منابع مقاله با موضوع سطح معنی داری، اندازه شرکت، اثرات ثابت

دانلود پایان نامه ارشد

سهامداران عادی پرداختی شرکت i در سال t
3-9-4- متغیرهای کنترلی
با توجه به مدل هوانگ و همکاران(2010) و همچنین پژوهش کاشانی پور و همکاران(1389) از متغیرهای زیر به عنوان متغیرهای کنترلی نیز استفاده می شود.
اندازه شرکت: اندازه شرکت می تواند بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد ، به طور کلی شرکت های بزرگ با مشکلات کمتری در جذب سرمایه گذاری و در نهایت با حساسیت کمتری در جریانات نقدی سرمایه گذاری مواجهه هستند زیرا در شرکت های بزرگ، اعتبار دهندگان با هزینه نظارتی و نمایندگی کمتری مواجهه هستند(همان ماخذ). در این پژوهش اندازه شرکت با استفاده از ln دارایی ها محاسبه می شود.
نسبت گردش دارایی:
ها دارایی گردش نسبت=((فروش کل)/(دارایی کل))

انحراف سود پیش بینی و واقعی:
با توجه به تحقیقات هوانگ و همکاران(2010) برای اندازه گیری این متغیر از تفاوت سود پیش بینی و واقعی بر سود پیش بینی شرکت استفاده می شود.
جدول زیر به طور خلاصه علامت اختصاری متغیرها و نام متغیرها را نشان می دهد.
جدول 3-3 علامت اختصاری و نام متغیرهای انتخابی درتحقیق
نـــــام متغیـر
علامت اختصاری
حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری
CFR
سرمایه گذاران نهادی
IS
نسبت گردش دارایی ها
SA
انحراف سود پیش بینی و واقعی
EO
اندازه شرکت
SIZE
3-10 – تابع آماره (ملاک آزمون کننده):
3-10-1-آمار توصیفی
پس از جمعآوری دادهها ابتدا با استفاده از تکنیکهای آمار توصیفی به توصیف دادهها پرداخته می‌شود. با توجه به اینکه پژوهش حاضر برای شرکت های عضو نمونهآماری در دوره 5 ساله صورت گرفته است. لذا ابتدا آمارههای توصیفی که شامل مقدار پارامترهای آماری حداقل، مقدار حداکثر، میانگین و انحراف معیار میباشد، ارائه خواهد شد.
3-10-2- آمار استنباطی:
3-10-2-1 : آزمونK-S نرمالیته داده ها
فرمول:
به منظور بررسی اینکه در پژوهش از روش های آماری پارامتریک و یا از روش های آماری ناپارامتریک استفاده می شود از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به شرح زیر استفاده می شود.

در این آماره،(ضریب چولگی) و (ضریب کشیدگی) می باشند.
{█(H_0=است نرمال متغیرها توزیع@H_1= نیست نرمال متغیرها توزیع )┤
نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد فرض H1رد و فرض H0پذیرفته می شود ، به معنی اینکه داده ها نرمال هستند و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد، فرض H0رد و فرض H1پذیرفته می شود. یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی نمایند بر همین اساس از ln برای نرمال شدن داده ها استفاده می شود.
3-10-2-2 : آزمونD-W (دوربین واتسون)
فرمول:
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین– واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک فرمول زیر محاسبه می شود.
DW= (∑▒〖(e_t-e_(t-1) )^2 〗)/(∑▒e_t^2 )
et = میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی t و et-1= میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل t. اگر همبستگی بین خطاها را با ρ نشان دهیم در این صورت آماره DW به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
DW=2(1-ρ)
{█(H_0=ندارد وجود خطاها بین همبستگی@H_1=دارد وجود خطاها بین همبستگی )┤
نحوه داوری:
نحوه داوری بدین شکل است که اگر این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد فرض H1رد و فرض H0 پذیرفته می شود. به معنی اینکه داده ها دارای مشکل خود همبستگی نیستند. اگر این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار نگیرد، فرض H0رد و فرض H1پذیرفته می شود. یعنی داده ها دارای مشکل خود همبستگی هستند.
3-10-2-3 : آزمون ریشه واحد (آزمون مانایی)
فرمول:
یکی از سودمندترین آزمون ها در زمینه مانایی (سکون) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته70 است. که فرمول آن به این شرح است که فرض کنید سری y t بر اساس ساده ترین شکل خود، یک مدل خود رگرسیونی از درجه اول است.

چنانچه  باشد، سری ماناست. در این آزمون فرض صفر دلیل بر نامانایی است و حالت مطلوب زمانی اتفاق می افتد که فرض صفر رد شود.
{█(H_0=نیستند مانا @H_1=هستند مانا )┤
نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد فرض H0رد و فرض H1پذیرفته می شود. به معنی اینکه داده ها مانا هستند و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد فرض H0تائید و فرض H1رد می شود. یعنی داده ها مانا نیستند.
3-10-2-4 : آزمون برازش مدل
فرمول:
برای اینکه مشخص شدن برای برازش مدل را از چه روشی(داده های تلفیقی یا پانلی) استفاده می شود باید آزمون F لیمر یا چاو را اعمال کنیم که فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

که در آن: RRSS: مجموع مجذورات پسماند های مفید، K : تعداد متغیر های توضیحی، URSS: مجموع مجذورات پسماند های غیرمفید وN: تعداد مقطع ها

{█(H_0=تلفیقی های داده @H_1=پانل های داده )┤
نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد فرض H0تائید و فرض H1رد می شود. به معنی اینکه داده های تلفیقی (Poold) نسبت به روش داده های پانلی (Panel) ارجحیت داشته و اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد، فرض H0رد و فرض H1تائید می شود. به معنی اینکه داده های پانلی (Panel) نسبت به داده های تلفیقی (Poold) ارجحیت دارد.
3-10-2-5 : آزمون هاسمن
فرمول:
برای تخمین الگو به شیوه داده های تابلویی ، دو روش وجود دارد که عبارتند از روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی. تعیین این که در مورد یک نمونه از داده ها کدام یک از این دو روش باید مورد استفاده قرار بگیرد از طریق آزمون هاسمن صورت می گیرد که فرمول آن به شرح زیر می باشد:

به طور ی که معرف تخمین زننده های روش اثرات ثابت نشان دهنده تخمین زننده های روش اثرات تصادفی است.
{█(H_0=تصادفی اثرات روش @H_1=ثابت اثرات روش )┤
نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد ، فرض H0رد و فرض H1تائید می شود. به معنی اینکه روش رگرسیون با اثرات ثابت نسبت به روش رگرسیون با اثرات تصادفی ارجحیت دارد. اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد، فرض H0تائید و فرض H1 رد می شود. به معنی اینکه روش رگرسیون با اثرات تصادفی نسبت به روش رگرسیون با اثرات ثابت ارجحیت دارد.
3-10-2-6 : آزمون رگرسیون چند متغیره
فرمول:
براي بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون چند متغیره از آماره F استفاده شده است. که نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد:

{█(H_0=دارد تبیین قدرت رگرسیون @H_1=ندارد تبیین قدرت رگرسیون )┤
نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد ، فرض H0تائید و فرض H1رد می شود. به معنی اینکه رگرسیون قدرت تبیین دارد. اما اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد. فرض H0رد و فرض H1 تائید می شود. به معنی اینکه آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای () 5% محاسبه شده، مقایسه گردیده وF محاسبه شده بیشتر از F جدول بوده است () و مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد شده است.
3-10-2-7 : آزمون معنادار بودن ضرایب
فرمول:
برای بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهای سمت راست رگرسیون در هر مدل، از آماره t استفاده شده است. که به شرح زیر محاسبه می شود:

{█(H_0=است معنادار ضرایب @H_1=نیست معنادار ضرایب )┤

نحوه داوری:
اگر sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 کمتر باشد ، فرض H0تائید و فرض H1رد می شود. به معنی اینکه ضریب متغیر مورد نظر معنادار است. اما اگر مقدار sig محاسبه شده از سطح معنی داری 05/0 بیشتر باشد، فرض H0رد و فرض H1 تائید می شود. به معنی اینکه ضریب متغیر مورد نظر معنادار نیست. و قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر است ) (، و مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته است.

3-11-خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به روش تحقیق و روش نمونه گیری پرداختیم سپس فرضیه های تحقیق را مطرح نمودیم و آن ها را بیان کردیم.در ادامه متغییر های تحقیق را معرفی نمودیم و سپس آزمون ها را بیان نمودیم.در فصل بعد به تحلیل داده ها خواهیم پرداخت

فصل چهارم
تحلیل داده ها
سرفصل مطالب

مقدمه
آمار توصیفی
آزمون نرمالیته
آزمون برازش مدل
آزمون هاسمن
آزمون رگرسیون چند متغیره
آزمون معنادار بودن ضرایب

4-1- مقدمه
فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن ، دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.در این فصل با استفاده از داده های گردآوری شده از نمونه آماری پژوهش، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند.
4-2 – آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
خلاصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقيق پس از غربالگری و حذف داده‏های پرت به کمک نرم افزار Eviews در جدول 4-1 ارائه شده است.
جدول 4-1 آمار توصيفي متغیرهای پژوهش
متغیر
مشاهدات
میانگین
میانه
بیشینه
کمینه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
حساسیت جریانات نقدی- سرمایه گذاری (CFR)
740
1979/0
3140/0
9680/2
5940/2-
8947/0
1108/0-
0271/3
جریان وجوه نقد آزاد (FCF)
740
0599/0
0629/0
3523/0
3607/0-
0911/0
0437/0-
3568/4
نسبت گردش دارایی ها (SA)
740
7813/0
7500/0
6200/2
0200/0
3960/0
3315/1
5168/6
انحراف سود پيش بيني شده و واقعي (EO)
740
0545/0
0264/0
4334/4
4346/6-
8420/0
4293/0-
0714/15
سرمايه گذاران نهادي (IS)
740
7216/0
7600/0
0000/1
0000/0
1904/0
4934/1-
7689/5
اندازه شرکت (SIZE)
740
512/13
4380/13
3950/18
8810/9
3128/1
5573/0
8881/3
با توجه به جدول 4-1 تعداد مشاهدات سال- شركت بر اساس داده هاي تركيبي متوازن، 740 مشاهده بوده است. با توجه به آماره توصیفی، می توان شاخص های بالا را به شاخص های مرکزی، پراکندگی و سایر شاخص ها تقسیم نمود، که شاخص های مرکزی عبارت از شاخص میانگین و میانه، شاخص های پراکندگی عبارت از شاخص انحراف معیار و سایر شاخص ها عبارت از شاخص بیشینه، کمینه، چولگی و کشیدگی می باشد. به طور خلاصه ميانگين نسبت گردش دارايي ها شرکت های نمونه که برابر با 7813/0 درصد است. کمینه و بیشینه این متغیر نیز به ترتیب برابر با 750/0 درصد و 620/2 درصد می باشد. بر همین اساس این موضوع بیانگر آن است که به طور میانگین شرکت های نمونه از نسبت گردش دارايي ها کمتری برخوردار هستند، زیرا نسبت گردش دارايي ها از میانگین کمتری نسبت به بیشینه برخوردار است.

4-3 آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته پژوهش
از آن جايي که در انجام اين تحقيق به منظور تخمين پارامترهاي مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده مي گردد و این روش بر اين فرض استوار است که متغيرهاي وابسته پژوهش داراي توزيع نرمال می باشد و توزيع غيرنرمال آن منجر به تخطي از مفروضات اين روش براي تخمين پارامترها مي شود، لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیرها مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آزمون كولموگروف-اسميرنف (K-S) بررسی شده است.

داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند :H0
داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند :H1
نتایج این آزمون حاکی از این است که متغیروابسته تحقیق از توزیع نرمال پیروی میکند، که نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش در جدول 4-2 آورده شده است.
جدول 4-2) نتايج بررسي نرمال بودن توزيع متغیر وابسته پژوهش
متغیر
نتايج آزمون KS (نرمالیته)

میانگین
انحراف معیار
مثبت
منفی
آماره k-z
حساسیت جریانات نقدی- سرمایه گذاری
197/0
894/0
064/0
060/0-
312/1
سطح معنی داری
064/0
با توجه به این جدول بعد از آزمون نرمالیته، سطح معنی داری آماره Z آزمون KS برای

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع هزینه نمایندگی، بورس اوراق بهادار، دارایی ها Next Entries منابع مقاله با موضوع همبستگی پیرسون، جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقد آزاد