منابع مقاله با موضوع رگرسیون، روان رنجوری، مدل رگرسیون، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

ي پيش‌بين
B
Β
T
P
روان رنجوری
94/0
56/0
63/7
000/0
برون‌گرایی
33/0-
14/0-
31/2-
02/
باز بودن به تجربه
21/0
07/0
42/1
N.S
توافق
49/0
23/0
66/3
000/0
وجدان
08/0
04/0
77/0
N.S
از مقايسه ضريب رگرسيون مشاهده می‌گردد كه در بين پنج عاملی شخصیت روان رنجور خویی با بتای 56/0 به صورت مثبت و برون‌گرایی و توافق به ترتیب با بتای 14/0- و 23/0-به صورت منفی اختلال در سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند.
الف) پیش‌بینی نشانه‌های جسمانی با توجه به پنج عاملی شخصیت
جدول 4-9. خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با نشانه‌های جسمانی
الگو
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
R
R2
Sig
رگرسیون
7/2175
5
2/299
99/25
63/0
40/0
000/0
باقیمانده
7/3671
189
5/11

همان‌گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد 40 درصد واریانس نشانه‌های جسمانی توسط پنج عاملی شخصیت تبیین می‌شود، برای بررسی اینکه سهم هر یک از آن‌ها به چه میزان است در جدول ذیل نتایج ضرایب رگرسیون آمده است.
جدول 4-10 مشخصه آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با نشانه‌های جسمانی

متغيرهاي پيش‌بين
B
Β
T
P
روان رنجوری
32/0
56/0
4/7
000/
برون‌گرایی
01/0
02/0
38/0
N.S
باز بودن به تجربه
19/0
21/0
6/3
000/
توافق
19/0-
29/0-
2/4 –
000/
وجدان
08/0
15/0
2/2
02/
از مقايسه ضريب رگرسيون مشاهده می‌گردد كه در بين پنج عاملی شخصیت روان رنجوری، تجربه پذیری و وجدان به ترتیب با بتای 56/0 و 21/0 و 15/0 به صورت مثبت و توافق پذیری با بتای 29/0- به صورت منفی نشانه‌های جسمانی را پیش‌بینی می‌کند.
ب) پیش‌بینی بی‌خوابی و اضطراب با توجه به پنج عاملی شخصیت
جدول 4-11. خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با بی‌خوابی و اضطراب
الگو
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
R
R2
Sig
رگرسیون
4/1560
5
09/312
8/20
5/0
25/0
000/0
باقیمانده
9/2859
191
9/14

همان‌گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد 25 درصد واریانس بی‌خوابی و اضطراب توسط پنج عامل شخصیت تبیین می‌شود که این میزان معنادار می‌باشد، برای بررسی اینکه سهم هر یک از آن‌ها به چه میزان است در جدول ذیل نتایج ضرایب رگرسیون آمده است.

جدول 4-12 مشخصه آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با بی‌خوابی و اضطراب
متغيرهاي پيش‌بين
B
Β
T
P
روان رنجوری
28/0
45/0
88/5
0/000
برون‌گرایی
08/0-
10/0-
49/1-
N.S
باز بودن به تجربه
02/0
02/0
47/0
N.S
توافق
15/0-
21/0-
94/2-
004/0
وجدان
07/0
11/0
58/1
N.S

از مقايسه ضريب رگرسيون مشاهده می‌گردد كه در بين پنج عاملی شخصیت، روان رنجوری و با بتای 45/0 به صورت مثبت و توافق پذیری با بتای 21/0- به صورت منفی بی‌خوابی و اضطراب را پیش‌بینی می‌کند.
ج) پیش‌بینی نارساکنش وری اجتماعی با توجه به پنج عاملی شخصیت
جدول 4-13. خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با نارساکنش وری اجتماعی
الگو
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
R
R2
Sig
رگرسیون
9/402
5
58/80
04/3
27/0
07/0
01/0
باقیمانده
5007
189
49/26

همان‌گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد حدود 7 درصد واریانس نارساکنش وری اجتماعی توسط پنج عاملی شخصیت تبیین می‌شود که این میزان معنادار می‌باشد، برای بررسی اینکه سهم هر یک از آن‌ها به چه میزان است در جدول ذیل نتایج ضرایب رگرسیون آمده است.

جدول 4-14 مشخصه آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با نارساکنش وری اجتماعی
متغيرهاي پيش‌بين
B
Β
T
P
روان رنجوری
05/0
07/0
82/0
N.S
برون‌گرایی
11/0-
12/0-
43/1-
01/0
باز بودن به تجربه
13/0-
12/0-
67/1-
09/0
توافق
003/0
004/0
04/0
N.S
وجدان
04/-
06/-
76/0-
N.S
از مقايسه ضريب رگرسيون مشاهده می‌گردد كه در بين پنج عاملی شخصیت، برون‌گرایی با بتای 12/0- به صورت منفی نارساکنش وری اجتماعی را پیش‌بینی می‌کند.
د) پیش‌بینی افسردگی با توجه به پنج عاملی شخصیت
جدول 4-15. خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با افسردگی
الگو
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
R
R2
Sig
رگرسیون
08/2079
5
8/415
7/23
61/0
38/0
000/0
باقیمانده
4/3346
191
5/17

همان‌گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد حدود 38 درصد واریانس افسردگی توسط پنج عاملی شخصیت تبیین می‌شود که این میزان معنادار می‌باشد، برای بررسی اینکه سهم هر یک از آن‌ها به چه میزان است در جدول ذیل نتایج ضرایب رگرسیون آمده است.

جدول 4-16 مشخصه آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با افسردگی
متغيرهاي پيش‌بين
B
Β
T
P
روان رنجوری
32/0
45/0
02/6
000/0
برون‌گرایی
12/0-
13/0-
007/2-
04/0
باز بودن به تجربه
04/0
04/0-
6/0-
N.S
توافق
15/0-
18/0-
5/2-
01/0
وجدان
07/0
10/0
5/1
N.S

از مقايسه ضريب رگرسيون مشاهده می‌گردد كه در بين پنج عاملی شخصیت، روان رنجوری با بتای 45/0 به صورت مثبت و توافق پذیری و برونگرایی به ترتیب با بتای 18/0- و 13/0-به صورت منفی افسردگی را پیش‌بینی می‌کند.
مدل نهایی پژوهش حاضر
برای بررسی نقش واسطه‌ای سلامت روان در ارتباط با پنج عاملی شخصیت و گرایش تفکر انتقادی از تحلیل مسیر با نرم‌افزار لیزرل انجام گرفت که شکل مدل آن در ذیل آمده است.

نمودار 4-1 مدل اصلاح شده اثر پنج عاملی شخصیت بر گرایش تفکر انتقادی را با واسطه‌گری سلامت روان نشان می‌دهد.

نمودار 4-2 سطح معناداری وتی متغیرهای مدل فرضی را نشان می‌دهد.

مسیرها
اثر مستقیم
اثر غیر مستقیم
اثر کل
واریانس تبیین شده
به روی تفکر انتقادی

5/1 درصد
باز بودن به تجربه
09/0
003/0
093/0

N.S
روان رنجوری
00/0
026/0
26/0

برون‌گرایی
04/0
012/0
016/0

توافق
04/0
011/0
05/0

وجدانی بودن
06/0
003/0
063/0

• *01/0 P <

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع تفکر انتقادی، رگرسیون، انحراف معیار، سلامت روان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فرزند پروری، مسئولیت پذیری، شیوه های فرزند پروری، عملکرد خانواده