منابع مقاله با موضوع مراکز آموزشی، جمع آوری اطلاعات، مدیریت آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

دستیابی به اطلاعات اولیه یا داده های آماری، اخذ آنها به طور مستقیم از اشخاص مورد بررسی است. این روشها شامل مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و شرح موارد است. در بررسیهای جغرافیایی باید روشی را انتخاب کرد که با طبیعت کار مورد نظر متناسب باشد. لازم به ذکر است که اتخاذ هر روشی، هر چند مناسب انتخاب شده باشد، بدون برنامه ریزی دقیق و توجه عمیق به جزئیات، می تواند امر جمع آوری اطلاعات مورد نظر را به گمراهی بکشاند یا باعث شود که واقعیتها به درستی ثبت نشوند و بلاخره نتایج نادرست به دست آید. مؤثرترین روش برای هر گونه تحقیقی، بر اساس ماهیت، وسعت و بزرگی مسئله تحقیق تعیین می شود و محقق باید از این روشها آگاهی داشته و توانایی تشخیص روش صحیح را داشته باشد. متداول ترین روشها در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز محققان عبارتند از: 1- استفاده از اسناد و مدارک (روش کتابخانه ای) 2- روشهای میدانی شامل مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه. معمولاً در تحقیقات جغرافیایی از ترکیبی از روشهای ذکر شده استفاده می شود تا امکان بهره مندی از مزایای همة آنها وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که اولویت جمع آوری اطلاعات در جغرافیا با روشهای میدانی است و سالهاست که از مطالعات میدانی به عنوان روشی برای تدریس و ابزاری برای تحقیق در جغرافیا استفاده می شود زیرا بسیاری از اطلاعات مورد نیاز در پژوهشهای جغرافیایی در منابع مکتوب (کتابخانه ایی) موجود نیستند و بهترین راه شناخت یک منطقه، مشاهده عینی آن است و هیچکس نمی تواند ادعا کند که مکانی را بدون مشاهده حضوری آن کاملاً شناخته است(همان، 1389، 143-142).
برای انجام تحقیق حاضر، ابتدا برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع و آشنایی با مبانی نظری از منابع مکتوب یا روشهای کتابخانه ای و اینترنتی مثل مطالعه کتابها، مقالات فارسی و لاتین، جداول، آمارنامه ها و نقشه های موجود تهیه شده از طریق سازمانهای مختلف استفاده شده است و در راستای گردآوری داده های پایه و اساسی مورد نیاز روشهای میدانی مثل بازدید از مراکز آموزشی منطقه مورد مطالعه و مصاحبه با مدیران مدارس مکمل کار بوده است.
4-5-3- شاخص های مورد مطالعه
شاخص های مورد بررسی این تحقیق عبارتند از: وضعیت دسترسی روستاییان به مراکز آموزشی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با توجه به فاصله و وضعیت معابر موجود در منطقه، بررسی آمار دانش آموزان مراکز آموزشی پسرانه، دخترانه و مختلط، آمار کارکنان آموزشی و اداری کلیه مراکز آموزشی، بررسی تعداد دانش آموزان رشته های تحصیلی موجود در مراکز آموزشی متوسطه، وضعیت فضاهای آموزشی موجود از نظر مساحت زیر بنا و محوطه و تعداد کلاس و وضعیت موجود ساختمانهای مدارس، تعداد مدارس هوشمند و سایر امکانات موجود مثل نمازخانه، کارگاه و آزمایشگاه و زمین ورزشی، کمبود فضای آموزشی در بعضی از روستاها و فضاهای ساخته شده بلا استفاده در برخی دیگر ازروستاها ، بررسی تعداد نیروی انسانی متخصص در مدارس متوسطه و کمبود هایی که در این رابطه وجود دارد، تعداد مدارس نمونه و شبانه روزی و طرحهای روستا مرکزی.
5-5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تحلیل داده های مرتبط با فرضیه اول یعنی آرایش فضایی مراکز آموزشی از نقشه و نرم افزار Arc GIS استفاده شده است و در رابطه با فرضیه دوم یعنی مقایسه بین وضعیت فضاهای آموزشی با استانداردهای آموزشی علاوه بر روش توصیفی- تحلیلی از نرم افزار آماری SPSS13 نیز استفاده شده است.

1-4- پيش درآمد
مطالب مورد بررسي در فصل چهارم تحت عنوان يافته هاي تحقيق به دو بخش تقسيم مي شوند: بخش اول شامل يافته هاي توصيفي و تحليلي حاصل از مشاهدات ميداني است، در اين قسمت ابتدا به بررسي تعداد جمعيت و تعداد خانوارهاي روستاهاي مورد مطالعه دهستان محمد آباد با توجه به آمار سال هاي 1385 و 1390 پرداخته شده و سپس پراكندگي مراكز آموزشي در سطح دهستان در قالب نقشه هاي GIS ترسيم و ضمن تحليل دسترسی به اين مراكز آموزشي، درجه بندي مدارس و مقايسه آنها با استانداردهاي آموزشي، تراكم دانش آموز در كلاس هاي مدارس در مقايسه با استانداردهاي آموزشي و وضعيت كادر آموزشي و ساير كاركنان مدارس دهستان به تفكيك مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم اين فصل به آزمون دو فرضيه پژوهش حاضر اختصاص پيدا كرده است.
2-4- يافته هاي توصيفي و تحليلي
در ابتداي اين فصل لازم است اطلاعات و آمار مربوط به خدمات آموزشي مديريت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصيلي 92-1391 ارائه گردد:
در سال تحصيلي مذكور تعداد 114 واحد آموزشي شامل 65 مدرسه ابتدايي، 32 مدرسه راهنمايي، 13 دبيرستان و 4 هنرستان دانش آموزان دوره هاي مختلف را در سطح شهرستان هامون پوشش داده اند (شكل 1-4).

شکل 1-4- نمودار ستونی تعداد آموزشگاههای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-91
آمار كل دانش آموزان 7833 نفر كه از اين تعداد آمار مدارس ابتدايي 4950، مدارس راهنمايي 1258، دبيرستان 1391 و هنرستان 234 نفر دانش آموز مي باشد (شكل 2-4).

شکل 2-4- نمودار ستونی تعداد دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-91
دليل افزايش آمار دانش آموزان ابتدايي در سال تحصيلي فوق افزايش تعداد پايه هاي تحصيلي ابتدايي به 6 پايه و دليل كاهش آمار مدارس راهنمايي، كاهش تعداد پايه هاي دوره راهنمايي تحصيلي به 2 پايه يعني دوم و سوم راهنمایی می باشد (در سال 92-91 پایه اول راهنمایی دانش آموز نداشته است). در سال تحصيلي 92-1391 تعداد كاركنان مديريت آموزش و پرورش شهرستان هامون 748 نفر بوده كه 51% آنها زن و 49% مرد بوده اند.
همچنين از لحاظ مدرك تحصيلی، توزيع كاركنان به شرح ذيل بوده است: زير ديپلم 20 نفر، ديپلم 56 نفر، فوق ديپلم 331، ليسانس 319 و بالاتر از ليسانس 22 نفر (شكل 3-4).

شکل3-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون از لحاظ مدرک تحصیلی در سال تحصیلی 92-91
همچنين در راستاي طرح هوشمندسازي مدارس از مجموع 114 واحد آموزشي شهرستان هامون، تعداد 11 واحد آموزشي (6/9%) و 2 مجتمع آموزشي و پرورشي در سال تحصيلي 92-1391 به اينترانت ملي كشور متصل بوده اند.
اسامي اين آموزشگاه ها و مجتمع ها در جدول (1-4) ذكر شده است.

جدول 1-4- طرح اتصال مديريت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصيلي 92-1391 به اينترانت ملي كشور
ردیف
آموزشگاه
آدرس
1
مجتمع آموزشی و پرورشی شهید حسینی طباطبایی
دهستان تیمور آباد- روستای تیمور آباد
2
دبیرستان نمونه پسرانه امام خمینی (ره)
دهستان تیمور آباد -روستای تیمور آباد
3
دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی
دهستان کوه خواجه – مجتمع علی اکبر
4
دبستان پسرانه حکمت
دهستان کوه خواجه – مجتمع علی اکبر
5
راهنمایی پسرانه شهید اندرزگو
دهستان کوه خواجه – مجتمع علی اکبر
6
دبیرستان دخترانه هدایت
دهستان محمدآباد- شهر محمد آباد
7
دبستان شهید هراتی
دهستان محمدآباد- روستای فیروزه ای
8
مجتمع شهید صیاد شیرازی
دهستان محمدآباد- روستای کیخا
9
راهنمایی نمونه دخترانه خدیجه کبری (س)
دهستان محمدآباد- روستای کیخا
10
دبستان دخترانه مهدیه
دهستان کوه خواجه – مجتمع علی اکبر
11
دبیرستان پسرانه شهید چمران
دهستان کوه خواجه – مجتمع علی اکبر
12
دبیرستان پسرانه فاتح
دهستان لوتک – روستای لوتک
13
دبستان 12 بهمن
دهستان لوتک – روستای لوتک
مأخذ: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون (واحد فناوری اطلاعات)
اما يافته ها و اطلاعات مرتبط با موضوع پژوهش يعني تحليل فضايي دسترسي به مراكز آموزشي دهستان محمد آباد بر مبناي سئوالات، فرضيات و اهداف تحقيق به شرح ذيل جمع آوري شده است.
1-2-4- تغييرات مربوط به تعداد جمعيت و خانوار روستاهاي مورد مطالعه
با توجه به اينكه تعداد خانوار و تعداد جمعيت روستاهاي مورد مطالعه در مطالعات مربوط به جمعيت دانش آموزي و نيروي انساني مورد نياز مدارس و فضاهاي آموزشي و مقايسه توان هاي آنها با استانداردهاي آموزش و پرورش تاثير گذار است لذا در اين قسمت از پژوهش تعداد خانوار و تعداد جمعيت روستاهاي مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در قالب جدول شماره 2-4 ذكر شده است.
جدول 2-4- تعداد خانوار و جمعيت روستاهاي مورد مطالعه دهستان محمد آباد در سال هاي 1385 و 1390
ردیف
نام روستا
تعداد خانوار سال 85
تعداد جمعیت سال 85
تعداد خانوار سال 90
تعداد جمعیت سال 90
1
تمبکا
136
498
145
488
2
فیروزه ای
275
1121
310
1171
3
باغک
67
259
72
256
4
کیخا
93
489
107
525
5
دهکول
121
412
135
392
6
بهرام آباد
117
510
121
485
7
ده میر
88
370
114
450
8
دک دهمره
67
341
86
344
9
ابراهیم آباد
123
550
134
499
10
عباسیه
122
465
139
517
11
حمزه آباد
54
269
47
193
12
ذوالفقاری
77
344
84
325
13
شهرک بزرگ
79
342
88
324
14
چهارخمی
122
574
90
367
15
گزموم
73
322
75
288
16
پل اسبی
51
227
30
117
17
ده رضا
45
203
64
237
18
کوشه سفلی
94
371
82
307
19
کوشه علیا
79
293
73
231
20
سدکی
91
386
89
334
21
شهریاری
12
39
11
42
22
آخوند غلامی
58
282
62
206
23
توتی
40
263
44
227
24
دولت آباد
144
675
111
476
25
دیوانه
95
411
98
379
26
روستا شهر محمدآباد
512
2384
645
2681

ماخذ:فرمانداری شهرستان هامون

شکل 4-4 نمودار ستونی جمعیت سالهای 1385 و 1390 روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمد آباد
با توجه به جدول شماره 1-4 و شکل شماره 4-4 در رابطه با كاهش يا افزايش جمعيت روستاهاي مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در سال 1390 نسبت به سال 1385 مشخص مي شود كه جمعيت روستا شهر محمدآباد به عنوان مرکز شهرستان هامون در سال 1390 افزایش یافته است، این مسئله بيانگر موقعيت اين مكان، نقش خدماتي، اداري و قرار داشتن در مسير ارتباطي اصلي و مهيا بودن شرايط رشد و توسعه اين مكان است.
از بين روستاهاي مورد مطالعه در دهستان محمد آباد جمعيت روستاهاي فيروزه ايي، كيخا، ده مير، دك دهمرده، عباسيه، ده رضا و شهرياري در سال 1390 نسبت به سال 1385 افزايش اندكي داشته است و جمعيت روستاهاي تمبكا، باغك، دهكول، بهرام آباد، ابراهيم آباد، حمزه آباد، ذوالفقاري، شهرك بزرگ، چهارخمي، گزموم، پل اسبي، کوشه سفلي، كوشه عليا، سدكي، آخوند غلامي، توتي، دولت آباد و ديوانه كاهش يافته است، نتيجه اينكه اكثريت روستاهاي دهستان با كاهش جمعيت قابل ملاحظه مواجه شده و دليل اصلي اين تغييرات و كاهش جمعيت وجود خشكسالي در سال هاي اخير بوده است كه باعث كم رنگ شدن كشاورزي و دامداري در منطقه شده و نبود فرصتهاي شغلي باعث مهاجرت اكثر جوانان بويژه قشر تحصيل كرده شده است.
2-2-4- مراكز آموزشي مقطع ابتدايي
توجه و استقبال جوامع امروزي از آموزش عمومي نتيجه اثرات قطعي اين امر در توسعه و تحولات اقتصادي، اجتماعي است. دگرگوني نظام طبقاتي به عنوان زير ساخت تفكر خانواده موجب تغييرات اساسي در نگرش به امر آموزش گرديده است. آموزش كنوني ديگر در انحصار يك طبقه معين از جامعه كه در گذشته امكان بهره وري از كليه امكانات آموزشي داشته است، نمي باشد بلكه تسهيلات مناسبي را از اين حيث بطور تقريب براي كليه طبقات فراهم نموده است. هر چند توجه خانواده ها به آموزش از اثرات قطعي آن در زندگي فردي و اجتماعي ناشي مي گردد، لیکن برنامه ریزی دولتها می تواند موجبات بهره مندی آحاد ملت را از شرایط و امکانات آموزشي فراهم نموده و در رغبت بيشتر خانواده ها به آموزش موثر واقع گردد. لذا توجه دولتها به آموزش همگاني و تأكيد قانوني بر لزوم اشتغال به تحصيل گروه لازم التعليم جامعه آنطوركه در قانون اساسي نيز آمده است، دومين علت توسعه كمي آموزش و

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع مراکز آموزشی، آثار تاریخی، جمع آوری اطلاعات Next Entries منابع مقاله با موضوع سیستان و بلوچستان، فناوری اطلاعات، مراکز آموزشی