منابع مقاله با موضوع خودتنظیمی، اعتمادپذیری، هوش هیجانی

دانلود پایان نامه ارشد

پرسشنامه
ضريب كرونباخ آلفا
خودتنظیمی
0.62
اهمال‌کاری
0.45
هوش هیجانی
0.85
بنابراین چون اين مقادیر نزدیک به یک است، پس پرسشنامهها از لحاظ اعتبار مورد تأييد است .
در خصوص بررسی اعتمادپذیری تک تک مؤلفههای پرسشنامهها، يعني خودتنظیمی، اهمال‌کاری و هوش‌هیجانی پس از محاسبه ضريب كرونباخ آلفا نتایج زیر حاصل گردید:
جدول 3-2 پایایی پرسشنامه ها به تفکیک مولفه ها
نوع پرسشنامه
نوع مؤلفه
ضريب كرونباخ آلفا
میزان اعتمادپذیری

خودتنظیمی

شناختی
0.47
خوب

انگیزشی
0.54
خوب

رفتاری
0.32
ضعیف
اهمال‌کاری
آماده شدن برای امتحانات
0.13
ضعیف

آماده کردن تکالیف
0.09
ضعیف

آماده شدن برای مقالههای پایان ترم
0.54
خوب
هوش هیجانی
تنظیم هوش هيجاني
0.63
خوب

ارزیابی و بیان هیجان
0.7
عالی

بهرهبرداری از هیجان
0.62
خوب

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌ها کدگذاری و وارد رایانه شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، از روشهای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد پژوهش، داده‌های بدست آمده مورد بررسی توصیفی قرار گرفت. سپس به تحلیل و بررسی استنباطی داده‌ها پرداخته شد. در بخش تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون همبستگی پيرسون و روش رگرسیون گام به گام استفاده گردید. لازم به ذکر است که داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده ها

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری، پیشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی زنان