منابع مقاله با موضوع مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

کمتر، بهره وری کمتر و ارزش بازار پایین تر می‌شود. همچنین نتایج حاکی از این است که حاکمیت شرکتی ضعیف، بطور بالقوه باعث کاهش بازدهی نیروی کار و افزایش هزینه‌های محصول می‌شود. اما این تاثیر در صنایع رقابتی و در شرکت‌هایی که توانایی رقابت در بازار محصول را دارند؛ کمتر است.
یوتامی و ایناگا (2011) آن ها با نمونه گیری از شرکت های اندونزی، طی دوره 1994 تا 2007 به بررسی موارد زیر پرداختند:
1- چگونه شرکت های با جریان نقد آزاد بالا، هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد را کنترل می کنند. 2- بررسی تاثیر هزینه نمایندگی بر سود سهام و اهرم شرکت. 3- بررسی تفاوت هزینه نمایندگی بین شرکت هایی که به سهامدارانشان سود سهام پرداخت می کنند و شرکت هایی که به طور منظم سود سهام پرداخت نمی کنند.
نتایج تحقیق عبارتند از: 1- تاثیر منفی ناچیز جریان وجوه نقد آزاد بر سود تقسیمی. 2- تاثیر مثبت و معنی دار جریان وجوه نقد آزاد بر اهرم. 3- اثر منفی معنی دار وجوه نقد آزاد بر سود تقسیمی. 4- اثر منفی بی معنی(کم اهمیت) رشد بر روی سود تقسیمی. 5- اثر مثبت اهرم بر سود تقسیمی.6- اثر مثبت اما بی معنی )از لحاظ آماری) اندازه شرکت و ریسک بر سود تقسیمی. 7- وجود رابطه مثبت معنادار جریان وجه نقد آزاد بر روی سود تقسیمی در شرکتهای دارای دوره پرداخت سود سهام 5 ساله و وجود اثر منفی معنادار شرکت های دارای دوره پرداخت سود سهام کمتر از 5 سال. در هر دو گروه اثر هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد بر اهرم مثبت ، اما کم اهمیت است.
نجاح و همکاران (2012) در تحقيقي با توجه به فرضیات اصلی تئوری نمایندگی به بررسی تاثير سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی است. یافته های آزمون پژ‍وهشگر آنست که سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معنادار و سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شركت هاي داراي و فاقد هزینه نمایندگی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
2-5-2- پیشینه داخلی تحقیق
کردتبار(1386)، به بررسی تأثیر مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار سود (مدیریت سود مبتنی بر آستانه) پرداخته است. در این خصوص از مدیران غیرموظف به عنوان ابزار نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاران نهادی عمده به عنوان ابزار نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی استفاده شده است. نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق بر اساس مدل آستانه و از طریق رساندن سود گزارش شده به آستانههای مطلوب سودآوری65 تعیین میشود، عبارت است از مدیریت سود افزایشی و مدیریت سود کاهشی و نمایندۀ مدیریت سود، اقلام تعهدی غیرعادی نمیتوانند تغییرات سود آوری آتی را توجیه نمایند و نمیتوانند به عنوان علامتی برای سودآوری در سالهای آتی باشند. همچنین نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در رفتار مدیریت سود بیانگر این موضوع است که وقتی انگیزه برای دستکاری سود بالاست، مدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی عمده، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیرعادی دارند.
اسماعیلی(1385)، به بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی ازجنبه های اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران میپردازد. کیفیت سود در این تحقیق، میزان تداوم سود شرکت یعنی توانایی سودهای جاری برای پیش بینی عایدات آتی تعریف شده و تداوم سود نیز تابعی از تعهدات در نظر گرفته شده است. تعهدات را میتوان تغییر در دارایی های غیرنقدی پس از کسر بدهیها تعریف کرد (ریچاردسون (2004). تعهدات با استفاده از روش ترازنامهای و از طریق مجموع خالص سرمایه در گردش و خالص داراییهای عملیاتی غیرجاری و خالص داراییهای مالی محاسبه شده است. فرضیهها بر مبنای رابطه بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف طراحی شده است. در این پژوهش، جامعه آماری متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1383-1381 میباشد و از تجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده گردید. نتایج بیانگر آن بودند که تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب میشوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند.
تأثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی از قبیل مالکیت سرمایه گذاران نهادی، وجود مدیران غیرموظف، عدم وجود مدیرعامل شرکت به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و وجود حسابرسان داخلی، را بر مدیریت سود مورد بررسی قرارداد. نتایج حاصل نشان میدهد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت های بیش از 45 درصد باشد، مدیریت سود کاهش مییابد. همچنین بین وجود مدیران غیرموظف در هیئت مدیره ، جدایی مدیرعامل از ریاست یا نائب رئیس هیئت مدیره و وجود حسابرسان داخلی در شرکتها در ایران و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
کاشانی پور و نقی نژاد (1388)، به بررسی اثر محدودیت های مالی بر تغییرات سطوح نگهداری وجه نقد در برابر تغییرات در جریان های نقدی پرداختند و با استفاده از معیارهای متعدد(اندازه شرکت، عمر شرکت، نسبت سود تقسیمی و گروه تجاری) به عنوان نماینده ای از وجود محدودیت های مالی، نشان دادند که جریانات نقدی تاثیر معناداری بر سطوح نگهداری وجه نقد ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین حساسیت جریانات نقدی وجه نقد شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی وجود ندارد.
رضوانی و همکاران (1388) آن ها نقش وجوه نقد آزاد را به عنوان منبع تامین مالی در تصمیمات مدیریتی و همچنین ارتباط این وجوه را با تغییرات سود (با در نظر گرفتن دو متغیر فرصتهای سرمایه گذاری و اندازه شرکتها) را در نمونه آماری شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سالهای 1383 تا 1386 مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بیانگر آن است که در شرکت های بزرگ و در شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین، بین وجوه نقد آزاد و تغییرات تقسیم سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین مدیران شرکت های مذکور در تصمیم گیری های سیاست های تقسیم سود ، سه عامل مهم وجوه نقد آزاد، فرصت های سرمایه گذاری و اندازه توجه می کنند. یافته های آنان موید تئوری جریان نقد آزاد و بیانگر مصداق داشتن نظریه جنسن در بورس اوراق بهادار تهران است.
مهرانی و باقری (1388) پژوهش آنها با بررسی اطلاعات 90 شرکت به عنوان نمونه، طی سال های 1378 تا 1384 و با به کارگیری روش رگرسیون خطی چند متغیره صورت گرفت. آنها با بررسی فرایض تحقیق دریافتند که بین مدیریت سود و جریان وجه نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد.
فرایض مورد پژوهش عبارتند از: 1- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان های نقد آزاد رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی رابطه معناداری وجود دارد. 3- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم رابطه معناداری وجود دارد. 4- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی در شرکت های جریان های نقد آزاد زیاد و رشد کم رابطه معناداری وجود دارد.
تهرانی و حصارزاده (1388) جهت بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری و همچنین رابطه بین محدودیت در تامین مالی و کم سرمایه گذاری، 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1379 الی 1385 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین جریان های نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار می باشد. اما رابطه بین محدودیت در تامین مالی و کم سرمایه گذاری در این شرکت ها، از لحاظ آماری بی معنا است.
کاشانی پور و همکاران(1389)، آنها به بررسی رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی پرداختند آنها در طی دوره زمانی 1381 تا 1387 اطلاعات مالی 96 شرکت را مورد بررسی قرار دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری بالاتری برخوردار هستند.
طالب بیدختی و ایرانی(1389) به بررسی رابطه میان مدیریت جریان‌های نقدی و هزینه‌های بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. آنها طی یک دوره زمانی 1378- 1386 موضوع را مورد بررسی قراد دادند. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و جریان‌های نقدی غیرمنتظره با هزینه‌های بدهی، دارای رابطه معناداری می باشند و متغیرهای رشد فروش و درصد مالکیت دولت نیز هیچگونه رابطه معناداری با هزینه‌های بدهی ندارند. در این تحقیق، جریان های نقدی غیرمنتظره به عنوان شاخص مدیریت جریان‌های نقدی است، که با هزینه‌های بدهی شرکت رابطه مستقیم دارد.

2-6- خلاصه فصل
در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخشها، ارائه ادبیات تحقیق مناسب میباشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمت های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل با بیان مقدمهای از کلیات ادبیات تحقیق، حاکمیت شرکتی ، جریانات نقدی و حساسیت آن بر سرمایه گذاری ، مسائل نمایندگی که متغیرهای تحقیق می باشند و در ادامه چارچوب نظری و پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی ارائه گردیده است.

جدول2-1- خلاصه پیشینه تحقيق

ردیف
نام پژوهشگر
سال
عنوان
شرح
1
کاناگارتنام

2007
بررسی حاکمیت شرکای و عدم تقارن اطلاعاتی

اختلاف قیمت پیش بینی شده با استقلال هیئت مدیره و درصد سهام وثیقه مدیران ارتباط منفی دارد

2
ری دیک و ویتد

2009

بررسی رابطه بین حساسیت جریان و جه نقد و وجوه نقد آزاد

شرکت های دارای جریانات نقدی منفی نسبت به شرکت های دارای جریان نقدی مثبت حساسیت جریانات نقدی متفاوتی دارند

3
گیرود و مولر

2011

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر عملکرد شرکت ها

حاکمیت شرکتی ضعیف در صنایع غیر رقابتی منجر به بازده سرمایه کمتر و ارزش بازار پایین تر می شود

4
اسماعیلی

1385
بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه هاب اصول راهبردی شرکت های پدیرفته شده در بورس تهران
تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند در ارتقای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش با هامیتی ندارند

5
کاشانی پور و نقی نژاد

1388
بررسی اثر محدودیت های مالی بر تغییرات سطوح نگهداری وجه نقد در برابر تغییرات در جریانات نقدی

جریانات نقدی تاثیر معناداری بر سطوح نگهداری وجه نقد ندارد و تفاوت معناداری بین حساسیت جریانات نقدی وجه نقد شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی و جود ندارد

6
تهرانی و حصارزاده
1388
بررسی رابطه بین جریانات نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
رابطه بین جریانات نقدآزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم است

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
سرفصل مطالب

روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری تحقیق
فرضیه های تحقیق
مراحل عمومي آزمون فرض آماري
ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق
قلمرو تحقیق
روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها
متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها
روش های آماری و تجزیه و تحلیل دادهها

3-1- مقدمه
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه ای را آغاز کند تا او را دقیق تر و سریعتر در دستیابی به پاسخ پرسش های مورد نظر یاری کند
در فصل حاضر روش شناسی تحقیق توسط پژوهشگر تشریح می شود. به این ترتیب که ابتدا روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و فنون جمع آوری داده ارائه می گردد.سپس فرضیات پژوهشی تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق و بعد از آن، به تشریح نحوه محاسبه متغیر های مستقل و وابسته تحقیق پرداخته می شود. در ادامه مدل های رگرسیونی مورد نیاز جهت آزمون

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد Next Entries منابع مقاله با موضوع هزینه نمایندگی، بورس اوراق بهادار، دارایی ها