منابع مقاله با موضوع مدل مفهومی، تحلیل عامل، پرورش خلاقیت، موانع خلاقیت

دانلود پایان نامه ارشد

انسانی ……………………………………………………………………….78
2-3-14 فنون ایجاد رغبت به خلاقیت ……………………………………………………………………………………………… 79
2-3-14-1 توفان مغزی ……………………………………………………………………………………………..80
2-3-14-2 فن اشتراک مساعی ……………………………………………………………………………………80
2-3-14-3 فن تحلیل سیستمی ……………………………………………………………………………………80
2-3-14-4 فن نشست غیر رسمی ……………………………………………………………………………….81
2-3-14- 5 ارتباط اجباری …………………………………………………………………………………………81
2-3-15 موانع خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 82
2-3-15-1 موانع محیطی ………………………………………………………………………………………….82
2-3-15-2 موانع فردی ……………………………………………………………………………………………82
2-3-16 عوامل شکست خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………. 82
2-3-17 ویژگی افراد خلاق …………………………………………………………………………………………………………… 83
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
2-3-18 مقایسه مدیران خلاق با غیر خلاق ………………………………………………………………………………………. 85
2- 3 – 19 جایگاه خلاقیت در آموزش و پرورش …………………………………………………………………………… 86
2-3-20 نقش مدیر در پرورش خلاقیت …………………………………………………………………………………………… 87
2-3-21 خصوصیات مدیر خلاق …………………………………………………………………………………………………….. 88
2-3-22 خلاقیت در سازمان …………………………………………………………………………………………………………… 88
2-3-23 ویژگی سازمان خلاق ………………………………………………………………………………………………………… 88
2-4 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….90
2-4-1 پیشینه داخلی …………………………………………………………………………………………………….90
2-4-2 پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………. 92
2-5 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………….. .98
2-6 مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 99
فصل سوم – روش شناسی پژوهش
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………101
3-2 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 101
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
3-3 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………… 102
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………….. 102
3-5 روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………. 102
3-6 ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………. 103
3-7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………….. 104
3-7-1 تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………. 104
3-7-2 تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………. 105
3-8 روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………..106
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ه
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………108
4-2 آمار توصیفی … …………………………………………………………………………………………………………………….. 108
4-2-1 ویژگی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………108
4-2-1-1 جنسیت ……………………………………………………………………………………………………….109
4-2-1-2 تحصیلات …………………………………………………………………………………………………….110
4-2-1-3 سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………111
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
4-2-1-4 سن ………………………………………………………………………………………………………………112
4-2-2 توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به لحاظ سبک رهبری …………………………………………………………..113
4-2-3 آمار توصیفی مولفه ها ………………………………………………………………………………………………………….114
4-2-3-1 نفوذ آرمانی ……………………………………………………………………………………………………114
4-2-3-2 تحریک ذهنی …………………………………………………………………………………………………116
4-2-3-3 انگیزه الهام بخش ……………………………………………………………………………………………117
4-2-3-4 ملاحظات فردی ………………………………………………………………………………………………118
4-2-3-5 پاداش مشروط …………………………………………………………………………………………………119
4-2-3-6 مدیریت فعال ………………………………………………………………………………………………….120
4-2-3-7 مدیریت منفعل …………………………………………………………………………………………………..121
4-2-3-8 خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………123
4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..127
4-3-1 بررسی نرمال بودن متغیرها …………………………………………………………………………………………………..127
4-3-2 تحلیل عامل اکتشافی ………………………………………………………………………………………………………….128
4-3-3 تحلیل عامل تائیدی …………………………………………………………………………………………………………….129
4-3-3-1 تخمین استاندارد مدل …………………………………………………………………………………….130
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
4-3-3-2 مدل T-values…………………………………………………………………………………………….131
4-3-4 ارزیابی مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………133
4-3-4-1 بررسی شاخصهای مدل تحت بررسی ………………………………………………………………134
4-3-4-2 برآورد بارهای عاملی………………………………………………………………………………………135
4-3-4-3 مدل T-values…………………………………………………………………………………………….136
4-3-5 آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………….137
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
5-1 مقدم

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع تحول گرا، رهبری تحول گرا، خلاقیت و نوآوری، روانشناسی اجتماعی Next Entries منابع مقاله با موضوع توزیع فراوانی، تحول گرا، رهبری تحول گرا، سبک های رهبری