منابع مقاله با موضوع تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

در بازپرسیها وکیل یا مشاور خود را همراه داشته باشد و وکیل هم بدون مداخله در امر تحقق و پس از خاتمه بازجویی مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم و اجرای قوانین لازم بداند و بازپرس تذکر دهد و در صورت جلسه منعکس نماید .اگر چه این قدم حرکتی به طرف تکامل است ولی کافی نیست و اصولا باید مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه به عنوان یک پیوند الحاقی کامل به مواد مربوط به تحقیقات و اقدامات وتصمیمات بازپرس اضافه گردد و طرز فکر بازپرسان با اجرای مقررات دقیق در این باب در جهت حفظ و صیانت حقوق دفاعی متهم و استفاده از معلومات وتجارب وکیل مدافع تغییر یابد. تبصره ماده 112 قانون مورد بحث تجویز می نماید که وکیل دادگستری برای روشن شدن حقیقت، دفاع از متهم اجرای قوانین در جریان تحقیقات بازپرسی حضور به هم رساند.
متهم با احساس وجود یک نفر حامی قانونی تعادل خود را در ضمن تحقیقات حفظ می کند و با افشاء و اطمینانی که پیدا می نمایند دچار تششت افکار و اضطراب ناشی از تعقیب کیفری نمی شود و در این حال اظهاراتش بیشتر نزدیک به حقیقت و دور از افراط و تفریط خواهد بودو الا چه بسا که خود را ببازد و با جوابهای بی سروته یا خلاف واقع تحقیق کننده را سردرگم سازد و یا تحت تأثیر احساسات و یا اکراه و اجبار وخدعه و تدلیس قرار گیرد و باعث انحرافات زیادی گردد. موضوع تذکر اجرای قوانین به شکل ارشاد قضایی تأثیر مثبت و عمیق در صحت رسیدگی دارد این مأموریت قانونی درتشخیص جرم، تعیین نوع آن، علل و موجبات تعقیب متهم و میزان مسئولیت کیفری و حقوقی مشتکنی عنه مؤثر است. همچنین با یادآوری موانع تعقیب از مرور زمان، جنون، دفاع مشروع، اجازه قانونی، سن متهم ، اوضاع و احوال قضیه اقدامات قاضی تحقیق با موازین قانونی انطباق می نماید.
با این همه، امکان همراهی وکیل مدافع در این مقررات با متهم در جای خود اقدامی نیک از جانب قانونگذار می باشد. روشن است که نتیجه این موارد و ترقی فکری حقوقدانان منتج به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 و ماده 190 و دیگر مواد مترقی، پیرامون جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی گردید.
3-2: حدود اختیارات وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی
نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بسیار محدود و مقید در تبصره الحاقی ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی بهمن ماه 1335 می باشد. هر چند صرف حضور وکیل خود کافی در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب می شود لیکن در عمل از امتیازات محدود این مرحله هم فقط کسانی که امکانات مالی تامین و استفاده از آن را داشته باشند بهره مند گردند به علاوه در آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقداتی به فرض حضور وکیل و ارائه لایحه ای در پایان تحقیق برای بازپرسی یا قاضی تحقیق همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنطاق در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع در مواردی که متهم در بازداشت می باشد وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقی نمی گردد و با عنایت در مقررات موجود آیین دادرسی کیفری مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسی یا دادیار تحقیق به نحوی که دخالت در امر تحقیق تلقی گردد مجاز نمی باشد.44
متأسفانه مقنن ضمانت اجرایی برای ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم منظور نکرده است نظر به اینکه چنین ممانعتی بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم و مقایر با اصل برائت است ضرورت مداخله قانونگذاری فراسوی مجازاتهای انتظامی موجود، بیش از پیش احساس می شود. نگرش هرچند کوتاه به قوانین کشورهای دیگر در این زمینه مسیری را که در این کشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وکلای مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی طی شده بر ما مشخص می نماید.
از قرن بیستم به این طرف، تحقیقات مقدماتی بیش از پیش جنبه تدافعی به خود گرفته و از جنبه تفیشی بودن آن در همه کشورها کاسته شده است و الحاقی تبصره ماده 112 اصلاحی 1337 هم در کشور ما بر پایه این تفکر تصویب گردیده است.45در نظام کیفری ما ، به علت اینکه نظام قرن نوزدهم فرانسوی الگوی اختیارات بازپرس بوده متأسفانه وکیل مدافع به دور از پرونده کیفری باقی می ماند و عدم اطلاع وی از محتویات پرونده امکان دفاع از موکل را از وی سلب می نماید. ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل خود و مرحله تحقیقات و لااقل به گونه ای که در عمل مرسوم است با فلسفه حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات تحقیق استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امکان دفاع مؤثر را زایل می سازد.46
1-3-2- حق همراهی متهم با یکی از وکلای رسمی دادگستری
در مرحله تحقیقاتی مقدماتی تبصره ماده 112 الحاقی بهمن ماه 1335 مقرر داشته بود: متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد بنابراین بدیهی است در مرحله تحقیقات مقدماتی با لحاظ نص صریح ماده مورد بحث بیش از یک وکیل رسمی دادگستری نمی تواند در این مرحله شرکت نماید. ولی اگر متهمی که در بازداشت می باشد بیش از یک نفر وکیل معرفی نماید بازپرس بایستی وکلایی را که متهم معرفی نموده دعوت کند تا متهم هر کدام از آنها را خواست معرفی نماید زیرا اختیار تعیین یک نفر قبل از شروع تحقیق بالاخره با متهم می باشد و وکلای متعدد انتخابی می تواند از میان خود یک نفر را معین و معرفی نماید.
2-3-2- عدم مداخله در امر تحقیق
تبصره ماده 112 الحاقی بهمن 1335 مقرر داشته: «….وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد».
ظاهر قانون این تصور را در ذهن ایجاد می نماید که بازپرس صراحتا تکلیفی ندارد به متهم حق انتخاب وکیل را اعلام نماید و عدم اعلام هم مسئولیت قانونی برای بازپرس ندارد ولی در مرحله دادرسی در محاکمات جنا

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرزندخوانده، حقوق ایران، قانون مدنی، مراسم مذهبی