منابع مقاله با موضوع تحول گرا، رهبری تحول گرا، آموزش و پرورش، خلاقیت کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

بین سبک رهبری مبادله ای و میزان خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
1-5-2-1فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم:
* بین پاداش مشروط ومیزان خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
* بین مدیریت فعال و میزان خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
* بین مدیریت منفعل و میزان خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
1-5-3 فرضیه اصلی سوم:
*بین میزان خلاقیت سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای تفاوت معنی داری وجود دارد.

1-6 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش
1-6-1 رهبری تحول گرا و مبادله ایی (متغییر مستقل)
*رهبری تحول گرا : رهبری تحول گرا بخشی از پارادایم جدید رهبری است و بیانگر فرآیندی است که افراد را متحول و متغییر می کند. و با ارزش ها، خصیصه های اخلاقی و اهداف بلند مدت در ارتباط است. می توان گفت رهبر تحول گرا بر پیروان خود تاثیر می گذارد و با ارائه چشم اندازی جذاب و روشن، چگونگی رسیدن به آن چشم انداز را بیان می کند و با اطمینان بخشی به زیر دستان، آنها را برای رسیدن به چشم انداز توانمند می سازد(مشبکی و همکاران 1390، 211).
*رهبری مبادله ایی : رهبري مبادله ایی را نيز اينگونه تعريف ميكنند كه در اين سبك به همه چيز از منظر ميزان منفعتي كه عايد افراد ميكند، نگريسته ميشود و رابطه رهبر با پيروان سوداگرانه و بر مبناي مبادله يك چيز براي چيز ديگر است(موغلی به نقل از برنز، 1383) .
1-6-2 خلاقیت ( متغیر وابسته )
*خلاقیت :خلاقیت ، آفرینش آمیزه ای بدیع برای حل تناقضات ، درقالب یک ایده است که خارج از محدوده جواب موجود قرار می گیرد ( میر میران 1384 ، 7).خلاقیت ارائه کیفیت های تازه ای ازمفاهیم و معانی است(صمدآقایی به نقل از گیزیلین 1385 ،14).

1-7 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-7-1رهبری تحول گرا و رهبری مبادله ایی ( متغیر مستقل)
به عنوان مقدمه تعریف عملیاتی رهبری تحول گرا و مبادله ای ، لازم است بدانیم ؛ از آن جهت که در پژوهش حاضر ابعاد مدل باس و آوولیو ملاک قرار گرفته است ؛ لذا از پرسشنامه ساخته شده توسط باس و آوولیو که این ابعاد را پوشش می دهد برای سنجش رهبری تحول گرا و مبادله ایی استفاده شد. این پرسشنامه دارای 32 گویه می باشد و در طراحی آن از طیف لیکرت استفاده شده است وابعاد رهبری تحول گرا و مبادله ای بر طبق مدل باس و آوولیو و سوالات مربوطه آن در پرسشنامه عبارتند از :

جدول 1-1 ابعاد سبک های رهبری و ارتباط آنها با سوالات
شیوه رهبری
شاخص
تعداد سوال
شماره سوال
تحول گرا
نفوذ آرمانی
8
5-8-11-15-18-20-22-29

تحریک ذهنی
4
2-6-26-28

الهام بخش
4
7-10-23-31

ملاحضات فردی
4
12-16-25-27
مبادله ای

پاداش مشروط
4
1-9-13-30

مدیریت بر مبنای استثناء (فعال)
4
4-19-21-24

مدیریت بر مبنای استثناء (منفعل)
4
3-14-17-32

1-7-2 خلاقیت ( متغیر وابسته )
جهت گردآوری اطلاعات مربوط به خلاقیت از پرسشنامه ساخته شده توسط دارابژه استفاده شد . این آزمون دارای 10 سوال و بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است. سوالات 33 تا 42 پرسشنامه مربوط به آزمون خلاقیت می باشد.

1-8 روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ موضوع ، از نوع پژوهش های توصیفی – همبستگی و از دید هدف کاربردی است.بر اساس جمع آوری داده ها ، پژوهش از نوع بررسی مقطعی می باشد.

1-9 قلمرو پژوهش
1-9-1 قلمرو زمانی : به لحاظ زمانی ، پژوهش حاضر در یک گستره چهار ماهه ، از ابتدای مهر ماه 1392 تا اواخر دی ماه 1392 هجری شمسی ، انجام پذیرفته است.
1-9-2 قلمرو مکانی :قلمرو مکانی پژوهش عبارت است از اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و ادارات آموزش و پرورش ناحیه یک و دو سنندج، که در آن ها مبادرت به توزیع پرسشنامه شد.
1-9-3 قلمرو موضوعی : از دید مفهومی نیز ، پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان متغیرهای سبک رهبری و ابعاد آن با میزان خلاقیت کارکنان پرداخته است.
1-10جامعه و نمونه آماری
کلیه کارکنان اداری سازمان آموزش و پرورش استان کردستان و ادارات آموزش و پرورش ناحیه یک و دو سنندج که در مجموع 460 نفر می باشند ، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند.حجم نمونه نیز 210 نفر بوده که در روش نمونه به نحوه انتخاب آن اشاره می شود.
1-11 روش نمونه گیری
با توجه به حجم جامعه ، پژوهشگر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران – کاکس به نمونه مد نظر دست یافت.
1-12 روش گردآوری اطلاعات
در پژوهش حاضر از دو روش کتابخانه ای و میدانی به ترتیب برای مبانی نظری پژوهش و پرسشنامه استفاده شده است.
1-13 فنون آماری :در این پژوهش در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی ، میانگین ، انحراف استاندارد بهره گرفته ایم و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی ، تحلیل عامل تائیدی ، مدلسازی معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسن با استفاده از نرم افزار های (spss 15 )و لیزرل استفاده شده است.

2-1مقدمه
یکی از موضوعات مهم که مدیران موسسات و سازمان ها ملزم به مد نظر قرار دادن آن هستند ، موضوع رهبری است.برداشت و درک لزوم اینکه مدیران باید کار هدایت و رهبری را انجام دهند ، اهمیت موضوع را فزونی می بخشد.در حقیقت از مدیران انتظار می رود به خاطر ماهیت و وظایف رسمی و مسئولیت هایی که به آنها واگذار میشود ، متصف به صفات رهبری باشند. امروزه عصر نوین مدیرت ، کلیه مسئولان و دست اندر کاران سازمان ها را متوجه این واقعیت نموده است که برای دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی به فکر استفاده از اندیشه های خلاق باشند.بیشتر مدیران اظهار می دارند که تمایل به داشتن کارمندانی با خلاقیت بیشتر دارند اما همیشه روشن نیست که مدیران در جهت افزایش خلاقیت پیروان ، چگونه باید مدیرت کنند. در حالیکه برخی ویژگی های شخصیتی در ارتباط با خلاقیت افراد مورد شناسایی قرار گرفته ، نیازهای فزآینده ای جهت درک عوامل زمینه ای موجود است که ممکن است خلاقیت افراد را افزایش و یا کاهش دهد (رهی و افخمی 1388 ،4 ).
در محيط رقابتي کسب و کار امروز، عمده نگرانيو تکاپوي سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پيشرفت فراگير آنها شکل ميگيرد. در راستاي اين هدف خطير، مديران در پي شناسايي و بهرهگيري بهينه از منابع و سرمايههايي هستند که تحصيل آنها هزينهها و زحمات فراواني دارد. پس پيروز اين ميدان مديراني هستند که سرمايههاي مذکور را به اثربخش ترين، کاراترين و بهرهورترين طُرق ممکن به کار گيرند. عمده منابع هرسازماني متوجه منابع انساني، مالي و فني آن است که مسلماً سرمايه انساني تعيين کنندة سمت و سوي ديگر سرمايههاست، زيرا نيروي انساني است که با تواناييهاي خود و با برنامهريزي، ديگر منابع را به خدمت گرفته است..
از سويي رهبري تحول گرا و مبادله ای، يکي از تازه ترين رويکردهاي مطرح شده نسبت به رهبري هستند که تحقيقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظريه سبک رهبري تحول گرا يکي از چارچوبهاي نظري در دنيا است، که از سوي برنز (1978) و باس (1985) مطرح شده است. در سالهاي اخير نيز توجه زيادي به آزمودن الگوي نوين مديريتي رهبري تحول گرا شده است. به طوريکه تنها در طي سالهاي 1990 تا 1995 بيش از يکصد پايان نامه و تحقيق در دانشگاههاي مختلف دنيا، مفهوم رهبري تحول گرا را بررسي کرده اند. باس در سال 1990، بيان کرد که رهبران مي‌توانند با استفاده از ويژگيهاي رفتاري رهبري تحول گرا، پيروان خود را به سوي عملکرد بيش از انتظار، رهنمون کنند(هامفریز2003 ،2 ).
همچنین تحقیقات نشان داد بین رهبری تحول آفرین با تعهد کارکنان، سطوح پایین استرس شغلی، رضایت شغلی و رضایت از رهبر، خلاقیت، هوش عاطفی، مبادله رهبر- پیرو و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد.
با توجه به تحقيقات انجام شده در سالهاي اخير در دنيا و با ،توجه به اهمیت مديريت تحول گرا به عنوان سبك مديريت موفق در سازمان هاي امروز و نيز بررسي خلاقیت کارکنان به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان ها، تحقيقات اندكي در اين رابطه در ايران انجام شده است. هدف از انجام اين پژوهش سنجش سبک رهبری تحول گرا و مبادله ایی و مهمتر از آن، پيدا كردن دلايلي دال بر وجود رابطه بين سبک رهبری تحول گرا و مبادله ای مدیران و خلاقیت کارکنان است.
در این فصل ابتدا مبانی نظری پژوهش را بررسی کرده ایم سپس مطالعات صورت گرفته و پایه های تجربی مرتبط با موضوع پژوهش را به عنوان پیشینه ، مورد بررسی قرار داده ایم.و در نهایت پس از جمع بندی ، مدل مفهومی پژوهش بیان شده است.

2-2- بخش اول : مبانی نظریسبک های رهبری
2-2-1 رهبری5
مفهوم رهبری در ادبیات فارسی از قدمت تاریخی برخوردار است و در واقع ظهور رهبری به شروع زندگی اجتماعی انسانها بر می گردد. به طوری که می توان گفت هر سازمان بدون رهبری در واقع ، صرفاً مجموعه ای پراکنده از مردم و دستگاه هاست و اگر تنها یک عامل وجود داشته باشد که وجه افتراق بین سازمانهای موفق و ناموفق را معلوم نماید بدون شک آن عامل رهبری پویا و مؤثر است (احسانی و همکاران 1392، 14). شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرآیند بسیار اسرار آمیزی است که در زندگی همه افراد وجود دارد. در اکثر موارد، دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند براساس چه ویژگی ها، توانایی ها، رفتارها، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت ، توان رهبر در تأثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین کرد(یوکل1382، 2).
متفکران علوم انسانی رهبری را از ابعاد مختلفی مورد بحث قرار می دهند. گروهی رهبری را بخشی از وظایف مدیریت می دانند و گروهی دیگر برای رهبری مفهوم وسیع تر نسبت به مدیریت قائلند و آن را توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت هدفهای معین می دانند (داویز و هیگز2005، 97).
با توجه به تعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران در جدول 2-1 اقدام به تهیه خلاصه ای از تعاریف ارائه شده نموده ایم.

جدول2-1 تعاریف رهبری
ردیف
تعریف
منبع
1
رهبری فرآیندی است که با آن، یک فرد بر گروهی از افراد تأثیر می گذارد تا به یک هدف مشترک برسند.
تورنس 2001
2
رهبری یکی از ضرورت های اصلی برای انجام فعالیت های بسیاری از سازمان های امروزی است
پیروز و همکاران 2007
3
رهبری عبارت است از اقدام برای ترغیب دیگران به تلاش مشتاقانه برای نیل به اهداف
کیت دیویس 1981
4
رهبری عبارت است از تحت تأثیر قرار دادن دیگران برای کسب هدف مشترک
کونتز و دیگران 1988
5
رهبری یعنی فعالیت هایی که مردم را برای تلاش مشتاقانه در جهت تحقق اهداف گروهی، تحت تأثیر قرار می دهد.
تری 1977
6
فرایند تحت تأثیر قرار دادن افراد، طوری که در جهت اهداف گروه یا سازمان مشارکت کنند رهبری نامیده می شود.
اصلانی و همکاران 1389
7
رهبری را نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان برای تحقق اهداف سازمانی تعریف کرده اند.
الوانی 1386
8
رهبری فراگرد اثرگذاری بر فعالیت ها ی افراد یا گروه ها، برای کسب هدف در یک وضعیت معین است.
هرسی و بلانچارد

رهبری برای تمام سازمان ها برای رسیدن به اهداف، مهم می باشد. از آن جایی که رهبری یک عامل کلیدی برای بهبود عملکرد سازمان است، موفقیت یا شکست سازمان وابسته به اثر بخشی رهبری در تمام سطوح می باشد.
محققان بیان می دارند که رهبری، توانایی اثر گذاشتن بر نگرش ها، توانایی ها و باورهای کارکنان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است. هر چند سالها رهبری یک موضوع اصلی در بین محققان بوده است اما تغییرات چشمگیر اجتماعی که در طول دو دهه گذشته اتفاق افتاده باعث شده که بحث رهبری اثربخش، مهم تر شده باشد (داکت و مک فارلن2003 ، 309 ).
2-2-2 نقش و وظیفه رهبری
نقش رهبر یا رهبران را می توان با خلاصه ای از وظایف آنها در شرایط و وضعیت های مختلف توضیح داد. طبیعی است که وظایف رهبری در

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع تحول گرا، آموزش و پرورش، خلاقیت کارکنان، سبک رهبری Next Entries منابع مقاله با موضوع سبک رهبری، رشته های علمی، رضایت کارکنان، تشویق و تنبیه