منابع مقاله با موضوع منطقه سیستان، مدارس هوشمند، سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه ارشد

مباني توسعه آنها، مبتني بر فاوا (فناوري اطلاعات و ارتباطات) و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربيتي پژوهش محور طراحي شده است. درواقع مدرسه هوشمند مدرسه ايي فيزيكي است كه كنترل و مديريت آن، مبتني بر فناوري رايانه و شبكه انجام مي گیرد و محتواي اكثر دروس آن الكترونيكي و سيستم ارزشيابي و نظارت آن هوشمند است، در چنين مدرسه ايي يك دانش آموز هوشمند، با صرف وقت بر روي موضوعات به شكل مستمر، منابع و قابليت هاي اجرايي خود را توسعه و تغيير مي دهد و اين نكته ايي است كه به مسئولان مدرسه اجازه مي دهد تا با توجه به تغييرات بوجود آمده و افزايش سطح اطلاعات دانش آموزان، آنها را براي اخذ اطلاعات جديد آماده نمايند(مهری،1391،2).
1-8-2- پیشينه هوشمندسازي مدارس
اولين مدرسه هوشمند در سال 1996 در انگلستان تاسيس شد و سپس طرح راه اندازي مدارس هوشمندیا Smart School در كشور مالزي به اجرا در آمد و با ارائه الگويي موفق، توانست تجربه خود را به ساير كشورها نيز منتقل كند و امروزه علاوه بر مالزي كشورهاي ايرلند، مصر و استراليا و… نيز براي هوشمندسازي مدارس خود اقدام كرده اند. استفاده از فناوري در آموزش ايران به زمان بهره گيري از ابزارهاي كمك آموزشي سمعي و بصري شامل نمايش اسلايد و فيلم هاي آموزشي دركلاس باز مي گردد و پس از آن، تلویزيون آموزشي ملي ايران به طور رسمي به امر آموزش همگاني در سراسر كشور پرداخت، پس از ورود صنعت رايانه به ايران، فعاليت در زمينه آموزش مبتني بر رايانه نيز آغاز گشت و بيش از ده سال است كه در اين زمينه فعاليت مي شود و اين امر با توليد لوح هاي فشرده آموزشي آغاز گرديده است. بطور كلي از نيمه دوم 1380 به بعد، رويكرد به اين مقوله جدي تر و فعاليتهاي عملياتي در زمينه آموزش اينترنتي و بهره گيري از پهناي باند مخابراتي براي ارائه دوره هاي آموزشي در گوشه و كنار كشور آغاز شد تا اينكه طبق مصوبات شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلي 84-1383 پايلوت مدارس هوشمند به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران محول گرديد. پس از طرح موضوع در شوراي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات تعداد 4 دبيرستان در 4 منطقه تهران انتخاب و از سال تحصيلي بعد اجراي آزمايشي طرح در اين مدارس آغاز شد. براي اجراي طرح مدارس از لحاظ تجهيزات و نيروي انساني بررسي شدند و پس از تجهيز شبكه واحدهاي داخلي و نحوه محتواي الكترونيكي، آموزش معلمان (زبان انگليسي و مهارتهايICDL ) به انجام رسيد و بتدريج آمار مدارس هوشمند در كل كشور افزايش پيدا كرده است بطوريكه در تيرماه 1390 تعداد 840 مدرسه الكترونيك و 2800 مدرسه نيمه الكترونيك و 20 مدرسه نيمه هوشمند در كشور وجود داشته است(همان،1391 ،4-3).
2-8-2- اهداف ايجاد مدارس هوشمند
1- رشد همه جانبه دانش آموزان (ذهني، جسمي، عاطفي و رواني)2-ارتقاء تواناييها و قابليت هاي فردي3- تربيت نيروي انساني متفكر و آشنا به فناوري اطلاعات و ارتباطات4- افزايش ارتقاء مشاركت مردمي5- استمرار فرآیند يادگيري دانش آموزان در خارج از مدرسه6- ايجاد محيطي پويا و جذاب براي شكوفايي كامل استعدادها و بروز خلاقيتهاي فردي و جمعي دانش آموزان7- افزايش حضور، پشتيباني و مشاركت والدين و گروههاي ذينفع در فرآيندهاي يادگيري 8- همراه نمودن كادر آموزشي مدارس با روندهاي نوين آموزشي مبتني بر نيازمندي هاي جامعه دانش بنيان9- ايجاد محيطي مناسب جهت ارزيابي مستمر و متناسب با استعداد و پيشرفت دانش آموزان10- فراهم نمودن فضاي مشاركتي و تعامل دانش آموزان و معلمان در فرآيندهاي ياددهي – يادگيري11- ترويج يادگيري تجربي، پژوهش محوري و دانش آموز محوري در فرآيندهاي آموزشي12- توسعه مهارتهاي ادراكي، كلاسي، اجتماعي، حرفه ايي و تخصصي دانش آموزان13- تربيت دانش آموزان فاخر براي ورود به ميدان هاي بين المللي با تكيه بر هويت ايراني – اسلامي(همان،1391،5).

3-8-2- پيش نيازها جهت اجراي مدارس هوشمند
1- براي هر كلاس درس يك دستگاه ديتا پروژكتور (اينتراكتيو) همراه با يك پرده نمايش يا يك برد هوشمند.2- رايانه شخصي به تعداد مورد نياز 3- تجهيزات Active/Passive شبكه 4- اينترنت پرسرعت5- وب سايت مدرسه6- نرم افزارهاي آموزشي چند رسانه ايي7- نرم افزار اتوماسيون مدرسه8- سایر نرم افزارهای کاربردی(همان،1391 ،6).

1-3 – پیش درآمد
علم جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که از ویژگی های نواحی مختلف سطح زمین و پراکندگی پدیده های گوناگون اعم از طبیعی و انسانی و روابط انسان و محیط طبیعی بحث می نماید. محیط طبیعی شامل آب وهوا (اقلیم)، نوع ناهمواری ، جنس خاک، منابع آب، پوشش گیاهی و زندگی جانوری می باشد و محیط طبیعی در شکل گیری فرهنگ و آداب و رسوم مردم و سایر مسائل انسانی تأثیر دارد. یکی از مهمترین خصوصیات هر تحقیق بررسی قلمرو مکانی پژوهش و رابطه تنگاتنگ آن با ویژگیهای طبیعی و انسانی است. برای بهتر به نتیجه رسیدن از مباحث علمی می بایست اطلاع کافی و دقیق از منطقه مورد مطالعه داشته باشیم. از این جهت در فصل سوم این تحقیق ابتدا به معرفی موقعیت، حدود و وسعت و سپس ویژگیهای طبیعی و انسانی منطقه مورد مطالعه بررسی می گردد. در انتهای این فصل نیز روش تحقیق شامل روش مورد استفاده در این تحقیق، جامعه آماری، ابزار گردآوری داده ها، مراحل انجام تحقیق، شاخصها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار می گیرند.

شکل 1-3- نقشه تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان
(مأخذ- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان- گروه نقشه)
2-3- موقعیت، حدود و وسعت محدوده مورد مطالعه
منطقه سیستان که شامل بخش شمالی استان سیستان و بلوچستان است از 5 شهرستان به نامهای شهرستان زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون تشکیل شده است، منطقه سیستان از شمال، مشرق و جنوب شرقی با کشور افغانستان، از جنوب غربی با شهرستان زاهدان و از شمال غربی به شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی محدود می شود و مساحت کل منطقه سیستان 15197 کیلومتر مربع می باشد. شهرستان هامون تا اسفند ماه سال 1391تحت عنوان بخش شیب آب یکی از بخش های شهرستان زابل محسوب می شد، اما در تاریخ مذکور، بخش شیب آب شهرستان زابل با عنوان شهرستان هامون به صورت یک شهرستان مستقل در استان سیستان و بلوچستان تغییر نام داد. شهرستان هامون در موقعیت جغرافیایی 30 درجه و 5 دقیقه تا 31 درجه و یک دقیقه عرض شمالی و 60درجه و 55 دقیقه تا 61 درجه و 35 دقیقه طول شرقی قرار دارد و مساحت این شهرستان حدود 4072 کیلو متر مربع است. شهرستان هامون بر اساس تقسیمات کشوری سال 1391 دارای 2 بخش به نامهای مرکزی و تیمورآباد و 4 دهستان به نامهای محمد آباد و لوتک از بخش مرکزی و تیمور آباد و کوه خواجه از بخش تیمور آباد می باشد. در جدول 1-3- مساحت دهستان های شهرستان هامون ذکر شده است.
جدول 1-3- مساحت دهستانهای شهرستان هامون در سال 1391
ردیف
نام دهستان
مساحت به کیلومتر مربع
1
محمد آباد
292
2
لوتک
2752
3
تیمور آباد
192
4
کوه خواجه
836

محدوده مورد مطالعه در این تحقیق،دهستان محمد آباددر بخش مرکزی شهرستان هامون است. دهستان محمد آباد با مساحت تقریبی 292 کیلومتر مربع در شمال شرقی شهرستان هامون و در موقعیت جغرافیایی 30 درجه و 47 دقیقه تا 31 درجه و یک دقیقه عرض شمالی و 61 درجه و 12 دقیقه تا 61 درجه و 35 دقیقه طول شرقی قرار دارد. دهستان محمد آباد از شمال به دهستان قائم آباد شهرستان نیمروز، از غرب به دهستان بنجار بخش مرکزی شهرستان زابل و دهستان جزینک شهرستان زهک، از جنوب به دهستان لوتک و از شرق به دهستان تیمور آباد شهرستان هامون محدود می شود. با توجه به نتایج سر شماری سال 1390تعداد روستاهای دهستان محمد آباد 70 مورد می باشد.
3-3- ویژگیهای طبیعی منطقه
با توجه به اینکه از نظر ویژگیهای جغرافیای طبیعی کل منطقه سیستان شرایط تقریباً یکسانی را دارا است و از این لحاظ منطقه سیستان یک واحد جغرافیایی محسوب می شود لذا ویژگیهای طبیعی منطقه سیستان در این قسمت از پژوهش ارائه می شود.
1-3-3- زمین شناسی و ژئومورفولوژی
سیستان از نظر زمین شناسی یک دشت آبرفتی هموار و نسبتاً مسطح حاصل از رسوبات رودخانه ایی است. کف رسوبات از سنگهای کرتاسه و کنگلومرای اواخر دورة ترشیاری شکل گرفته است. بر روی گدازه های مارن قرمز دورة ترشیاری، تنها برجستگی بازالتی سیستان به نام کوه خواجه مشاهده می شود. چاه نیمه های سیستان، حاصل فعالیت دورة کواترنری است، جلگه سیستان از غرب به رشته کوههایی محدود می شود که از فلیش های کرتاسه و رسوبات تبخیری و آهکهای الیگو سن و سازند پلیوسن تشکیل شده و در ضلع جنوبی رشته های فوق، سنگهای متامورفیک مشاهده می شود (سازمان برنامه بودجه، 1376، 11).
بررسی سیمای زمین شناسی منطقه نشان از وجود نواحی سخت و محکم در زیر رسوبات دوره کواترنر دارد، این نواحی مانند بلوک لوت در خلال کوهزایی آلپی به عنوان توده سختی عمل نموده و د شکل گیری کنونی سیمای توپوگرافیک منطقه نقش به سزایی داشته است وجود نواحی سخت و محکم در زیر رسوبات دشت سیستان موجب شده است که این منطقه همانند بلوک لوت از نظر زمین شناسی بسیار پایدارتر از دیگر مناطق کشور باشد، و به همین علت بسیار کم در معرض خطر وقوع زمین لرزه شدید و مخرب در منطقه سیستان باشد. همچنین در منطقه سیستان با سرزمین همواری مواجه می شویم که در تمامی وسعت آن اختلاف ارتفاع به زحمت از 130متر تجاوز می نماید. این منطقه دارای شیب ملایمی است (کمتر از 2 درصد) که جهت عمومی آن از طرف جنوب شرقی به شمال غربی است. تپه های ماسه ای، از جمله عوارض ژئومورفولوژی مشخص منطقه سیستان هستندکه حاصل عمل بادهای منطقه محسوب می شوند( ذاکری، 1381، 131).
2-3-3- آب وهوا( اقلیم)
اقلیم منطقه به روش کوپن خشک بسیار گرم با تابستان خشک bwh می باشد، تعداد روزهای خشک سالیانه بطور متوسط بیش از 300 روز است. خصوصیات مهم اقلیمی منطقه عبارتند از: تابش زیاد آفتاب، دامنه زیاد تغییرات دما در شبانه روز و طول سال، بارش کم 60-50 میلی متر، وزش بادهای تند، بالا بودن درجه حرارت و تبخیر بالقوه سالانه بسیار زیاد (5000 میلی متر). با بررسی های انجام شده، جهت باد غالب، شمال غربی بوده که بیشتر در تابستان می وزد و در سایر فصول جهت وزش باد، بیشتر شمالی است (هادر بادی، 1380، 121).

شکل 2-3- منحنی آمبروترمیک منطقه سیستان
منبع:(ابراهیم زاده، 1388 ،65)
جدول 2-3- وضع جوی منطقه سیستان بر حسب ماه: سال 1389

ماه

دمای هوا (درجه سانتی گراد)

معدل حداکثر
معدل حداقل
حداکثر مطلق
حداقل مطلق
متوسط
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
5/31
4/37
5/40
6/44
2/41
8/36
4/35
7/25
0/20
5/15
3/18
4/20
8/14
8/20
3/24
0/29
0/28
0/23
9/19
9/9
8/1
9/0
8/4
1/7
3/38
1/44
9/46
2/48
4/46
3/42
0/40
8/31
8/24
4/20
3/22
9/35

8/6
0/14
2/21
9/22
4/24
1/14
8/14
4/2
5/2-
4/6-
9/0-
9/1
1/23
1/29
4/32
8/36
6/34
9/29
7/27
8/17
9/10
2/8
5/11
8/13
منبع : (سالنامه آماری سیستان و بلوچستان، 1389، 59)

جدول 3-3- ویژگیهای عناصر اقلیمی منطقه سیستان

ماه

بارندگی ماهانه (میلیمتر)

حداکثر بارندگی در یک روز (میلیمتر)
رطوبت نسبی (درصد)

تعداد روزهای یخبندان

میانگین ساعات آفتابی (ساعت)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)

ساعت

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع دوره متوسطه، آموزش فنی و حرفه ای، مدارس راهنمایی Next Entries منابع مقاله با موضوع افغانستان، منطقه سیستان، میانگین دما