منابع مقاله با موضوع توزیع فراوانی، تحول گرا، رهبری تحول گرا، سبک های رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

ه ……………………………………………………………………………………………………………………………………147
5-2مروری بر فصول پنجگانه ………………………………………………………………………………………………………….147
5-3 یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..148
5-3-1 یافته های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………148
5-3-2 یافته های استنباطی پژوهش ………………………………………………………………………………..148
5-4 موانع و محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….153
5-5 پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….154
5-5-1 پیشنهادات منتج از فرضیات پژوهش ……………………………………………………………….154
5-5-2 پیشنهادات به پژوهشگران آینده ………………………………………………………………………154

فهرست جدول ها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول 1-1: ابعاد سبک های رهبری و ارتباط آنها با سوالات ………………………………………………………………….9
جدول2-1 : تعاریف رهبری ………………………………………………………………………………………………………………15
جدول 2-2 : مطالعات مربوط به رهبری ……………………………………………………………………………………………..22
جدول 2-3 : مقایسه فعالیت های رهبری سنتی و تحول گرا ………………………………………………………………….27
جدول 2-4 : مولفه های رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………….31
جدول 2-5 : سبک ها و تئوری های رهبری ………………………………………………………………………………………..38
جدول 2-6 : جایگزین های رهبری ……………………………………………………………………………………………………52
جدول 2-7 : ویژگی رهبران خدمتگزار ……………………………………………………………………………………………….53
جدول 2-8 : تعاریف خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………….61
جدول 2-9 : عناصر و اجزای خلاقیت ……………………………………………………………………………………………….67
جدول 2-10 : پیشینه داخلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….95
جدول 2-11 : پیشینه خارجی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….96
جدول3-1: اطلاعات مربوط به حجم جامعه و نمونه ………………………………………………………………………….102
جدول 3-2 : ارتباط بین شاخصها و گویه ها ……………………………………………………………………………………..104
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول3-3 :میزان پایایی پرسشنامه های پژوهش………………………………………………………………………………….106
جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت نمونه ………………………………………………………………………………………….108
جدول 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات نمونه ………………………………………………………………………………………109
جدول 4-3 توزیع فراوانی سنوات نمونه …………………………………………………………………………………………..110
جدول 4-4 توزیع فراوانی سن نمونه ………………………………………………………………………………………………..111
جدول 4-5 توزیع فراوانی سبک های رهبری …………………………………………………………………………………..112
جدول 4-6 بررسی وضعیت مولفه نفوذ آرمانی ………………………………………………………………………………….114
جدول 4-7 بررسی وضعیت مولفه تحریک ذهنی ……………………………………………………………………………….116
جدول 4-8 بررسی وضعیت مولفه انگیزه الهام بخش ………………………………………………………………………….117
جدول 4-9 بررسی وضعیت مولفه ملاحظات فردی ……………………………………………………………………………118
جدول 4-10 بررسی وضعیت مولفه پاداش مشروط ……………………………………………………………………………119
جدول 4-11 بررسی وضعیت مولفه مدیریت فعال ……………………………………………………………………………..120
جدول 4-12 بررسی وضعیت مولفه مدیریت منفعل ……………………………………………………………………………121
جدول 4-13 بررسی وضعیت متغیر خلاقیت…… ………………………………………………………………………………..123
جدول 4-14 آمار توصیفی مولفه های تحت بررسی …………………………………………………………………………..125
جدول 4-15 بررسی نرمال بودن متغیرها …………………………………………………………………………………………..127
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول 4-16 بررسی کفایت نمونه ……………………………………………………………………………………………………128
جدول 4-17 شاخصهای تحلیل عامل تائیدی …………………………………………………………………………………….129
جدول 4-18 مدل T-values …………………………………………………………………………………………………………….132
جدول 4-19 بررسی شاخصهای مدل تحت بررسی ……………………………………………………………………………134
جدول 4-20 نتایج فرضیه اصلی اول ……………………………………………………………………………………………….137
جدول 4-21 نتایج فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………..138
جدول 4-22 نتایج فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………….139
جدول 4-23 نتایج فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………139
جدول 4-24 نتایج فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………………140
جدول 4-25 نتایج فرضیه اصلی دوم ………………………………………………………………………………………………..141
جدول 4-26 نتایج فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………….142
جدول 4-27 نتایج فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………….142
جدول 4-28 نتایج فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………….143
جدول 4-29 نتایج فرضیه اصلی سوم ………………………………………………………………………………………………144
جدول 4-30 نتایج آزمون تی مستقل ……………………………………………………………………………………………….144

فهرست نمودارها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار 2-1 : مولفه های رهبری تحول گرا و مبادله ای …………………………………………………………………………37
نمودار 2-2 : شبکه مدیریت بلیک و موتون …………………………………………………………………………………………41
نمودار 2-3 : پیوستار رهبری لیکرت …………………………………………………………………………………………………..43
نمودار 2-4 : الگوی اقتضایی فیدلر …………………………………………………………………………………………………….46
نمودار 2-5 نظریه مسیر هدف ……………………………………………………………………………………………………………48
نودار 2-6 : مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………99
نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت نمونه…………………………………………………………………………………………..108
نمودار 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات نمونه……………………………………………………………………………………….109
نمودار 4-3 توزیع فراوانی سنوات نمونه…………………………………………………………………………………………….110
نمودار 4-4 توزیع فراوانی سن نمونه…………………………………………………………………………………………………111
نمودار 4-5 توزیع فراوانی سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………112
نمودار 4-6 تخمین استاندارد مدل

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع مدل مفهومی، تحلیل عامل، پرورش خلاقیت، موانع خلاقیت Next Entries منابع مقاله با موضوع تحول گرا، آموزش و پرورش، خلاقیت کارکنان، سبک رهبری