منابع مقاله با موضوع عاطفه مثبت، مثبت اندیشی، مهارت های اجتماعی، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

درآمد همراه باشد.
2-4-11-3- ازدواج
پژوهش هاي متعددي حاکي از اين است که افراد متأهل شادتر از افراد مطلقه، مجرد، متارکه کرده، و يا همسر از دست داده مي باشند ، هم چنين متأهلان داراي فزند شادتر از متأهلان بدون فرزند هستند. ازدواج قوي ترين اثر را بر شادکامي و سلامت رواني و جسماني دارد و محروميت از آن بسيار آشفته ساز است(ديکي،1999).
2-4-11-4- تحصيلات
ارتباط بين تحصيلات و شادکامي از هم بستگي تحصيلات با موفقيت شغلي و درآمد ناشي مي شود . جالب تر اين که آنها معتقدند که تحصيلات اگر منجر به انتظاراتي شود که نتوان آنها را برآورده ساخت ممکن است حتي با شادکامي تداخل کند ، بنابراين فاصله بين هدف و دستيابي به آن را افزايش مي دهد(يزداني ،1382).
ارتباط بين تحصيلات و شادي مثل ارتباط بين ثروت و شادي است. يعني در کل نمي توان گفت هر چه تحصيلات بالاتر شاد کامي بيشتر مي شود، ولي از آنجا که ممکن است افراد با تحصيلات بالاتر حد اقل در حد بر آورده نمودن نياز هاي اساسي زندگي، در آمد داشته باشند. بنا براين کم بودن ميزان شادکامي آنها ممکن است به اين دليل نباشد، ولي در مجموع بين ميزان تحصيلات و شادي ارتباط حتمي وجود ندارد ( عابدي ، 1384).
2-4-11-5-رضايت شغلي
رضايت شغلي يکي از عوامل تأثير گذار بر شادکامي افراد است. ميهالي215 ( 1997 ) براي اولين بار مفهوم فلو216 را وارد ادبيات شادکامي کرده است. فلو به معناي لحظات فوق العاده نشاط انگيزي است که آن چه فرد تجربه مي کند، آن چه آرزو مي کند و آن چه فکر مي کند با هم هماهنگ هستند. وي معتقد است که مردم شادي بيشتري را در هنگام کار تجربه مي کنند و چنين مي نمايد که رضايت شغلي يکي از مهمترين پيش بيني کننده هاي شادکامي باشد( آيزنک217،1999، نقل از فيروز بخت و بيگي، 1375).

2-4-11-6- سلامتي
سلامتي و نشاط با يکديگر ارتباط دارند. انسان شاد و مثبت تا حدود زيادي از سلامتي خوبي برخوردارند، زيرا ذهن خود را با افکاري پرمي کنند که باعث توليد اندورفين در بدن آنها مي شود و اين امر سلامتي را افزايش مي دهد. بر عکس افکار و احساسات منفي در بدن انسان توليد سم مي کند که براي انسان مضر است ( کامالودين ، نقل از قرچه داغي ،1377 ).
سلامتی و شادکامي با يکديگر ارتباط دارند. برخي از تحقيقات از جمله مطالعات علي پور و همکاران ( 1379 ) بيانگر اين نکته هستند که شادي دستگاه ايمني را تقويت مي کند و تقويت دستگاه ايمني سلامت فرد را بهبود مي بخشد. ون هون218 (1994 ) نيز ارتباط شادکامي با سلامت را چنين بيان مي کند که : اولاً فقدان شادکامي استرس زا است و استرس مي تواند بيماري هاي خطرناکي توليد کند. ثانياً شادکامي براي رشد رواني فرد لازم و مفيد است، زيرا شادکامي به شخص کمک مي کند که با فشارهاي روحي مقابله کند از آنجاکه فقدان سلامتي موجب مختل شدن فرآيند دسترسی به اهداف مي گردد بر شادکامي تأثير منفي دارد ( ون هون219 ، 1994 ).
2-4-11-7- مذهب
بررسي هاي اخير اين واقعيت را ثابت مي کند ايمان مي تواند منجر به شادي و زندگي شادتر شود. بررسي هايي که توسط محققان و سازمان هايي از قبيل گالوپ220 انجام گرفته نشان داده اند که افراد مؤمن و متدين از افراد غير متدين احساس شادي و رضايت از زندگي بيشتري دارند. مطالعات نشان داده اند ايمان نه تنها باعث احساس شادي بيشتر مي شود، بلکه ايمان ديني قوي به انسان کمک مي کند که با مواردي مثل کهولت سن، بحران هاي شخصي و يا بيماري هاي لاعلاج بهتر و مؤثرتر کنار بيايد. ( لاما و کاتلر221، نقل از انوشيرواني، 1382 ).

2-4-11-8- اوقات فراغت و تفريح
شواهد قطعي مبني بر اين است که معمولاً روزهاي تعطيل موجب شادي کلي انسان مي شود، وجود دارد، احتمالاً فعاليتهاي تفريحي به اين علت بر شادي مردم تأثير مي گذارد که مردم اوقات زيادي را خارج از محيط کار و ساير تعهدات فشار زا مي گذرانند . هم چنين معلوم شده است که روزهاي تعطيل موجب افزايش عاطفه مثبت نمي شود، بلکه کاهش چشم گيري در عواطف منفی ايجاد مي کند. فايده اساسي تفريح ، اثر فوري آن بر عاطفه مثبت است . تفريح ، باعث افزايش عاطفه مثبت مي باشد. تفريح تأثير زيادي بر همه ي جنبه هاي سلامت و به خصوص بر عاطفه مثبت و نيز بر سلامت رواني و جسمي و تا اندازه اي کمتر بر خود شادي دارد. تأثيرات تفريح بر شادي را مي توان تا حدودي به وسيله ي رضايت مندي اجتماعي که به وسيله تفريح حاصل مي شود تبين کرد(کار222،2004، نقل از پاشا شريفي و ديگران،1385).
2-4-11-9- موفقيت و تأ ييد اجتماعي
عزت نفس ارتباط نزديکي با شادي دارد و همان طور که مشخص است يکي از شايعترين منابع لذت محسوب مي شود . موفقيت و تأييد اجتماعي مهمترين منبع شادي است؛ البته عزت نفس تا حدودي به ارتباط با ديگران و تا حدودي به عملکرد موفقيت آميز بستگي دارد (آرگايل223 ،2001،نقل از گوهری و همکاران،1382 ).
2-4-11-10- حوادث زندگی
فراوانی حوادث مثبت زندگی با عاطفه مثبت به اندازه 33 درصد رابطه دارد (کانر224 وهمکاران 1981).
مناظری از جمله دریا خورشید کوه ها و محیط های وحشی و طبیعی نیز عواطف مثبت ایجاد می کنند. موردی که بشترین میزان ایجاد شادکامی را به خود اختصاص می دهد عاشق شدن است و هر قدر این عشق بیشتر طول بکشد تأثیرمثبت دارد. داشتن بچه به میزان زیاد گاهی اوقات باعث تنش بوده و از سطح شادکا می خانواده می کاهد. برنده شدن در یک بخت آزمایی یک افزایش موقتی را در شادکامی ایجاد می کند اما سطح شادکامی بیش از مدتی به سطح طبیعی باز می گردد. این حوادث تأثیرات پیچیده ای بر شادکامی دارند زیرا آن ها تغییر اصلی را درزندگی شخصی ایجاد می کنند که ممکن است دراین زمان هم مثبت وهم مخل باشد. تجربه های مذهبی می تواند تأثیرات مثبت بلند مدتی داشته باشد. تجربه های اوج از طریق مذهب موسیقی و دیگر فعالیت های شدیداتفاق می افتد(ادینگتون و شومن225 20004).
2-4-11-11- توانایی ها
جذابیت فیزیکی (به ویژه در زنان جوان) از اثرات قوی تر برخورداراست و موجب ایجاد شادمانی بیشتر می گردد. ارتفاع قامت درمردان نیز از اثرات مشابه واز یک همبستگی جزیی با شادمانی برخوردار است . مهارت های اجتماعی از اهمیت بیشتر ی در مقایسه با سایر توانمندی ها برخوردارند (ادینگتون و شومن 2004 ).همچنین آرگایل و لو226 (1990)دریافتند که افراد برون گرا مهارت های اجتماعی بیشتری دارند و به همین دلیل شادترند. مهارت های اجتماعی از آنجايی که موجب افزایش امکان دستیابی به روابط مطلوب با دیگران می گردند موجبات شادی بیشتری رافراهم می آورند.(ساراسون227 1985 نقل از کشاورز 1383)
2-4-11-12- سن
برادبرن228 ( 1969 ) بر اساس تحقيقي دريافت 38% افراد در بيست سالگي، خود را بسيار شاد توصيف مي کنند در حالي که 31 % افراد در سي سالگي و 30 % کساني که در چهل و پنج سالگي به سر مي برند، چنين احساسي را بيان کرده اند. تنها 8 % افرادي که در بيست سالگي به سر مي برند، نسبتاً شاد نيستند. اين ميزان هر ده سال افزايش مي يابد و براي افرادي که در پنجاه سالگي به سر مي برند به 17 % مي رسد. بر اساس بررسي هاي مختلف رضايت مندي و عاطفه نسبت افزايش سن کمي افزايش مي يابد و عاطفه منفي با افزايش سن کاهش مي يابد و اين هر دو مورد در مردان ببيشتر است( اپستين229 ، 2007 ).
2-4-12- راهکارهای افزایش شادکامی
روان شناسان به دنبال پژوهشهای معتدد در زمینه راهکارهای افزایش شادکامی به نتایجی دست یافته اند و برای دستیابی به شادکامی مواردزیر را توصیه می نمایند: 1-هرشبرگر 230 (2005)جهت رسیدن به شادمانی سه نکته راتوصیه می کند:
1. قدرشناس بودن231 که می توان آن را یک احساس درونی مثبت دانست که با تقدیر و تشکر از افراد خاص یا موقعیت های ویژه بیان می شود. هرشبرگر طی پژوهشی از افراد خواست تا برای مدت یک ماه هر شب 3 مورد از وقایع مثبت روزانه خود راثبت نموده و روی آن تمرکز نمایند و سپس از عامل به وجود آورنده آن وقایع (خود دیگران موقعیت)تشکر نمایند. نتایج پژوهش نشان داد شادکامی افراد به طور معنی داری افزایش یافت.
کتچاین232(2006)معتقد است اگر شما سپاسگذار چیزی در زندگیتان هستید نمی توانید ناشاد و غمگین باشید . سر چیزی را که در هر روز شما سپاسگزار و ممنون آن هستید پیدا کنید و آن را در دفتر خاطرات خود بنویسید و هر چند روز یکبار دفتر خود را مرور نمایید. 2.داشتن فعالیت های هدفمند و 3- مثبت اندیشی نیز از دیگر توصیه های هر شبرگر برای رسیدن به شادکامی است.
2- داشتن روابط اجتماعی گسترده و برون گرا بودن از دیگر راهکارهای افزایش شادمانی است. تحقیقات متعدد(هیلز وآرگایل233 2001 ؛فوردایس234 1996 ؛ سلیگمن235 2004 ؛ کلارک 236 و ریس237 1988 به نقل از آرگایل و لو238 1990)حاکی است افراد برون گرا که معمولا”دارای شبکه روابط اجتماعی وسیع هستند از شادی بیشتری نسبت به درون گراها برخورداند.
3- هدفمند بودن و داشتن برنامه ریزی در زندگی از دیگر راهکارهای شادکامی است. فریدمن239 (1978 نقل از سیلگمن 2003 )در نتایج برسی «روانشناسی امروز » دریافت که اگر افراد احساس کنند زندگیشان معنادار و جهت دار است ودر مورد ارزش هایی که به زندگیشان جهت می بخشند اطمینان داشته باشند شادتر خواهند بود. کنتار و ساندرسون240 (1999 به نقل از آرگایل 2001 ) معتقدند شرکت در فعالیت های ارزشمند و کار در جهت رسیدن به اهداف شخصی برای شادکامی و خوشبینی اهمیت دارد.
مک گری گور241 ولیتل242 (1998) شیوه مطالعه اهداف افراد را با درخواست از آن ها برای فهرست کردن «طرح های شخصی » ودرجه بندی آن ها روی مقیاس ها گزارش کردند.آنان در 2 مطالعه از 237 نفر آزمود نی خواستند که 10 طرح شخصی را روی 35 مقیاس درجه بندی کنند. نتایج نشان داد شادی با عامل اثر بخشی که شامل فقدان سختی استرس و فشار زمان و رسیدن به نتایج مثبت و کنترل می باشد همبستگی دارد.
شلدون و الیوت (1999 نقل از جوکار 1386)با ارائه الگو خود هماهنگ سازی243 (برگرفته از نظر خود تعیینی244 (دیسی و ریان، 1985) تأثیر هدفمندی بر احساس بهزیستی ذهنی245 را بررسی نمودند. نتیجه پژوهش این پژوهشگران آن بود که اهداف عامل تداوم بخش شادی هستند و هر گاه اهداف فرد شخصی و خود جوش باشد شادکامی بیشتر در فرد ایجاد می شود. جوکار(1386) به بررسی رابطه بین هدف گرایی و شادی پرداخت . پژوهش وی در راستای تحقیق دیکمن246 (1998)ابعاد انگیزشی شادی مورد آزمون قرار گرفت ورابطه شادی با سه گونه هدف با عناوین تسلط، عملکرد گرایشی و عملکرد پرهیزی مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد هر چه هدف دانشجویان از تحصیل به سوی تسلط و یادگیری مطالب میل کند سطح شادی بالاتر و هر هدف به سمت پرهیز از شکست جهت گیری شود احساس شادی کمتر خواهد بود. تحلیل داده ها ی به دست آمده در بین هدف عملکرد گرایشی و شادی رابطه ضعیفی برقرار بود. به اعتقاد کتچاین (2006) یک زندگی شاد یک زندگی پر محتوا و پر معنا است. معنا را می بایست در زندگی پیدا کرد. معنا و محتوا چیزی نیست که بتوان آن را از دیگران طلب کرد می بایست آن را در خود کشف کرد مهم نیست که این کار چقدر طول می کشد زیرا واقعا” ارزش تلاش کردن را دارد.
4-چهارمین عامل تأثیر گذاردرشادمانی مثبت اندیشی و واقع بینی است.افراد خوش بین و مثبت اندیش افرادی هستند که فقط امور خوب را از گذشته به یاد می آورند انتظارشان مبنی بر حوادث آینده مثبت است در مورد دیگران نظرات مثبت دارند البته مثبت اندیشی و خوش بینی به معنای خوش خیالی نیست. در خوش بینی واقعیت نگری هم هست. افراد با توجه به واقعیت زندگیشان بیشتر بر امور مثبت آن تمرکز می کنندو امور منفی را نیز به عنوان واقعیت در نظر می گیرند(اویشی و داینر 2005 ؛سلیگمن247 2004 ؛ فوردایس248 2000 ؛ گیلبرت، 2007 ؛ کتچاین 2006). سیچر249 و کارور250 (1985)رویکردی در مورد خوش بینی ارائه کرده اند.از نظر آنان خوش بینی انتظار فراگیر است مبنی بر اینکه حوادث آینده مثبت خواهد بود.آزمون «جهت گیری زندگی» را

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع فوردایس، زندگی خوب، آموزش و پرورش، آموزش شادکامی Next Entries منابع مقاله با موضوع هوش هیجانی، سلامت روان، پیاده روی، کارکنان دانشگاه