منابع مقاله با موضوع تأمین اجتماعی، بیمارستان، منابع مالی، خدمات عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

به نیازهای، هرچه بیشتر موجب کارآمدی سازمان را فراهم سازد.

معاونت فنی و درآمد :
این معاونت به منظور رسیدگی به امور مربوط به مطالبات سازمان از کارفرمایان بابت حق بیمه و همچنین رسیدگی به امور مربوط به سوابق بیمه ای، انجام خدمات و تعهدات قانونی (کوتاه مدت و بلندمدت) به بیمه شدگان (به عنوان مشتریان اصلی ) بنا گردیده است .

این معاونت دارای 4 اداره کل می باشد که عبارتند از :
1- اداره کل امور فنی مستمریها
2- اداره کل امور فنی بیمه شدگان
3- اداره کل درآمد حق بیمه
4- اداره کل نامنویسی و حساب های انفرادی

معاونت امور درمان :
به منظور تحقق کامل تعهدات مقرر در آیین نامه قانون الزام و نظارت بر اجرای آن ، سازمان تأمین اجتماعی موظف شده است، حوزه معاونت امور درمان مشمولین تأمین اجتماعی را در تشکیلات سازمان ایجاد و فردی را به سمت معاون مدیرعامل در امور درمان منصوب نماید .
حسب ماده «10» قانون الزام ، تعهدات درمانی موضوع ماده «2» آیین نامه آن به دو صورت انجام می گیرد .
1- روش ارائه درمان مستقیم : با استفاده از تمامی امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان .
2- روش ارائه درمان غیرمستقیم : از طریق خرید خدمت پزشکان ، گروه های پزشکی بیمارستان های بخش دولتی و خصوصی بصورت کلینیکی وپاراکلینیکی وداروخانه ها
درمان غیرمستقیم ، درمانی است که بیمه شده از خدمات درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مراکز بهداشتی ، درمانی و بیمارستانی وزارتخانه ها ، صندوقها ، نهادها ، ارگان های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد سازمان استفاده کند و یا با مراجعه به پزشکان و بیمارستان های خصوصی غیرطرف قرارداد با صندوق، هزینه های درمانی را حسب تعرفه های مصوب از دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی دریافت نماید .
این معاونت دارای 3 اداره کل به شرح زیر می باشد :
1- اداره کل درمان مستقیم
2- اداره کل درمان غیرمستقیم
3- اداره کل پشتیبانی
معاونت اداری و مالی :
این معاونت به منظور پشتیبانی و یاری رساندن به واحدها در انجام امور از حیث مالی، اداری، تشکیلات، نیروی انسانی ، بودجه ، خدمات و آموزش، تشکیل شده است . این معاونت حالت ستادی داشته و پشتیبانی کننده برنامه های معاونت های دیگر می باشد.
با توجه به شرح پیش گفته این معاونت دارای پنج اداره کل و یک دفتر به شرح زیر می باشد :
1- اداره کل امور مالی
2- اداره کل امور اداری
3- اداره کل بودجه و تشکیلات
4- اداره کل خدمات عمومی و رفاه
5- اداره کل آموزش
6- دفتر فنی و مهندسی20

اداره کل تأمین اجتماعی استان :
فرایندی پویا از مجموعه منابع مالی ، اداری و تخصصی تأمین اجتماعی می باشد که از یک سو به منظور معرفی خدمات و هدایت و گسترش فرهنگ تأمین اجتماعی با ایجاد هماهنگی بین ادارات ، نمایندگی های تأمین اجتماعی در سطح استان نظارت بر حسن اجرای عملیات از طریق راهبری مجموع واحدهای تأمین اجتماعی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی موجود و جلب همکاری بیمه شدگان و کارفرمایان در نیل به اهداف تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی که سیاستها و برنامه های کلی سازمان را با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مدیریت عامل سازمان نسبت به بازخورد عملیات به ستادمرکزی سازمان و از سوی دیگر با برقراری صحیح روابط در سطح مقامات رسمی استان اقدام موثر می نماید . در حال حاضر ادارات کل تأمین اجتماعی در سراسر کشور تحت نظارت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و یا مقام مجاز از سوی وی ، واحدهای اجرایی تابعه را راهبری می نماید .
ادارات کل تأمین اجتماعی استانها همانند ستادمرکزی از قسمت های مختلف درآمد ، امور بیمه‌شدگان، حساب های انفرادی و نامنویسی ، امور اداری و خدمات عمومی ورفاه ، امور مالی و …. تشکیل شده و وظیفه نظارتی کارشناسی را در سطح استان انجام داده و به عنوان حلقه واسط بین ستادمرکزی و واحدهای اجرایی محسوب و برنامه های تصویبی را اجرا می نماید .

مدیریت درمان استان :
به عنوان بالاترین مقام اجرایی درمان استان تحت نظارت معاونت درمان مدیرعامل و مدیرعامل سازمان و یا مقام مجاز از سوی وی، واحدهای اجرایی تابعه را راهبری و مسئولیت حسن اجرای تمامی امور اجرایی مربوط به تعهدات مندرج در قانون الزام وظایف اداری و مالی واحدهای درمانی (مستقیم و غیرمستقیم ) تابعه استان از طریق تنظیم صحیح روابط و حفظ مناسبات منطقی در سطح مقامات صالح دولتی و سایر مقامات دستگاه ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات پزشکی ، صندوق نظام پزشکی ، دانشگاه های علوم پزشکی و …. در حوزه مدیریت مربوطه به منظور پیشبرد اهداف و سیاست های تعیین شده از سوی سازمان را عهده دار می باشد .21

2-7 تأمين اجتماعي، اهداف و مبناهاي آن:
سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که پوشش دهنده کارگران حقوق بگیر و مزدی (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) را در بر می‌گیرد.
جمعیت تحت پوشش این سازمان بیش از 11 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی وبیش از 2 میلیون نفر مستمری بگیر می باشد که با در نظر گرفتن خانواده بیمه‌شدگان به بیش از 34 میلیون نفر می‌رسد. سازمان تامین‌اجتماعی براساس قانون، یک نهاد عمومی غیردولتی است که عمده منابع مالی آن از محل حق‌بیمه‌ها با مشارکت کار فرما و بیمه شده تامین می گردد و متکی به منابع دولتی نیست و به همین دلیل سرمایه و دارایی‌های آن متعلق به افراد تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی یا غیردولتی نمی باشد.
تکیه گاه اصلی این سازمان، مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان و تامین مالی است.
تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به‌وسیله سازمان جهانی کار و سازمان بین‌المللی تامین‌اجتماعی تنظیم شده و چگونگی ارائه خدمات و تحقق این تعهدات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است.

2-8 تعهدات سازمان تامین اجتماعی
بطور كلي تعهدات سازمان به بيمه شدگان به دو نوع مختلف تقسيم مي شود :
الف : تعهدات كوتاه مدت
ب : تعهدات بلندمدت

تعهدات كوتاه مدت :
مجموعه حمايت هايي كه از سوي سازمان درخصوص بيمه شدگان در قالب تعهدات كوتاه مدت صورت مي گيرد به شرح زیر مي باشد :
حمايت هاي درماني در موارد بيماري ، بارداري، حوادث و…،
غرامت دستمزد ايام بيماري
غرامت دستمزد ايام بارداري
هزينه سفر و اقامت بيمار و همراه
پروتز و اورتز (تأمين هزينه وسايل كمك پزشكي )
غرامت نقص عضو مقطوع
كمك هزينه ازدواج
هزينه كفن و دفن
مقرري بيمه بيكاري
تعهدات بلندمدت:
مجموعه حمايت هايي كه از سوي سازمان درخصوص بيمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت صورت مي گيرد به شرح زیر مي باشد :
مستمري بازنشستگي
مستمري از كارافتادگي كلي
مستمري از كارافتادگي جزيي
مستمري بازماندگان
مزاياي نقدي ، غيرنقدي و عيدي مستمري بگيران (كمك عائله مندي ، كمك هزينه اولاد ، عيدي )
بر اساس قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده «3» قانون تأمين اجتماعي حمايت در برابر حوادث ، بيماري ها و بارداري از تعهدات سازمان مي باشد كه اجراي آن به عهده معاونت درمان واگذار شده است . در نتيجه تدوين خط مشي ها و سياستگذاري و برنامه ريزي و نظارت و هماهنگي در انجام تعهدات درماني در ستاد مركزي توسط معاونت امور درمان و مديريت هاي تابعه مربوطه ( اداره كل درمان مستقيم، اداره كل درمان غيرمستقيم ، اداره كل پشتيباني درمان ) انجام مي گيرد و در استانها اجراي برنامه ها و تعهدات درماني به عهده مديريت هاي درمان استانها و واحدهاي تابعه مربوطه (بيمارستانها، دي‌كلينيك ها، درمانگاها و ….) مي باشد . بطور كلي حمايت هاي سازمان بیمه شده را از روز تولد تا زمان مرگ در بر می گیرد. 22

2-9 انطباق با معیارهای بین المللی تامین اجتماعی
منظور از معیارهای بین المللی تأمین اجتماعی ، حقوق ، ضوابط و هنجارهایی است که از سوی سازمان‏های بین المللی به دولت‏های عضو این سازمان‏ها ارایه می‏شود . این معیارها گاه‏ اجباری و متضمن حق برخورداری از تأمین اجتماعی و حد اقل‏ها است و در مواردی اختیاری‏ است و دولت‏های عضو در عمال آنها در قوانین داخلی خود آزاد گذاشته شده‏اند . مواد ۲۲ و ۳۵ اعلامیه‏ جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و مقاوله‏نامه‏ها و توصیه‏های سازمان بین المللی کار جزو مهم‏ترین اسنادی است که در بردارنده‏ چنین معیارهایی است . اتحادیه‏ اروپایی نیز برای دولت‏های عضو آن اتحادیه‏ معیارهایی را در زمینه‏ تأمین اجتماعی وضع نموده است که همه‏ دولت‏های عضو مکلف به‏ تبعیت از آن هستند ، به‏نحوی که امروزه بحث بر سر« حقوق تأمین اجتماعی اروپایی » است‏ .گزارش‏ها و اسناد منتشرشده توسط اتحادیه‏‏ بین المللی تأمین اجتماعی را نمی‏توان دربردارنده‏‏ معیارهای بین المللی دانست ؛ زیرا دولت‏های عضو آن اتحادیه تکلیفی به رعایت آن ندارند و تنها دارای جنبه‏ علمی ، تحقیقی و گزارشی هستند .
در بین اسناد بین المللی تأمین اجتماعی مقاوله‏نامه‏ها و توصیه‏نامه‏های سازمان بین المللی کار که دربردارنده‏ معیارهای عینی و ماهوی مربوط به حمایت‏ها و مزایای تأمین اجتماعی است‏ از اهمیت خاصی برخوردار است . هرچند کشور ما به بیشتر این اسناد ملحق نشده است ، اما در قوانین موجود در بسیاری از موارد حداقل معیارهای مندرج در آنها رعایت شده است‏ . بنابراین بدون لزوم تغییر مقررات داخلی می‏توان به بسیاری از مقاوله‏نامه‏ها پیوست .
با این همه ، در برخی از زمینه‏ها کشور ما هنوز نتوانسته است خود را بطور کامل با آنها تطبیق دهد .
۱ ـ در اسناد سازمان بین المللی کار در خصوص بیشتر مزایا بر این نکته تأکید شده است‏ که اشخاص حمایت شده باید شامل تمام مزدبگیران یا بیشتر جمعیت فعال یا همه‏ی ساکنان یا حد اقل بخشی از آنها باشد که امکانات مالی آنها از حد معینی بیشتر نباشد .
۲ ـ در نظام فعلی تأمین اجتماعی ایران در زمینه‏ مستمری‏ها « قانون همه یا هیچ » حاکم‏ است ؛ به این معنی که ذینفع یا استحقاق دریافت مستمری کامل را دارد یا نه و چیزی به نام‏ مستمری کاهش یافته پیش‏بینی نشده است . درحالی‏که در اسناد سازمان بین المللی کار ( مقاوله‏نامه‏ شماره‏ ۱۲۸ و توصیه‏نامه‏ شماره‏ ۱۳۱ ) برای افرادی که دوره‏ احراز را بطور کامل سپری نکرده‏اند ، پرداخت مزایا به صورت ناقص پیش‏بینی شده است . خوشبختانه‏ اخیرا در خصوص مشمولین قانون تأمین اجتماعی در زمینه مستمری بازماندگان این امر عملی شده است و در صورت فوت بیمه‏شده‏ای که سابقه کامل ندارد و تنها بین ده تا بیست سال‏ سابقه پرداخت حق بیمه دارد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و بدون‏ الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی (حداقل مبلغ مستمری ) مستمری پرداخت‏ می‏گردد که امید است به سایر مستمری‏های موضوع قانون تأمین اجتماعی و مشمولین سایر صندوق‏ها هم سرایت پیدا کند .
۳ ـ در مقاوله‏نامه شماره‏ ۱۲۱ و توصیه‏نامه‏ شماره ۱۹۴ فهرست بیماری‏های حرفه‏ای‏ احصاء شده و نظامی مختلط برای آن پیش‏بینی شده است درحالی‏که بعد از گذشتن بیش از سه دهه از تصویب قانون تأمین اجتماعی هنوز فهرست بیماری‏های حرفه‏ای ( موضوع ماده‏ی‏ ۶۱ قانون تأمین اجتماعی ) تهیه نشده است .
۴ ـ در ماده‏ ۱۱ مقاوله‏نامه‏ شماره‏ ۱۲۸ شرط برخورداری از مستمری از کارافتادگی‏ غیر ناشی از کار تنها سابقه‏ پرداخت حق بیمه دانسته شده است ، اما در ماده‏ ۷۵ قانون تأمین‏ اجتماعی ایران ، ضابطه‏ مبهم «ابتلاء بیماری» به عنوان مبنای زمان احتساب حداقل سابقه‏ی لازم برای برخورداری از مستمری از کارافتادگی غیر ناشی از کار دانسته شده شده است و همین امر در عمل مشکلاتی را بوجود آورده است 23.

فصل سوم :
آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی

3-1 شخص حقوقی
شخص حقوقي عبارت است از دسته اي از افراد انسان يا موسسه اي از

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع دیوان عدالت اداری، تأمین اجتماعی، دستور موقت، منابع مالی Next Entries منابع مقاله با موضوع شخص حقوقی، شخصیت حقوقی، حقوق عمومی، اشخاص حقوقی