منابع مقاله با موضوع سیستان و بلوچستان، فناوری اطلاعات، مراکز آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

پرورش محسوب مي گردد. اين توجه ناشي از تأمين عدالت اجتماعي به منظور بهره مندي و امكان فرصتهاي مساوي جهت استفاده ي همگاني از امكانات تربيتي يكسان توسط دولتها مي باشد و مي تواند زمينه ساز رشد كمّي آموزش همگاني گردد. رشد جمعيت نيز سومين عامل توسعه كمّي آموزش و پرورش محسوب مي گردد.
همه ي اين موارد موجبات جذب هر چه بيشتر كودكان و نوجوانان را به مدارس در مقطع ابتدايي فراهم مي نمايد كه البته در مراحل بعدي و به منظور تكميل زمينه هاي رشد تربيتي و آموزشي، بايد امكان ادامه تحصيل در مقطع راهنمايي، متوسطه و عالي نيز فراهم گردد.
1-2-2-4- پراكندگي و دسترسي به مدارس ابتدايي در دهستان محمدآباد
شکل شماره 5-4- پراکندگی مراکز آموزشی در مقطع ابتدایی را در دهستان محمدآباد نشان می دهد.
دهستان محمد آباد در سال تحصيلي 92-1391 مجموعاً در مقطع ابتدايي داراي 26 آموزشگاه بوده كه از اين تعداد 1 آموزشگاه پسرانه و 1 آموزشگاه دخترانه و 24 آموزشگاه مختلط در سطح دهستان فعاليت داشته اند. بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان در اين مقطع نسبت به سال هاي گذشته كاهش یافته است كه علل اين مسئله ناشي از استقبال خانواده ها از برنامه هاي كنترل جمعيت و اثرات خشكسالي كه باعث مهاجرت جوانان روستايي به نقاط شهري و افزايش كهنسالي جمعيت روستايي شده است، مي باشد. واحدهاي آموزشي پسرانه و دخترانه مستقل، مربوط به شهر محمدآباد است و تمركز واحدهاي آموزشي مختلط در مناطق روستايي دهستان ناشي از تعدد و پراكندگي روستاها وجمعيت كم آنها مي باشد.
مطابق آمار سال تحصيلي 92-1391 در كل استان سيستان و بلوچستان 3791 دبستان وجود داشته كه از اين تعداد 65 دبستان مربوط به شهرستان هامون و 26 دبستان متعلق به دهستان محمدآباد بوده است. در يك مقايسه كلي مشاهده مي شود كه مجموع آموزشگاههاي ابتدايي دهستان محمدآباد 67/0 درصد از مدارس ابتدايي استان و 40 درصد از مدارس ابتدايي شهرستان هامون را شامل مي شود.

جدول 3-4- تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان را در مقطع ابتدايي در سال تحصيلي 92-1391 نشان مي دهد.
جدول 3-4 مقايسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع ابتدايي سال 92-1391

تعداد آموزشگاه
تعداد کل دانش آموزان
استان سیستان و بلوچستان
3791
309172
شهرستان هامون
65
4950
دهستان محمدآباد
26
1769
مآخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان (واحد فناوری اطلاعات )و اطلاعات جمع آوری شده توسط نگارنده
برابر آمار سال تحصيلي 92-1391 تعداد دانش آموزان مدارس ابتدايي دهستان محمدآباد 1769 نفر بوده كه از اين تعداد 197 نفر (1/11 درصد) در مدارس ابتدايي پسرانه و 210 نفر (9/11 درصد) در مدارس ابتدايي دخترانه و 1362 نفر (77 درصد) در مدارس ابتدايي مختلط مشغول به تحصيل بوده اند.
شكل شماره 6-4- نحوه ي دسترسي روستاييان به مدارس ابتدايي را در سطح دهستان نشان مي دهد.

با توجه به جدول شماره 3-2- فصل دوم اين پژوهش، استاندارد فاصله دسترسي به دبستان در فضاهاي هموار 5/2 كيلومتر اعلام شده است لذا با توجه به مقياس نقشه شماره 6-4- همه روستاهايي كه در محدوده ي دايره ها قرار دارند فاصله آنها تا مدارس ابتدايي كمتر از 5/2 كيلومتر بوده و دسترسي آنها به مدارس ابتدايي مطلوب مي باشد و روستاهايي كه در خارج از محدوده ي دايره ها واقع شده اند به دو دسته تقسيم مي شوند:
1- روستاهايي كه در مجاورت دهستان محمدآباد با ساير دهستانها قرار گرفته اند كه اين روستاها از مدارس ابتدايي ساير دهستان ها خدمات اموزشي دريافت مي كنند مثل روستاهاي شهرياري و ده رستم محمود كه بدليل فاصله كم آنها با روستاي گرگ دهستان تیمورآباد، دانش آموزان این روستاها از مدرسه ابتدایی روستای گرگ استفاده می کنند یا دانش آموزان روستاي يوسف حسن كه از دهستان چلنگ دهستان تيمورآباد خدمات آموزشی دریافت می کنند.
2- روستاهايي كه به دليل خشكسالي و مهاجرت جوانان این روستاها يا خالي از سكنه شده و يا جمعيت دانش آموزي آنها كاهش زيادي داشته و ناگزير مدارس ابتدايي آنها منحل شده اند مثل روستاهاي نيگرد، ملارضا و گنبد شاهي. به عنوان نمونه در محدوده روستاهاي نيگرد و پنجك كه در زمانهاي گذشته داراي مدرسه ابتدایی بوده اند، براساس مطالعات نگارنده در سال تحصيلي 92-1391 فقط يك دانش آموز در مقطع ابتدايي داشته كه آن يكنفر هم ناگزير به مدرسه ابتدايي شهر محمدآباد آمده است.

جدول 4-4- آمار مدارس ابتدايي روستاهاي مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-1391

نام روستا
آمار دانش آموزان
تعداد کارکنان
وضعیت فضای آموزشی

وضعیت ساختمان
مدرسه

هوشمند

پسرانه
دخترانه
مختلط
اداری
آموزشی
مساحت کل (m2)
زیر بنا(m2)
تعداد کلاس

روستا شهر محمد آباد
197


2
10
2100
700
7
نوساز
*


210

1
10
2145
750
8
نوساز
*
تمبکا


37
1
1
4276
266
5
قدیمی

فیروزه ای


130
1
6
2000
357
8
نوساز
*
باغک


26
1
1
635
140
4
قدیمی

کیخا


45
1
2
1300
300
6
نوساز
*
دهکول


31
1
2
3092
346
6
نوساز

بهرام آباد


78
1
4
1504
675
6
قدیمی

ده میر


79
1
4
1800
300
5
قدیمی

دک دهمرده


43
1
1
1200
350
5
نوساز

ابراهیم آباد


62
1
3
2520
473
8
نوساز

عباسیه


50
1
2
1440
350
6
نوساز

حمزه آباد


79
1
3
1400
297
5
قدیمی

ذوالفقاری


61
1
3
3184
686
6
قدیمی

شهرک بزرگ


62
1
2
1764
300
5
قدیمی

چهارخمی


95
1
5
4225
294
5
قدیمی

گزموم


57
1
2
1200
350
6
نوساز

پل اسبی


83
1
5
4000
350
6
نوساز

ده رضا


35
1
1
1442
450
6
نوساز

کوشه سفلی


40
1
1
1800
246
5
قدیمی

کوشه علیا


19
1
1
2000
350
6
قدیمی

سدکی


78
1
3
8550
400
7
نوساز

آخوند غلامی


35
1
1
2030
237
6
قدیمی

توتی


48
1
2
1064
147
4
نوساز

دولت آباد


114
1
6
2500
420
8
نوساز
*
دیوانه


45
1
2
3526
400
6
نوساز

مأخذ: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون و اطلاعات جمع آوری شده توسط نگارنده
2-2-2-4- درجه بندي مدارس ابتدايي دهستان در مقايسه با استانداردهاي آموزشي
در اين قسمت از پژوهش درجه بندي مدارس ابتدايي دهستان در مقايسه با آخرين استانداردهاي آموزشي كه به منظور صرفه جويي در نيروي انساني و استفاده بهينه از امكانات موجود با تاثير مثبت در آموزش تنظيم گرديده است ، مورد بررسي قرار مي گيرد.
جدول 5-4- وضعيت مدارس ابتدايي دهستان محمدآباد در سال تحصيلي 92-91 از حيث درجه استاندارد آموزشي

درجه بندی آموزشگاه ها
درجه یک
تعداد دانش آموز
تا 40 نفر
درجه دو

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع مراکز آموزشی، جمع آوری اطلاعات، مدیریت آموزش Next Entries منبع پایان نامه درباره کانون کنترل سلامت، سلامت روان، عوامل خطر