منابع مقاله با موضوع تفکر انتقادی، سلامت عمومی، تعریف مفهومی، پرسشنامه سلامت عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

گرایی: كه با ثبات هيجاني و سازگاري رابطه عکس دارد و صفات زیرمجموعه آن شامل اضطراب، پرخاشگري، افسردگي، كمرويي، تکانش گری و آسيب‌پذيري است.
تعریف مفهومی برونگرايي: كه با گرايش به مردم‌آمیزی، فعال بودن، گرايش به شادماني و خطرجويي ارتباط دارد و صفات زير مجموعه آن عبارت است از: گرمي و صميميت، مردم آميزي يا گروه‌گرایی، جرأت، فعال بودن، هيجان‌خواهي، هیجان‌های مثبت با اشتياق. (خادمیان، 1388، ص 11).
تعریف مفهومی انعطاف‌پذيري: كه با ويژگي‌هايي مانند باز بودن نسبت به تجارب، غناي تخيل، كنجكاوي نسبت به جهان دروني و بيروني خود، آزادانديشي و عدم سنت‌گرايي ارتباط دارد و از صفات زير تشكيل يافته است: تخيل، زيبايي‌شناسي، احساسات و هيجاني بودن اعمال و علايق گسترده انديشه‌ها و ارزش‌ها، (همان منبع).
تعریف مفهومی توافق‌پذيري9 يا دلپذير بودن: دلپذيري با گرایش‌های ميان فردي و محبوبيت در گروه ارتباط دارد. نمره بالا در اين عامل نشان‌دهنده‌ی نوع‌دوستی، علاقه‌مندي به كمك و همدردي با ديگران است. زیرمجموعه‌ی اين عامل عبارت است از: اعتماد، رك‌گويي، نوع‌دوستی، فروتني، همنوايي يا همراهي، نرمي يا دلرحمي، (همان منبع).
تعریف مفهومی با وجدان بودن10: اين عامل با كنترل تكانه‌ها و خويشتنداري، با اراده و مصمم بودن، برنامه‌ريزي در كارها و گرايش به موفقيت ارتباط دارد. خرده مقایسه‌ای اين عامل عبارت‌اند از: شايستگي و كفايت، نظم و ترتيب، وظيفه‌شناسي، تلاش براي موفقيت، خويشتنداري يا خود نظم دهی و دورانديشي و احتياط در تصميم‌گيري (همان منبع).
تعریف مفهومی تفکر انتقادی:
تفكر انتقادي به معناي يافتن نوعي از دانش و بينش است كه با آن بتوان با گسترش علوم همخواني يافته، فرصت آزادي دادن به فكر و انديشه است كه سبب ايجاد توانايي بحث و اظهارنظر در فرد می‌شود، تفكر انتقادي جهت دهنده ذهن به تفكر است (سلطان قرایی، علائی،1390).
تعریف مفهومی سلامت روان: یک حالت رفاه فیزیکی، روانی و اجتماعی است نه فقط فقدان بیماری و یا ناتوانی (خندقی، پاک مهر، 1390).
تعریف مفهومی نشانه‌های جسمانی: 7 ماده را به خود اختصاص می‌دهد سردرد، احساس ضعف و سستی، احساس نیاز به داروهای تقویتی و احساس داغی یا سردی در بدن را مورد بررسی قرار می‌دهد (گلدبرگ و هیلر،1979).
تعریف مفهومی نارسا کنش وری اجتماعی: 7 ماده را به خود اختصاص می‌دهد. توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت از فعالیت‌های روزمره زندگی را بررسی می‌کند (همان منبع).
تعریف مفهومی افسردگی: 7 ماده را به خود اختصاص می‌دهد. احساس بی‌ارزشی، ناامیدی، احساس بی‌ارزشی بودن زندگی، افکار خودکشی و آرزوی مردن و ناتوانایی در انجام کارها (همان منبع).
تعاریف عملیاتی:
تعریف عملیاتی مؤلفه‌های شخصیت: عبارتست از نمره‌ای که فرد از خرده مقیاس مربوط به هر مؤلفه از پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو کسب می‌کند.
مدل پنج عاملی شخصیت شامل: روان‌نژندی، برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، توافق پذیری، وظیفه‌شناسی می‌باشند.
تعریف عملیاتی روان نژند گرایی: منظور نمره‌ای است که آزمودنی می‌تواند از عامل N در پرسشنامه نئوکسب کند.
تعریف عملیاتی برون‌گرایی: منظور نمره‌ای است که آزمودنی می‌تواند از عامل E در پرسشنامه نئوکسب کند.
تعریف عملیاتی انعطاف‌پذیری: منظور نمره‌ای است که آزمودنی می‌تواند از عامل O در پرسشنامه نئوکسب کند.
تعریف عملیاتی توافق پذیری: منظور نمره‌ای است که آزمودنی می‌تواند از عامل A در پرسشنامه نئوکسب کند.
تعریف عملیاتی با وجدان بودن: منظور نمره‌ای است که آزمودنی می‌تواند از عامل C در پرسشنامه نئوکسب کند (پاشا شریفی، 1383).
تعریف عملیاتی گرایش تفکر انتقادی: نمره‌ای ست که فرد از پرسشنامه آزمون گرایش تفکر انتقادی (CCTDI) به دست می‌آورد.
تعریف عملیاتی سلامت روان: نمره‌ای است که فرد از پرسشنامه سلامت عمومی 28GHQ کسب می‌کند
تعریف عملیاتی نشانه‌های جسمانی: شامل مواردی است در خصوص وضعیت جسمانی شخص که در سؤال‌های 1 تا 7 پرسشنامه سلامت عمومی مشخص می‌شود
تعریف عملیاتی بی‌خوابی و اضطراب: شامل مواردی است در خصوص بی‌خوابی و اضطراب شخص که در سؤال‌های 8 تا 14 پرسشنامه سلامت عمومی مشخص می‌شود.
تعریف عملیاتی نارساکنش وری اجتماعی: شامل مواردی است در خصوص روابط میان فردی و روزمره شخص که در سؤال‌های 15 تا 21 پرسشنامه سلامت عمومی مشخص می‌شود.
تعریف عملیاتی افسردگی: شامل مواردی است در خصوص وضعیت افسردگی شخص که در سؤال‌های 21 تا 28 پرسشنامه سلامت عمومی مشخص می‌شود (فتحی آشتیانی، 1337، ص 310).

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده

2- مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه:
رهبران آموزش‌وپرورش دنیا از جمله هیأت ملی آموزش‌وپرورش آمریکا در تعیین اهداف آموزش‌وپرورش کشورشان به این نتیجه رسیدند که افزایش توانایی‌های تفکر انتقادي، ارتباط مؤثر و حل مسئله در دانش‌آموختگان آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، از ضرورت‌های اساسی جامعه امروزي است. انسان امروز بیش از هر زمان دیگر با خیل عظیم دانش و اطلاعات بشري مواجه است و این به دلیل وجود ابزار اطلاع‌رسانی فراوان است که خود باعث شده قدرت غربالگري اطلاعات براي افراد کم شود. وجود اطلاعات فراوان ازیک‌طرف و سطح پایین مهارت‌های تفکر انتقادي در افراد جوامع از طرفی دیگر باعث قبول بی‌چون‌وچرای عقاید و افکار تبلیغ شده در رسانه‌ها شده و زمینه انحراف و کجروي افراد را فراهم آورد. همین خود باعث به وجود آمدن انواع اضطراب‌ها، افسردگی‌ها و به طور کلی در خطر افتادن سلامت عمومی افراد شده است (آقایی 1390).
سلامت عمومی یکی از مهمترین مؤلفه‌های سلامت به حساب می‌آید و افرادي قادرند براي جامعه خود مفید باشند که از سلامتی، به خصوصی سلامت روانی برخوردار باشند. دانشجویان هم که از نسل جوان و آینده‌ساز کشور هستند لازم است که به آموزش صحیح و همچنین سلامت عمومی آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. (برخورداری و همکاران، 1390).
بنابراین دانشگاه‌ها در هر جامعه باید براي حفظ سلامت عمومی و روانی افراد خود، اقدام به آموزش مهارت‌های تفکر انتقادي نمایند، تفکر انتقادي قدرتی ذهنی و جسمی در شخص ایجاد می‌کند که او را براي رقابت‌ها و چالش‌های دنیاي پر از اطلاعات دقیقتر کنونی آماده می‌سازد. تفکر انتقادي داراي مؤلفه‌های مختلفی است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به تحلیل11، ارزشیابی12، استنباط13، استدلال قیاسی14 و استدلال استقرایی15 اشاره کرد. (برخورداری و همکاران 1390).
از دیدگاه کارشناسان بهداشت جهانی، سلامت عمومی عبارت است از توانایی کامل فرد براي ایفاي نقش‌های اجتماعی، روانی و جسمی؛ به‌عبارت‌دیگر، سلامتی به کار کردن خوشایند و مؤثر و هماهنگ استعداد و روان انسان در موقعیت‌های دشوار، انعطاف‌پذیری و توانایی بازیابی تعادل خود اطلاق می‌شود. سلامت عمومی، سطوح مختلفی دارد که می‌توان از علائم جسمانی، اضطراب، کنش اجتماعی و افسردگی نام برد (حسینی، بهرامی،1390).
با توجه به مسائلی که در مورد سلامت عمومی گفته شد، دانشجویان براي ایفاي نقش‌های اجتماعی، روانی و جسمی و توانایی مؤثر کار کردن در شرایط و به طور کلی براي حفظ سلامت عمومی خود باید توانایی تفسیر، تحلیل و ارزیابی مسائل مختلف را داشته باشند و این امر بدون برخورداري از مهارت‌های تفکر انتقادي غیرممکن خواهد بود. برنامه‌هاي آموزشی باید مؤلفه‌های تفکر انتقادي ازجمله توانایی ارزشیابی، تحلیل، استنباط، استدلال قیاسی و استقرایی را به دانشجویان آموزش دهد، زیرا در غیر این صورت سلامت عمومی آنان به خطر افتاده و ممکن است دچار اختلالات روانی شوند (حسینی، بهرامی،1390).
افراد با توجه به ویژگی‌های فرهنگی خود و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی دارای روش خاصی برای تفکر و پردازش اطلاعات هستند، اعتقاد بر این است که ویژگی‌های شخصیتی، تعیین کننده تفکر و به دنبال آن تعیین کننده اموری هستند که از تفکر نشأت می‌گیرند. از نظر پائول16، نگرش تفکر انتقادی نوعی از تفکر است و یک نوع ویژگی شخصیتی محسوب می‌شود. نظریه‌پردازان تعلیم و تربیت پیشنهاد کردند که تفاوت‌های فردی در تفکر انتقادی، نتیجه ترکیب توانایی‌های شناختی و تمایلات شخصی است. این طرح پیشنهادی به یک تئوری دو عاملی اشاره دارد: یک عامل، توانایی نگرش تفکر انتقادی است که این‌گونه مطرح می‌شود ” گام اول در تجزیه‌وتحلیل اهداف، تصمیمات، برنامه‌ریزی، تدریس و ارزیابی، نگرش تفکر انتقادی است و بر این اساس نگرش تفکر انتقادی به ویژگی‌ها و توانایی‌ها تقسیم می‌شود”. عامل دوم عمل کردن به توانایی‌های شناختی یا به صورت جداگانه، همان ویژگی‌های شخصیتی است. در واقع، ویژگی‌های شخصیتی به عنوان ویژگی‌های متفکران انتقادی مطرح می‌شود (کارشکی، پاک مهر،1390).
2-2- تعریف تفکر انتقادی
یکی از ویژگی‌های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نيروی تفکر است؛ به‌عبارت‌دیگر انسان می‌تواند از رفتار خودآگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نيروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری 1379).
انيس17 (١٩٨۵) تفکر انتقادی را ” تفکر مستدل و تيزبينانه درباره‌ی این‌که چه چيزی را باور کنيم و چه اعمالی را انجام دهيم ” تعریف می‌کند، همچنین معتقد است تفکر وقتی انتقادی است که متفکر به دقت در تجزیه‌وتحلیل مباحث کوشش کند، به دنبال شواهد ارزشمند باشد و به قضاوت و نتایج سالم برسد. او هدف از آموزش تفکر انتقادی را تربيت انسان‌هایی می‌داند که به دور از اغراض شخصی و مأمور به صراحت و دقت هستند. (شعبانی، مهر محمدی،1379)
تعریف دیگری را که انجمن روانشناسی آمریکا (١٩٩٠) بيان می‌کند، این است: ما تفکر انتقادی را این‌گونه درک می‌کنیم که باید قضاوت خودساخته و هدفمندی باشد که منجر به تفسير، تحليل، ارزیابی و استنباط می‌شود.) استونر18، 1999).
مسائلی که در رویکرد تربیت انتقادی مورد بحث قرار گرفت، در مقوله پرورش تفکر انتقادی19 نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. مدافعان تفکر انتقادی بر این عقیده‌اند که تفکر انتقادی می‌تواند تأثیر عام ویژگی‌های انسانی را بر طبقات و گروه‌های اجتماعی افزایش دهد. تربیت انتقادی و تفکر انتقادی بر نقش توانمندسازی حوزه امکانات انسانی تأکید دارند به گونه‌ای که فراگیران نقاد، در فکر و عمل پرورش می‌یابند و در این رابطه به ملاک کفایت شناختی20 توجه دارند.
از دیدگاه متفکران انتقادی افراد عادی توانایی تحلیل دلایل زندگی خود را ندارند و از آزمودن فرضیه‌ها ناتوانند. ریچارد پل (1990) معتقد است که افراد نیازمند یادگیری کاربرد منطق در فعالیت‌های اجتماعی، شغلی و شهروندی هستند. ابزار بنیادین تفکر انتقادی شامل مهارت‌های منطقی، تحلیل مفهومی و شناخت‌شناسی است. سیگل21 (1988) معتقداست که آرمان اساسی تفکر انتقادی پرورش روحیه «خوداتکایی22» است. تفکر انتقادی در شکل وسیع خود به دنبال آموزش قوانین منطقی یا چگونگی ارزیابی شواهد و مدارک می‌باشد. عمدتاً بخش‌هایی از برنامه درسی به ویژه در سطوح بالاتر تحصیلی باید به چنین فعالیت‌هایی تخصیص یابد. آنچه را پرورش دهد. مهارت‌ها و تمایلات تفکر انتقادی باید در تمامی سطوح آموزشی در حوزه تدریس و یادگیری اشاعه یابد. (پاپکویتز و فندلر،1999).
تفكر انتقادي شامل دو جنبه مهارت تفكر انتقادي23 و گرايش به تفكر انتقادي24 است. جنبه مهارت تفکر انتقادي بر راهبردهاي شناختي و جنبه گرايش به تفكر انتقادي بر اجزاي نگرشي تفكر و انگيزه پايدار دروني براي حل مسائل تأكيد دارد. مهارت‌های تفکر انتقادی به‌خودی‌خود، نوعي از مهارت‌های شناختي است. يك متفكر منتقد ايده آل، نه تنها بايد واجد اين مهارت‌ها باشد، بلكه اطلاق عنوان متفكر منتقد ايده آل به وي بدون در نظر گرفتن رويكرد كلي او در مقابل زندگي، مسائل، سؤالات و مشكلات خاص غیرممکن است. در حقیقت، بدون گرايش مثبت نسبت به تفكر انتقادي) بعد عاطفي (اين

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع تفکر انتقادی، سلامت روان، سلامت عمومی، سلامت روانی Next Entries منابع مقاله با موضوع تفکر انتقادی، شبیه‌سازی، پیش‌فرض‌ها، اولویت‌بندی