیوتوبین و جریان وجه نقد آزاد بر اساس مدل لن و پولسن(1989) ذکر شده است:
= شاخص کیوتوبین (ها بدهی کل دفتری ارزش+(سهم هر بازار ارزش *سهامداران دست در سهام تعداد) )/(شرکت های دارایی کل دفتری ارزش)
– جریان وجه نقد آزاد:
FCFi,t = ( INCi,t – TAXi,t – INTEPi,t – CSDIVi,t )
FCFi,t = جریان نقد آزاد شرکت i در سال t
INCi,t = سود عملیاتی قبل از استهلاک شرکت i در سال t
TAXi,t= کل مالیات پرداختی شرکت i در سال t
INTEPi,t= هزینه بهره پرداختی شرکت i در سال t
CSDIVi,t= سود

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره Next Entries منابع مقاله با موضوع سطح معنی داری، اندازه شرکت، اثرات ثابت