منابع مقاله با موضوع تفکر انتقادی، رگرسیون، انحراف معیار، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

و جنس در جمعيتِ دو دانشگاه مشخص و سپس با توجه به اين نسبت‌ها، تعدادِ گروهِ نمونه در هر دانشكده بر حسبِ جنس مشخص شد. تعدادی از دانشجويان به طور تصادفی گزينش شده و پرسشنامه‌ها در بين آن‌ها (کسانی که تمايل به همکاری داشتند) توزيع و سپس جمع‌آوری شده است.
3-4 ابزارهای پژوهش
3-4-1 پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)182:
تمام سؤالات پرسشنامه دارای 4 گزینه می‌باشد و به استثناء خرده آزمون (C) و سؤال شماره (1) که دارای پاسخ‌های خیلی کمتر از همیشه، کمتر از همیشه، مثل همیشه و بیشتر از همیشه است. پاسخ بقیه عبارات به صورت خیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد نوشته شده است. شیوه نمره‌گذاری لیکرت است که بر این اساس نمره‌گذاری هر یک از سؤالات به صورت (0،1،2،3) می‌باشد و در نتیجه نمره کل یک فرد از صفر تا 84 متغیر خواهد بود. صولتی (1377) اعتبار پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ 89% گزارش نمود (خندقی، پاک مهر،1390).
آقاجانی (1381) در پژوهش خود پایایی مقیاس‌های پرسشنامه را در مقیاس کلی سلامت عمومی 82% به دست آورد و پایایی خرده مقیاس‌ها را بین 62% و 92% گزارش نموده است (همان منبع)
3-4-2 پرسشنامه پنج عاملی نئو:
پرسشنامه NEO- FFI183 فرم کوتاه شده پرسشنامه NEO- PI184 است که توسط کاستا و مک کری در سال 1989 تهیه و تدوین شده است پرسشنامه NEO – FFI برای به دست آوردن اندازه مختصر و مفیدی از پنج عامل بنیادی شخصیت ساخته شده است این پرسشنامه حاوی پنج حیطه و 60 سؤال است. این حیطه‌ها به ترتیب عبارتند از: روان رنجور خویی (N)، برون‌گرایی (E)، تجربه پذیری (O)، توافق پذیری (A) و وجدان گرایی (C). هر یک از این پنج حیطه با 12 سؤال سنجیده می‌شود. نمره‌گذاری این پرسشنامه بر روی مقیاس پنج درجه‌ای از (0 تا 4) انجام می‌شود. بعضی از پرسش‌ها برعکس نمره‌گذاری می‌شود. ضریب پایایی برای عوامل N،E،O،A،C به ترتیب 83%،75%،80%،79%، 79%، به دست آمده است. (گروسی فرشی، 1380)
کیانمهر (1381) پایایی این آزمون را با روش باز آزمایی (اجرای مجدد بر روی 336 نفر) برای پنج عامل بنیادی شخصیت یعنی روان رنجور خویی، برون‌گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وجدان گرای به ترتیب 84%، 82%، 78%، 65%، 86% و آلفای کرونباخ را برای این عوامل به ترتیب 79%، 73%، 42%، 58% و 77% گزارش کرده است. مک کری و کاستا (2004) در مطالعه‌ای که به منظور تجدیدنظر در پرسشنامه NEO – FFI بر روی 1492 نفر بزرگسال انجام داد ضریب آلفای کرونباخ پنج عامل N،E،O،A،C به ترتیب 86%، 80%، 75% 69%، 79% گزارش کرده است. (گروسی فرشی، 1380)
همچنین پایایی روان رنجور خویی، برون‌گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وجدان گرایی در این پژوهش به ترتیب 85%،80%، 74%، 72%، 84% و آلفای کرونباخ نیز به ترتیب 68%،81%،54%،70% به دست آمده است.
3-4-3 آزمون گرایش تفکر انتقادی کالیفرنیا185 (CCTDI):
این آزمون توسط فاکیون و گیان کارلو (1992) به نقل از امیر، (2009) با 75 گویه در مقیاس لیکرت 5 قسمتی ساخته شد و شامل 7 مؤلفه جستجوی حقیقت، منظم بودن، اعتماد به خود، پختگی، داشتن ذهن باز و کنجکاو بودن است. فتحی آذر (1384) در تحقیق خود مؤلفه‌های این آزمون را با استفاده از تحلیل واریانس اکتشافی به 5 عامل زمینه‌ساز تفکر انتقادی، جستجوی اطلاعات، انتقادپذیری و سعهی صدر، قدرت تجزیه‌وتحلیل، قدرت سازمان‌دهی اطلاعات و کنجکاوی با بار عاملی بیش از 4% تقلیل داد به این ترتیب از مجموعه سؤالات، 41 مورد به دلیل بار عاملی حذف گردیدند. در تحقیقات بعدی فاکیون نیز 75 گویه طراحی شده را به 25 گویه تبدیل نمود. این آزمون بارها توسط فاکیون و فاکیون به عنوان ابزار مناسب برای ارزیابی عوامل نگرش تفکر انتقادی به کار برده شده است (سلطان قرائی، علائی 1390).
3-5 روند اجرای پژوهش
به منظور اجرای آزمون پس از مراجعه به کلاس‌های رشته روان‌شناسی، انتخاب نمونه به شكل تصادفي و متناسب با تعداد هر جنس (دختر و پسر) در جامعه صورت پذيرفت. برای ايجاد انگيزه و همکاری بيشتر آزمودنی‌ها، از آن‌ها خواسته شد چنانچه مايل به کسب اطلاع از نتيجه آزمون خود هستند می‌توانند با نوشتن شماره تلفن يا نشانی پست الکترونيک خود در برگه آزمون، امکان تماس بعدی را فراهم کنند تا از اين طريق پژوهشگر آن‌ها را از نتيجه آزمون آگاه کند، پيشتر گفته شد که نوشتن مشخصات فردی ضرورت ندارد. اجرای آزمون به صورت گروهی بود به اين ترتيب که پس از جلب رضايت آزمودنی‌ها، پرسشنامه‌ها توزيع میگرديد و سپس جمع‌آوری میشد. جهت کنترل اثر خستگی و ترتيب در نتايج آزمون، نيمی از آزمودنی‌ها ابتدا پرسشنامه گرایش تفکر انتقادی، سلامت روان و سپس شخصیت را دريافت می‌کردند و برای نصف ديگر آزمودنی‌ها بر عکس عمل شد.
3-6 شیوه تجزیه‌وتحلیل:
در زمینه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ابتدا داده‌ها در قالب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی (میانگین، نما، انحراف معیار) توصیف شده و سپس در چهارچوب سؤالات و فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های آماری تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون و آلفای کرونباخ استفاده شد.

فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4- یافته‌ها
4-1- پيش درآمد
فصل چهارم پژوهش با ارائه تصویری از یافته‌های توصیفی متغیرهای مدل آغاز شده است. در این قسمت شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش آمده است. در ادامه ماتریس همبستگی آورده شده است که راه را برای ورود به تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش و ارائه یافته‌های تحلیلی خواهد گشود.
در ادامه پیش‌بینی گرایش تفکر انتقادی بر اساس متغیرهای برون‌زاد آمده است. پیش‌بینی سلامت روان با توجه به متغیرهای برون‌زاد (پنج عاملی شخصیت) نیز مورد بررسی قرار گرفته است در نهایت مدل‌های نهایی، گرایش تفکر انتقادی به همراه شاخص‌های برازش آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
1- یافته‌های توصيفي
در اين بخش یافته‌های توصيفي مربوط به متغیرهای مورد پژوهش آورده می‌شود. اين یافته‌ها تصويري روشن از عملكرد آزمودنی‌ها در متغیرهای پژوهش خواهد كرد و راه را براي تحلیل‌های بعدي داده‌هاي پژوهش خواهد گشود. كه در ادامه به ذكر آن‌ها پرداخته شده است.
– یافته‌های توصيفي پرسشنامه گرایش تفکر انتقادی در افراد مورد مطالعه
جدول (4- 1) ميانگين و انحراف معيار نمره‌های آزمودنی‌ها را در پرسشنامه گرایش تفکر انتقادی را نشان می‌دهد.
آزمون
گروه
گرایش تفکر انتقادی
شاخص آماری
میانگین
انحراف معیار
كل
31/280
058/48

– یافته‌های توصيفي پرسشنامه سلامت روان در افراد مورد مطالعه
جدول (4- 2) ميانگين و انحراف معيار نمره‌های آزمودنی‌ها را در پرسشنامه سلامت روان را نشان می‌دهد.

جدول (4-2) ميانگين و انحراف معيار نمره‌ها در پرسشنامه سلامت روان

آزمون
گروه
نشانه‌های جسمانی
بی‌خوابی و اضطراب
نارساکنش وری اجتماعی
افسردگی

شاخص آماری
ميانگين
انحراف معیار
ميانگين
انحراف معیار
ميانگين
انحراف معیار
ميانگين
انحراف معیار
كل
63/7
749/4
94/7
749/4
62/20
281/5
94/4
261/5

جدول (4- 2) ميانگين و انحراف معیار نمرات سلامت روان را نشان می‌دهد.

-یافته‌های توصيفي پنج عاملی شخصیت در افراد مورد مطالعه
جدول (4- 3) ميانگين و انحراف معيار نمره‌های آزمودنی‌ها را در پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نشان می‌دهد.
آزمون
گروه
روان رنجور خویی
برون‌گرایی
گشودگی (باز بودن به تجربه)
توافق پذیری
وجدانی بودن
شاخص آماری
ميانگين
انحراف معیار
ميانگين
انحراف معیار
ميانگين
انحراف معیار
ميانگين
انحراف معیار
ميانگين
انحراف معیار
كل
10/24
47/7
68/23
86/5
74/24
84/4
65/28
32/6
66/32
56/7

در جدول (4-3) ميانگين آزمودنی‌ها را در زير مقیاس‌های پنج عاملی شخصیت نشان می‌دهد.

4-2-2- ماتریس همبستگی صفر مرتبه بین متغیرها
جدول 4-4 ماتریس همبستگی صفر مرتبه بین متغیرها

متغیر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
وجدان
1

توافق
*391/0
1

تجربه
**211/0
*148/0
1

برونگرایی
**200/0
**454/0
**457/0
1

روان رنجوری
**472/0
**344/0
**526/0
**487/0
1

افسردگی
**579/0
**397/0
**244/0
**451/0
**258/0
1

نارسا کنش وری
050/0
**204/0
**210/0-
*182/0-
*141/0-
*175/0-
1

بی‌خوابی
001/0
**742/0
**552/0
**360/0-
*173/0-
**449/0-
**237/0-
1

جسمانی
**778/0
044/0
**618/0
**552/0
**256/0-
011/0-
**469/0-
**195/0-
1
گرایش تفکر انتقادی
020/0-
091/0-
**767/0
005/0
042/0
066/0
103/0-
057/0
076/0-
*p/001 **p/005

همان‌طور که ملاحظه می‌شود جدول 4-4 ماتریس همبستگی صفر مرتبه بین متغیرها را نشان می‌دهد.

نتايج مندرج در جدول 4-4 همبستگی متقابل متغیرها را باهم نشان می‌دهد و موارد معنی‌دار با علامت مشخص شده‌اند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها همبستگی بین گرایش تفکر انتقادی و متغیرهای دیگر تنها با نارساکنش وری اجتماعی می‌باشد که این همبستگی به صورت مثبت معنادار می‌باشد، سایر همبستگی‌ها در جدول آمده است. در ادامه از این ماتریس همبستگی، نتایج رگرسیون و تحلیل مسیر آمده است که نتایج در بخش استنباط آماری آمده است.
4-3- يافته‌هاي استنباطی
در ادامه برای پاسخگویی به سؤالات و آزمودن فرضیه‌ها، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرارگرفته است. در ادامه نتایج با توجه به فرضیه‌ها و سؤالات پژوهش آورده شده است.
سؤال اول (فرضیه یک)
پیش‌بینی گرایش تفکر انتقادی بر اساس پنج عاملی شخصیت
جهت پاسخگويي به اين سؤال تحقيق از تجزیه‌وتحلیل رگرسيون چندگانه (به شيوه همزمان) استفاده گردید که نتيجه به شرح زير می‌باشد:
جدول 4-5. خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون گرایش تفکر انتقادی با پنج عاملی شخصیت
الگو
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
R
R2
Sig
رگرسیون
20/7246
5
24/1449
621/0
127/0
016/0
684/0
باقیمانده
33/440809
189
32/2332

همان‌گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد حدود 1 درصد واریانس گرایش تفکر انتقادی توسط پنج عاملی شخصیت تبیین و پیش‌بینی می‌شود برای بررسی اینکه سهم هر یک از آن‌ها به چه میزان است در جدول ذیل نتایج ضرایب رگرسیون آمده است.
جدول 4-6 مشخصه آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با شاخص گرایش تفکر انتقادی
متغيرهاي پيش‌بين
B
Β
T
P
روان رنجوری
30/-
04/0
48/0-
N.S
برون‌گرایی
24/0-
03/0
34/0-
N.S
باز بودن به تجربه
97/0-
09/0
28/1-
N.S
توافق
17/0-
02/0
25/0-
N.S
وجدان
39/0-
06/0
70/0-
N.S

از مقايسه ضريب رگرسيون مشاهده می‌گردد كه در بين پنج عاملی شخصیت (روانجور خویی، برونگرایی، باز بودن به تجربه، توافق و وجدان) هیچ‌کدام گرایش تفکر انتقادی را پیش‌بینی نمی‌کند.
سؤال دوم (فرضیه دوم)
رابطه بین پنج عاملی شخصیت با سلامت روان
جهت پاسخگويي به اين سؤال تحقيق از چهار رگرسيون چندگانه (به شيوه همزمان) استفاده گردید که نتيجه به شرح زير می‌باشد:
پیش‌بینی سلامت روان با توجه به پنج عاملی شخصیت

جدول 4-7. خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با سلامت روان
الگو
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
R
R2
Sig
رگرسیون
270/18128
5
654/3625
680/38
506/0
25/0
000/0
باقیمانده
864/17715
189
735/93

همان‌گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد 25 درصد واریانس سلامت روان توسط پنج عاملی شخصیت تبیین می‌شود برای بررسی اینکه سهم هر یک از آن‌ها به چه میزان است در جدول ذیل نتایج ضرایب رگرسیون آمده است.

جدول 4-8 مشخصه آماری رگرسیون پنج عاملی شخصیت با سلامت روان
متغيرهاي

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، صفات شخصیت، رفتارگرایی Next Entries منابع مقاله با موضوع رگرسیون، روان رنجوری، مدل رگرسیون، تحلیل واریانس