منابع مقاله با موضوع مدیریت دانش، عوامل سازمانی، مدیریت دانش در سازمان، دانش آشکار

دانلود پایان نامه ارشد

بیرون از آن باشند.
2. ایجاد دانش و یادگیری: یکی از استراتژی های مهمی که این مدل ارائه می دهد، ایجاد دانش از طریق یادگیری است.
3. ذخیره سازی: اگر ساز و کاری مناسب برای نگهداری دانش وجود نداشته باشد، بخش عظیمی از آن به مرور از بین خواهد رفت.
4. توزیع: اجرای موفق این استراتژی تا حدود زیادی به فرهنگ یک سازمان بستگی دارد، اگر توزیع دانش در یک فرهنگ مورد تأکید قرار نگرفته باشد، تلاش های مدیریت دانش با شکست مواجه خواهد شد.
5. حذف دانش زائد (دور ریختن): تصور گذشتگان بر این بود، که هر چه اطلاعات انسان بیشتر باشد راه حل های بهتری را تدوین خواهد نمود. امروزه این تصور مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا اطلاعات زیاد الزاماً باعث بهبود راه حل ها و تصمیمات نمی شود. بلکه اطلاعات و دانش های صحیح و به هنگام مورد تأکید است.
این استراتژی بر حذف دانش ها و همچنین نگرش های قدیمی و مخرب تأکید دارد. در مدیریت دانش تغییری مدنظر می باشد که در راستای اهداف سازمان باشد، لذا دانش های نامناسب و مخرب می توانند مسیر این تغییر را عوض کنند.
6. به کارگیری: دانش به خودی خود ارزشمند نیست. زمانی ارزشمند خواهد بود که به کار گرفته شود ،دانشمندی که از دانش خود هیچ گونه استفاده ای نمی کند قطعاً دانش وی برای دیگران هیچ ارزشی نخواهد داشت. (Hales,2001)

شکل 1-2: مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش ((Hales,2001

3-4-2 مدل رن جانستون66
این مدل، به کار گیری مدیریت دانش را با توجه به در نظر گرفتن دو عامل میزان پیچیدگی کار و میزان تعاملات مورد نیاز برای انجام آن کار عملی می داند. این مدل، فعالیت های موجود در سازمان را به چهار دسته تقسیم می کند که ویژگی های آن ها به شرح زیر است:

ویژگی های فعالیت نوع اول :
رویه های استاندارد، اتکای زیاد به فرآیندها، متدولوژی رسمی و فرآیندهای ارتباطی قوی
ویژگی های فعالیت نوع دوم :
مهارت های هدفمند، آموزش های رسمی، رویه های استاندارد، روتین بودن کار و حداقل وابستگی از شاخص های عمده این نوع فعالیت است. تمام دانش در این نوع فعالیت ها کد گذاری شده و به شکل صریح وجود دارد.
ویژگی های فعالیت نوع سوم :
تکراری نبودن، نیاز به افراد متخصص، تعاملات محدود با طیف خاصی از کارکنان و تشکیل تیم های تخصصی حول محورهای مشخص از جمله شاخص های عمده گونه سوم است.
ویژگی های فعالیت نوع چهارم :
چالشی بودن فعالیت ها، روتین نبودن، نیاز به تخصص های وسیع، وابستگی زیاد، نیاز به کار تیمی و فرآیندهای ارتباطی قوی از جمله ویژگی های عمده این سطح به شمار می روند. متصدیان انجام این فعالیت ها از دانش نهفته زیادی برخوردارند. مبادله دانش های نهفته از طریق تشکیل تیم های متعدد، برگذاری کارگاه ها و سمینارها صورت می گیرد. سیستم های یادگیری، خلاقیت و جستجوی دانش از اجزای تفکیک ناپذیر این فعالیت ها به شمار می روند (Johnston,2000:6-10).
4-4-2 مدل کاربست مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران
این مدل تحلیلی در سطوح چهارگانه ای صورت بندی شده است. سطح اول مدل تحلیلی ادعا می کند، عوامل سازمانی بر مدیریت دانش اثر مستقیم می گذارند. در سطح دوم تحلیل این ادعا مطرح شده است که شهروندان دانشی از طریق تحت تأثیر قرار دادن عوامل سازمانی بر مدیریت دانش اثر می گذارند. همچنین در سطح سوم، این ادعا مطرح است، که عوامل محیطی از طریق تحت تأثیر قرار دادن عوامل سازمانی بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران اثر می گذارند. در نهایت در سطح چهارم، تأثیرگذاری عوامل مختلف بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران به تصویر کشیده شده است ( ابطحی و صلواتی ، 1385).

5-4-2 مدل چارچوب ستونهای مدیریت دانش
این مدل شامل سه ستون اصلی و چهار فرآیند برای مدیریت دانش می باشد.
ستون 1: جستجو و طبقه بندی دانش و فعالیت های مرتبط، آشکار سازی کد بندی و سازماندهی دانش
ستون 2: تعیین و ارزیابی دانش و فعالیت های دانش محور
ستون 3: هماهنگی فعالیت های دانش محور، در دست گرفتن، استفاده و کنترل دانش، تقویت و انتشار دانش
فرآیندها: ایجاد،‌ آشکار سازی، استفاده و انتقال( Wigg ,1993 )
6-4-2 مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص های67KMC در اثر بخشی مدیریت دانش
این مدل دو دیدگاه برای قابلیت های مدیریت دانش به منظور پیاده سازی اثر بخش مدیریت دانش را بیان می کند:
• دیدگاه منبع محور که بر تکنولوژی، ساختار و فرهنگ تأکید دارد.
• دیدگاه دانش محور که بر مهارت،‌ یادگیری و اطلاعات تأکید دارد.
در این مدل شاخص های دو دیدگاه منبع محور و دانش محور ترکیب شده و سپس بر روی فرآیند مدیریت دانش تأثیر گذاشته و آن هم در نهایت بر اثر بخشی مدیریت دانش تأثیر می گذارد (Aujirapongpan,2010)

7-4-2 مدل سنگ بنای مدیریت دانش68
این مدل توسط پروبست، روب و رمهاردت (2002) ارائه گردید. با توجه به جنبه های کاربردی این مدل آن را به عنوان مدل نسبتاً کاملی که نکات مثبت همه ی مدل ها را تقریباً در بر می گیرد مورد توجه بیشتر قرار می دهند. طراحان مدل یاد شده، مدیریت دانش را به صورت سیکل دینامیکی می بینند که در چرخش دایم است. مراحل این مدل شامل هشت جزء متشکل از دو سیکل؛ درونی و بیرونی است.
• سیکل درونی به وسیله بلوک های شناسایی، کسب، توسعه، تسهیم، کاربرد و نگهداری از دانش ساخته می شود.
• سیکل بیرونی شامل بلوک های اهداف دانشی و ارزیابی آن است .
کامل کننده این دو سیکل بازخور است. شکل 5-2 اجزاء مذکور را نمایش می دهد.

در ادامه خلاصه ای از مدل های ارائه شده در زمینه مدیریت دانش طی سال های مختلف در جدول (3-2) ارائه گردیده است:
مدل
محقق
عناصر و فرآیندهای مدل(گردآوری توسط محقق)
مدل مارپیچی دانش
Nonaka (1994 )
بررسی کارکرد متقابل بین دانش صریح و ضمنی همزمان با توسعه ی آن ها در سطح هستی شناسی- گسترش دانش سازمانی از سطح فردی، با کمک توسعه انجمن های کارکردی
مدل انتقال دانش
Nonaka& Tackeuchi
(1995)
فرآیند های انتقال دانش:
– اجتماعی سازی (پنهان به پنهان) : انتقال دانش پنهان از فردی به فرد دیگر
– بیرونی سازی (پنهان به آشکار): تبدیل دانش پنهان به آشکار مثل سمینارها
– ترکیب (آشکار به آشکار): حرکت از دانش آشکار فردی به سمت دانش آشکار گروهی
– درونی سازی ( آشکار به پنهان) : نهادینه کردن دانش آشکار جمعی بدست آمده در سازمان
مدل مدیریت دانش سازمانی
Andersen & APQC(1996)
فرآیندها: ایجاد، تشخیص،‌ جمع آوری،‌ جذب، سازماندهی ، کاربرد و تسهیم
درکنار چهار چوب توانمند ساز: رهبری، فرهنگ، فناوری، اندازه گیری
مدل چرخه دانش
Meyer& Zack (1996)
مراحل :کسب، پالایش، ذخیره سازی/ بازیابی، توزیع، و نمایش/ به کارگیری
آن ها به این چرخه به عنوان پالایشگاه دانش نگاه می کردند.
چارچوب مراحل مدیریت دانش
Venderspek & spijkervet (1997 )
فرآیندها: مفهمومی سازی،‌ انعکاس، اقدام و بازنگری با تأثیر از توسعه ی داخلی و خارجی
مدل مبتنی بر فرآیندها و فراهم کنندگان مدیریت دانش
O’dell& Grayson (1998)
فرآیندها‌: ‌ایجاد و شناسایی،‌ جمع آوری، سازماندهی،‌ توزیع،‌ تطبیق و بکارگیری دانش
فراهم کنندگان: رهبری، فرهنگ، تکنولوژی، سنجش و اندازه گیری دانش
مدل هشت فرآیندی دانش
Beckman
(1999)
فرآیندها: شناسایی کردن،‌ تسخیر کردن،‌ انتخاب کردن،‌ پخش کردن، به کاربردن،‌ ایجاد کردن و تجارت کردن
مدل زنجیره ارزش دانش
Lee & Yang (2000)
فرآیندها: ‌کسب و نوآوری، حمایت،‌ یکپارچگی و توزیع
زیر ساخت های دانش: ارتباط با مشتری و تأمین کننده، ظرفیت ذخیره دانش، ‌استخدام افراد دانشی و مدیریت ارشد.
مدل چهار بعدی
Tannembaum & Alligar (2000)
ابعاد : اشتراک دانش،‌ دسترسی به دانش، تلفیق دانش، کاربرد دانش
مدل مرحله ای پیاده سازی مدیریت دانش
Lee & Kim(2001)
فرآیندها: نوآوری،‌ تکثیر، مجتمع سازی و شبکه شدن
چرخه حیات دانش
Shaw & Sheehan
(2002)

دانش در طول منحنی طی چهار مرحله پیشرفت می کند.
خلق، آماده سازی، انتشار، تجاری سازی
ادامه جدول 3-2: مدل های مختلف مدیریت دانش

مدل
محقق
عناصر و فرآیندهای مدل(گردآوری توسط محقق)
مدل مدیریت دانش فیرید برای دولت
Frid(2003)
در 5 سطح متوالی:
1. آشوب دانش69: درک و پیاده سازی اهداف، چشم اندازها و شاخص های مدیریت دانش
2. آگاهی از دانش70: به کار گیری و حمایت از اهداف و چشم اندازهای مدیریت دانش بخشی71
3. تمرکز بر دانش: شروع تمرکز بر فعالیت های جدید
4. مدیریت دانش: نهادینه سازی اقدامات و ارزشیابی دارایی های فکری72
مدل ارزیابی مدیریت دانش
Oztemel & Aslankaya (2004)
سطح استراتژیک: استراتژی دانش- فرهنگ دانش
سطح فنی: برنامه ریزی دانش- زیر ساخت دانش
سطح عملیاتی: نظارت و بهبود دانش
سیستم مدیریت دانش HLI73
Abdullah et al(2005)
عناصر: استراتژی های مدیریت دانش، منابع انسانی، ‌بستر فرهنگی، ساختار سازمانی،‌ فرآیندها ( شناسایی،‌ سازماندهی، دستیابی به دانش، به اشتراک گذاری دانش، حفاظت از بنیان دانش، فعالیتهای محیط ساز دانشی، تکنولوژی اطلاعات،‌ رهبری، ارزیابی مدیریت دانش، الگو برداری.
مدل سلسله مراتبی و 5 لایه ای مدیریت دانش
Hicks et al (2006)
لایه اول: افراد- تمامی محفوظات موجود در ذهن انسان ها
لایه دوم: حقایق، تهیه داده ها ی خام برای سطوح بالاتر از طریق مستندات، پایگاه داده و انبارهای داده
لایه سوم: اثرات – کمک در امور تصمیم گیری، با استفاده از ابزارهای همچون سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، ‌سیستم های یادگیری، گروه افزارها و گزارشات
لایه چهارم: راه حل ها- تصمیم گیری و اجرا با کمک سیستم های هوشمند واستاندارهای عملکردی (بهترین اقدامات)
لایه پنجم: نوآوری- از طریق مهندسی مجدد و ارائه ی کالاها و خدماتی دانش محور
مدل مرحله ای مدیریت دانش
Lin ( 2007)
مرحله ی 1. اقدام: پی بردن شرکت به اهمیت دانش و مهیا شدن برای اقدامات مدیریت دانش
مرحله ی 2. توسعه : سرمایه گذاری شرکت برای زیرساخت های مدیریت دانش در جهت تسهیل و انگیزش فعالیت های دانشی
مرحله ی 3. بلوغ: ایجاد شبکه دانش برای اعضای درون سازمانی و برون سازمانی

ادامه جدول 3-2: مدل های مختلف مدیریت دانش
مدل
محقق
عناصر و فرآیندهای مدل(گردآوری توسط محقق)
مدل فرآیند تکامل دانش در خوشه های صنعتی
Wang & Shen (2008)

1. تمرکز گرایی در عناصر دانش
2. ایجاد شبکه های ارتباطی عناصر دانش
3. جذب دانش از محیط، فرهنگ و آداب و رسوم و افراد
4. کسب ارزش دانش در جهت افزایش نوآوری و تکامل
مدل زنجیره ارزش دانش74
Almarabeh
(2009)
فعالیت های اولیه75: تسهیم اطلاعات، یکپارچگی اطلاعات، ‌اقدام دانش.
فعالیت های حمایتی: کسب دانش76 ، تبدیل دانش77، محرمانگی78 ، توزیع دانش79
مدل سیستم اجتماعی – فنی مدیریت دانش80
Sajeva(2010)
• بعد فنی: فناوری های اطلاعاتی- ارتباطی
• بعد اجتماعی: رهبری استراتژیک، ‌زیر ساخت های سازمانی،‌ یادگیری سازمانی فرهنگ سازمانی
• فرآیندها: شناسایی دانش،‌کسب دانش، خلق دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش،‌کاربرد دانش
این سه بعد ارتباطی متقابل دارند.

5-2 تعاریف ابعاد اصلی فرآیند مدیریت دانش
• 1-5-2 خلق و کسب دانش
خلق دانش فرآیند ایجاد دانش به وسیلهی افراد و همچنین متبلور کردن و متصل کردن آن به سیستم دانش سازمان را گویند (نوناکو و دیگران، 1385). به طور کلی خلق دانش به توانایی سازمان در ایجاد ایدهها و راهحلهای نوین و مفید اشاره دارد (ابطحی و صلواتی، 1385).
کسب دانش اولین فرآیند مدیریت دانش است که بر اهمیت قابلیت دانش فردی در سازمان تأکید میکند. از آنجایی که کسب دانش فعالیتی اثربخش برای سازمان ها میباشد، بایستی مرتبط با نیازهایی باشد که در چشمانداز و استراتژیهای سازمان نمایان است.کسب دانش و جمعآوری آن میتواند ناشی از منابع درونی دانش مانند دانش در مورد فعالیتهای کاری، گزارشها و مدارک مختلف

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع مدیریت دانش، دارایی ها، سیستم مدیریت، استراتژی ها Next Entries منابع مقاله با موضوع تسهیم دانش، مدیریت دانش، دانش سازمانی، انتقال دانش