منابع مقاله با موضوع دادرسی کیفری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه ارشد

احراز حقيقت، در كنار شاكي و متهم اهميت مي يابد. وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و نیز وفق ماده 91 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در نظام دادرسي كيفري ايران، مرحله مقدماتي طبق سيستم تفتيشي انجام مي شود يعني تحقيقات محرمانه، مكتوب وسري است ودخالت وكيل محدود و موكول به يك سري شرايط خاص مي باشد2، ولي به محض اينكه پرونده ازمرحله مقدماتي وارد محكمه شود ضوابط وسيستم آيين دادرسي تغيير مي كند، يعني از سيستم تفتيشي وارد سيستم اتهامي مي شود كه جلسه محاكمه علني خواهد بود ومتهم مي تواند تعدادي وكيل داشته باشد.
حق حضور وكيل در دادگاه در اصل 35 قانون اساسي به نحو مطلق در تمام مراحل به رسميت شناخته شده است3 لکن قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مواد گوناگوني، از جمله ماده 190، نظام حضور و مداخله وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را متحول نموده است تا جایی که «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم از جانب مقام قضایی موجب بیاعتباری تحقیقات میشود»4 مع الوصف مجلس شوراي اسلامي با تصويب تبصره ذيل ماده 128 ق آ د ک مصوب 1378 که تا چند وقت اخیر لازم الاجرا بود، ورود وكيل در پرونده را منوط به تشخيص قاضي دانسته بود.
واقعيت دفاع تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از وجود خلاء هاي قانوني در زمينه حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي حكايت دارد. با بررسي قوانين موجود چنين مستفاد مي گردد كه قانون گذار اشاره چنداني به جزئيات حق بهره مندي از معاضدت وكيل در مراحل مختلف دادرسي ننموده بود. طبعا ساده انگاري و به سكوت برگزار نمودن چنين اصول و حقوق مهم دفاعي، گامي مهم در جهت پسرفت عدالت قضايي است. متاسفانه ملاحظه مي شود وضع تبصره ماده 128 ق آدك مصوب 1378 حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي را به تشخيص و اختيار مقامات دادسرا واگذار نموده بود.
تبیین و بررسی نقش و جایگاه وکیل دادگستری پیرامون دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ مقررات جاری و مطالعه این موضوع که آیا قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نقش محدودی را برای وکیل مدافع قایل گردیده یا به عبارت دیگر، قانون جدید جایگاه وکیل را در این خصوص متحول گردانیده است؟، از موضوعات اساسی پژوهش کنونی است. البته در فصل سوم این پژوهش، به جهت آگاهی مخاطب از فرآیند قانونگذاری در زمینه نهاد وکالت و به سبب تنویر وآگاه نموددن بیش از پیش ذهن خواننده، نقش و جایگاه وکیل مدافع در امور کیفری و در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 نیز، مورد تجزیه و تحلیل جزئی قرار خواهد گرفت.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 190 اشعار می دارد: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود…وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود». شاید به نظر برسد قانونگذار ایران در این ماده تحولی عظیم را پیرامون شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی و حق برخورداری متهم از وکیل و ابلاغ و تفهیم این موضوع توسط مقام قضایی، ایجاد نموده است لکن این موضوع می بایست با بررسی دقیقتر مواد دیگر قانون مارالذکر و مطالعه همبستگی و همخوانی دیگر مواد، تعیین گردیده و در این خصوص اظهار نظر گردد5. پژوهش حاضر با بررسی ابعاد تغییر رویکرد قانونگذار ایران پیرامون قلمرو دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، فلسفه و چرایی این موضوع را تبیین خواهد نمود. روشن است که آشکار نمودن فلسفه تغییر این رویکرد، بهتر می تواند حقوقدانان، قضات و وکلا را در درک عمیقتر جایگاه وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی یاری نماید6.
2- تاریخچه
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اواخر سال 1392 و لازم الاجرا بودن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تا پایان خرداد 1394، موجب گردیده که در حال حاضر هیچ پژوهشی در قالب معتبر کتاب، پایان نامه یا مقاله، پیرامون نقش و جایگاه وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقایسه تطبیقی آن با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به رشته تحریر در نیاید. لکن به دلیل سابقه این موضوع «نقش وکیل» و اهمیت و کاربردی بودن آن، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در چندین مقاله و تعدادی محدود پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این مقالات می توان به نقدی بر جایگاه استقلال و کلا در مرحلهی تحقیقات مقدماتی اثر بهارک شاهد، نقش وکیل دادگستری در توسعه قضائی اثر قهرمانی،نصر الله و نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران اثر صدر زاده افشار،سید محسن؛ و نیز پایان نامه با عنوان مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با نگارش مظفر کشکولی و چند مقاله دیگر اشاره نمود.
3- فرضیه ها و پرسشها
1-3- به نظر می رسد محدودیت وضع شده در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانونگذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد.
2-3-به نظر می رسد قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است.
3-3-به نظر می رسد توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناشی از درک قانونگذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق توسط مقامات قضایی دادسرا نمی گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش گفته شده، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی میتواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد.
4-3-به نظر می رسد تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید.
5-3-به نظر می رسد در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت.
6-3- آیا محدودیت وضع شده در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانونگذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد؟
7-3- آیا قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است؟
8-3- آیا تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید؟
9-3- آیا در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت؟
10-3- آیا توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناشی از درک قانونگذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق توسط مقامات قضایی دادسرا نمی گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش گفته شده، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی میتواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد؟

4- هدف کلی
مطالعه و بررسی نقش و جایگاه وکیل دادگستری پیرامون دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ مقررات جاری و تبیین این موضوع که آیا قانون جدید آیین دادرسی کیفری همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نقش محدودی را برای وکیل مدافع قائل گردیده یا به عبارت دیگر، قانون جدید جایگاه وکیل را در این خصوص متحول گردانیده است؟

5-اهداف جزیی
1-5-بررسی و مطالعه دقیق میزان، نحوه حضور و دخالت وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
2-5-بررسی، مطالعه و تحلیل میزان و نحوه حضور و دخالت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 (نظر به این که قانون گذار قلمرو دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را توسعه داده است).
3-5- تطبیق و مقایسه قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و 1392 پیرامون موضوع حضور و مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با یکدیگر جهت تبیین رویکرد قانون گذار راجع به این مسئله.
4-5- آشکار نمودن این واقعیت که حضور و دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نه تنها پیامدهای منفی در پی ندارد بلکه دارای فواید و نتایج مثبت گستردهای از جمله فرآهم نمودن موجبات تسریع در فرآیند رسیدگی میباشد.
6- هدف کاربردی
روشن است که دفاع از متهم و مداخله وکیل در دادسرا و مراجع انتظامی در راستای کمک به کشف زوایای پنهان امر کیفری و وقوع یا عدم وقوع یک جرم، موضوعی بسیار کاربردی و حیاتی است. همچنین در راستای این امر دانشجویان، حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری میتوانند از این پژوهش بهره برند.

7- روش تحقیق
روش اجرای تحقیق در این پژوهش، روش کتابخانه ای(library based reseurch) خواهد بود که متکی بر مطالعه ،تجزیه و تحلیل اطلاعات حقوقی موجود در کتب نویسندگان حقوقی ،قوانین و رویه ی قضایی می باشد. همچنین در این تحقیق از روش تطبیقی یا مقایسه ای (comprative approach) که یکی دیگر از روشهای شایع در تحقیقات حقوقی است، استفاده شده است. تطبیق موضوع مورد بحث (جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی) در دو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به روشنی رویکرد هر یک از قوانین فوق الاشعار را نسبت به جایگاه و اختیارات وکیل مدافع در امر کیفری جهت کشف زوایای پنهان موضوع، آشکار می گرداند.
این تحقیق یک پژوهش بنیادی نظری، عملی و کاربردی است. در این تحقیق اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانهای گردآوری میشود و سپس با روشهای مختلف استدلال، مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته ، نتیجه گیری می شود7. در پژوهش حاضر اطلاعات بدست آمده و گردآوری شده از کتابهای گوناگون نویسندگان حقوقی، مقالات معتبر علمی تالیف یافته و رویه قضایی موجود در سیستم قضایی ایران مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار خواهد گرفت.
8- ساختار پژوهش
پژوهش حاضر در دو فصل ارائه مي گردد:
1- فصل نخست با عنوان مفاهیم و مبانی نهاد وکالت تبیین گردیده است. در این فصل مسائل به ظاهر ساده و مقدماتی اما در واقع بنیادین و ضروری مورد مطالعه قرار میگیرد. از جمله این موضوعات تعریف واژههای کاربردی پیرامون نهاد وکالت میباشد که در مبحث نخست این فصل مورد اشار

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی Next Entries منابع مقاله با موضوع آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی، دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری