منابع مقاله با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، کیفیت محیط، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

هنگام خلق شدن، از گذرگاه های خاصی عبور می کند، این گذرگاه ها برخاسته از فصل مشترک این دو عرصه یعنی برخاسته از فضاست.
محیط یادگیری سازنده گرای طراحی معماری رشد توانایی طراحی، یا به عبارت دیگر، یادگیری طراحی دانشجویان مبتدی معماری را تسهیل می کند. همچنین، رویارویی روایت گرانه با پیشینه های طراحی تحت شرایط محیط مذکور خلاقیت ایشان را ارتقاء می بخشد. توفیق محیط مذکور در تسهیل یادگیری طراحی نشان می دهد که اتخاذ رویکرد طراحی آموزشی سازنده گرا برای طراحی روش های آموزشی طراحی معماری مناسب است.
پایداري اغلب به عنوان رفع نیازهاي حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل هاي آینده براي رفع نیازهاي خود تعریف می شود. مردم بسیاري براي رسیدن به این هدف با تغییر الگوهاي توسعه و مصرف به کاهش تقاضا در منابع طبیعی و کمک به حفظ کیفیت محیط زیست فعالیت می نمایند. از دهه شصت میلادي، با مورد توجه قرار گرفتن کیفیت محیط زیست در بافت شهري و تهدید هاي زیست محیطی در شهرهاي بزرگ از قبیل آلودگی هوا، ظهور پدیده جزیره گرمایی شهري، بحران انرژي و غیره، سبز کردن بام ها، این بار به دلیل مزایاي زیست محیطی شان و به عنوان راه حل اکولوژیک که خود از خصوصیات توسعه پایدار شهري است مورد توجه قرار گرفت.
معماری زمینه گرا تلاشی است برای نشان دادن توان ایجاد محیط مطلوب بصری در مقیاسی کلان تر از معماری. پیام آن ضرورت توجه به محیط کالبدی پیرامون اثر معماری است و نشان می دهد که این توجه می تواند هم برای خود اثر معماری و هم برای زمینه عاملی مثبت و تقویت کننده باشد. زمینه گرایی، سازگاری با زمینه کالبدی، تاریخی و اجتماعی فرهنگی است که بر طبق آن ایده ها و اشکال گذشته در شکل دادن به کالبد شهرهای معاصر حضور دارند. درک ویژگی های مکان و استفاده از آنها در فرایند طراحی در ایجاد محیطی با تداوم بصری مناسب لازم است. کاربرد معرفت علمی در شهر یکی از ابزارهای شهرهای مدرن است. پیشرفت سریع تکنولوژی و تاثیر آن بر ساخت و ساز شهرها باعث تغییر در شهرها گردید. جبرگرایی و ساده گرایی تکنولوژیکی به عنوان یک رفتار همیشگی غالب گردید. پیچیدگی تولید شهر نشان می دهد تکنولوژی بنیان و اساس کافی برای ساختار شهر نیست هر چند که خرد تولیدی به ساختن شهر کمک می کند اما به تنهایی برای تهیه امکانات و تسهیلات متنوع و نیازهای گوناگون کافی نیست. اینکه چه چیزی لازم است، یک فهم عمومی از علم است و یک استفاده آگاهانه از تکنولوژی، هم در فهم و تشریح پدیده شهری و هم در شکل دهی آینده شهری.
انسان همواره در سیر تاریخی خود با دو منبع طبیعت و جامعه روبرو بوده است. تکنولوژی به عنوان یکی از وجوه اصلی معماری باید در سیری تدریجی و تداومی همراه با معماری، فرهنگ و شرایط اجتماعی و اقتصادی رشد نموده و به صورتی ذوب شده در معماری به کار گرفته شود.

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1 روش تحقیق
امروزه متداول ترین روش انجام تحقیقات روش پیمایشی می باشد، در روش پیمایشی محقق نمونه ای از جمعیت را انتخاب و پرسشنامه های استاندارد شده اي را در اختیار آنان قرارمي دهند پاسخ دهند. از این روش می توان برای هدف های توصیفی، تبیین و اکتشافی استفاده کرد. واحد تحلیل این روش فرد می باشد.
در تحقیق حاضراستفاده از کتب، پایان نامه ها، اسناد، مقالات، سایت های اینترنتی و پرسشنامه استفاده شده است، بنابراين نوع تحقیق پیمایشی و میدانی مي باشد.

3-1-1 جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از: مجموعه اي از افراد جامعه كه يك يا چند صفت مشترك داشته باشند ، كه نمونه اي از آن معرف كل جامعه مي باشد.
تعريف وتعيين جامعه آماري از اهميت زيادي برخوردار است و بطور كلي دو مجموعه از عوامل در تعريف و تعيين حدود جامعه آماري مؤثر است ، مجموعه اول از مقتضيات مسئله ناشي مي شود زيرا پاسخگويي به هر مسئله مبين انتخاب يك جمعيت مناسب و مربوط به آن را ايجاد مي كند . مجموعه دوم از محدوده هاي عملي ناشي مي شود ، زيرا دامنه شمول تحقيق متأثر از امكاناتي است كه در اختيار محقق قرار مي گيرد .

با توجه به اين دو نكته و بنا بر اقتضاي موضوع تحقيق كه طراحی دانشکده معماری در شهر رفسنجان با رویکرد معماری زمینه گراست، جامعه آماري در اين پژوهش شامل 1400 نفر(كليه مهندسین معماری عضو نظام مهندسی در شهر کرمان )مي باشد .

3-1-2 حجم نمونه
برآورد حجم نمونه يكي از قسمت هاي اساسي تحقيق پيمايشي است . زيرا اگر نمونه خيلي بزرگ باشد نياز به امكانات و زمان بيشتر و اگر نمونه هم كم باشد دقت نتايج كم مي گردد . پس براي آنكه نمونه انتخابي معرف مناسبي از جامعه مورد مطالعه باشد و نتايج حاصله از آن را بتوان با اطمينان بيشتر به جامعه آماري تعميم داد ، لذا گام نخست در اين مورد حجم نمونه مي باشد. با توجه به اين كه تعيين حجم نمونه بصورت علمي و دقيق يكي از مهمترين مراحل انجام تحقيق است غالبا ً برآورد حجم نمونه براساس جدول مورگان صورت مي گيرد.

حجم نمونه برابر است با 300 نفر.

3-2 روش و ابزار جمع آوري اطلاعات
در روش هاي پيمايشي مي توان اطلاعات را از طريق فنون متعددي نظير مصاحبه ، پرسشنامه و مشاهده گردآوري كرد و در بسياري از مطالعات از چندين روش استفاده مي گردد ، اما در خصوص اين تحقيق بهترين تكنيك مورد استفاده پرسشنامه مي باشد . زيرا كه استفاده از اين تكنيك امكان جمع آوري اطلاعات وسيع در زمان اندك امكان پذير خواهد شد.

از طرفي ديگر با استفاده از پرسشنامه سؤالاتي را كه قابل پرسش بطور مستقيم نيست مي توان به طور غيرمستقيم پرسيد .از طرف ديگر كار تجزيه و تحليل و نتيجه گيري داده ها در اين روش راحت تر بوده و اعتبار كار تحقيقي نيز بيشتر خواهد شد. در تدوین پرسشنامه رعايت شد. مانند:اصل مانعیت، اصل جامعیت، اصل طرد متقابل، اصل مانعه الجمع بودن، خودداری از سئوالات جانبدارانه یا مضاعف، طرح سئوالات مربوط و کوتاه، عدم طرح سئوالات منفی، صراحت، دقت و مواردی از این قبیل رعایت گردیده است.
در هر صورت تلاش گردیده پرسشنامه ای متناسب باشرایط و ساختار تحقیق تدوین و طراحی گردیده است.

3-3 تكنيك هاي آماري در تجزيه و تحليل داده ها
پس از جمع آوري اطلاعات ، پرسشنامه ها ؛ كدها بر روي كدبرگهايي ثبت شده و آنگاه اعداد ثبت شده از طريق نرم افزار SPSS براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است.
تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي صورت مي گيرد. درسطح آمار توصيفي از جدول، توزيع هاي فراواني، نمودارها و نيز شاخص هاي تمايل به مركز از جمله ميانگين، ميانه و همچنين شاخص هاي پراكندگي همانند: واريانس، انحراف معيار و دامنه تغييرات پرداخته مي شود.

3-4 تنظیم پرسشنامه
با توجه به اینکه فرضیات به طور کلی مطرح شده و هر فرضیه شامل زیر مجموعه ای از فرضیات است، بنابراین فرضیات زیر مجموعه در قالب سوال مطرح شده تا با اثبات آنها به اثبات فرضیه کلی دست یابیم.بنابراین پرسشنامه ای تنظیم شده، شامل 15 سوال است که برای هر فرضیه کلی پنج سوال مطرح شده، که سوالات 5-1 مربوط به فرضیه اول ، و سوالات 10-6 مربوط به فرضیه دوم و سوالات 15-11 مربوط به فرضیه سوم می باشد.

3-5 روائی (اعتبار) و پایائی(قابلیت اعتماد)
روایی عبارت است از توافق بین نمره آزمون با صفت و خصیصه ای که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است. یکی از راه های روایی یا اعتبار یابی پرسشنامه، معیار اعتبار ظاهری است. اعتبار ظاهری بر اساس توافق مشترک حاصل می شود. در تمام زندگی اجتماعی از جمله تحقیق اجتماعی، بر اساس توافق ها درباره اصطلاحاتی که مورد استفاده قرار می دهیم و مفاهیمی که این اصطلاحات معرف آنها هستند عمل می شود.

معیار اعتبار این پرسشنامه اعتبار ظاهری و بر اساس توافق مشترک استادان محترم راهنما و مشاور حاصل شده است. منظور از پایایی میزان اعتمادی است که می توان به نتایج یک آزمون داشت. بدین معنی که اگر آزمونی را بطور متوالی و با فاصله زمانی کوتاه بر روی گروهی از افراد اجرا کنند، نتایج بدست آمده باید از یک شباهت نسبی برخوردار باشد. بعبارت دیگر پایایی یا اعتماد یک وسیله اندازه گیری به دقت آن ابزار اشاره می کند.
با توجه به نوع سؤالات مناسبترین روش برای احتساب پایایی یا اعتماد پرسشنامه روش آلفای کرونباخ تشخیص داده شد، پس از انجام آزمون مقدماتی و ورود اطلاعات به سیستم و با استفاده از نرم افزار spss پایایی پرسشنامه محاسبه گردید. که میزان 705 % بدست آمده است که قابل قبول است. «ضریب آلفای کرونباخ همیشه حد پائین ضریب پایایی آزمون را برآورد می کند و احتمال دارد که ضریب پایایی واقعی آزمون بیشتر از آن باشد. بنابراین اگر ضریب آلفای کرونباخ کم باشد، نمی توان با قاطعیت گفت که آن آزمون فاقد پایایی قابل قبول است.

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

4-1 مقدمه
در این فصل از پژوهش که پروسه زمانی زیادی را گذرانده، به بیان آمار توصیفی و نتایج بدست آمده از پاسخ پرسشنامهها پرداخته شده است بصورتی که از این آمار و ارقام بدست آمده اصولی را حاصل آمده و در جهت شکل گیری این اصول نقش به سزایی را داشته است.
در اینجا به بیان توزیع فراوانی های بدست آمده از پاسخگویان به پرسشنامه در سه فرضیه مورد بررسی پرداخته شده است و در پی انجام آن نمودارهای حاصله را به نمایش گذاشته است و در پایان به یک سری از احکام طراحی اشاره شده است.

4-2 یافته های پژوهشی:

دراین بخش از تحقیق یافته های پژوهش در دو قسمت یکی توصیفی و یکی استنباطی می آید یافته های توصیفی نیز مشتمل بر آزمون فرضیات است.

4-2-1 نتایج آمار توصیفی
با توجه به مندرجات جدول (4-1) 66 درصد پاسخگویان مرد و34 درصد آنان زن هستند.
فراوانی
جنسیت
فراوانی مطلق
فراوانی نسبی
مرد
198
66.0
زن
102
34.0
جمع
300
100

جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

با توجه به مندرجات جدول (4-2) 65.7 درصد پاسخگویان متاهل و 34.3 درصد آنان مجرد می باشند.

فراوانی
وضعیت تأهل
فراوانی مطلق
فراوانی نسبی
متاهل
197
65.7
مجرد
103
34.3
جمع
300
100

جدول (4-2) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

با توجه به مندرجات جدول (4-3) 11 درصد پاسخگویان دارای تحصیلات دکتری، 59.7 درصد دارای مدرک فوق لیسانس و 29.3 درصدهم لیسانس می باشند.

فراوانی
تحصیلات
فراوانی مطلق
فراوانی نسبی
فراوانی تراکمی
دکتری
33
11.0
11.0
فوق لیسانس
179
59.7
70.7
لیسانس
88
29.3
100
جمع
300
100

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
فراوانی
سن
فراوانی مطلق
فراوانی نسبی
فراوانی تراکمی
57 سال به بالا
14
4.7
4.7
56 – 49
8
2.7
7.4
48 – 41
62
22.0
29.4
40 – 33
90
32.0
61.4
32 – 25
104
38.6
100
جمع
300
100

Median= 2.00

Mode= 1 ( 25 – 32 )

فراوانی پاسخهای سوالات 1 تا 15 در جدول (4-5) آمده است.

پاسخ ها

سوالات
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
آماره

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
نما
A1


24
8.0
96
32.0
144
48.0
36
12.0
زیاد
A2


54
18.0
162
54.0
84
28.0


متوسط
A3
24
8.0
204
68.0
72
24.0
زیاد
A4
12
4.0
210
70.0
78
26.0
زیاد
A5
78
26.0
54
18.0
168
56.0
متوسط
A6


90
30.0
210
70.0
خیلی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع هنرهای زیبا، زبان فرانسه، زمینه گرایی، عوامل محیطی Next Entries منابع مقاله با موضوع توزیع فراوانی