منابع مقاله با موضوع نسبي، تبخير، ابرناكي

دانلود پایان نامه ارشد

حرارتبهسانتیگراد
5/11
4/5
1/15
7/20
درصد
8/21
2/10
7/28
3/39
درصد ماههای سرد و گرم سال
32
68

با توجه به جدول فوق فصل تابستان با میانگین 7/20 درجه سانتیگراد بیشترین و زمستان با میانگین 4/5 درجه سانتیگراد کمترین میزان دما را شامل می شوند. بنابراین با توجه به جدول می توان تشخیص داد که رژیم حرارتی حوضه از نوع رژیم مدیترانه ای است. زیرا حدود 68 درصد گرمای سالانه در 6 ماه گرم سال و بقیه آن یعنی 32 درصد در 6 ماه سرد سال رخ می دهد. شکل شماره درصد فصلی درجه حرارت حوضه را به نمایش می گذارد که به راحتی قابل تشخیص می باشد.

شکل 4-16 درصد فصلی درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم

نقشه 4-7 دما
4-8-6 برف
از نظر روزهاي با ريزش برف در حوضه امامزاده ابراهیم به طور متوسط 9 روز از سال با ريزش برف همراه است، كه از نظر تعداد روزهاي برفي ماه بهمن داراي بيشترين روزها و ماه آذر كمترين ريزش را دارا مي‏باشد. جدول زير و شکل زير مقدار برف در حوضه امامزاده ابراهیم را نشان مي‏دهد.

جدول 4-14 آمار برف ماهيانه حوضه امامزاده ابراهیم( 82 – 1372 )
ماهها
آذر
دي
بهمن
اسفند
ارتفاع برف به سانتي‏متر
5/5
5/16
45
5/19

شکل 4-17 برف ماهيانه حوضه امامزاده ابراهیم

4-8-7 تعداد روزهاي يخبندان
همانطور كه قبلا اشاره شد به دليل عدم وجود ايستگاههاي سينوپتيك در حوضه به ناچار جهت برآورد تعداد روزهاي يخبندان، مناطقي كه داراي درجه حرارت زيرصفر يا يخبندان موجود را در ايستگاههاي اطراف مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهند استفاده شده است. و برآوردي از ايستگاههاي اطراف يعني ماسوله، كسماء، امامزاده ابراهیم صورت گرفت و در جدول شماره4-16 منعكس شده است.

جدول 4-15 تعداد روزهاي يخبندان برحسب ماههاي سال
سالانه
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
ماه

ايستگاه
5/28
0
0
0
0
0
0
7/4
2/10
2/11
2/2
1/0
0
امامزاده ابراهیم
1/68
0
0
0
0
5/0
7/1
17
2/20
7/15
5/12
5/0
0
ماسوله
16
0
0
0
0
0
08/0
1/3
5/6
5/5
5/2
9. /0
0
كسماء
38
0
0
0
0
2/0
6/0
2/8
3/12
8/10
7/5
2/0
0
حوضه آبريزایستگاه چو بر

براساس جدول 4-24 تعداد روزهاي يخبندان حوضه 38 روز در سال مي باشد كه بهمن ماه با 3/12 روز بيشترين تعداد روز و ارديبهشت با 2/0 كمترين روزهاي يخبندان را دارا مي باشند. در ضمن در ماههاي مهر و خرداد و تير و مرداد و شهريور هيچگونه يخبنداني مشاهده نمي شود. چون ارتفاع متوسط حوضه نسبتا در كوهپايه مي افتد و با توجه به شرايط توپوگرافي منطقه و حوضه هاي اطراف، حوضه آبريزایستگاه امامزاده ابراهیم از روزهاي يخبندان در حد مورد قبول برخوردار است كه تعداد سالانه آن 38 روز در سال مي باشد. شکل 4-10 تعداد روزهاي يخبندان را برحسب ماههاي سال نشان مي دهد.

شکل 4-18 روزهاي يخبندان برحسب ماههاي سال در حوضه امامزاده ابراهیم
4-8-8 رطوبت نسبي
نسبت مقدار آب موجود در جو به حداكثر مقدار آبي كه جو مي تواند در همان شرايط كسب نمايد، رطوبت نسبي يا نم نسبي گفته مي شود و به صورت در صد بيان مي شود. دربررسي ومطالعه پارامتر نم نسبي مورد مطالعه از آنجاييكه متوسط نم نسبي ده ساله با دراز مدت آن تفاوت چنداني ندارد بنابراين ميانگين نم نسبي ايستگاههاي كه طول دوره آمار آنها بيش از ده سال مي باشد بعنوان دراز مدت آن ايستگاه مورد قبول مي‎باشد. در برآورد رطوبت نسبي بايد ايستگاه معرف انتخاب شود و ايستگاه معرف بايد معرف آن عامل براي محدوده اي ازاطراف خود بوده و در كل مجموع آنها سطح منطقه راپوشش دهند. مشخصات اين ايستگاهها در جدول زير درج گرديده است و تجزيه تحليل براي رطوبت نسبي بر اساس آمار اين ايستگاهها انجام گرفته است. با استفاده از آمار نم نسبي ايستگاههاي معرف در اطراف محدوده مورد مطالعه مشخص شد كه اين ايستگاهها تمام سطح منطقه را پوشش داده ونتيجه گيري از آن براي تمام منطقه تقريبا امكان پذير مي‎باشد. جدول 4-20 مقدار رطوبت نسبي درج گرديده است.

جدول 4-16 ميانگين رطوبت نسبي ايستگاههاي معرف برحسب درصد
سالانه
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
ماه
پارامتر
85
90
88
88
87
82
82
82
81
81
83
83
88
ماسوله
4/83
9/84
4/81
4/80
5/80
4/82
8/82
3/85
3/84
8/82
83
8/85
87
امامزاده ابراهیم
84
5/87
7/84
3/84
8/83
2/82
4/82
6/83
6/82
9/81
83
4/84
4/87
حوضه آبريز امامزاده ابراهیم

نم نسبي معرف بخار آب موجود در هوا در مقايسه با هواي اشباع شده از بخار آب مي باشد. ايستگاههاي معرف درهيچ ماهي كمتر از 80 درصد نيست. طبق برآورد رطوبت نسبي از ايستگاههاي معرف مشخص شد كه حوضه آبريزایستگاه چو بر از نم نسبي بسيار بالايي برخوردار مي باشد و آن هم بدليل مجاورت با درياي خزر و تحت تاثير قرار گرفتن از بخارات آب حاصل از دريا و همچنين پوشش گياهي نسبتا خوب مي باشد.
بطوريكه متوسط رطوبت نسبي سالانه آن 9/83 درصد است كه نمايانگر اقليم بسيارمرطوب منطقه مي باشد. از نظر ميزان ماهيانه رطوبت نسبي نيز شهريور ماه با 5/87 درصد داراي بالاترين ميزان رطوبت و دي ماه با 9/81 درصد پايينترين ميزان رطوبت نسبي را دارا مي باشند.
گفته مي شود كه با افزايش درجه حرارت از ميزان رطوبت نسبي كاسته مي شود و با كاهش آن از مقدار آن افزوده مي گردد اما در اين محدوده برعكس بوده چون با افزايش دما نم نسبي نيز افزايش يافته و با كاهش دما نيز نم نسبي كاهش مي يابد بطوريكه در فصل زمستان با 7/82 درصد كمترين مقدار رطوبت و فصل تابستان با 5/85 درصد بيشترين مقدار رطوبت را دارا مي باشند اين پديده مي تواند به دليل قرار گرفتن حوضه در مناطق كوهستاني كه در زمستان اكثرا همراه با ريزش برف و يخبندان همراه است، باشد. اما در فصل تابستان بدليل پوشش گياهي تقريبا خوب حوضه كه در منطقه وجود دارد، همراه با افزايش دما، تبخير و تعرق خوبي ايجاد شده كه باعث افزايش رطوبت نسبي هوا مي گردد.

4-8-9 تبخير
پديده تبخير به محض نزول باران به سطح زمين و حتي قبل از آن در حين سقوط قطرات در سيكل آب در طبيعت وارد مي شود. تبخير ابتدا از سطح قشر نازك آبي كه در اثر باران روي شاخ و برگ گياهان را مي‎پوشاند شروع مي شود و به تدريج كه آب در سطح زمين جريان مي يابد و قبل از اينكه به داخل زمين نفوذ نموده يا به شبكه آبهاي سطحي بپيوندد ادامه پيدا مي كند، تبخير حتي از سطح برف به مدت طولاني و تا موقعي كه بر سطح زمين باقي است و غير انجام مي شود.
مقادير متنابهي آب از راه تعرق گياهان كه بوسيله ريشه هاي خود از اعماق خاك، آب مورد احتياج رشد خود را مي كشند، تبخير مي شود اين تبخير بيولو‍يك تعرق يا (Transpiration) ناميده مي‎شود. بطور كلي مجموع فرآيندهايي كه منجر به تبخير از سطح آب و خاك و تعرق از سطح گياهان مي شود، در اقليم شناسي و هيدرولوژی بنام تبخير و تعرق (Evapotransiration) ناميدهمي شود و قشر آبي كه بدين ترتيب از روي يك حوضه در مدت معيني خارج مي شود تبخير كلي آن حوضه را در آن فاصله زماني تشكيل مي‎دهد.
پديده تبخير و تعرق يكي از پديده هاي مهم در گردش آبي طبيعت مي باشد كه از عواملموثر در كاهش ميزان آبدهي يك حوضه آبريز به شمار مي رود. تبخير از سطح حوضه عوامل مختلفي از جمله عوامل مختلفي از جمله درجه نمناكي زمين، پوشش گياهي، پوشش گياهي، پوشش برفي، عمق سطح آب زير زميني، جنس زمين و غيره نقش دارند. و سعي از عوامل تاثير گذار در ميزان تبخير، دما مي باشد كه رابطه مستقيمي با مقدار تبخير دارد.
با توجه به اينكه در حوضه آبريز ايستگاه تبخيرسنجي موجود نمي باشد از ايستگاههاي اطراف، چند ايستگاه به عنوان معرف انتخاب و بين ارتفاع و تبخير از طشت رابطه برقرار نموده و تبخير از طشت حوضه محاسبه و در جدول شماره منعكس شده است.

جدول 4-17 ميانگين تبخير از طشت در ايستگاه معرف
سالانه
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
ماه
پارامتر
1/874
1/100
9/126
8/134
1/118
3/85
3/66
6/31
7/27
5/30
6/36
2/37
8/51
امامزاده ابراهیم
2/656
9/81
7/102
6/105
7/92
8/71
4/44
9/14
2/11
15
7/16
7/40
6/57
ماسوله
3/106
2/104
6/156
4/159
3/137
96
3/80
7/44
4/54
7/64
56
46
9/60
تاريك رود
8/958
3/108
8/152
1/174
5/147
95
2/62
8/32
29
5/24
3/30
8/37
3/64
كسما
7/752
5/90
9/113
3/119
1/104
2/78
5/54
8/22
9/18
6/22
7/29
3/40
9/57
حوضه آبريز امامزاده ابراهیم

باتوجه به‏جدول بالاملاحظه مي‏شودكه در فصل‏تابستان درماههاي‏تيرومرداد بيشترين مقدارتبخير به وقوع مي‎پيوندد كه به ترتيب 3/119 و 9/113 ميلي متر مي باشد و حداقل تبخير با حداقل دما همراه مي باشد بطوريكه بهمن ماه با 9/18 ميليمتر داراي كمترين مقدار تبخير مي باشد.
اين حوضه به جهت موقعيت جغرافيايي خاص خود و مرطوب بودن زمين و تراكم پوشش گياهي از تبخير و تعرق قابل ملاحظه اي برخوردار مي باشد كه حدود 7/752 ميلي متر در سال است.
در حوضه آبريز امامزاده ابراهیم با توجه به پوشش گياهي متراكم و نيمه متراكم به نظر مي رسد كه تعرق قابل ملاحظه اي نيز صورت گيرد.

4-8-10 ساعات آفتابي و مقدار ابرناكي
استان گيلان به سبب ويژگيهاي اقليمي خود در تمامي ماههاي سال داراي پوشش ابري قابل ملاحظه اي است و مقدار ابرناكي در فصول سرد سال بيشتر از فصول گرم سال مي باشد. در حوضه امامزاده ابراهیم بطور متوسط در طول سال 154 روز آسمان بطور كامل يا به طور قابل ملاحظه اي از ابر پوشيده مي شود جدول زير ابرناكي ماههاي سال را در حوضه نشان مي دهد.
جدول 4-18 ابرناكي ماهيانه حوضه امامزاده ابراهیم
سالانه
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
ماه
154
11
10
8
7
11
13
16
17
21
12
16
12
ابرناكي
100
2/7
5/6
2/5
5/4
2/7
4/8
4/10
11
6/13
8/7
4/10
8/7
درصد

با توجه به جدول فوق بيشترين ابرناكي در دي ماه 21 روز و بهمن ماه 17 روز و اسفند 16 روز آسمان پوشيده از ابر مي باشد و بتدريج در فصل بهار از مقدار ابرناكي آسمان كاسته شده بطوريكه در فروردين 13 روز و ارديبهشت 11 روز و خرداد 7 روز آسمان پوشيده از ابر مي باشد. در فصل تابستان هم به سبب موقعيت خاص منطقه آسمان كاملاً از ابر تهي نمي شود بطوريكه در تير ماه 8 روز و مرداد 10 روز و شهريور 11 روز آسمان پوشيده از ابر مي شود. در فصل پاييز كه همزمان با هجوم توده هواهاي باران زا به فلات ايران و شمال كشور است بر مقدار ابرناكي منطقه افزوده مي شود بطوريكه در مهر ماه 12 روز و آبان 16 روز و آذر 12 روز آسمان مملو از پوشش ابر مي باشد. با توجه به مباحث فوق درصد ابرناكي حوضه امامزاده ابراهیم را در شکل زير نشان مي‏دهيم.

شکل 4-19 درصد ابرناكي حوضه امامزاده ابراهیم
ابرناكي ‏با طول ساعات ‏آفتابي رابطه معكوس‏دارد يعني در ماههايي ‏كه ‏آسمان ‏داراي ‏پوشش ابري ‏بيشتري ‏است منطقه ‏داراي ‏ساعات ‏آفتابي ‏كمتري مي‏باشد. جدول زيرساعات آفتابي حوضه امامزاده ابراهیم را نشان مي‏دهد.

جدول 4-19 ساعات آفتابي حوضه امامزاده ابراهیم
سالانه
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
ماه
8/1412
3/133
8/148
4/167
159
130
8/127
87
90
78
86
5/94
111
ساعات‏آفتابي

باتوجه به‏جدول‏فوق بيشترين‏ساعات‏آفتابي‏ماهانه‏باميانگين159ساعت به خردادماه وكمترين‏ساعات‏آفتابي باميانگين‏78 ساعت به دي‏ماه تعلق‏دارد. باتوجه‏به ساعات‏آفتابي حوضه درماههاي‏سال فصول‏بهاروتابستان داراي‏بيشترين‏ساعات‏آفتابي‏هستند. شکل زير ساعات آفتابي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع پوشش گیاهی، میانگین دما، شیوه های مدیریت Next Entries منابع مقاله با موضوع ، سانتي، آمبرژه