منابع مقاله با موضوع توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

زیاد
A7
78
26.0
126
42.0
96
32.0
کم
A8


6
2.0
36
12.0
180
60.0
78
26.0
زیاد
A9
60
20.0
180
60.0
60
20.0
زیاد
A10
102
34.0
180
60.0
18
6.0
زیاد
A11
6
2.0
24
8.0
120
40.0
144
48.0
6
2.0
زیاد
A12


6
2.0
192
64.0
102
34.0


متوسط
A13
48
16.0
90
30.0
138
46.0
24
8.0


متوسط
A14


24
8
96
32
144
48
36
12
زیاد
A152.0
192
64
102
34


متوسط

جدول (4-5) توزیع فراوانی سوالات طیفی پرسشنامه

4-2-2 یافته های استنباطی
ابتدا باید به بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای پژوهشی بپردازیم

متغیر
آماره
یک
دو
سه
میانگین
واریانس
چولگی
کشیدگی
حداقل
حداکثر
17.5
53.5
-0/248
91/-
14
22
19
32.6
0/622
0/372
16
25
17.5
03.3
0/226
81/0
15
22

جدول (4-6): بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها

باتوجه به مقادیر چولگی و کشیدگی که هردو در دامنه 2± قرار دارند میتوان گفت متغیرهای پژوهشی نرمال هستند لذا باید از آزمونهای پارامتریک استفاده شود.

4-3 تجزیه و تحلیل یافته ها
فرضیه اول : زمینه های فرهنگی- اجتماعی- تاریخی –کالبدی و اقلیمی و شرایط خاص آن محل و ساختمان در ایجاد معماری زمینه ساز تاثیر دارند.
H0 : زمینه های فرهنگی- اجتماعی- تاریخی- کالبدی و اقلیمی و شرایط خاص آن محل و ساختمان در ایجاد معماری زمینه ساز تاثیر ندارد.

H1 : زمینه های فرهنگی- اجتماعی- تاریخی- کالبدی و اقلیمی و شرایط خاص آن محل و ساختمان در ایجاد معماری زمینه ساز تاثیر دارد.

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، کیفیت محیط، روش تحقیق Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، قرآن کریم، سیاست جنایی ایران، آیات و روایات