منابع مقاله با موضوع خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

“رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان” یافته‌های حاصل ازاین پژوهش حاکی از آن بود که راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و همه مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی توانایی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی را داشتند(محمد امینی، 1387).
18- ‌در پژوهش سیمیاریان،(1388) که بمنظور بررسی تاثیر آموزش خودکنترلی بر اهمال‌کاری و خودتنظیمی تحصیلی نوجوانان دختر شهر تهران انجام شد، نتایج حاکی از آن بود که آموزش خودکنترلی بر افزایش خودتنظیمی و کاهش اهمال‌کاری در گروه آزمایش به طور معناداری مؤثر بوده است.
19- ‌منصوریان، بهروزی و شهنی ییلاق(1388) پژوهشی را با موضوع” بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با تعلل و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهرستان بوشهر” صورت دادند. طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، از میان راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به عنوان متغیر پیش بین عملکرد تحصیلی، تنها راهبرد خودپیامدی پیش‌بینی‌کننده عملکرد تحصیلی است؛ همچنین، از میان راهبردهای یادگیری خودتنظیم به‌عنوان متغیرهای پیش‌بین تعلل، به‌ترتیب راهبردهای یادگیری مرور نکته‌ها،خودارزشیابی، خود پیامدی و مرور متن کتابها، پیش‌بینی کننده‌های تعلل هستند.
20- در پژوهشی دیگر که به‌منظور بررسی” آموزش هوش‌هيجانی و اثر بخشی آن بر كاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی” برنامه آموزش هوش‌هيجانی بر كاهش خشم و مولفه‌های آن شامل ناكامی، پرخاشگری بدنی، ارتباط با همسالان، تاثير مثبت و معناداری دارد.از اين نقطه نظر،اخيرا مداخله‌هايی برای بهبود و ارتقاء هوش‌هيجانی بخصوص برای كودكان، نوجوانان، مديران كه مشكلات عاطفي دارند طراحی شده (ميتوس، زيدنر و روبرتس، 2002)،اما اين برنامه‌ها كمتر به پيشگيری و درمان پرخاشگری و اثراتی كه برقربانيان دارد.پرداخته‌اند.(اسپلاج و سوارر، 2004، پاور، 2007، و ارجاس و ديگران، 2006)
21- در پژوهشی آندرسون،(1987) نشان داد كه متغيرهای جنسيت، قوميت، تحصيلات پدر، درگيری تحصيلي والدين، احساس تنيدگی برای پيشرفت و مفهوم خود پيش بيني‌های مناسبی برای پيشرفت تحصيلی دانش‌آموزان هستند.
22- مائو ،(1997)رابطه تاثير والدين را برپيشرفت تحصيلی دانش اموزان مهاجرين و آمريكا بررسی كرد منظور پژوهشگر از تاثير والدين عبارت از انتظارات والدين و درگيری تحصيلی والدين است. نتايج نشان داد كه تفاوت معنی داری بين دو گروه مهاجرين و آمريكاييها در زمينه اثر والدين وجود دارد و به‌عبارت ديگر مهاجرين زمان بيشتري را صرف تحصيل و انجام تكليف درسی دانش‌آموزان می كردند.
23- تواتوين و همكاران (2002) در پژوهش با كنترل هوش، وضعيت اجتماعی -اقتصادی، انگيزشی، نوع مدرسه رابطه ميزان انجام تكاليف در منزل را با پيشرفت تحصيلی در رياضيات بررسی كردند آنها نشان دادن كه فراوانی انجام تكليف رابط مثبتی با كسب نمرات بالاتر در درس رياضي دارد آنها اضافه مي‌كنند كه طولاني بودن زمان انجام تکلیف رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی دارد.
24- باغاني، دهقاني نيشابوري،(1390)به بررسي تاثير انگيزش تحصيلي، خودكارآمدي و رويگردهاي مطالعاتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پرداختند. نتايج پژوهش نشان داد که بين پيشرفت تحصيلي و خود كارآمدي و بين پيشرفت تحصيلي و انگيزش تحصيلي ارتباط مستقيم و معنا داري وجود دارد. بين پيشرفت تحصيلي و رويكرد مطالعه عميق و راهبردي ارتباط مستقيم معنادار و بين پيشرفت تحصيلي و رويكرد مطالعه سطحي، ارتباط معكوس معنادار و جود دارد و همچنين بين خود كارآمدي و انگيزش تحصيلي ارتباط مستقيم معنادار و جود دارد.در حوزه آموزشي، انگيزه يك پديده ي سه بعدي است كه در برگيرنده ي باورهاي شخصي در باره ي توانايي انجام فعاليت مورد نظر، دلايل يا اهداف فرد برا انجام آن فعاليت و واكنش عاطفي مرتبط با انجام آن فعاليت مي باشد و با اين انگيزه دانش آموزان محرك لازم را براي به پايان رساندن موفقيت آميز يك تكليف، رسيدن به يك هدف آموزشي يا دستيابي به درجه ي معيني از شايستگي در كار خود پيدا مي كنند تا بالاخره بتوانند موفقيت لازم را در امر يادگيري و پيشرفت تحصيلي كسب نمايند. يوسفي، قاسمي، فيروزنيا( 1388).
25- يوسفي وهمکاران 1388) نتايج تحقيق نشان داده كه انگيزش تحصيلي به طور خاص بر يادگيري و پيشرفت تحصيلي تاثير ذاتي داشته است.
26- هاشمی و همکاران(1392) نتایج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد که بین نمره کل هوش هیجانی, بین نمره کل تعلل ورزی با مولفه ی احساسات , بین تعلل ورزی در مقاله نویسی با مولفه ی وضوح احساسات , بین تعلل ورزی در تکلیف با نمره هوش هیجانی,رابطه منفی و معنا دار وجود دارد.و نمره کلی مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده تعلل ورزی تحصیلی است.

فصل سوم
‌ روش شناسی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. روش همبستگی در ساده‌ترین شکل خود عبارت است از اندازه‌گیری دو متغیر و تعیین درجه رابطه بین آنها. در این پژوهش تلاشی برای دستکاری متغیرها صورت نمی‌پذیرد. همچنین روش همبستگی ما را قادر می‌سازد تا پیش‌بینی کنیم، اگر بین دو متغیر رابطه پایا یافت شود ما نه تنها می‌توانیم رابطه بین آن دو را توصیف کنیم، بلکه می‌‌توانیم با اطلاع از متغیری، متغیر دیگر را پیش‌بینی کنیم(دلاور، 1387).

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ‌
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول دبیرستانهای منطقه 6 و11 شهر تهران است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفي طبقه‌بندی دو مرحله‌ای انتخاب شد. شیوه انتخاب افراد نمونه بدین‌صورت بود که پس از هماهنگی با آموزش و پرورش استان تهران و آموزش وپرورش منطقه 6 و11 به‌عنوان نمونه‌های مرحله اول، سپس به‌صورت تصادفی از بین کلیه دبیرستانهای دو منطقه، چهار دبیرستان از هر منطقه انتخاب گردید. نمونه گیری از کلاسها و بچه ها با نظر مدیر دبیرستان و به صورت در دسترس انجام گرفت.در چهار دبیرستان انتخاب شده منطقه 6 تعداد کل دانش‌آموزان هر دبیرستان 360 نفر و هر دبیرستان به تعداد 120 دانش‌آموز پايه اول داشت که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند. بنابراین در منطقه 6 تعداد کل دانش‌آموزان در این چهار دبیرستان 1440 نفر و تعداد دانش‌آموزان پایه اول 480 نفر بودند.
در چهار دبیرستان انتخاب شده منطقه 11 تعداد کل دانش‌آموزان هر دبیرستان 350 نفر و هر دبیرستان به‌تعداد 112 دانش‌آموز پايه اول که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به‌تحصیل بودند. بنابراین در منطقه 11تعداد کل دانش‌آموزان در این چهار دبیرستان 1400 نفر و تعداد دانش‌آموزان پایه اول 448 نفر بود.

روش اجرای پژوهش:
ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از دو منطقه و چهار مدرسه است ، و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران در نیمه دوم سال تحصیلی93-92 از بین دانش‌آموزان دختر پايه ی اول دبیرستان نمونه‌ی مورد نظر به حجم 185 نفر انتخاب شد. سپس با هماهنگی مدیران مدارس پرسشنامه‌های ارزیابی اهمال‌کاری- نسخه دانش‌آموز(PASS)، پرسشنامه خودتنظیمی (SRLS) و پرسشنامه هوش‌هیجانی شات بین دانش‌آموزان دختر توزیع گردید. پس از گرد آوری پرسشنامه‌ها، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

ابزار(ابزارهای) گردآوری داده‌ها:
1) مقیاس ارزیابی اهمال‌کاری نسخه دانش‌آمو (PASS): مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(1984) تهیه و تدوین شده است. این مقیاس دارای 27 گویه است که سه مؤلفه”آماده شدن برای امتحانات”(8 گویه)، “آماده کردن تکالیف”(11 گویه) و “آماده شدن برای مقاله های پایان ترم”(8 گویه) را مورد بررسی قرار می‌دهد.
شیوه نمره‌گذاری: در این مقیاس، در مقابل هرگویه طیف چهار گزینه‌ای از “بندرت”(نمره یک) تا”همیشه”(نمره چهار) قرار دارد و به استثنای 11 گویه، بصورت مستقیم نمره‌گذاری می‌شود. گویه‌های 2، 3، 5، 9، 11، 13، 15، 16، 21، 23و 25 بصورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند و گویه‌های 7، 8، 18، 19، 26 و 27 از این لحاظ که بیانگر اهمال‌کاری تحصیلی نمی‌باشند، در ارزیابی، نمره‌گذاری و محاسبه اهمال‌کاری تحصیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. براین اساس، نمرات بالاتر از میانگین مبین این است که آزمودنی در قلمرو تحصیلی، اکثر مواقع و یا همیشه دچار اهمال کاری است و منظور از بررسی شیوع اهمال‌کاری در این پژوهش نیز بدین معنا است.
2) پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی (SRLS): این مقیاس توسط زیمرمن و مارتینزپونز,(1988) ساخته شده است. مقیاس مذکور دارای 27 ماده است که 24 ماده اول، مربوط به راهبردهای چهارده‌گانه یادگیری خودتنظیمی بوده و نمره کل فرد، حاصل جمع این 24 ماده است.این راهبردها شامل: خودارزشیابی، سازمان دادن و انتقال، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی، یادداشت‌برداری و خودکنترلی، جستجوی اطلاعات، سازماندهی محیط، خودپیامدی، مرورذهنی و حفظ کردن، جستجوی کمک از همسالان، جستجوی کمک از معلم، جستجوی کمک از بزرگسالان، مرور نکته‌ها، یادداشت و جزوات، مرور تکالیف درسی و امتحانات و مرور کردن کتاب‌های درسی می‌باشد.
شیوه نمره گذاری: نمره‌گذاری این پرسشنامه بصورت مستقیم و لیکرت شامل گزینه‌های بندرت، گه گاهی، غالبا و اکثر اوقات است که به ترتیب نمره‌های 1، 2، 3 و 4 را به خوداختصاص می‌دهند.
3) پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI): این پرسشنامه توسط شات و همکاران در سال 1998 براساس الگوي اوليه هوش‌هيجاني ماير و سالووي، (1990) ساخته شد. اين مقياس شامل 32 جمله توصيفي مانند” هنگامي كه من داراي خلق مثبت (مانند شادي )هستم. حل مشكلات براي من آسانتر است” مي باشد، اين مقياس 3 مولقه دارد كه عبارتند از:
1- مولفه تنظیم هیجان: شامل سوالهاي:
13،14،16،17،20،23،26،27،30،31 مي‌باشد.
2- مولفه ارزیابی از هیجان و بيان هيجان: شامل سوالهاي:
3،4،9،10،11،15،18،19،22،25،29،33 مي‌باشد.
3- مولفه بهره برداري از هيجان: شامل سوالهاي:
1،2،5،6،7،8،12،21،24،28 می‌باشد.

روش اجرا:
اجراي اين پرسشنامه می‌تواند به صورت فردي يا گروهي صورت گيرد. دستورالعمل اجرا در پرسشنامه‌اي كه به آزمودني داده مي‌شود، آمده است. بديهي است آزمون بايستي در محيطي آرام و همراه با ساير شرايط لازم براي اجراي پرسشنامه كه آرامش آزمودني را ايجاد نمايد، اجرا شود. مشخصات فردي آزمودني توسط خود آزمودني در بالاي پاسخنامه درج مي‌شود.

نمره گذاري:
آزمودني درجه توافق با مخالفت خود را با هر جمله در يك مقياس پنج گزينه‌اي ليكرت كه از كاملامخالف= 1 تا كاملاموافق =5 است، انتخاب مي‌كند، البته جمله‌هاي 28، 5، 33 به‌صورت معكوس (كاملا مخالف =5 تا كاملا موافق=1) نمره‌گذاري مي‌شود.

قابليت اعتماد يا پايايي ( Reliability ) :
قابليت اعتماد يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است به اين مفهوم كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست مي‌دهد. ضريب اعتماد (پايايي) در واقع میزان همبستگي بين نتايج اندازه گيري مكرر در شرايط يكسان مي‌باشد.
در اين تحقيق براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد از روش آلفاي كرو نباخ استفاده شده است. این روش برای آزمون کردن روایی پرسشنامه‌ای که به‌صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه‌ای است، بکار می‌رود و تعداد متغیرها در این آزمون به تعداد سوالات پرسشنامه که دارای گزینه‌های همسان و مساوی هستند بطور جداگانه آزمون می‌شود.ضريب الفاي كرو نباخ بين صفر و يك در نوسان است. اگر آلفا نزدیک به يك باشد نشانه اعتماد كامل استو در صورتي كه آلفا نزدیک به صفر باشد عدم اعتماد كامل را نشان مي‌دهد .
در اين تحقيق اعتبار سه پرسشنامه خودتنظیمی، اهمال‌کاری و هوش‌هیجانی پس از توزیع و تكميل پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS پس از اندازه‌گيري ضريب كرونباخ آلفا محاسبه و در جدول زیر خلاصه شده است:
جدول3-1 اعتبار کل پرسشنامه ها
نوع

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع خودتنظیمی، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری Next Entries منابع مقاله با موضوع خودتنظیمی، اعتمادپذیری، هوش هیجانی