منابع مقاله با موضوع موسیقی الشعر، تاریخ ادبیات، ایران باستان، حسین مجیب المصری

دانلود پایان نامه ارشد

(قاهره 1961).
8- ابوحنیفۀ دینوری: الأخبار الطوال، ص49 (قاهره 1330).
9- ابن اثیر: الکامل، ج 2، ص234 (قاهره).
10- ابن هشام : السیریة النبویة ، جـ 1 ، ص 321 ( قاهره 1936 ) .
11- ابن ابی اصیبعه : عیون الأنباء ، ص 110 ( قاهره 1882 ) .
12- ابن نباته : سرح العیون ، ص 291 ( قاهره 1321 ) .
13- ابن واصل حموی : تجرید الأغانی ، جـ 3 ، ص 1044 ( قاهره 1956 ) .
14- ازرقی : اخبار مکه ، ص 47 (قاهره 1352 ).
15- الألوسی : بلوغ الأدب ، جـ 3 ، ص 1044 ( قاهره 1956 ) .
16- احمد جودت : قصص أنبیاء وتاریخ خلفاء ، ص 84 ( استانبول 1300 ) .
17- ابن سعد : الطبقات الکبری ، جـ 3 ، ص 575 ( قاهره 1357 ) .
18- ابن طباطبا : الفخری ، ص 56 ( قاهره 1927 ) .
19- ابن الجوزی : تاریخ عمر بن الخطاب ، ص 82 ( قاهره ) .
20- امیرکیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر : قابوس نامه ، ص 77 ( لندن 1951 ) .
21- ابن ابی الحدید : شرح نهج البلاغة ، جـ 1 ، ص 180 ( قاهره 1306 ) .
22- آیتی : تاریخ یزد ، ص 62 ( یزد 1317 ).
23- ابن قتیبه : الامامة والسیاسة ، جـ 2 ، ص 134 ( قاهره 1331 ) .
24- آذرتاش آذرنوش : فرهنگ معاصر عربی فارسی، ص 333 ، چاپ نهم ( تهران 1387 ) .
25- احمد امین : ضحی الاسلام ، جـ 1 ، ص 56 ( قاهره 1933 ) .
26- ابن خلکان : وفیات الأعیان ، جـ 4 ، ص 323 ( قاهره 1948 ) .
27- ابن منظور : أخبار أبی نواس ، ص 57 ( قاهره 1924 ) .
28- ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ، ص 480 ، و 481 ( قاهره 1930 ) .
29- ابن فارس صاحبی ، ص 29 ، و 30 ( قاهره 1910 )
30- الصفدی : نکت الهمیان فی نکت العمیان ، ص 126 ( قاهره 1329 ).
31- ابن رومی : دیوان ابن الرومی ، ص س ( قاهره ).
32- احمد فارس : الجاسوس علی القاموس ، ص 235 ، و 236 ( قسطنطنیة 1299 ) .
33- ابو زید قرشی : جمهرة اشعار العرب ، ص 2 ( قاهره 1926 ) .
34- ابراهیم انیس:محاضرات عن مستقبل اللغة العربیة المشترکة،ص23–25 (قاهره–1960).
35- ابن ندیم : الفهرست ، ص 341 ، و 342 ( قاهره 1348 ) .
36- امین عبد المجید بدوی : القصة في الأدب الفارسی ، ص 319 ( قاهره 1964 ) .
37- ابن معتز : طبقات الشعراء ، ص 112 ( قاهره ).
38- الطاف حالی ( ت ) سروش : حیات سعدی ، ص 39 ( تهران 1216 ) .
39- اسدی : لغت فرس ، ص 40 ( تهران 1336 خورشیدی ) .
40- احمد فکری : مساجد القاهرة و مدارسها ، المدخل ، ص 127 ، و 283 ، و 284 ( اسکندریه 1962 ) .
41- ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ، ص 301 ( قاهره 1930 ) .
42- احمد تیمور : التصویر عند العرب ، ص 22 ( قاهره 1942 ) .
43- النواجی : حلبة الکمیت ، ص 181 ( قاهره 1299 ) .
44- النویری : نهایة الأدب ، جـ 4 ، ص 368 ( قاهره 1935 ) .
45- ابن رشیق : العمده ، جـ 1 ، ص 176 ( قاهره 1925) .
46- ابن سلام : طبقات الشعراء ، ص 27 ( قاهره ) .
47- ابن اثیر : المثل السائر ، ص 165 ( قاهره 1932 ) .
48- ابن رشیق : العمدة ، جـ 2 ، ص 216 ( قاهره 1925 ) .
49- ابو زید قرشی : جمهرئ اشعار العرب ، ص 40 ، و 41 ( قاهره 1926 ) .
50- الباقلانی : اعجاز القرآن ، ص 242 ( قاهره 1954 ) .
51- آموزگار : تحفة العارفین ، ص 72 ( تهران 1333 ) .
52- انیس المقدسی : تطور الأسالیب النثریة ، ص 348 ( بیروت 1935 ) .
53- ابراهیم انیس : موسیقی الشعر ، ص 216 ( قاهره 1965 ) .
54- ابن فارض : دیوان ابن الفارض ، ص 218 و 227 ( بیروت 1894 ) .
55- انا ماری شیمل:حلاج شهید عشق الهی، فکروفن، شمارۀ 13، ص 27، و28(هامبورگ 1969) .
56- آشتیانی : قابوس وشگیر زیاری ، ص 13 ( برلین 1342 ) .
57- ابو اسحاق حصری : زهر الآداب ، جـ 1 ، ص 307 ( قاهره 1954 ) .
58- ابو نصر سرّاج : اللمع ، ص 86 ( قاهره 1960 ) .
59- انیس مقدسی : تطور الأسالیب النثریة ، جـ 1 ، ص 292 ( بیروت 1935 ) .
60- احمد ناجی القیسی : عطار نامه ، ص 303 – 306 ( بغداد 1969 ) .
61- ابراهیم انیس:محاضرات عن مستقبل اللغة العربیة المشترکة،ص23–25 (قاهره–1960) .
62- ابن ندیم : الفهرست ، ص 341 ، و 342 ( قاهره 1348 ) .
63- امین عبد المجید بدوی : القصة في الأدب الفارسی ، ص 319 ( قاهره 1964 ) .
64- ابن معتز : طبقات الشعراء ، ص 112 ( قاهره ) .
65- الطاف حالی ( ت ) سروش : حیات سعدی ، ص 39 ( تهران 1216 ) .
66- اسدی : لغت فرس ، ص 40 ( تهران 1336 خورشیدی ) .
67- احمد فکری : مساجد القاهرة و مدارسها ، المدخل ، ص 127 ، و 283 ، و 284 ( اسکندریه 1962 ) .
68- ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ، ص 301 ( قاهره 1930 ) .
69- احمد تیمور : التصویر عند العرب ، ص 22 ( قاهره 1942 ) .
70- النواجی : حلبة الکمیت ، ص 181 ( قاهره 1299 ) .
71- النویری : نهایة الأدب ، جـ 4 ، ص 368 ( قاهره 1935 ) .
72- ابن رشیق : العمده ، جـ 1 ، ص 176 ( قاهره 1925) .
73- ابن سلام : طبقات الشعراء ، ص 27 ( قاهره ) .
74- ابن اثیر : المثل السائر ، ص 165 ( قاهره 1932 ) .
75- ابن رشیق : العمدة ، جـ 2 ، ص 216 ( قاهره 1925 ) .
76- ابو زید قرشی : جمهرئ اشعار العرب ، ص 40 ، و 41 ( قاهره 1926 ) .
77- الباقلانی : اعجاز القرآن ، ص 242 ( قاهره 1954 ) .
78- آموزگار : تحفة العارفین ، ص 72 ( تهران 1333 ) .
79- انیس المقدسی : تطور الأسالیب النثریة ، ص 348 ( بیروت 1935 ) .
80- ابراهیم انیس : موسیقی الشعر ، ص 216 ( قاهره 1965 ) .
81- ابن فارض : دیوان ابن الفارض ، ص 218 و 227 ( بیروت 1894 ) .
82- انا ماری شیمل:حلاج شهید عشق الهی، فکروفن، شمارۀ 13، ص 27، و28(هامبورگ 1969) .
83- ابراهیم السامرائی : الأعلام العربیة ، ص 52 ( بغداد 1944 ) .
84- آشتیانی : قابوس وشگیر زیاری ، ص 13 ( برلین 1342 ) .
85- ابو اسحاق حصری : زهر الآداب ، جـ 1 ، ص 307 ( قاهره 1954 ) .
86- ابو نصر سرّاج : اللمع ، ص 86 ( قاهره 1960 ) .
87- انیس مقدسی : تطور الأسالیب النثریة ، جـ 1 ، ص 292 ( بیروت 1935 ) .
88- احمد ناجی القیسی : عطار نامه ، ص 303 – 306 ( بغداد 1969 ) .
89- بهاء الدین عاملی : کتاب المخلاة ، ص 5 ( قاهره ) .
90- بدیع الزمان خراسانی : سخن و سخنوران ، جاد اول ، ص 100 ( تهران 1318 ) .
91- بدیعی : الصبح المنبی ، ص 45 ( دمشق 1350 دهـ ) .
92- بدیع الزمان خراسانی : سخن سخنوران ، مجلد اول ص 252 ( تهران 1318 ) .
93- بدیع الزمان همذانی : کشف المعانی والبیان عن رسائل بدیع الزمان ، ص 28 ، و ص 29 ( قاهره 1890 ) .
94- باخرزی : دمیة القصر ، ص 174 ( حلب 1930 ) .
95- بریمانی : ادبیات و زندان : سالنامۀ کشور ایران ، ص 234 ، سال بیستم ( تهران 1348 خورشیدی ) .
96- بهاء الدین اسفندیار کاتب: تاریخ طبرستان، جلد اول، ص 15(تهران 1320 شمسی ) .
97- بیرونی : الآثار الباقیة ، ص 199 ، و 300 ( لیبزیج 1878 ) .
98- بهار : سبک شناسی ، جلد اول ، 143 ( تهران ) .
99- بغدادی : خزانة الأدب ، جـ 1 ، ص 151 ( قاهره 1929 ) .
100- بیضاوی : تفسیر بیضاوی ، ص 321 ( قاهره 1936 ) .
101- بلاذری : فتوح البلدان ، ص 89 ( قاهره 1932 ) .
102- بلوی : الف باء ، جـ 2 ، ص 210 ( قاهره 1287 ) .
103- پور فتحعلی شاه قاجار: نامۀ خسروان، ص269 (وینه 1297 هـ).
104- پیرنیا: ایران باستان، ج1، ص486 (تهران 1311)
105- پور داود : کات ها ص 49 ( بمبئی 1927 ) .
106- تهانوی : کشاف اصطلاحات الفنون ، ص 167 ( قاهره 1963 ) .
107- ثعالبی : لطائف المعارف ، ص 9 ( قاهره ) .
108- ثعالبی : یتیمة الدهر ، جـ 4 ، ص 241 ( قاهره 1934 ) .
109- ثعالبی : شاهنامۀ ثعالبی (ترجمۀ هدایت) ، ص8 (ایران 1328) .
110- جاحظ : التاج فی اخلاق الملوک، ص164 (قاهره 1914).
111- جاحظ : البیان والتبیین ، جـ 1 ، ص 11 ( قاهره 1932 ) .
112- جاحظ : رسائل الجاحظ ، ص 299 ( قاهره 1333 ) .
113- جاحظ : البخلاء ، ص 187 ( قاهره 1323 ) .
114- جاحظ : المحاسن والأضداد ، ص 241 ( قاهره 1913 ) .
115- جهشیاری : کتاب الوزراء والکتاب ، ص 38 ، و 67 ( قاهره ) .
116- جوالیقی : شفاء الغلیل ، ص 2 ، و 3 ( قاهره 1325 ) .
117- جلال الدین رومی : مثنوی ، ص 17 – 21 ( لیدن 1925 ) .
118- جامی : الدرة الفاخرة ، ص 248 ، 249 ( قاهره 1328 ) .
119- جرجی زیدان : العرب قبل الإسلام ، ص 165 ( قاهره ) .
120- جبران مسعود، الرائد ص 1103
121- چز ( ت ) بختیار : خلیفۀ عباسی و آیین فتوت ، وحید ، ص 626 ، 627 سال پنجم شمارۀ 55 ( تهران 1388 هجری ) .
122- حسین کاظم ایرانشهر : تجلیات روح ایرانی ، ص 31 ( برلن 1342 ) .
123- حسین واعظ کاشفی : روضة الشهداء ، ص 326 ( لکهنو 1886 ) .
124- حمد الله مستوفی : تاریخ گزیده ، ص 183 ( تهران 1339 ) .
125- حسین مجیب المصری: فارسیات و ترکیات ، ص 136 ( قاهره 1948 ) .
126- حاجی خلیفه : کشف الظنون ، جلد دوم ، ص 1508 ( طهران 1378 هـ ) .
127- حسین واعظ کاشفی : انوار سهیلی ، ص 5 ( بمبئی 1279 ) .
128- حسین پاشا: التصویرالإسلامی، ص 50 ،و 59، و 60 ،و 63 ، و69 (قاهره 1959) .
129- حسین محفوظ : المتنبی وسعدی ، ص یح ( بغداد 1377 هـ ) .
130- حامد عبد القادر : قصة الأدب الفارسي ، ص 192 ( قاهره 1951 ) .
131- حسین مجیب مصری: تاریخ الأدب الترکی ، ص 41 ( قاهره 1951 ) .
132- حسین مجیب مصری: فی الأدب الاسلامی ، ص 82 ( قاهره 1967 ) .
133- حسین مجیب مصری: « من ادب الفرس والترك » ص 19 ( قاهره 1950 ) .
134- حسین مجیب مصری: دیوان همسة ونسمة ، ص 170 – 180 .
135- حسین مجیب مصری: دیوان شمعة وفراشة ، ص 248 – 25 و 283 – 285 .
136- حسین مجیب مصری : دیوان حسن وعشق ، ص 257 – 236 .
137- حسین مجیب مصری : دیوان وردة و بلبل ، ص 202 – 205 .
138- حسین دانش : رباعیان خیام ، ص 32 ( استانبول 1927 ) .
139- حافظ : دیوان حافظ شیرازی ، ص 231 ( بولاق 1281 هجری ) .
140- خوند میر : دستور الوزراء ، ص 26 ( طهران 1317 ) .
141- خطیب تبریزی، شرح دیوان ابی تمام: ج 1 ص115 (بیروت 1994).
142- خطیب بغدادی : تاریخ بغداد ، جـ 1 ، ص 73 ( قاهره 1931 ) .
143- دحلان : السیرة النبویة ، ص 65 بر حاشیۀ سیرۀ حلبیة .
144- دیوان جریر ، ص 53 (قاهره ) .
145- دولتشاه : تذکرة الشعراء ، ص 18 ( بمبئی 1318 ) .
146- دبیر ساقی : دیوان منوچهری ، ص ل ، و م ( ایران 1326 ) .
147- دمیری : حیاة الحیوان الکبری ، جـ 1 ، ص 513 ( قاهره 1374 ) .
148- درویش جنددی : الرمزیة في الأدب العربي ، ص 65 ( قاهره 1958 ) .
149- دولتشاه : تذکرة الشعرا ، ص 17 ( بمبئی هـ ) .
150- ذبیح الله صفا : حماسه سرایی در ایران ، ص425 (ایران 1324) .
151- ذبیح الله صفا : شعوبیت فردوسی ، ص 221 ، در فردوسی نامه ( تهران ) .
152- ذبیح الله صفا : تاریخ ادبیات در ایران ، ص 12 جلد اول ( تهران 1338 ) .
153- رشید یاسمی : دیوان مسعود سعد سلمان ، ص س وسا ( تهران 1318 ) .
154- رشید یاسمی : سعدی نامه ، ص 828 ( تهران 1316 ) .
155- زیدان، جرجی:تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، چاپ نهم، تهران: امیرکبیر،
156- زکی محمد حسن : الفنون الإیرانیة فی العصر الإسلامی ، ص 17 ( قاهره 1940 ) .
157- زکی محمد حسن : الفنون الإیرانیة ، ص 216 ( قاهره 1940 ) .
158- زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ، ص 105 – 107 ( قاهره 1931 ) .
159- زهاوی : الکلم المنظوم ، ص 66 ، و 68 ، و 241 ( قاهره 1924 ) .
160- سخاوی : الاعلام بالتوبیخ لمن ذمّ التاریخ ، ص 81 ( دمشق 1349 ) .
161- سید هاشم معروف : عقیدة الشیعة الإمامیة ، ص 134 ( بیروت 1956 ) .
162- سید ابوالقاسم احمد الحسین: أمالی السید المرتضی، جـ 1، ص 93(قاهره 1907 ) .
163- سیبویه : الکتاب ، جزء دوم ، ص 342 ( قاهره 1316 ) .
164- سیوطی : المزهر ، ج 1 ، ص 160 ( قاهره ) .
165- سعید نفیسی : سرچشمۀ تصوف در ایران ، ص 134 .
166- سعاد ماهر : مشهد الإمام علی ع في النجف ، ص 220 ، و 221 ( قاهره 1968 ) .
167- سعدی : بوستان ، ص 206 ( لندن ) .
168- سعدی : گلستان ، ص 146 ( تهران 1310 شمسی ) .
169- سعدی : کلیات سعدی ، ص 214 ( بمبئی 1335

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع زبان فارسی، زبان عربی، خسرو پرویز، ادب فارسی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های یافته های پژوهش، حق مالکیت، سند رسمی، وحدت رویه